การจะดการความรู้ด้านวิชาการ
Download
1 / 10

การจะดการความรู้ด้านวิชาการ ( Academic Knowledge Management : AKM) - PowerPoint PPT Presentation


  • 81 Views
  • Uploaded on

การจะดการความรู้ด้านวิชาการ ( Academic Knowledge Management : AKM). การจัดการความรู้ด้านวิชาการ ( Academic Knowledge Management : AKM). ครอบคลุมองค์ประกอบทางวิชาการของทุกคณะ / สาขาวิชา บัณฑิตวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติ องค์ประกอบที่ 1 หลักสูตร-ประมวลการสอน

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' การจะดการความรู้ด้านวิชาการ ( Academic Knowledge Management : AKM)' - lynch


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

การจะดการความรู้ด้านวิชาการการจะดการความรู้ด้านวิชาการ

(Academic Knowledge Management : AKM)


การจัดการความรู้ด้านวิชาการการจัดการความรู้ด้านวิชาการ

(Academic Knowledge Management : AKM)

ครอบคลุมองค์ประกอบทางวิชาการของทุกคณะ / สาขาวิชา บัณฑิตวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติ

องค์ประกอบที่ 1 หลักสูตร-ประมวลการสอน

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอนทั่วไป

องค์ประกอบที่ 3 การเรียนการสอน E-Classroom

องค์ประกอบที่ 4 การเรียนการสอน –TBL (TEAM BASED LEARNING)

องค์ประกอบที่ 5 การเรียนการสอน –Seminar


องค์ประกอบที่ 6การจัดการความรู้ด้านวิชาการการเรียนการสอน –Project

องค์ประกอบที่ 7 วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

องค์ประกอบที่ 8 การวัดผล

องค์ประกอบที่ 9 การประเมินผล

องค์ประกอบที่ 10 การประเมินการสอนโดยนักศึกษา

องค์ประกอบที่ 11 คุณธรรม จริยธรรม/ จรรยาบรรณวิชาชีพครู

องค์ประกอบที่ 12 การดูแลและการพัฒนาวิชาการของนักศึกษา

องค์ประกอบที่ 13 การพัฒนาวิชาการอาจารย์ตามมาตรฐานคุณภาพ ตัวบ่งชี้ของ สมศ. (ผลงานวิชาการ)

องค์ประกอบที่ 14 การดำเนินการเรื่องหลักสูตรและการประกันคุณภาพ

หลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร สำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2548


องค์ประกอบที่ การจัดการความรู้ด้านวิชาการ15การบริการวิชาการแก่ชุมชนตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในฐานะ ที่สังกัดกลุ่มสถาบันที่เน้น

การผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคมของ สมศ.

องค์ประกอบที่ 16 การดำเนินการดูแลสนับสนุน (Monitoring) การปฏิบัติตาม

กระบวนการประเมินการปฏิบัติงาน (เพื่อการพัฒนาคน

พัฒนางานและการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงประจักษ์ประกอบการ

ประเมินปลายปีควบคู่กับการประเมินผลตนเอง)

องค์ประกอบที่ 17 การดำเนินการตามนโยบาย ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ

บันทึก มติที่ประชุม ที่เกี่ยวกับวิชาการ

องค์ประกอบที่ 18 การนิเทศการสอน


ตัวอย่างเกณฑ์วัดระดับความรู้ตัวอย่างเกณฑ์วัดระดับความรู้

องค์ประกอบที่ 1 หลักสูตร-ประมวลการสอน

ระดับที่ 5 : มีการพัฒนาหลักสูตรตามระยะเวลาและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน

ระดับที่ 4 : มีการประกันคุณภาพของหลักสูตรใน 4 ประเด็นตามเกณฑ์

ของ สกอ. คือ 1) การบริหารหลักสูตร 2) ทรัพยากรการ

จัดการเรียนการสอน 3) การสนับสนุนและการให้คำแนะนำ

นักศึกษา 4) ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ระดับที่ 3 : ดำเนินการสอนตามหลักสูตร-ประมวลการสอนทุกรายวิชาและดำเนินการตามระบบงานวิชาการของมหาวิทยาลัย

ระดับที่ 2 : ดำเนินการสอนตามหลักสูตร-ประมวลการสอนทุกรายวิชา

ระดับที่ 1 : มีหลักสูตร-ประมวลการสอนตามเกณฑ์ของ สกอ.


องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอนทั่วไป

ระดับที่ 5 :การดูแลช่วยเหลือและให้โอกาสนักศึกษาขอคำปรึกษาสิ่งที่ เรียนเป็นรายบุคคล การดูแลนักศึกษาที่เรียนอ่อนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้นักศึกษาติดตามบทเรียนได้ทัน รวมทั้งมีระบบข้อมูลของ

นักศึกษาเรียนอ่อน ทั้งในทางวิชาการและสภาพชีวิต

ระดับที่ 4 : การมอบงานแก่นักศึกษาเพื่อการเตรียมตัวสำหรับการเรียนครั้ง ต่อไป และมีการตรวจสอบการเตรียมตัวเมื่อเข้าห้องเรียน

ระดับที่ 3 : การดูแลนักศึกษาเรื่องการแต่งกาย การมาสาย การขาดเรียนความ

มีระเบียบวินัยความร่วมมือในการดูแลห้องเรียนและการเรียน ตลอดจนการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม อื่นๆ

ระดับที่ 2 : เรื่องที่สอนสอดคล้องกับกำหนดการสอนในประมวลการสอน

ระดับที่ 1 : มีการทำแผนการสอนตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด และ

ได้รับการดูแลจากผู้บังคับบัญชาก่อนสอน


องค์ประกอบที่ 3 การเรียนการสอน E-Classroom

ระดับที่ 5 : มี Course Feedback จากนักศึกษาเพื่อทำการพัฒนาต่อไป

ระดับที่ 4 : มีคลังข้อสอบ Assessment Home

ระดับที่ 3 : มีการสร้างและประยุกต์ใช้ชุมชนการเรียนรู้ร่วมกันเช่น ห้องสนทนา (Chat Room), กระดานถามตอบ/อภิปราย(Forum),FAQ (Frequently Asked Question)

ระดับที่ 2 : มี Content โดยในแต่ละรายวิชาโดย Content อาจจะเริ่ม จาก Static เช่น Power Point,E-Book หรือแบบ

Interactive เช่น CAI (Computer Assistant Instruction)

ระดับที่ 1 : มี Course Syllabus ของรายวิชา


ขั้นตอนกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านวิชาการขั้นตอนกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านวิชาการ

  • การกำหนดองค์ประกอบทางวิชาการ (Components) จำนวน 18 องค์ประกอบ

  • การกำหนดเกณฑ์วัดระดับความรู้ (Competency) 5 ระดับ ทั้ง 18 องค์ประกอบ

  • ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ด้านวิชาการ พิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์วัดระดับความรู้

  • นำบางองค์ประกอบเป็น Pilot Implementation

  • อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเอง (Self – Assessment) ตามเกณฑ์องค์ประกอบ


ขั้นตอนกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านวิชาการขั้นตอนกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านวิชาการ

6. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มคณะกรรมการจัดการความรู้ด้านวิชาการ เพื่อเป็นตัวอย่าง โดยผู้ที่ได้คะแนนระดับสูงเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

7. ขยายกิจกรรมการจัดการความรู้ในแต่ละสาขาวิชาดำเนินการ

  • สร้างคลังความรู้

  • แก้ไขปรับปรุงเกณฑ์วัดระดับความรู้


Thank youขั้นตอนกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านวิชาการ


ad