St dans kan
Download
1 / 28

STÖDANSÖKAN - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

STÖDANSÖKAN. TVÄRVILLKOR FODER. Tarja Root 25.1. ja 7.2.2007 Heli Kallio 31.1. ja 14.2.2007 EVIRA Enheten för foder- och gödselkontroll. Fodersäkerhet Tvärvillkor/foder år 2006 resultat år 2007 urval av gårdar REGISTRERING Förordningen om foderhygien

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

STÖDANSÖKAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


STÖDANSÖKAN

TVÄRVILLKOR

FODER

Tarja Root 25.1. ja 7.2.2007

Heli Kallio 31.1. ja 14.2.2007

EVIRA

Enheten för foder- och gödselkontroll


Fodersäkerhet

Tvärvillkor/foder

år 2006 resultat

år 2007 urval av gårdar

REGISTRERING

Förordningen om foderhygien

Stödansökan Blanket 101A

 • Tvärvillkor 2006/2007

  • foder

Registrering som foderföretagare

I primärproduktion


Den officiella foderkontrollen- säkerheten och kvaliteten tryggas

 • Importövervakning

  - foderfabrikat från tredjeländer = GRÄNSKONTROLL

  - tillämpas också på foder av vegetabiliskt ursprung som införs från EU - hygien

 • Kontroll av den inhemska tillverkningen

  - alla foderfabrikat enligt en viss frekvens

 • Foderföretagare (tillverkare, transportörer, lagrare, mellanhänder)

  - Kontroll av foderföretagarnas system för kvalitetssäkring

  - Godkännande och registrering av verksamhetsidkare (inkl. eko, GMO)

 • Bestämmelser om djursjukdomar och biproduktsförordningen (animaliskt ursprung)

  - foderkök för pälsdjur, de som använder animaliskt material för tillverkning + lagrar + transporterar sådant, slakterier, högriskanläggningar

  (+ internationellt matavfall)

  - TSE-förordningen – de som använder fiskmjöl (+ gårdar), lagrar eller transporterar sådant

 • Marknadstillsyn – detaljhandel, webbhandel

 • Gårdsövervakning – bedrivande av verksamhet inom foderbranschen och foderanvändning


Evira är den behöriga myndigheten i foderärendenFoderlagen 396/1998

Foder för produktions- och sällskapsdjur

Också pälsdjur, hästar och fiskar är produktionsdjur

Jfr djur som hålls för livsm.produktion inkl. hästar, fiskar

Alla slag av foder

foderämnen, foderblandningar, fodertillsatser

Hela foderkedjan:

primärproduktion – tillverkning – import – försäljning - användning

Tillsyn över foderföretagarnas kvalitetssäkring

+ registrering och/eller godkännande


God foderkvalitet och fodersäkerhet- aktörerna i foderbranchen har ansvaretDjurhälsaen del av livsmedelssäkerhet

Förbjudna ämnen (bl.a. köttmjöl för idisslare, matavfall, flyghavre, icke godkända fodertillsatser, antibiotika)

Skadliga ämnen (bl.a. tungmetaller, dioxin, mögelgifter)

Hygien (bl.a. salmonella, skadeinsekter)

Näringssammansättning (bl.a. protein, fett, vitaminer)

Lämplighet för djurslaget (exempel: hundar är inte växtätare)

Anteckningar i varudeklarationen, reklam samt spårbarhet

Inga påståenden som gäller hälsan (utom fodermedel för

särskilda näringsbehov)


Fodertillsatser

Tillsatser:

Ämnen som tillsätts i foder i syfte

att inverka gynnsamt på egenskaperna hos fodret eller produkterna från djur samt att främja djurens välbefinnande/animalieproduktionen

Begränsningar/krav som gäller bruket

- För vitaminer och spårämnen har bestämts de högsta halterna

- Koccidiostatikum får inte användas för värphöns. Karenstid för andra!

- Antibiotiska tillväxtfrämjare får Inte användas!

Näringsbehov:

bl.a. Spårämnen, vitaminer, aminosyror

Förebyggande: koccidiostatikum

Teknologiska skäl: konserveringsmedel

Inverkan på djurproduktionen: mikrober, enzymer

Sensoriska: färgämnen

endast de fodertillsatser som är godkända

enligt Europeiska gemenskapens förfarande

får användas

Register:

http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm


TVÄRVILLKOR/FODER – v. 2007 :

Föremål för kontrol v. 2007

Samma föremål (indikatorer) som år 2006

* Användning av animaliskt protein till djur som hålls för livsmededelsproduktion (TSE-förordning)

* Foderbokföring (spårbarhet)


Användning av animaliskt protein till djur som hålls för livsmededelsproduktion

TSE - förordning 999/2001

Ändringarna 1234/2003, 1292/2005

Målet är att förhindra spridningen av TSE-sjukdomar (svampartade hjärndegenerationer), bl.a. BSE eller galna ko-sjukan


TSE-Förordn. FÖRBJUDS:

Utfodring av livsmedelsproducerande djur med animaliskt protein

Utfodring av däggdjur med bearbetat protein från däggdjur (med undantag av katter, hundar, pälsdjur)

Utfodring av idisslare med fett från idisslare

Kött/benmjöl är förbjudet vid all utfodring av livsmedelsproducerande djur

Fiskmjöl är förbjudet vid utfodringen av idisslare


TSE-förordn. – UNDANTAG i utfodringsförbudet

Förbudet gällar inte

Mjölkprodukter, äggprodukter, gelatin från icke- idisslare, Hud och skinn från icke-idisslare, Hydloryserat protein


TSE-förordn. – UNDANTAG i utfodringsförbudet

Användningen av fiskmjöl, blodprodukter från icke-idisslare samt di- och trikalciumfosfat i hemblandningar vid utfodring av andra livsmedelsproducerande djur än idisslare (grisar, fjäderfä) kräver att gården skall registreras/godkännas av Evira:

Registrering:- specialiserad gris-/fjäderfägård som använder ovannämnda ämnen i koncentrat

Godkännande: - ovannämnda ämnen i koncentratet används avgårdar med blandade besättningar (gården håller både idisslare och enmagade djur)

- rent fiskmjöl används av gris-/fjäderfägårdar


Fodrens spårbarhet

MED FODRENS SPÅRBARHET

SÄKERSTÄLLS ATT RIKTAT

TILLBAKADRAGANDE AV FODER

FRÅN MARKNADEN/UR BRUKET

KAN VIDTAS

VID PROBLEMSITUATIONER


Fodrens spårbarhet den almänna livsmedelsförordnungen 178/2002förordning om foderhygien 183/2005

KRAV PÅ BOKFÖRING

 • Foder som gården har köpt/fått utan vederlag

  -försäljarens/leverantörens namn och adress

  -produkt (t.ex. rypskross)

  -leveransdag

  -fodrets mängd

  -djurgrupp som har utfodrats med fodret

  2.Foder som gården har sålt/överlåtit

  - köparens/mottagarens namn och adress

  - produkt (t.ex. torrhö)

  - leveransdag

  - fodrets mängd


Fodrens spårbarhet

KRAV PÅ BOKFÖRING

C. Foder som gården själv har producerat

- foder som getts varje djurgrupp

D. Dag då bruket av ett foder med karenstid har avslutats

- t.ex. foder för broiler, som innehåller koccidiostatikum

E.Resultat från prover som tagits på foder

 • Gäller industriell tillverkade foder, säd som används för utfodring av djur samt grovfoder

 • Uppgifterna kan antecknas på mallblanketterna som bifogats till "guiden till jordbrukare", eller kvitton/verifikat på inköp/försäljning som innehåller de krävda uppgifterna

 • Förvaringstid 5 år


Tvärvilkor år 2006

255 gårdar från 15 TE- centralen

= substansövervakningen enligt TSE- förordn.

alla produktionsriktningar, mest nötbuskap

Prov från hemblandningar, fiskmjöl, industriellt tillverkat foder –Analyseras för beståndsdelar av landdjur/fiskmjöl

Observationer

I allmänhet kontrollerade föremål i ordning på gårdarna

ett överträdelse: kalkoner utfodrtats med slaktavfall från kalkoner

tre kontaminanter: jord, fjädrar

Rådgivning och bestämningar om mm. lagring av fodren, rengöring av silor och märkning av utfodringskärl och redskap


Urval av gårdar år 2007

1 % av de gårdar som söker stöd skall kontrolleras

Foderkontroll på ca 200 gårdar

Bottnar i riskerna

100 gårdar med enmagade + idisslare

70 specialiserade svingårdar

30 värphönsgårdar

tillverkare av egna foderblandningar


Schema: foderkontrollen i ansl. till tvärvillkoren

Uppgifter om urvalsgårdarna -> Evira

Evira: uppgifter om gårdarna + anvisn. + blanketter ->TEc

(JSM:s kontrollprotokoll fås direkt ur tillämpningen)

TEc-inspektörerna utför kontrollen

Protokoll över gårdsövervakningen och kopia av kontrollprotokollet + foderprov och provtagningsprotokoll -> Evira

Evira analyserar prov, postar resultat ->TEc, gården

TEc för in kontr.protokollsuppgifterna i tillämpningen


TVÄRVILLKOR-foder

Indikatorer

 • Indikator 1 : Gården använder inte animaliskt protein som det är förbjudet att ge till djur: (Indikator 1 kan inte fyllas i på gården – först efter analysen)

 • Indikator 2 : Det har säkerställts att varje djurslag får enbart foder som är avsett för det

 • Indikator 3 : Skyldigheten att anteckna uppgifter om foder som anlänt till/avsänts från gården har fullgjorts

 • Bedömning av överträdelse, ”upprepandet”

 • Indikatorer förs in i tillämpningen


Foderlagstiftningen

 • Foderlagen 396/1998

  • Allmänna principer

   • Tillämpningsområde: hela foderkedjan

   • Definitioner – foderfabrikat, foder, foderämne osv.

   • Allmänna kvalitetskrav – säkerhet och lämplighet

   • Bedrivande av verksamhet, myndigheter, tillsyn

   • Märknings- och förpackningskrav, reklam och marknadsföring

  • Revideras som bäst för att bli förenlig med EU:s förordningar

 • Direktiv som Europaparlamentet, rådet och kommissionen har antagit

  • bl.a. foderämnen, foderblandningar, skadliga ämnen

  • Har satts i kraft nationellt genom ett stort antal beslut och förordningar som JSM utfärdat

  • De nationella bestämmelserna kan vara ”strängare” än direktiven


Foderlagstiftningen – EU- förordningarna är bindande och direkt tillämpliga

 • Allmänna livsmedelsförordningen 178/2002

  • Bl.a. spårbarhet, bokföring

 • Förordningen om fodertillsatser 1831/2003

  • Bara godkända fodertillsatser får användas; anvisningar för ansökan

 • Biproduktsförordningen 1774/2002

  • Hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel

 • Förordningen om foderhygien 183/2005

  • Foderföretagare inkl. primärproduktion

 • TSE-förordningen (senast ändr. 1292/2005)

  • Förebyggande av degenerativa hjärnsjukdomar, användning av animaliskt protein som foder

 • GM-förordningar: 1829/2003 och 1830/2003

 • EKO-förordn. 2092/91 och JSMf 897/2003


 • Förordningen om foderhygien /183/2005

  • Mydigheten är skyldig att föra regisrer över foderföretagare

  • Registrerig som Foderföretagare Inkl. Primärproduktion

   Undantag: fodret anväds för utfodring av egna djuren och livsmedlen från dessa djur används på gården eller lokal verksamhet av liten omfattning

  • Foder endast får andskaffas hos en regstrerad företagare

  • Foderföretagare får inte bedriva verksamhet utan att vara registrerade eller utan godkännande (godkännandet krävdes med användingen av vissa tillsatsämnen (kokkidistatikum)


  Registrering- blankett A -foderföretagare inom andra led än primärproduktion

  VERKSAMHETER

  A Tillverkare av tillsatser, bioproteiner eller förblandningar

  B Tillverkare av foderämnen

  C Tillverkare av foderblandningar

  D Fraktblandrare

  F Gårdsbruksenhet

  H Förmedlare, distributör, detaljhandel, partihandel, import från den inre marknaden

  K Inhemsk tillverkare

  M Imoportör eller representant från tredjeland

  V4 Upplagringsföretag, foder ilösvikt - V5- förpackat foder

  W4 Transportföretag, foder ilösvikt - W5- förpackat foder


  Regisrering som foderföretagare I primär produktion

  I samband med stödansökan– ”tvärvillkor”

  Blankett 101A punkt 3

  foderproduktion

  odling av primärprodukter

  odling av fodersäd + malning, krossning, konservering, ensilage, hö (försäljning och egen bruk)

  trensport och lagring av primärprodukter

  brödsed

  foderblandning

  Hemblandningar UTAN tillsatser (som sådana eller förblandningar)

  t. ex säd + mineraler+ koncentrerat foder

  Endast för gårdens eget bruk

  foderanvändning

  hemmaproducerat och/eller köpt foder

  fodret från fraktblandare


  Regisrering som foderföretagare I primär produktion

  I samband med stödansökan kan registreras också som Fodertillvärkare

  Hemblandningar som innehåller tillsatser (som sådana eller förblandningar) t. ex vitaminer, spårämnen)

  Endast för eget bruk

  Om man tillverkar/blandar foder för försäljning, ska man registrera sig också hos Evira (Blankett A)

  Om jordbrukre har redan registrerad sig i samband med års 2006 ansökan

  kontrollerar de förhandsifylldauppgifterna

  Blandning av foder är en ny verksamhet

  var år 2006 tillsammans med tillvärkning

  ett eventuellt tilläg


  Registrering som foderföretagare I primär produktion

  Blanket F/ Evira

  Gårdar som inte söker stöd

  framtiden kan också framgå häststallar, fiskare, ren, etc…)

  ny foderlagen och definitioner!


  Till Primärproduktion ingår inte

  Framställning av t. ex Rybsexpeller

  för försäljning ELLER eget bruk

  (inte mera bara enkel behandling!)

  Tillverkning (tillverkning av foderämnen)

  Regstrering med blankett A

  Försäljning -> varudeklarationen

  Bokföring


  KRAV för foderföretagare- 183/2005

  BILAGA I – krav för foderföretag inom primärproduktion

  Hygienbestämmelser

  Journaler,

  Rekommendationer om riklinjer för god praxis

  BILAGA II - krav för foderföretag inom andra led än primärproduktion (Fodertillvärkare)

  Lokaler och utrustning

  personal

  Kvalitetskontroll

  Lagring och transport

  BILAGA III- Goda utfodringsrutiner


  ad
 • Login