alifatik yap l organik bile ikler 2 saat
Download
Skip this Video
Download Presentation
Alifatik Yapılı Organik Bileşikler (2 saat)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 69

Alifatik Yapili Organik Bilesikler 2 saat - PowerPoint PPT Presentation


  • 314 Views
  • Uploaded on

Alifatik Yapılı Organik Bileşikler (2 saat). Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2008. Alifatik aminler. Aminler, amonyağın organik deriveleridirler. . Amonyağın hidrojenleri yerine bir, iki, üç veya dört alkil grubu bağlanabilir ve sırasıyla primer aminler (R  NH 2 ),

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Alifatik Yapili Organik Bilesikler 2 saat' - lyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
alifatik yap l organik bile ikler 2 saat

Alifatik Yapılı Organik Bileşikler(2 saat)

Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK

ADÜTF Biyokimya AD

2008

alifatik aminler
Alifatik aminler

Aminler, amonyağın organik deriveleridirler.

slide3

Amonyağın hidrojenleri yerine bir, iki, üç veya dört alkil grubu bağlanabilir ve sırasıyla

primer aminler (RNH2),

sekonder aminler (R2NH),

tersiyer aminler (R3N) ve

kuarterner amonyum katyonu (R4N+) meydana gelir.

slide4

Metilamin, etilamin, dimetil amin, trimetilamin gibi küçük moleküllü aminler oda sıcaklığında gaz, diğerleri sıvıdır.

Küçük moleküllü aminler suda çözünür; molekül büyüdükçe suda çözünme azalır.

Aminlerin hepsi eter, alkol, benzen, kloroform gibi çok kullanılan organik çözücülerde çözünürler.

slide5

Aminler, amonyağın alkil türevi olduklarından baz özelliği gösterirler.Serbest elektron çifti, maddeye bazik özellik verir; madde kolayca proton alır.

Aminler, güçlü asitlerle tuz oluştururlar.

slide8

Soğukta ve asitli ortamda nitröz asitle (HNO2) primer aminler, diazonyum iyonu; sekonder aminler, Nnitrozaminleri oluştururlar.

slide10

Kuarterner amonyum tuzları, erime noktaları yüksek olan katı ve kristalli bileşiklerdir; suda ve birçok organik çözücüde çözünürler; çözeltileri elektriği iletir, bundan yararlanılarak organik çözücüler iletken hale getirilebilir ve bunlarla elektrokimyasal çalışmalar yapılabilir.

nitroalkanlar
Nitroalkanlar

Nitroalkanlar, azotun en yüksek yükseltgenme basamağı olan nitrik asidin (HNO3) türevleridirler ve oldukça kararlı bileşiklerdir.

slide12

RCH2NO2 primer nitroalkan,

R2CHNO2 sekonder nitroalkan,

R3CNO2 tersiyer nitroalkanlardır.

Küçük moleküllü nitroalkanlar renksiz veya hafif sarı, özel kokulu sıvılardır; suda biraz çözünürler. Büyük moleküllü olanlar suda daha az çözünürler.

organik k k rt bile ikleri
Organik kükürt bileşikleri

Kükürt, periyodik çizelgede 6.grupta oksijenin hemen altındadır.

slide14

Daha önce tanıdığımız oksijen bileşiklerinin kükürt karşılıkları olan organik bileşikler vardır.

slide16

Merkaptan adı, cıva yakalayıcısı anlamındaki Latince “Mercurium captans” dan gelir. Merkaptanlar, cıva iyonları ve diğer ağır metal iyonlarıyla çökelti oluşturmak üzere tepkimeye girerler.

slide17

BAL simgesi ile gösterilen British Anti Lewisite [HOCH2CH(SH)CH2SH], savaş gazı olarak kullanılan zehirli arsenik bileşikleri için etkili bir panzehir olarak bilinir.

slide18

Tiyollerin kaynama noktaları alkollerinkinden daha düşüktür ve suda çözünmezler.

Düşük molekül kütleli tiyoller,genellikle hoşa gitmeyen kokuları ile tanınırlar.

slide19

Tiyoller, ılımlı yükseltgenme reaktifleriyle tepkimeye girdiklerinde yükseltgenmeli kenetlenme tepkimeleri verirler. Tepkime ürünü bir disülfürdür.

slide20

Tiyoller ve disülfürler, canlı hücrelerde önemli olan bileşiklerdir; birçok biyolojik yükseltgenme indirgenme tepkimelerinde birbirlerine dönüşürler.

slide23

Tiyol esterler, canlı hücrelerde oluşan sentezlerde büyük öneme sahiptir. Biyokimyada önemli tiyol esterlerden biri “asetil-koenzim A (Asetil-KoA)”dır.

organik fosfor bile ikleri
Organik fosfor bileşikleri

Organizmada fosfor, genellikle fosfat bileşikleri halinde bulunur.

slide26

Canlıların temel bileşiklerinden nükleik asitler fosforik asidin(HO)3PO diesterleridirler.

slide28

Fosforik asidin ester ve/veya tiyoesterleri yapısında insektisitler (tarımsal böcek savaş ilaçları) vardır;bunların en önemlileri paratiyon, malatiyon ve paroksandır.

slide29

Sinir gazlarının bazıları, DEP (diizopropil-fluorfosfat), SARİN (P-metil-izopropil-fluorfosfat), TABUN (etil-dimetilamidosiyanofosfat)’tır.

organik silisyum bile ikleri
Organik silisyum bileşikleri

Silisyum (Si), karbon gibi IV. Grup elementidir.Hidrojen, oksijen, azot elementleriyle, karbonun yaptığı gibi bir takım bileşikler yapabilir.

slide32

Dialkilsilandiollerin değişik özelliklerde siloksanlara dönüşmeleri, endüstriyel bir reaksiyondur; polimerleşme derecesine göre oldukça kararlı olan ve silikon denen sıvı, jel veya katı maddeler elde edilebilir.

slide33

Silikonlar, kimyasal reaksiyonlara karşı olağanüstü inert yani tembeldirler, hiçbir zehirli etkileri yoktur.

Uygun özellikleri nedeniyle silikonların geniş kullanım alanları vardır. Meme ameliyatlarında dolgu maddesi olarak kullanılabilirler.

karbonik asidin organik t revleri
Karbonik asidin organik türevleri

Karbondioksit (CO2), suda çok az miktarda CO2 molekülleri halinde çözünür.Bunun çok az bir kısmına su (H2O) katılarak dengede bir miktar karbonik asit ve bunun ayrışmasıyla bikarbonat anyonu ve protonoluşur.

slide35

Karbonik asidin her iki OH grubu başka gruplarla değişirse kararlı bileşikler meydana gelir.

slide36

Fosgen, dietil karbonat, etilklor karbonat, karbamil klorür, uretan, üre, tiyoüre, guanidin, karbonik asidin kararlı organik türevleridirler.

slide37

Fosgen,oda sıcaklığında gaz olan çok zehirli bir bileşiktir.

Birinci dünya savaşında, Almanlar tarafından Fransızlara karşı savaş gazı olarak kullanılmıştır.

slide38

Fosgen, yeni biçilmiş çimen kokusundadır; solunduğunda akciğer hücrelerinin içine geçer ve hidrolizi sonucu oluşan HCl, hücrenin yıkılmasına neden olduğundan solunum güçleşir.

slide39

Üre,ilk sentezlenen organik ve biyokimyasal bileşiktir. Alman bilgini Wöhler, 1828’de katı amonyum siyanatı ısıtarak üreye dönüştürmeyi başarmıştır.

slide40

Günümüzde üre, azotlu gübre olarak ve bazı sentezlerde çıkış maddesi olarak kullanılan önemli bir bileşiktir.

slide42

Üre, asitli veya bazlı ortamda ısıtıldığında ve üreaz enzimiyle oda sıcaklığında hidrolizlenebilir; karbondioksit ve amonyak meydana gelir.

slide43

Üre, soğukta nitröz asitle (HNO2), sıcakta sodyum hipobromitle (NaOBr) azot vererek parçalanır. Bu reaksiyonlarda oluşan azotun hacmi bir gaz büretinde ölçülerek volümetrik nicel üre tayini yapılabilir.

slide44

Üre, erime noktasının (132oC) biraz üstünde ısıtıldığında amonyak çıkar ve biüret meydana gelir.

slide46

Ürenin halkalı kondensasyon ürünleri,parabanik asit, barbitürik asit (malonilüre), pirimidin, imidazol ve purin türevleridir.

birden ok fonksiyonel grubu olan organik bile ikler
Birden çok fonksiyonel grubu olan organik bileşikler
  • Dioller ve polialkoller
  • Hidroksi aldehit ve hidroksi ketonlar
  • Dikarbonil bileşikleri
  • Hidroksi asitler
  • Keto asitler
  • Dikarboksilik asitler
dioller ve polioller polialkoller
Dioller ve polioller (polialkoller)

Etilen glikol, antifiriz olarak kullanılır.

Gliserol, köken bakımından biyokimyasal bir bileşiktir; bitkisel ve hayvansal yağların bileşiminde bulunur.

hidroksi aldehitler ve hidroksi ketonlar
Hidroksi aldehitler ve hidroksi ketonlar

Hidroksi aldehitler ve hidroksi ketonlar, molekülünde OH ve karbonil (>C=O) bulunan bileşiklerdir.

dikarbonil bile ikleri
Dikarbonil bileşikleri

Dikarbonil bileşikleri, dialdehitler, aldehit-ketonlar ve diketonlardır.

hidroksi asitler
Hidroksi asitler

Hidroksi asitler, hem OH hem de COOH grubu içeren bileşiklerdir. Küçük moleküllü hidroksi asitler biyokimyasal bileşiklerdir; bunların metabolizmada rolleri vardır

slide54

Tartarik asit (tortu asidi), şarap tortusu asididir; üzümde ve diğer meyvelerde bulunur.

Saf tartarik asit, gazoz tipi karbondioksitli içeceklere katkı maddesi olarak katılabilir.

Gümüş aynası yapımında kullanılır.

Saf potasyum mono-tartarat, pasta kabartma tozu olarak kullanılır.

Tartarik asitten Fehling belirteci yapılır.

slide56

Malik asit ısıtılırsa, molekül içi su yitirerek iki doymamış asit yani maleik asit (cis-) ve fumarik asit (trans-) meydana gelir.

keto asitler
Keto asitler

Keto asitler, molekülünde C=O grubu bulunan karboksilik asitlerdir.

slide61

Pirüvik asit, glikoliz olayının son ürünüdür ve Krebs döngüsüne giren asetil-CoA’yı oluşturan ürün olması bakımından karbonhidrat metabolizmasının anahtar bileşiğidir.

slide62

Asetoasetik asit, önemli bir biyokimyasal bileşiktir.

Plazmada bulunan serbest asetoasetik asit anyonu, keton cismi olarak adlandırılır.

dikarboksilik asitler
Dikarboksilik asitler

Dikarboksilik asitler, molekülünde iki karboksilik asit grubu bulunan organik asitlerdir.

slide64

Oksalik asit, doğal bir maddedir; kuzukulağı bitkisinde monopotasyum tuzu, ıspanakta sodyum tuzu halinde bulunur.

slide65

Oksalik asidin kalsiyum tuzu suda az çözündüğünden, böbreklerde süzülen oksalik asit Ca2+ ile birleşerek bazan kalsiyum oksalat olarak idrar yollarında veya mesanede idrar yolları taşı oluşturur.

slide66

Malonik asit, suda en çok çözünen dikarboksilik asittir; alkolde de çok çözünür. Malonik asit, doğal bir üründür.

slide67

Süksinik asit, doğal bir bileşiktir; glukoz metabolizmasında Krebs döngüsünün bir öğesidir.

ad