Alifatik Yapılı Organik Bileşikler (2 saat) - PowerPoint PPT Presentation

Alifatik yap l organik bile ikler 2 saat l.jpg
Download
1 / 69

  • 279 Views
  • Updated On :
  • Presentation posted in: General

Alifatik Yapılı Organik Bileşikler (2 saat). Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2008. Alifatik aminler. Aminler, amonyağın organik deriveleridirler. . Amonyağın hidrojenleri yerine bir, iki, üç veya dört alkil grubu bağlanabilir ve sırasıyla primer aminler (R  NH 2 ),

Related searches for Alifatik Yapılı Organik Bileşikler (2 saat)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Alifatik Yapılı Organik Bileşikler (2 saat)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Alifatik yap l organik bile ikler 2 saat l.jpg

Alifatik Yapılı Organik Bileşikler(2 saat)

Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK

ADÜTF Biyokimya AD

2008


Alifatik aminler l.jpg

Alifatik aminler

Aminler, amonyağın organik deriveleridirler.


Slide3 l.jpg

Amonyağın hidrojenleri yerine bir, iki, üç veya dört alkil grubu bağlanabilir ve sırasıyla

primer aminler (RNH2),

sekonder aminler (R2NH),

tersiyer aminler (R3N) ve

kuarterner amonyum katyonu (R4N+) meydana gelir.


Slide4 l.jpg

Metilamin, etilamin, dimetil amin, trimetilamin gibi küçük moleküllü aminler oda sıcaklığında gaz, diğerleri sıvıdır.

Küçük moleküllü aminler suda çözünür; molekül büyüdükçe suda çözünme azalır.

Aminlerin hepsi eter, alkol, benzen, kloroform gibi çok kullanılan organik çözücülerde çözünürler.


Slide5 l.jpg

Aminler, amonyağın alkil türevi olduklarından baz özelliği gösterirler.Serbest elektron çifti, maddeye bazik özellik verir; madde kolayca proton alır.

Aminler, güçlü asitlerle tuz oluştururlar.


Slide6 l.jpg

Primer aminler, aldehit ve ketonlarla Schiff bazı (CHN) oluştururlar.


Slide7 l.jpg

Sekonder aminler, aldehit ve ketonlarlaenaminleri oluştururlar.


Slide8 l.jpg

Soğukta ve asitli ortamda nitröz asitle (HNO2) primer aminler, diazonyum iyonu; sekonder aminler, Nnitrozaminleri oluştururlar.


Slide9 l.jpg

Kuarterner amonyum tuzları, amonyum katyonunun tetra alkil türevleridirler.


Slide10 l.jpg

Kuarterner amonyum tuzları, erime noktaları yüksek olan katı ve kristalli bileşiklerdir; suda ve birçok organik çözücüde çözünürler; çözeltileri elektriği iletir, bundan yararlanılarak organik çözücüler iletken hale getirilebilir ve bunlarla elektrokimyasal çalışmalar yapılabilir.


Nitroalkanlar l.jpg

Nitroalkanlar

Nitroalkanlar, azotun en yüksek yükseltgenme basamağı olan nitrik asidin (HNO3) türevleridirler ve oldukça kararlı bileşiklerdir.


Slide12 l.jpg

RCH2NO2 primer nitroalkan,

R2CHNO2 sekonder nitroalkan,

R3CNO2 tersiyer nitroalkanlardır.

Küçük moleküllü nitroalkanlar renksiz veya hafif sarı, özel kokulu sıvılardır; suda biraz çözünürler. Büyük moleküllü olanlar suda daha az çözünürler.


Organik k k rt bile ikleri l.jpg

Organik kükürt bileşikleri

Kükürt, periyodik çizelgede 6.grupta oksijenin hemen altındadır.


Slide14 l.jpg

Daha önce tanıdığımız oksijen bileşiklerinin kükürt karşılıkları olan organik bileşikler vardır.


Slide15 l.jpg

Tiyoller (merkaptanlar), alkollerin kükürt karşılığıdırlar.


Slide16 l.jpg

Merkaptan adı, cıva yakalayıcısı anlamındaki Latince “Mercurium captans” dan gelir. Merkaptanlar, cıva iyonları ve diğer ağır metal iyonlarıyla çökelti oluşturmak üzere tepkimeye girerler.


Slide17 l.jpg

BAL simgesi ile gösterilen British Anti Lewisite [HOCH2CH(SH)CH2SH], savaş gazı olarak kullanılan zehirli arsenik bileşikleri için etkili bir panzehir olarak bilinir.


Slide18 l.jpg

Tiyollerin kaynama noktaları alkollerinkinden daha düşüktür ve suda çözünmezler.

Düşük molekül kütleli tiyoller,genellikle hoşa gitmeyen kokuları ile tanınırlar.


Slide19 l.jpg

Tiyoller, ılımlı yükseltgenme reaktifleriyle tepkimeye girdiklerinde yükseltgenmeli kenetlenme tepkimeleri verirler. Tepkime ürünü bir disülfürdür.


Slide20 l.jpg

Tiyoller ve disülfürler, canlı hücrelerde önemli olan bileşiklerdir; birçok biyolojik yükseltgenme indirgenme tepkimelerinde birbirlerine dönüşürler.


Slide21 l.jpg

Koenzim A, canlı hücrelerde önemli bir tiyoldür.


Slide22 l.jpg

Tiyol esterleri, tiyol ve açil klorürlerin tepkimelerinden elde edilirler.


Slide23 l.jpg

Tiyol esterler, canlı hücrelerde oluşan sentezlerde büyük öneme sahiptir. Biyokimyada önemli tiyol esterlerden biri “asetil-koenzim A (Asetil-KoA)”dır.


Organik fosfor bile ikleri l.jpg

Organik fosfor bileşikleri

Organizmada fosfor, genellikle fosfat bileşikleri halinde bulunur.


Slide25 l.jpg

Metabolizmada şeker fosfatları önemlidir.


Slide26 l.jpg

Canlıların temel bileşiklerinden nükleik asitler fosforik asidin(HO)3PO diesterleridirler.


Slide27 l.jpg

Biyolojik enerji taşıyıcısı ATP, bir fosfor bileşiğidir.


Slide28 l.jpg

Fosforik asidin ester ve/veya tiyoesterleri yapısında insektisitler (tarımsal böcek savaş ilaçları) vardır;bunların en önemlileri paratiyon, malatiyon ve paroksandır.


Slide29 l.jpg

Sinir gazlarının bazıları, DEP (diizopropil-fluorfosfat), SARİN (P-metil-izopropil-fluorfosfat), TABUN (etil-dimetilamidosiyanofosfat)’tır.


Organik silisyum bile ikleri l.jpg

Organik silisyum bileşikleri

Silisyum (Si), karbon gibi IV. Grup elementidir.Hidrojen, oksijen, azot elementleriyle, karbonun yaptığı gibi bir takım bileşikler yapabilir.


Slide31 l.jpg

Organik silisyum bileşikleri, karbon bileşikleri kadar kararlı değildir.


Slide32 l.jpg

Dialkilsilandiollerin değişik özelliklerde siloksanlara dönüşmeleri, endüstriyel bir reaksiyondur; polimerleşme derecesine göre oldukça kararlı olan ve silikon denen sıvı, jel veya katı maddeler elde edilebilir.


Slide33 l.jpg

Silikonlar, kimyasal reaksiyonlara karşı olağanüstü inert yani tembeldirler, hiçbir zehirli etkileri yoktur.

Uygun özellikleri nedeniyle silikonların geniş kullanım alanları vardır. Meme ameliyatlarında dolgu maddesi olarak kullanılabilirler.


Karbonik asidin organik t revleri l.jpg

Karbonik asidin organik türevleri

Karbondioksit (CO2), suda çok az miktarda CO2 molekülleri halinde çözünür.Bunun çok az bir kısmına su (H2O) katılarak dengede bir miktar karbonik asit ve bunun ayrışmasıyla bikarbonat anyonu ve protonoluşur.


Slide35 l.jpg

Karbonik asidin her iki OH grubu başka gruplarla değişirse kararlı bileşikler meydana gelir.


Slide36 l.jpg

Fosgen, dietil karbonat, etilklor karbonat, karbamil klorür, uretan, üre, tiyoüre, guanidin, karbonik asidin kararlı organik türevleridirler.


Slide37 l.jpg

Fosgen,oda sıcaklığında gaz olan çok zehirli bir bileşiktir.

Birinci dünya savaşında, Almanlar tarafından Fransızlara karşı savaş gazı olarak kullanılmıştır.


Slide38 l.jpg

Fosgen, yeni biçilmiş çimen kokusundadır; solunduğunda akciğer hücrelerinin içine geçer ve hidrolizi sonucu oluşan HCl, hücrenin yıkılmasına neden olduğundan solunum güçleşir.


Slide39 l.jpg

Üre,ilk sentezlenen organik ve biyokimyasal bileşiktir. Alman bilgini Wöhler, 1828’de katı amonyum siyanatı ısıtarak üreye dönüştürmeyi başarmıştır.


Slide40 l.jpg

Günümüzde üre, azotlu gübre olarak ve bazı sentezlerde çıkış maddesi olarak kullanılan önemli bir bileşiktir.


Slide41 l.jpg

Üre, molekülündeki rezonans ve tautomerlikten dolayı çok polar bir bileşiktir.


Slide42 l.jpg

Üre, asitli veya bazlı ortamda ısıtıldığında ve üreaz enzimiyle oda sıcaklığında hidrolizlenebilir; karbondioksit ve amonyak meydana gelir.


Slide43 l.jpg

Üre, soğukta nitröz asitle (HNO2), sıcakta sodyum hipobromitle (NaOBr) azot vererek parçalanır. Bu reaksiyonlarda oluşan azotun hacmi bir gaz büretinde ölçülerek volümetrik nicel üre tayini yapılabilir.


Slide44 l.jpg

Üre, erime noktasının (132oC) biraz üstünde ısıtıldığında amonyak çıkar ve biüret meydana gelir.


Slide45 l.jpg

Biüret, Cu2+ iyonlarıyla, koyu mavi renkli bir kompleks verir.


Slide46 l.jpg

Ürenin halkalı kondensasyon ürünleri,parabanik asit, barbitürik asit (malonilüre), pirimidin, imidazol ve purin türevleridir.


Slide47 l.jpg

Guanidin, bir imino üredir.


Birden ok fonksiyonel grubu olan organik bile ikler l.jpg

Birden çok fonksiyonel grubu olan organik bileşikler

  • Dioller ve polialkoller

  • Hidroksi aldehit ve hidroksi ketonlar

  • Dikarbonil bileşikleri

  • Hidroksi asitler

  • Keto asitler

  • Dikarboksilik asitler


Dioller ve polioller polialkoller l.jpg

Dioller ve polioller (polialkoller)

Etilen glikol, antifiriz olarak kullanılır.

Gliserol, köken bakımından biyokimyasal bir bileşiktir; bitkisel ve hayvansal yağların bileşiminde bulunur.


Hidroksi aldehitler ve hidroksi ketonlar l.jpg

Hidroksi aldehitler ve hidroksi ketonlar

Hidroksi aldehitler ve hidroksi ketonlar, molekülünde OH ve karbonil (>C=O) bulunan bileşiklerdir.


Dikarbonil bile ikleri l.jpg

Dikarbonil bileşikleri

Dikarbonil bileşikleri, dialdehitler, aldehit-ketonlar ve diketonlardır.


Hidroksi asitler l.jpg

Hidroksi asitler

Hidroksi asitler, hem OH hem de COOH grubu içeren bileşiklerdir. Küçük moleküllü hidroksi asitler biyokimyasal bileşiklerdir; bunların metabolizmada rolleri vardır


Slide53 l.jpg

Laktik asit (süt asidi), doğal bir bileşiktir.


Slide54 l.jpg

Tartarik asit (tortu asidi), şarap tortusu asididir; üzümde ve diğer meyvelerde bulunur.

Saf tartarik asit, gazoz tipi karbondioksitli içeceklere katkı maddesi olarak katılabilir.

Gümüş aynası yapımında kullanılır.

Saf potasyum mono-tartarat, pasta kabartma tozu olarak kullanılır.

Tartarik asitten Fehling belirteci yapılır.


Slide55 l.jpg

Malik asit (elma asidi),ham elma başta olmak üzere diğer meyvelerde bulunur.


Slide56 l.jpg

Malik asit ısıtılırsa, molekül içi su yitirerek iki doymamış asit yani maleik asit (cis-) ve fumarik asit (trans-) meydana gelir.


Slide57 l.jpg

Sitrik asit (limon asidi), limon ve diğer turunçgillerde bulunan bir trikarboksilik asittir.


Slide58 l.jpg

Sitrik asit, glukoz metabolizmasında Krebs döngüsünün bir öğesidir.


Keto asitler l.jpg

Keto asitler

Keto asitler, molekülünde C=O grubu bulunan karboksilik asitlerdir.


Slide60 l.jpg

Pirüvik asit,-ketopropiyonik asittir; oldukça güçlü doğal bir asittir.


Slide61 l.jpg

Pirüvik asit, glikoliz olayının son ürünüdür ve Krebs döngüsüne giren asetil-CoA’yı oluşturan ürün olması bakımından karbonhidrat metabolizmasının anahtar bileşiğidir.


Slide62 l.jpg

Asetoasetik asit, önemli bir biyokimyasal bileşiktir.

Plazmada bulunan serbest asetoasetik asit anyonu, keton cismi olarak adlandırılır.


Dikarboksilik asitler l.jpg

Dikarboksilik asitler

Dikarboksilik asitler, molekülünde iki karboksilik asit grubu bulunan organik asitlerdir.


Slide64 l.jpg

Oksalik asit, doğal bir maddedir; kuzukulağı bitkisinde monopotasyum tuzu, ıspanakta sodyum tuzu halinde bulunur.


Slide65 l.jpg

Oksalik asidin kalsiyum tuzu suda az çözündüğünden, böbreklerde süzülen oksalik asit Ca2+ ile birleşerek bazan kalsiyum oksalat olarak idrar yollarında veya mesanede idrar yolları taşı oluşturur.


Slide66 l.jpg

Malonik asit, suda en çok çözünen dikarboksilik asittir; alkolde de çok çözünür. Malonik asit, doğal bir üründür.


Slide67 l.jpg

Süksinik asit, doğal bir bileşiktir; glukoz metabolizmasında Krebs döngüsünün bir öğesidir.


Slide68 l.jpg

Glutarik asit, suda az çözünen zayıf bir asittir.


Slide69 l.jpg

Adipik asit, suda az, alkolde çok çözünen zayıf bir asittir.


  • Login