stereometrie
Download
Skip this Video
Download Presentation
Stereometrie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Stereometrie - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Stereometrie. Řezy hranolu II. VY_32_INOVACE_M3r0109. Mgr. Jakub Němec. Pravidla pro sestrojení řezu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Stereometrie' - lynne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stereometrie

Stereometrie

Řezy hranolu II

VY_32_INOVACE_M3r0109

Mgr. Jakub Němec

pravidla pro sestrojen ezu
Pravidla pro sestrojení řezu
 • V této lekci se soustředíme na hledání řezu tělesa podle pravidla, které využívá jednoho společného bodu tří různoběžných rovin. Ostatní pravidla však budeme využívat stále. V rámci opakování si je připomeneme:
    • Pokud leží dva různé body v rovině, leží v této rovině i přímka, která je těmito body určena.
    • Dvě různé rovnoběžné roviny protíná třetí různoběžná rovina ve dvou navzájem rovnoběžných přímkách.
    • Pokud jsou tři navzájem různoběžné roviny, které mají společný právě jeden společný bod, procházejí tímto bodem všechny tři průsečnice daných rovin.
slide3
V krychli ABCDEFGH mějme rovinu KLM, kde body K, L a M jsou po řadě středy hran AB, BC a DH. Určete řez krychle danou rovinou.
slide4
Body K a L leží v jedné rovině. Tvoří tedy přímku.

Nyní musíme určit přímku, která nám určí řez v zadní stěně.

Využijeme k tomu třetího pravidla.

Rovina dolní podstavy a rovina zadní stěny mají průsečnici, která je určena body C a D.

Průsečnice dolní podstavy a roviny KLM je evidentně určena body K a L.

Máme dvě různoběžné přímky (CD, KL) a není tedy problém najít jejich průsečík P.

slide5
Vzhledem k tomu, že tři výše uvedené roviny jsou různoběžné (a jejich průsečnice evidentně nejsou rovnoběžné) víme, že třetí průsečnice musí procházet stejným bodem P.

V zadní stěně máme zadán navíc bod M.

Bod M a P jednoznačně určují přímku, která je průsečnicí roviny zadní stěny a roviny KLM.

Získáme tak další část řezu, která je vymezena body M a R.

slide6
Nyní již není problém využít prvního a druhého pravidla a dokončit řez na základě znalostí z minulé lekce.
slide9
V krychli ABCDEFGH mějme rovinu XYZ, kde bod X leží na hraně BC a platí |BX| : |CX| = 2 : 1, bod Y leží na hraně CG a platí |CY| : |GY| = 1 : 2 a bod Z leží ve středu hrany AE. Určete řez krychle danou rovinou.
slide10
Na začátek lze spojit body X a Y, protože leží v jedné stěně (první pravidlo – body v rovině).
slide11
Na základě druhého pravidla (rovnoběžnost průsečnic dvou rovnoběžných rovin a k ní různoběžné roviny) lze najít rovnoběžku v bodě Z a nalézt tak část řezu PZ.
slide12
Na základě třetího pravidla nalezneme společný bod R pro průsečnice roviny boční stěny, roviny horní podstavy a roviny XYZ.

Využijeme průsečnice roviny XYZ a roviny boční stěny.

slide13
Spojíme bod horní podstavy P a bod R, který musí také ležet v horní podstavě, a získáme další část řezu PS.
slide15
Na základě rovnoběžnosti horní a dolní podstavy získáme část řezu TX v dolní podstavě.
slide16
Nakonec vytvoříme část řezu TZ (je rovnoběžná s částí řezu SY), čímž je řez hotov.
slide19
V krychli ABCDEFGH mějme rovinu KLM, kde body K, L a M jsou po řadě středy hran AB, CG a EH. Určete řez krychle danou rovinou.
slide20
V této situaci nám prozatím nepomůže ani jedno z výše uvedených pravidel.

Musíme si vytvořit pomocnou rovinu, díky které najdeme společný bod přímky LM a dolní podstavy.

slide21
Body L a M kolmo promítneme do roviny dolní podstavy. Získáme tak body M‘ a L‘. Tomuto postupu se říká kolmý průmět do roviny.
slide23
Díky této rovině jsme schopni přesně určit bod P, v němž prochází přímka LM rovinou dolní podstavy.
slide24
Bod K leží v rovině dolní podstavy, stejně jako bod P. Oba body zároveň náleží rovině KLM.

Přímka, která je určena body K a P, nám určuje první část hledaného řezu KR.

slide26
Na základě druhého pravidla můžeme najít v horní podstavě rovnoběžnou přímku SM k přímce KR ležící v dolní podstavě.
slide28
Poté lze sestrojit přímku MT, která je rovnoběžná s přímkou LR a získáme tak další část řezu.
slide29
Poslední částí řezu, která nám schází, je spojnice bodů K a T v přední stěně.

Je nutno poznamenat, že od té chvíle, kdy nalezneme bod R (popř. jiný bod podobným postupem) lze postupovat v jiném pořadí, než bylo naznačeno výše, ale výsledný řez musí být vždy stejný.

kol z v rem
Úkol závěrem
 • Urči řez krychle ABCDEFGH, který je určen rovinou:
   • a) KLM, kde body K, L a M jsou po řadě středy hran AD, AE a GH
   • b) OPQ, kde body O, P a Q jsou po řadě středy hran AE, BC a GH.
   • c) XYG, kde bod X je střed stěny ADH a bod L leží na hraně AB a platí |AL| : |LB| = 2 : 1.
zdroje
Zdroje
 • Literatura:
  • POMYKALOVÁ, Eva. Matematika pro gymnázia - Stereometrie. 1. vydání. Praha: Prometheus, 1995, 223 s. ISBN 80-7196-004-7.
 • Obrázky byly vytvořeny v programu Malování.