Siedliska przyrodnicze europy
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

Siedliska przyrodnicze Europy PowerPoint PPT Presentation


 • 190 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Siedliska przyrodnicze Europy. Część 8 – Siedliska naskalne. 8 – Siedliska naskalne i skały. W części tej wymieniono 3 poddziały oraz 12 typów siedlisk przyrodniczych, w tym 7 z nich występuje na terenie Polski 81 – siedliska piargów i rumowisk 82 – pionierskie zbiorowiska szczelinowe

Download Presentation

Siedliska przyrodnicze Europy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Siedliska przyrodnicze Europy

Część 8 – Siedliska naskalne


8 – Siedliska naskalne i skały

 • W części tej wymieniono 3 poddziały oraz 12 typów siedlisk przyrodniczych, w tym 7 z nich występuje na terenie Polski

  • 81 – siedliska piargów i rumowisk

  • 82 – pionierskie zbiorowiska szczelinowe

  • 83 – inne zbiorowiska skalne i pokrewne


8110 - Piargi i gołoborza krzemianoweSiliceous scree of the montane to snow levels(Androsacetalia alpinae and Galeopsetalia ladani)

 • Górskie zbiorowiska piargów krzemianowych z udziałem gatunków górskich i alpejskich, także na podłożach wtórnych (opuszczone kamieniołomy).

 • Gatunki: Androsacaealpina, Achillea nana, Oxyriadigyna, Geum reptans, Saxifragabryoides, Ranunculusglacialis, Linariaalpina, Cerastiumuniflorum, Doronicumclusii, D. grandiflorum, Poalaxa, Viola valderia, Luzulaalpinopilosa, Cryptogrammacrispa; Veronica baumgartenii, Saxifragacarpatica, Senecio carniolicus, Poacontracta, Festucapicta, Saxifragapedemontanassp. cymosa, Sileneacaulis, Androsacechamaejasme, Galeopsis ladanum ssp. ladanum, Anarrhinumbellidiflorum,Athyriumalpestre


8120 - Piargi i gołoborza wapienne ze zbiorowiskami Papaveriontatrici lub Arabidionalpinae

 • Wysokogórskie i górskie zbiorowiska piargów wapiennych (wapienie, dolomity, margle)

 • W Polsce wyłącznie w Tatrach

 • Przykładowe gatunki: Draba hoppeana, Artemisiagenipi, Campanulacenisia, Saxifragabiflora, Herniariaalpina, Thlaspirotundifolium, Hutchinsiaalpina, Papaverrhaeticum, Galiumvillarsi, Berardiasubacaulis, Viola cenisia, Arabisalpina; Acinosalpinus, Cerastiumarvensessp. calcicolum, Saxifragamoschata, Cardaminopsisneglecta, Papavercorona-sanctistephani, Rumexscutatus, Doronicumcarpaticumi wiele innych.


8130 Western Mediterranean and thermophilousscree8140 EasternMediterraneanscrees

 • 8130 - ciepłolubne, nawapienne piarżyska zachodniej części obszaru śródziemnomorskiego (Alpy, Pireneje, Apeniny) – bardzo zróżnicowane fitosocjologicznie i gatunkowo

 • 8140 – piargi na wapieniach i serpentynitach na terenie Grecji kontynentalnej i wysp greckich oraz na Cyprze (Drypetaliaspinosae , Campanulionhawkinsonianae).


8130

8140


8150 – Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe(Medio-European upland siliceous screes)

 • Podgórskie i wyżynne zbiorowiska piargów bezwapiennych o charakterze termofilnym na różnych typach podłoży (bazalty, andezyty, szarogłazy, granity, silnie skrystalizowane marmury), także na podłożach wtórnych (opuszczone kamieniołomy).

 • Gatunki: Epilobiumcollinum, Galeopsissegetum, Senecio viscosus, Anarrhinumbellidifolium, Cryptogrammacrispa

 • Liczne odmiany lokalne, różniące się składem gatunkowym

 • BRAK TYPU SIEDLISKA W PODRĘCZNIKACH


8160 - Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne wapienne ze zbiorowiskami ze Stipion calamagrostis

 • Podgórskie i wyżynne zbiorowiska piargów wapiennych o charakterze termofilnym poza obszarem śródziemnomorskim.

 • Gatunki: Achnatherumcalamagrostis, Gymnocarpiumrobertianum, Galeopsisangustifolia, Petasitesparadoxus, Rumexscutatus.


8210 - Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis

 • Wapienne ściany skalne pokryte roślinnością.

 • Typ siedliska obejmuje całą Europę od zbiorowisk kserotermicznych regionu śródziemnomorskiego aż po zbiorowiska alpejskie i borealne, jest więc silnie zróżnicowany

 • Gatunki: Asplenium sp., Cystopteris sp., Polypodium sp., Draba sp., Saxifraga sp. Potentilla sp. – bardzo zróżnicowane w zależności od podtypu i położenia geograficznego.


8220 - Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii

 • Krzemianowe ściany skalne i skały pokryte roślinnością.

 • Typ siedliska obejmuje całą Europę od zbiorowisk kserotermicznych regionu śródziemnomorskiego aż po zbiorowiska alpejskie i borealne, jest więc silnie zróżnicowany

 • Gatunki: Asplenium sp., Silene sp., Polypodium sp., Jovibarba sp., Sedum sp. Potentilla sp., Veronica sp., Saxifraga sp. – bardzo zróżnicowane w zależności od podtypu i położenia geograficznego.


8230 - Pionierskie murawy na skałach krzemianowych (Arabidopsidion thalianae)

 • Pionierskie zbiorowiska skał krzemianowych, obejmujące pierwsze stadium sukcesji połogich powierzchni skalnych.

 • Gatunki: Veronica verna, Veronica dillenii, Alliummontanum, Sedumacre, Sedum album, Sedumreflexum, Sedumsexangulare, Scleranthusperennis, Rumexacetosella.

 • Mchy: Polytrichumpiliferum, Ceratodonpurpureus.


8240 *Limestonepavements

 • Krasowe formacje wapienne składające się z głęboko porozcinanych szczelinami słupów o płaskich powierzchniach.

 • Mozaika flory naskalnej (typowej dla siedlisk 6110, 8210 i 8160) oraz muraw kserotemicznych (6210), zarośli ciepłolubnych a nawet lasów klonowo –lipowych (siedlisko 9180).

 • Pierwotnie tylko w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Szwecji., rozpoznane także w Alpach, Apeninach i Pirenejach oraz Portugalii.

 • Skrajnie zagrożone wydobyciem wapienia (w Wielkiej Brytanii pozostało tylko 3% powierzchni)


8310 - Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania


8320 Fields of lava and natural excavations


8330 Submerged or partially submerged sea caves


8340 Permanent glaciers


 • Login