Rozw j miast w polityce sp jno ci ue
Download
1 / 22

Rozwój miast w polityce spójności UE - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rozwój miast w polityce spójności UE. Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Sopot, 20.06.2008. Polityka miejska w polityce spójności 2007-2013. Włączenie wymiaru miejskiego do głównego nurtu programowania (mainstreaming) NSRO Programy Operacyjne

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Rozwój miast w polityce spójności UE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rozwój miast w polityce spójności UE

Jan Olbrycht

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Sopot, 20.06.2008


Polityka miejska w polityce spójności 2007-2013

 • Włączenie wymiaru miejskiego do głównego nurtu programowania (mainstreaming)

  • NSRO

  • Programy Operacyjne

 • Miasta – partnerzy przy realizacji celów Strategii Lizbońskiej

 • Rozszerzenie dotychczasowego programu URBACT

 • Regiony na rzecz zmian gospodarczych (Regions for Economic Change)

 • Innowacyjne instrumenty finansowania (JESSICA, JEREMIE)


Polityka miejska w polityce spójności 2007-2013

 • EFRR wspiera zintegrowany rozwój obszarów miejskich poprzez finansowanie:

  • Infrastruktury miejskiej (transport, gospodarka wodna i odpadami, społeczeństwo informacyjne, rekultywacja środowiska naturalnego, rewitalizacja terenów poprzemysłowych, turystyka, infrastruktura społeczna…)

  • Inicjatyw lokalnych w zakresie rozwoju i tworzenia miejsc pracy

  • Wymiany doświadczeń

  • Mieszkalnictwa (art.. 7.2)

  • Wspólnych, zrównoważonych strategii rozwoju obszarów miejskich (art.. 8)

 • Fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich (inżynieria finansowa; art.. 44 Rozporządzenie ogólne)


Polityka miejska w polityce spójności 2007-2013

 • Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (punkt 5.1)

  • Promowanie miast jako siły napędowej rozwoju regionu

  • Promowanie wewnętrznej spójności na obszarach miejskich

  • Promowanie zrównoważonego i policentrycznego rozwoju

  • Średnio- i długoterminowe plany zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich

  • Governance

 • Komunikat Komisji - Polityka spójności a miasta: rola miast i aglomeracji w odniesieniu do wzrostu i zatrudnienia w regionach

  • Ok. 60 wytycznych dla miast


Alokacja Funduszu Spójności i EFRR w poszczególnych dziedzinach – UE 27

Źródło: opracowanie KE, 01.2008


Alokacja Funduszu Spójności i EFRR w poszczególnych dziedzinach – PL

Źródło: opracowanie KE, 01.2008


Alokacja EFS w poszczególnych dziedzinach 2007-2013 – UE 27

Źródło: opracowanie KE, 01.2008


Alokacja EFS w poszczególnych dziedzinach 2007-2013 – PL

Źródło: opracowanie KE, 01.2008


Narzędzia planowania i zarządzania (governance)*

*Na podstawie informacji z Komisji Europejskiej, DG REGIO, Urban Actions


Zrównoważony rozwój obszarów miejskich

 • Zrównoważony rozwój obszarów miejskich wymaga:

  • Planowania opartego na przyszłościowej wizji

  • Efektywnego zarządzania angażującego partnerów publicznych i prywatnych

  • Uwzględnienia problemów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych

  • Planowania przestrzennego

  • Multilevel governance

  • Opracowania master planu


Strategiczny master plan dla całego obszaru miejskiego lub metropolitarnego

 • Opisuje słabe i mocne strony miasta i jego otoczenia

 • Definiuje cele rozwoju w oparciu o wizję strategiczną

 • Koordynuje różne sektorowe i techniczne programy z sąsiadujących obszarów

 • Koordynuje zastosowanie poszczególnych instrumentów przez partnerów publicznych i prywatnych

 • Stanowi ramy dla koordynacji inwestycji współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych na obszarach miejskich


Strategiczny master plan dla całego obszaru miejskiego lub metropolitarnego

 • Jest realizowany poprzez:

  • Działania sektorowe w zakresie transportu, gospodarki wodnej i odpadami, energii, zdrowia, edukacji…

  • Działania nakierowane na poprawę potencjału innowacyjnego

  • Działania nakierowane na rekultywację/rewitalizację wybranych obszarów miejskich w celu wzmocnienia rozwoju gospodarczego, zwalczania wyłączenia społecznego, poprawy stanu mieszkalnictwa, ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju kultury…


Zrównoważony rozwój obszarów miejskich - narzędzia planistyczne

 • Master plan i plany poszczególnych działań powinny być/uwzględniać:

  • Zintegrowane:pomiędzy sektorami, komplementarne i skoordynowane

  • Partnerstwo:sektor publiczny, sektor prywatny, społeczeństwo obywatelskie

  • Bottom-up:bliskie obywatelom, działające „z dołu w górę”

  • Skierowany interaktywne

   „za zewnątrz”:


Zrównoważony plan rozwoju obszarów miejskich i polityki sektorowe

Polityki narodowe/strategie

Polityki sektorowe

Transport

Środowisko

Umiejętności

MiŚP

Badania

Dziedzictwo

Strategie rozwoju obszarów miejskich


Planowanie

 • Średnio- i długookresowe plany rozwoju obszarów miejskich

 • Plany uwzględniające całe funkcjonalne obszary miejskie/metropolitarne i specyficzne działania miejskie (regionalne czy tematyczne)

 • Zapewnienie zintegrowanego i spójnego podejścia

 • Partnerstwo

 • Delegacja odpowiedzialności na rzecz władz miejskich

 • Zaangażowanie obywateli

 • Wzmacnianie zdolności administracyjnych poprzez szkolenia


Przyszłość polityki spójności po roku 2013


Dzisiejszy kontekst przyszłej polityki spójności

 • Kwestie ustrojowe (konstytucja, zakres działań wspólnotowych  współpraca)

 • Debata n/t przyszłych poszerzeń (Turcja, Chorwacja, Bałkany Południowe)

 • Tempo wzrostu gospodarczego UE i poszczególnych regionów

 • Procesy demograficzne (przyrost naturalny, migracja)


Kroki przygotowawcze

 • IV Raport na temat spójności gospodarczej i społecznej

 • Rewizja budżetu wspólnotowego 2008/2009

 • V Sprawozdanie okresowe na temat spójności 2008

 • V Raport na temat spójności gospodarczej i społecznej 2010


Dylematy

 • Polityka UE czy polityki narodowe?

 • Polityka traktatowa stałego wyrównywania dysproporcji czy polityka „pomocy dla najsłabszych” (ewentualne stopniowe wygaszanie polityki spójności)

 • Polityka spójności dla wszystkich czy dla niektórych? (ewentualna rezygnacja z celu II)

 • Polityka spójności czy/lub polityka wzrostu? (zmiana charakteru polityki spójności)


Dylematy

 • Polityka spójności = polityka regionalna? (jaki poziom interwencji? państwo, region, miasto?)

 • Polityka spójności wobec jednostek administracyjnych czy wobec obszarów? (zmiany w klasyfikacji NUTS)

 • Polityka oparta na wytycznych czy polityka programów proponowanych przez UE?


Dylematy

 • Redystrybucja środków czy kierowane dotacje obarczone wymogami?

 • Polityka oparta na dotacjach czy na rozbudowanej inżynierii finansowej? (kredyty, pożyczki)

 • Polityka spójności oparta na sztywnych regułach czy polityka „elastyczna”? (phasing-out, phasing-in)

 • Spójność: cel czy środek?


Dziękuję za uwagę!

Jan Olbrycht

jan.olbrycht@europarl.europa.eu


ad
 • Login