Ministerstwo rozwoju regionalnego
Download
1 / 25

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Projekt Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007-2013, zaa kceptowany kierunkowo przez Radę Ministrów w dniu 1 sierpnia 2006 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Warszawa, 26 września 2006 r. Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Projekt Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007-2013,zaakceptowany kierunkowo przez Radę Ministrów w dniu 1 sierpnia 2006 r.

MINISTERSTWO

ROZWOJU REGIONALNEGO

Warszawa, 26 września 2006 r.

Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych


Powiązanie Programu z Narodową Strategią Spójności 2007-2013

Jeden z Celów horyzontalnych Narodowej Strategii Spójności:

Budowa i modernizacja infrastruktury techniczneji społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski

realizowany będzie m.in. poprzez Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


GŁÓWNY CELProgramu Operacyjnego„Infrastruktura i Środowisko”

Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Udział środków w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (w mln euro)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Podział środków dostępnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko wg sektorów (w mln euro)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Struktura Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko PRIORYTETY

I.Gospodarka wodno - ściekowa – (FS)

II.Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – (FS)

III.Bezpieczeństwo ekologiczne - (FS)

IV.Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska – (EFRR)

V.Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych – (EFRR)

VI. Transeuropejskie sieci transportowe TEN-T – (FS)

VII.Transport przyjazny środowisku – (FS)

VIII.Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe – (EFRR)

IX.Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej – (FS)

X.Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku – (FS)

XI.Bezpieczeństwo energetyczne – (EFRR)

XII.Kultura i dziedzictwo kulturowe – (EFRR)

XIII.Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia – (EFRR)

XIV.Pomoc techniczna – (EFRR)

XV.Pomoc techniczna – (FS)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Ochrona środowiska - MŚ

Priorytet I „Gospodarka wodno - ściekowa” - 2 475 mln euro z FS

Cel: Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej warunkującej rozwój gospodarczy

1.1Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

1.2Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach od 2 tys. do 15 tys. RLM

(grupy projektów koordynowanych przez wfośigw)

przykładowe rodzaje projektów:

budowa i modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej, budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych, budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę, przygotowanie dokumentacji do wniosku

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Ochrona środowiska - MŚ

Priorytet II „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi” –

990 mln euro z FS

Cel:Zwiększenie korzyści gospodarczych poprzez zmniejszenie udziału odpadów komunalnych składowanych i rekultywację terenów zdegradowanych oraz ochronę brzegów morskich.

2.1Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zeszczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

2.2Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.

przykładowe rodzaje projektów:

kompleksowe systemy gospodarowania odpadami komunalnymi od projektu do realizacji, dostosowanie istniejących składowisk odpadów do obowiązujących przepisów, rekultywacja terenów powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysłi górnictwo na cele przyrodnicze,projekty polegające na ratowaniu brzegów morskich poprzez zapobieganie zanikowi plażmorskich i stabilizację morskiej linii brzegowej.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Ochrona środowiska - MŚ

Priorytet III „Bezpieczeństwo ekologiczne”- 495 mln euro z FS

Cel: Zapewnienie odpowiedniej ilości zasobów wodnych na potrzeby ludnościigospodarki kraju oraz minimalizacja skutków negatywnych zjawisknaturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom.

3.1Retencjonowanie wody i poprawa stanu bezpieczeństwa technicznego istniejących urządzeń wodnych oraz zapewnienie bezpiecznego przejścia wód powodziowychi lodów

3.2Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom

3.3 Monitoring środowiska

przykładowe rodzaje projektów:

realizacja wielozadaniowych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych, modernizacja i poprawa stanu bezpieczeństwa technicznego urządzeń wodnych; budowanie i doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i stwarzanych poważnymi awariami, w tym: wyposażeniew specjalistyczny sprzęt;

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Ochrona środowiska - MŚ

 • Priorytet IV „Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska” – 200 mln euro z EFRR

 • Cel: Ograniczanie negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowejna środowisko i dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego.

 • 4.1Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego

 • 4.2Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami

 • 4.3Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT)

 • 4.4Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno – ściekowej

 • 4.5Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza

 • 4.6Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów poużytkowych lub niebezpiecznych

 • przykładowe rodzaje projektów:

  • projekty z zakresu systemów zarządzania środowiskowego (z wyłączeniem inwestycji), projekty z zakresu racjonalizacji gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach, projekty wsparcia dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT), przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza dotyczące istniejących instalacji o mocy powyżej 50 MW, prowadzące do zmniejszenia emisji pyłów, SO2 lub Nox.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Ochrona środowiska - MŚ

 • Priorytet V „Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych” –

 • 89,9 mln euro z EFRR

 • Cel: Ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz strat zasobów różnorodności biologicznej.

 • 5.1Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedliskprzyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej

 • 5.2Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych

 • 5.3Opracowanie planów ochrony

 • 5.4Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska,w tym różnorodności biologicznej

 • przykładowe rodzaje projektów:

  • odbudowa zdegradowanych siedlisk nieleśnych i wodnych, przebudowa drzewostanów w sposób zgodny z typem siedliska, wykup gruntów kluczowych dla ochrony przyrody i ich renaturalizacja, budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej udostępnianiu dla turystów obszarów chronionych, ochrona ex situ gatunków o zagrożonych pulach genowych, opracowanie planów ochrony dla obszarów specjalnej ochrony ptaków i specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000; opracowanie krajowych programów ochrony wybranych gatunków lub siedlisk przyrodniczych; ogólnopolskie lub ponadregionalne projekty szkoleniowe lub programy aktywnej edukacji dla wybranych grup społecznych i zawodowych, kampanie informacyjno-promocyjne w tym badania opinii publicznej

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Transport - MT

Priorytet VI „Transeuropejskie sieci transportowe TEN-T”

– 6 826 mln euro z FS

Cel:Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączeń międzyregionalnych poprzez rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T

6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T

6.2 Rozwój sieci lotniczej TEN-T

przykładowe rodzaje projektów:

budowa i modernizacja autostrad, dróg ekspresowych i innych dróg krajowych w sieci TEN-T, budowa i modernizacja dróg w miastach na prawach powiatu, budowa obwodnic na drogach krajowych, budowa i modernizacja portów lotniczych (8 portów lotniczych znajdujących się w sieci TEN-T)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Transport – MT/MGM

Priorytet VII „Transport przyjazny środowisku” – 6 430,1 mln euro z FS

Cel: Zwiększenie udziału ekologicznych gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków

7.1 Rozwój transportu kolejowego

7.2 Rozwój transportu morskiego

7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych

7.4 Rozwój transportu intermodalnego

7.5 Poprawa stanu śródlądowych dróg wodnych

przykładowe rodzaje projektów:

modernizacja linii kolejowych, modernizacja portów morskich wraz z dostępem od strony lądu i morza, budowa i rozbudowa sieci transportu miejskiego na terenie 9 obszarów metropolitalnych, budowa i rozbudowa terminali transportu intermodalnego, modernizacja istniejącej zabudowy regulacyjnej rzeki Odry, przebudowa przejść żeglownych.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Transport - MT

Priorytet VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe” –900 mln euro z EFRR

Cel:Poprawa stanu bezpieczeństwa w transporcie drogowym oraz dostępności komunikacyjnej Polski i drogowych połączeń międzyregionalnych, położonych poza siecią TEN-T

8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego

8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T

8.3 Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych

8.4 Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego

przykładowe rodzaje projektów:

kampanie medialne w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i przebudowa miejsc szczególnie niebezpiecznych, budowa i modernizacja dróg krajowych (w tym także w miastach na prawach powiatu) poza siecią TEN-T, projekty pilotażowe w zakresie Inteligentnych Systemów Transportowych, rozbudowa systemów bezpieczeństwa lotnisk.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Transport - MT

Priorytet IX „Infrastruktura drogowa w Polsce wschodniej” –

990 mln euro z FS

Cel: Poprawa połączeń komunikacyjnych głównych miast województw wschodniej Polski z pozostałą częścią kraju poprzez rozwój sieci drogowej na terenie tych województw

9.1 Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do największych ośrodkówmiejskich na terenie wschodniej Polski

rodzaje projektów:

przebudowa drogi krajowej S8 (odcinek: Wyszków-Białystok) oraz S17 (odcinek: Zakręt-Lublin)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Energetyka - MG

Priorytet X „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku” –

532,2 mln euro z FS

Cel: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego państwa w zakresie oddziaływania sektora energetyki na środowisko

10.1Zwiększenie stopnia wykorzystania energii pierwotnej w sektorze energetycznymi obniżenie energochłonności sektora publicznego

10.2Zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw

przykładowe rodzaje projektów:

rozbudowa lub modernizacja sieci dystrybucyjnych wysokiego, średniego i niskiego napięcia; budowa i modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu;budowa nowych oraz modernizacja istniejących sieci ciepłowniczych;termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej; budowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej i ciepła wykorzystujących OŹE; budowa instalacji do produkcji biodiesla (w procesie estryfikacji oleju) i innych biopaliw, z wyłączeniem bioetanolu; budowa zakładów produkujących urządzenia do wytwarzania energii z OŹE i do produkcji biokomponentówi biopaliw; budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Energetyka - MG

Priorytet XI „Bezpieczeństwo energetyczne” – 470 mln euro z EFRR

Cel: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego państwa poprzez tworzenie nowych zdolności przesyłowych i transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnegoi ropy naftowej oraz rozbudowę podziemnych magazynów gazu ziemnego

11.1Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego

rodzaje projektów:

budowa i modernizacja sieci przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz urządzeń technicznych zapewniających prawidłową pracę systemów przesyłowych; budowa podziemnych magazynów gazu ziemnego; budowa infrastruktury zapewniającej dywersyfikację źródeł dostaw nośników energii do kraju;

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Kultura - MKiDN

Priorytet XII „Kultura i dziedzictwo kulturowe” – 350 mln euro z EFRR

Cel: Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowymi europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski

12.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym

12.2Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym

przykładowe rodzaje projektów:

rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, adaptacja na cele kulturalne zabytkowych obiektów i zespołów obiektów wraz z ich otoczeniem; zakup i modernizacja trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej; przystosowanie obiektów zabytkowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz specyficznych grup odwiedzających, m.in. osób starszych, dzieci i młodzieży; konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów, zbiorów filmowych oraz innych zabytków ruchomych; rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie zasobów bibliotecznychi archiwalnych oraz zasobów wirtualnych muzeów; tworzenie kompleksowych systemów informacji oraz zabezpieczeń przed nielegalnym wywozem dzieł sztuki przez granice oraz zabezpieczenie zabytków ruchomych przed kradzieżą i zniszczeniem; przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wnioskowania i realizacji przedsięwzięcia; budowa, rozbudowa i modernizacja instytucji kultury oraz szkół i uczelni artystycznych.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Zdrowie - MZ

Priorytet XIII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia” – 150 mln euro z EFRR

Cel: Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia siły roboczej

13.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego

13.2Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym

przykładowe rodzaje projektów:

rozbudowa, adaptacja, modernizacja i wyposażenie obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia; zakup nowych wyrobów medycznych; zakup i wyposażenie środków transportu sanitarnego.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Pomoc Techniczna - MRR

Priorytet XIV „Pomoc techniczna” – 70,4 mln euro z EFRR

Cel: Efektywne wykorzystanie środków w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”

14.1Wsparcie procesu zarządzania programem

14.2 Promocja i informacja

14.3Monitoring i ewaluacja programu

przykładowe rodzaje projektów:

pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników wypełniających zadania związanez przygotowaniem, wyborem, oceną, monitorowaniem projektów i programu, weryfikacją płatności i kontrolą finansową, wsparcie procesu oceny i selekcji projektów, monitoringi ewaluacja, promocja i informacja

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Pomoc Techniczna - MRR

 • Priorytet XV „Pomoc techniczna” – 189,3 mln euro z FS

 • Cel: Zapewnienie odpowiednich zdolności instytucjonalnych w instytucjach uczestniczących we wdrażaniu Programu

 • 15.1 Wsparcie systemu zarządzania Programem

 • przykładowe rodzaje projektów:

  • pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników wypełniających zadania związanez przygotowaniem, wyborem, oceną, monitorowaniem projektów i programu, weryfikacją płatności i kontrolą finansową, wsparcie procesu oceny i selekcji projektów, monitoringi ewaluacja, promocja i informacja

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


1. Konferencja rozpoczynająca konsultacje społeczne PO IiŚ

data: 5 września br., sala: „Pod Kopułą” MG

2. Konferencja tematyczna dotycząca sektora zdrowia

data: 7 września br., sala: WUW w Poznaniu

3.Konferencja tematyczna dotycząca sektora kultury

data: 18 września br., sala: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

4.Konferencja tematyczna dotycząca sektora energetyki

data: 26 września br., sala: „Pod Kopułą” MG

5. Konferencja tematyczna dotycząca sektora środowiska

data: 5 października br., sala: „Pod Kopułą” MG

6.Konferencja tematyczna dotycząca sektora transportu

data: 10 października br., sala: „Pod Kopułą” MG

7.Konferencja kończąca proces konsultacji społecznych PO IiŚ

data: 13 października br., sala: „Pod Kopułą” MG

Szczegółowe informacje -> www.funduszspojnosci.gov.pl lub www.mrr.gov.pl

Adres mailowy poiis@mrr.gov.pl

Konsultacje Społeczne

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


 • 10.08.2006 – podpisanie umowy z niezależnym Wykonawcą wyłonionym w

 • postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 • 24.08.2006 – przekazanie projektu raportu metodologicznego

 • 14.09.2006 – prezentacja raportu metodologicznego na forum zespołu

 • koordynującego prace nad ewaluacją dokumentów

 • strategicznych na lata 2007-2013

 • po 24.09.2006 – przekazanie projektu raportu końcowego

 • po 25.09.2006 – rozpoczęcie konsultacji społecznych dokumentu (21 dni) oraz

 • ew. konsultacje transgraniczne

 • po 16.10.2006 – zakończenie procesu konsultacji społecznych

 • po 24.10.2006 – prezentacja raportu końcowego

 • W trakcie trwania konsultacji społecznych zostanie poddana ocenie także wstępna wersja prognozy wpływu oddziaływania na środowisko Programu, która będzie podana do publicznej wiadomości na początku października. Jednak już teraz prosimy Państwa o zgłaszanie uwag i propozycji co do istotnych aspektów środowiskowych zawartych w projekcie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Harmonogram wykonania prognozy oddziaływania Programu na środowisko

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Harmonogram wykonania ewaluacji ex-ante

 • 11.08.2006 – podpisanie umowy z niezależnym Wykonawcą wyłonionym w

 • postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 • 04.09.2006 – przekazanie projektu raportu metodologicznego

 • 14.09.2006 – prezentacja raportu metodologicznego na forum zespołu

 • koordynującego prace nad ewaluacją dokumentów

 • strategicznych na lata 2007-2013

 • po 24.10.2006 – przekazanie projektu raportu końcowego

 • po 22.11.2006 – prezentacja raportu końcowego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

www.mrr.gov.pl

www.funduszestrukturalne.gov.pl/nss

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


ad
 • Login