V gledning f r vatten och energiborrning

V gledning f r vatten och energiborrning PowerPoint PPT Presentation


  • 211 Views
  • Updated On :
  • Presentation posted in: General

V?gledning f?r vatten och energiborrning. 1.1 Placering av brunn allm?ntOavsett om det ?r vatten- eller energiborrning som utf?rs g?ller samma grundregel f?r placering av brunn. Brunnens placering b?r vara s?dan att s? god vattenkvalitet som m?jligt uppn?s samt att risk f?r p?verkan eller spridning av f?roreningar minimeras. Innan ny brunn borras b?r d?rf?r tidigare och nuvarande markanv?ndning utredas s? att placeringen blir s? optimal som m?jligt..

Related searches for V gledning f r vatten och energiborrning

Download Presentation

V gledning f r vatten och energiborrning

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Vägledning för vatten och energiborrning Dokument som verifierar de krav som bör ställas på entreprenörer vid borrning. Föreslås kombineras med krav om certifiering av brunnsborrare Färdigställs under november månad

2. Vägledning för vatten och energiborrning 1.1 Placering av brunn allmänt Oavsett om det är vatten- eller energiborrning som utförs gäller samma grundregel för placering av brunn. Brunnens placering bör vara sådan att så god vattenkvalitet som möjligt uppnås samt att risk för påverkan eller spridning av föroreningar minimeras. Innan ny brunn borras bör därför tidigare och nuvarande markanvändning utredas så att placeringen blir så optimal som möjligt.

3. 1.2 Avstånd mellan brunn / avlopp eller liknande förorening Brunn bör om möjligt placeras högre i terrängen samt 30-50 m från föroreningskällan. Risken för påverkan beror på jordlagrens mäktighet och genomsläpplighet. Kan inte rekommenderat avstånd uppnås måste ytterligare tätningsåtgärder vidtas för att undvika påverkan.

4. 1.3 Brunnsplacering i förhållande till annan brunn Vatten (berg) / Vatten (berg) 30 Vatten (berg) / Energi (berg) 30 Energi (berg) / Energi (berg) 20 Vatten (berg) / Vatten (jord) 20 Energi (berg) / Vatten (jord) 20 Ovan angivna avstånd är ingen garanti för att påverkan ej kommer ske. Avstånden syfte är att ta ett rimligt hänsynstagande vid borrentreprenad. Brunnsborrare måste alltid iaktta försiktighet om anläggning sker i närhet till annan brunn. Kan inte rekommenderade avstånd uppnås vid borrentreprenad kan alternativ som att luta borrhål eller avråda kund från borrning vara alternativa åtgärder.

5. Forts. Borrning i förorenad mark Bör undvikas, alternativ borrplats Utreda typ av förorening Utreda spridningsrisk Rekommendera åtgärd (täta foderrörsdel, täta hela borrhålet, ytterligare foderrörsdrivning) Hantering av borrkax

6. Ersättningsbrunn Skall ersättningsbrunn borras måste orsaken till detta klarläggas. Är orsaken kvalitetsmässiga t.ex. avloppspåverkan, saltvattenpåverkan eller liknande bör den befintliga brunnen återfyllas med tätande material så att risk för påverkan på ny brunn eller andra befintliga brunnar minimeras.

7. 1.4 Brunnens placering i förhållande till byggnad Sker borrning nära huskropp finns risk för att skada på dränering eller byggnad uppstår. Föreligger osäkerhet om skada kan uppstå bör brunn anläggas minst 4 meter från husvägg. Är hus bristfälligt grundlagt, byggd med källare och/eller byggd på vibrationskänslig mark bör ytterligare säkerhetsavstånd vidtas eller borrning avrådas. Innan borrning bör även husfasad, grund och källare inspekteras och dokumenteras i samråd med beställare/fastighetsägare.

8. 1.5 Förbud/Tillstånd/anmälningsplikt Brunnsborrar skall alltid ha försäkrat sig om att nedanstående regler är följda. Anmälan energibrunn. Inom skyddsområde för vattentäkt råder normalt tillståndsplikt eller förbud för borrning I områden med knapphet på sött grundvatten kan kommunen föreskriva tillståndsplikt för borrning. I vissa områden kan kommunen införa bygglov för vatten och energiborrning

9. 2 Borrningens genomförande Skillnader mot normbrunn -97 Brunnen skall vara tät ner till minst 2 m i fast berg och minst 6 m från markytan. Vid borrning genom jordlager ner till berg skall alltid foderrör användas som förankras i berg Tätningsmetod mellan foderrör och berg skall vara godkänd Vid vattenbrunn skall foderrör avslutas minst 0,2 meter över markyta

10. 2.3 Borrning i urberg Kontinuerlig provtagning av kloridhalt alt konduktivitet vid borrning skall alltid genomföras i områden där saltvattenrisk kan befaras. Kloridhalt skall provtas var 20 m eller när vatten-tillgång förändras Förhöjda kloridhalter i energibrunn kan medföra saltvattenpåverkan i närliggande vattenbrunnar. Har förhöjd kloridhalt (> 50 mg/l) konstaterats skall kloridhalt och nivå för saltvattnets inträngande noteras på brunnsprotokoll. Kan risk för påverkan av omgivande brunnar ej uteslutas bör brunn avtätas.

11. PROVTAGNINGSMETODIK

12. Kaxhantering Brunnsborrare skall följa aktuell kommuns regelverk avseende utsläpp av kaxhaltigt vatten Borrkax klassificeras som en naturprodukt ur avfallssynpunkt, undantag för områden med mineraliseringar (malmpotentiella områden)

14. 2.6 Tätning av borrhål Vid risk för uppträngning av saltvatten se 2.3 eller kortslutande av grundvattenmagasin se 2.4. Bör avtätning av borrhål ske. Metod skall väljas efter rådande omständigheter. Användning av bentonit för återfyllning kräver krav på att brunn ej får dimensioneras under 0 grader SGU har inte testutrustning för att kontrollera/godkänna materialtyp.

15. 3 Kollektorsättning kollektorsättning samt installationsanvisning tas fram av marknaden (svep, installatörer, tillverkare) -Kollektor skall vara Helsvetsad plaströrskollektor enligt relevanta delar av SS-EN 12201 (gäller även för svetsmuffar) Borrhålslock: Vid artesiska förhållanden bör tätning ske under foderrör.

16. Kollektorslang skall inspekteras efter eventuella transportskador och provtryckas innan nedsänkning i borrhål. Enligt följande modell 1 Fyll kollektorsystemet med köldbärarvätska och avlufta 2 Trycksätt systemet genom att stänga ventilen på returledningen till pumpen. Bygg upp ett övertryck på minst 3 bar. 3 Inspektera systemet okulärt, inte tidigare än 30 min efter tryck- sättningen. Övertrycket skall hållas uppe med pump under väntetiden. Under inspektion ska speciell noggrannhet iakttas vid skarvar för att detektera eventuella småläckor. 4 Vid eventuellt läckage skall det ombesörjas så att så lite köldbärarvätska som möjligt läcker ut på marken. På infiltrationskänslig mark skall provtryckning ske på tätt underlag. 5 Utförd provtryckning skall dokumenteras.

17. Schaktmassor runt foderröret (energibrunn) skall komprimeras, för att minimera risk för brott på kollektorrören Kollektorrör skall från yttervägg isoleras minst 2 meter på sådant sätt att tjälskador förhindras Minsta schaktdjup mellan energibrunn och fastighet är 500 mm. Om schaktning inte är möjlig till detta djup skall rören skyddas extra mot eventuella yttre mekaniska skador.

18. OBS!!!!!! Inträffar läckage eller spill av köldbärarvätska vid eller efter installation skall detta åtgärdas omedelbart. Vid behov skall kollektorslinga tas upp och repareras alternativt bytas ut. Därefter skall pump monteras och brunn urpumpas tills vatten ej har smak eller doft av köldbärarvätska.

19. 4 Pumpmontering i vatten eller energibrunn. -Samtliga ingående komponenter (pumpar, kablar, vattenledningar m m) skall vara typgodkända/certifierade av respektive tillsynsmyndighet. -Genomföring genom foderrörsvägg skall vara tät mot inläckande vatten. -Borrtopp skall vara tät och förhindra ytlig påverkan Vattenprov skall alltid ingå i borrentreprenad i enlighet med normalanalys (Soc)

  • Login