Siedliska przyrodnicze Europy - PowerPoint PPT Presentation

Siedliska przyrodnicze europy
Download
1 / 28

 • 204 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Siedliska przyrodnicze Europy. Część 8 – Siedliska naskalne. 8 – Siedliska naskalne i skały. W części tej wymieniono 3 poddziały oraz 12 typów siedlisk przyrodniczych, w tym 7 z nich występuje na terenie Polski 81 – siedliska piargów i rumowisk 82 – pionierskie zbiorowiska szczelinowe

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Siedliska przyrodnicze Europy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Siedliska przyrodnicze europy

Siedliska przyrodnicze Europy

Część 8 – Siedliska naskalne


8 siedliska naskalne i ska y

8 – Siedliska naskalne i skały

 • W części tej wymieniono 3 poddziały oraz 12 typów siedlisk przyrodniczych, w tym 7 z nich występuje na terenie Polski

  • 81 – siedliska piargów i rumowisk

  • 82 – pionierskie zbiorowiska szczelinowe

  • 83 – inne zbiorowiska skalne i pokrewne


Siedliska przyrodnicze europy

8110 - Piargi i gołoborza krzemianoweSiliceous scree of the montane to snow levels(Androsacetalia alpinae and Galeopsetalia ladani)

 • Górskie zbiorowiska piargów krzemianowych z udziałem gatunków górskich i alpejskich, także na podłożach wtórnych (opuszczone kamieniołomy).

 • Gatunki: Androsacaealpina, Achillea nana, Oxyriadigyna, Geum reptans, Saxifragabryoides, Ranunculusglacialis, Linariaalpina, Cerastiumuniflorum, Doronicumclusii, D. grandiflorum, Poalaxa, Viola valderia, Luzulaalpinopilosa, Cryptogrammacrispa; Veronica baumgartenii, Saxifragacarpatica, Senecio carniolicus, Poacontracta, Festucapicta, Saxifragapedemontanassp. cymosa, Sileneacaulis, Androsacechamaejasme, Galeopsis ladanum ssp. ladanum, Anarrhinumbellidiflorum,Athyriumalpestre


8120 piargi i go oborza wapienne ze zbiorowiskami papaverion tatrici lub arabidion alpinae

8120 - Piargi i gołoborza wapienne ze zbiorowiskami Papaveriontatrici lub Arabidionalpinae

 • Wysokogórskie i górskie zbiorowiska piargów wapiennych (wapienie, dolomity, margle)

 • W Polsce wyłącznie w Tatrach

 • Przykładowe gatunki: Draba hoppeana, Artemisiagenipi, Campanulacenisia, Saxifragabiflora, Herniariaalpina, Thlaspirotundifolium, Hutchinsiaalpina, Papaverrhaeticum, Galiumvillarsi, Berardiasubacaulis, Viola cenisia, Arabisalpina; Acinosalpinus, Cerastiumarvensessp. calcicolum, Saxifragamoschata, Cardaminopsisneglecta, Papavercorona-sanctistephani, Rumexscutatus, Doronicumcarpaticumi wiele innych.


8130 western mediterranean and thermophilous scree 8140 eastern mediterranean screes

8130 Western Mediterranean and thermophilousscree8140 EasternMediterraneanscrees

 • 8130 - ciepłolubne, nawapienne piarżyska zachodniej części obszaru śródziemnomorskiego (Alpy, Pireneje, Apeniny) – bardzo zróżnicowane fitosocjologicznie i gatunkowo

 • 8140 – piargi na wapieniach i serpentynitach na terenie Grecji kontynentalnej i wysp greckich oraz na Cyprze (Drypetaliaspinosae , Campanulionhawkinsonianae).


Siedliska przyrodnicze europy

8130

8140


Siedliska przyrodnicze europy

8150 – Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe(Medio-European upland siliceous screes)

 • Podgórskie i wyżynne zbiorowiska piargów bezwapiennych o charakterze termofilnym na różnych typach podłoży (bazalty, andezyty, szarogłazy, granity, silnie skrystalizowane marmury), także na podłożach wtórnych (opuszczone kamieniołomy).

 • Gatunki: Epilobiumcollinum, Galeopsissegetum, Senecio viscosus, Anarrhinumbellidifolium, Cryptogrammacrispa

 • Liczne odmiany lokalne, różniące się składem gatunkowym

 • BRAK TYPU SIEDLISKA W PODRĘCZNIKACH


8160 podg rskie i wy ynne rumowiska wapienne wapienne ze zbiorowiskami ze stipion calamagrostis

8160 - Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne wapienne ze zbiorowiskami ze Stipion calamagrostis

 • Podgórskie i wyżynne zbiorowiska piargów wapiennych o charakterze termofilnym poza obszarem śródziemnomorskim.

 • Gatunki: Achnatherumcalamagrostis, Gymnocarpiumrobertianum, Galeopsisangustifolia, Petasitesparadoxus, Rumexscutatus.


8210 wapienne ciany skalne ze zbiorowiskami potentilletalia caulescentis

8210 - Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis

 • Wapienne ściany skalne pokryte roślinnością.

 • Typ siedliska obejmuje całą Europę od zbiorowisk kserotermicznych regionu śródziemnomorskiego aż po zbiorowiska alpejskie i borealne, jest więc silnie zróżnicowany

 • Gatunki: Asplenium sp., Cystopteris sp., Polypodium sp., Draba sp., Saxifraga sp. Potentilla sp. – bardzo zróżnicowane w zależności od podtypu i położenia geograficznego.


8220 ciany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z androsacion vandelii

8220 - Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii

 • Krzemianowe ściany skalne i skały pokryte roślinnością.

 • Typ siedliska obejmuje całą Europę od zbiorowisk kserotermicznych regionu śródziemnomorskiego aż po zbiorowiska alpejskie i borealne, jest więc silnie zróżnicowany

 • Gatunki: Asplenium sp., Silene sp., Polypodium sp., Jovibarba sp., Sedum sp. Potentilla sp., Veronica sp., Saxifraga sp. – bardzo zróżnicowane w zależności od podtypu i położenia geograficznego.


8230 pionierskie murawy na ska ach krzemianowych arabidopsidion thalianae

8230 - Pionierskie murawy na skałach krzemianowych (Arabidopsidion thalianae)

 • Pionierskie zbiorowiska skał krzemianowych, obejmujące pierwsze stadium sukcesji połogich powierzchni skalnych.

 • Gatunki: Veronica verna, Veronica dillenii, Alliummontanum, Sedumacre, Sedum album, Sedumreflexum, Sedumsexangulare, Scleranthusperennis, Rumexacetosella.

 • Mchy: Polytrichumpiliferum, Ceratodonpurpureus.


8240 limestone pavements

8240 *Limestonepavements

 • Krasowe formacje wapienne składające się z głęboko porozcinanych szczelinami słupów o płaskich powierzchniach.

 • Mozaika flory naskalnej (typowej dla siedlisk 6110, 8210 i 8160) oraz muraw kserotemicznych (6210), zarośli ciepłolubnych a nawet lasów klonowo –lipowych (siedlisko 9180).

 • Pierwotnie tylko w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Szwecji., rozpoznane także w Alpach, Apeninach i Pirenejach oraz Portugalii.

 • Skrajnie zagrożone wydobyciem wapienia (w Wielkiej Brytanii pozostało tylko 3% powierzchni)


8310 jaskinie nieudost pnione do zwiedzania

8310 - Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania


8320 fields of lava and natural excavations

8320 Fields of lava and natural excavations


8330 submerged or partially submerged sea caves

8330 Submerged or partially submerged sea caves


8340 permanent glaciers

8340 Permanent glaciers


 • Login