Retra hastal klar
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 38

Üretra Hastalıkları PowerPoint PPT Presentation


 • 484 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Üretra Hastalıkları. Dr.Ayşe Yıldırım. Üretra anatomisi. Erkek üretrası 15-20 cm,kadın üretrası 3-5 cm dir. Erkek üretrası üç kısımdan oluşur:prostatik,membranöz ve spongioz Prostatik üretra en geniş kısmıdır,buraya üreme kanallarının son bölümü açılır.

Download Presentation

Üretra Hastalıkları

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Üretra Hastalıkları

Dr.Ayşe Yıldırım


Üretra anatomisi

 • Erkek üretrası 15-20 cm,kadın üretrası 3-5 cm dir.

 • Erkek üretrası üç kısımdan oluşur:prostatik,membranöz ve spongioz

 • Prostatik üretra en geniş kısmıdır,buraya üreme kanallarının son bölümü açılır.

 • Prostatik üretranın en önemli özelliği arka duvar orta hatta yer alan verumontanum dur.


Üretranın konjenital lezyonları

 • Posterior üretral valv

 • Anterior üretral valv

 • Müllerian kanal kalıntıları

 • Hipospadias

 • Cowper glandları


Posterior üretral valv

 • Mukozal foldların gelişimsel anomalisinden kaynaklanır.

 • İnfant ve yenidoğanlarda en yaygın obstrüktif üretral lezyondur.

 • Darlık ileri derecede ise,bilateral hidronefroz ve renal yetmezliğe yol açar.

 • Pek çok hastada gelişme geriliği ilk semptomdur.

 • Vcug da:mesane boynunda genişleme ve elengasyon,vezikoüreteral reflü ile obstrüksiyona bağlı mesane duvarında trabekülasyon izlenir.


Müllerian kanal kalıntıları

 • Müllerian duktusun kaudal parçası erkeklerde oblitere olur.

 • Kısmi obliterasyon mesane ve rektum arasında kistlere yol açabilir.

 • Asemptomatik, infertilite,üriner obstrüktif semptomlar,derin perineal ağrı

 • Tanı: BT, MR, TRUS.


Anterior üretral valv

 • Enürezis, inkontinans ve enfeksiyon sebebi olabilir.

 • Nadir.

 • VCUG da valv proksimalinde dilatasyon ve/veya divertikül görülür.


Hipospadias

 • Üretranın olması gerekenden proksimalde penisin ventral yüzeyine açılmasıdır.

 • Diğer üriner trakt anomalileri ve inmemiş testisle birliktedir.

 • Tanı üretrografi ile konur.


Cowper glandları

 • Ürogenital diaframda yerleşmiş bir çift gland.

 • Bulber üretranın perineal kısmının ön yüzüne açılırlar.

 • Striktür veya inflamasyon varlığında üretrografide opasifiye olabilirler.


Üretral striktürler

 • İnflamatuar

  -Üretrite sekonder (gonore, klamidya)

  -Tipik olarak anterior üretra, sıklıkla proksimal bulber üretrada oluşur.

  -Üretrografide periüretral glandlara kontrast doluşu ve polipoidal mukozal hiperplaziye bağlı multiple küçük sesil dolma defektleri görülür.


Travmatik

1-İatrojenik striktürler kateterizasyon sonrası, üretranın dar alanlarında görülür.

Tek veya multiple olabilir, genellikle kısa segmenti tutar.

2-Kazalardan sonra gelişen striktürler genellikle posterior üretradadır.

sıklıkla kısa ve tektir.

Üretral striktürler


Üretral travma

 • Erkeklerde görülür, majör pelvik travma olmadıkça kadınlarda nadir.

 • Pelvik travmayla birlikte üriner retansiyon ve hematüri olduğunda şüphenilmelidir.

 • Tanı üretrografi ile konur.


Posterior üretra travması


En sık kateterizasyon sırasında görülür

Fraktürle ilişkili değildir

Kontüzyon veya rüptür şeklinde,tek veya multiple olabilir.

Parsiyel rüptürde proksimal üretra izlenebilirken, komplet rüptürde yaralanma yerinde aniden sonlanır

Anterior üretra travması


Üretral Tümörler

 • Benign tümörler

  • Fibroepitelyal polip:

   • Nadiren görülür

   • Genellikle çocuklarda olur

   • Verumontanum komşuluğunda görülür


 • Benign mezenkimal neoplazm

  • Transizyonel ve squamöz hücreli papillomlar

  • Erkekte prostatik üretrada görülür

  • Kadında distal üretra 1/3 kısmında görülür

  • 20-40 y, hematüri veya akıntı olur

  • Üretrografide tek veya multipl dolma defektleri şeklinde görülür


 • Üretral karsinom

  • K>E, 40-60 da sıktır

  • Genellikle kronik inflamasyonla ilişkilidir

  • Sıklıkla squamöz hücreli karsinomdur

  • Üretrografide irregüler dolma defektleri veya striktür olur

  • Erkeklerde prostatik üretra karsinomu sıktır ve genellikle transizyonel hücreli karsinomdur

  • Metastaz bölgesel lenf nodlarına olur


 • Üretral metastaz

  • Oldukça nadir görülür

  • Genellikle komşu organ tümörlerinin direkt yayılımı sonucu olur

  • Sıklıkla mesane ve rektum, daha az sıklıkla prostat, vajen ve serviksten olur


Üretral Dolma Defektleri

 • En sık neden taş ve tümörlerdir

 • Diğer nedenler: inflamatuar olaylar (malakoplaki, üretritis sistica, üretrit), kondiloma aküminata

 • Anüs ve genital organlar çevresinde oluşan kondilomlar üretra içerisine doğru uzanır

 • Üretrografide multipl sesil dolma defekti şeklindedir


 • Üretral taş:

  • Nadirdir ve genellikle böbrek veya mesaneden kaynaklanır

  • İdrar akımında ani obstrüksiyon veya üretrit, disüri ve idrar yapmada zorlanma gibi kronik semptomlara neden olur

  • Sıklıkla radyoopaktır


 • Üretral divertikül:

  • Nadir, konjenital bir lezyondur

  • Midpenil üretrada, sakküler dolma fazlalığıdır

  • Yüksek dereceli obstrüksüyon ile ilişkilidir ve üretral valv’den ayırtetmek zor olabilir


 • Üretral fistül ve sinüs:

  • Üretral rüptür veya laserasyonun yanlış onarımı sonucu oluşur

  • Rektal veya jinekolojik cerrahi, radyoterapi, bazı inflamatuar olaylar(Crohn hast, periüretral abse ve tbc), striktür veya karsinoma sekonder olabilir

  • Rektum, kolon, vagina veya uterus ile devamlılık gösterebilir

  • Miksiyon sistoüretrografi ile trakt gösterilebilir


 • Login