ETKİLİ İLETİŞİM - PowerPoint PPT Presentation

Etk l let m
Download
1 / 56

 • 227 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ETKİLİ İLETİŞİM. İletişim şeklimizi gözden geçirmek Deneyimlerimizi paylaşmak Anne babalık tutumları ile ilgili farkındalık yaşamak Daha etkin bir iletişim kurma yolunda bir pencere açmak. BU ÇALIŞMANIN AMACI. Gizlilik ilkesi esas olduğundan, paylaşımların grup içinde kalması

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ETKİLİ İLETİŞİM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Etk l let m

ETKİLİ İLETİŞİM


Bu ali manin amaci

İletişim şeklimizi gözden geçirmek

Deneyimlerimizi paylaşmak

Anne babalık tutumları ile ilgili farkındalık yaşamak

Daha etkin bir iletişim kurma yolunda bir pencere açmak

BU ÇALIŞMANIN AMACI


Grup kurallari

Gizlilik ilkesi esas olduğundan, paylaşımların grup içinde kalması

Grup içinde ifade edilenlerin yargılamadan ve eleştirmeden dinlenmesi

Grup saati

Gruba devam etmek

Aktif katılım

GRUP KURALLARI


Let m ne zaman ba lar

İLETİŞİM NE ZAMAN BAŞLAR?


K k b rb r n fark ett anda let m ba lar

İkİ kİşİ bİrbİrİnİ fark ettİğİ anda İletİşİm başlar


Let m ned r

İLETİŞİM NEDİR?


Let m

Kişiler arasında duygu, düşünce ve bilgi alış-verişidir.

Duygu, düşünce ve bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır.

Bilgi üretme aktarma ve anlamlandırma sürecidir. Bu sürecin amacı “ANLAŞILMAK” tır.

İLETİŞİM;


Etk nl k

ETKİNLİK


Varolu un be boyutu

Varsın

Doğalsın

Sevilmeye layıksın

Değerlisin

Güvenilirsin

Karşımızdaki kişiden bu mesajlardan en az birini almadığımızda ya da alamadığımızda ilişkimizde sorunlar yaşıyoruz.

VAROLUŞUN BEŞ BOYUTU


Kar n zdaki ki inin sizinle ileti im kurup ileti imi devam ettirdi ini nas l anlars n z

Karşınızdaki kişinin sizinle iletişim kurup, iletişimi devam ettirdiğini nasıl anlarsınız?

Beden dili

Dinlemek

Soru sormak

Anlatmak, anlamak, anlaşmak


Etk l let m

BEDEN DİLİ UYGULAMALARI


S zl ve s zs z let m

SÖZLÜ VE SÖZSÜZ İLETİŞİM

Beden dili insanlık tarihi açısından en eski iletişim aracımızdır.

Duygu ve düşüncelerimizin yansımasıdır.

Sözlü mesajlar daha çok düşüncelerimizi yansıtır. Sözsüz mesajlarımız ise iç dünyamızla yakından ilgilidir ve duygu ve düşüncelerimizi daha gerçekçi bir şekilde yansıtır.


Leti imde beden dilini n nemi

İletişimde beden dilinin önemi

Konuşurken düşünce ve duygularımızdan farklı konuşabiliriz; ancak sustuğumuz zaman da beden dilimiz konuşmaya devam eder.

Göz teması

Beden duruşu

Mimik ve jestler

Başın duruşu

Oturma biçimi

Kol ve bacak hareketleri

Mesafe


Leti im ok kanall bir s re tir

İletişim çok kanallı bir süreçtir

Araştırmalar iletişimde,

% 7 sözler

% 38 ses tonu

% 55 beden dilinin

önem taşıdığını ortaya koymuştur.

İletişimin %55’ i görsel yoldan gerçekleşir.


Etk l let m

“İnsanlar bir şey söylemeden konuşur, dinlemeden duyarlar.”

Acar Baltaş


Let m engeller

İLETİŞİM ENGELLERİ


1 emretme y nlend rme talep etme

1) Emretme, Yönlendİrme, Talep Etme

“Şikayetten vazgeç”, “Hırkanı sakın çıkarma.”,

“Çabuk teşekkür et.”

Karşı tarafta korku, aktif direnç, isyankar davranış

yaratabilir. Söylenenlerin tersini “denemeye” davet

edebilir.


2 uyarma tehd t etme g zda i verme

2) Uyarma, Tehdİt Etme (GözdağI Verme)

Bir şey yaptığında, bunun sonuçlarını karşı

tarafa söyleme:

“Eğer öyle yaparsan, sonunda üzülürsün.”

“Yemeğini yemezsen, parka gidemeyiz”

Karşı tarafın korkmasına, boyun eğmesine,

gücenmesine, kızmasına, isyan etmesine

neden olabilir. Söz konusu sonuçların

gerçekten meydana gelip gelmeyeceğini

“denemesine” yol açabilir.


3 z m get rme f k r verme ner de bulunma

3) Çözüm Getİrme, Fİkİr Verme, Önerİde Bulunma

Karşı tarafa problemi nasıl çözeceğini söyleme, bu

konuda öğüt verme veya öneride bulunma:

“Ben olsam...”, “Neden .....yapmıyorsun ?“, “Bence”

“Bence bir daha onunla oynama.”

Karşı tarafta bağımlılık ya da direnme yaratabilir.

Soruna değişik çözümler düşünüp, seçenekleri

denemesini engelleyebilir

Kendi sorunlarını çözmekten aciz olduğunu ima

edebilir.


4 yargilama ele t rme kabul g stermeme su lama

4) YargIlama, Eleştİrme, Kabul Göstermeme, Suçlama

Karşı tarafı olumsuz olarak değerlendirme:

“Odan hep dağınık.”

“Dikkat etmedin, düşürdün.”,

“Koca çocuk oldun, hala korkuyorsun, ne var korkacak”

Karşı taraf için yetersizlik aptallık anlamı

taşıyabilir. Olumsuz yargıya hedef olmamak

ya da azarlanmamak için iletişimin

kesilmesine yol açabilir. Eleştiri ve yargılar

gerçek olarak algılanabilir.


5 ad takma alay etme g l n duruma d rme utandirma

5) Ad Takma, Alay Etme, Gülünç Duruma Düşürme, UtandIrma

Karşı tarafın aptal hissetmesini sağlama, onu bir

kategoriye sokma, utandırma:

“Bebek gibisin”, “Çok şımarık davranıyorsun”,

“Erkek adam ağlar mı? Ne ayıp”

Karşı tarafın değersiz hissetmesine, sevilmediğini

düşünmesine neden olabilir, Karşılık vermesine yol

açabilir.


6 nceleme sorgulama ara tirma soru turma

6) İnceleme, Sorgulama, AraştIrma, Soruşturma

Kanıtlar, nedenler bulmaya çalışma; problemin

çözümüne yardımcı olmak için daha fazla bilgi

arayışı içinde olma:

“Neden öyle yaptın?” “Kim öyle olduğunu söyledi” “Sen ne yaptın ?” “Nasıl...?”

Soruları cevaplama genellikle karşı tarafı kaçamağa

yöneltebilir. Soranın niyeti anlaşılmadığından, karşı

taraf korkuya, endişeye ve kendi başına sorununu

çözemeyeceği hissine kapılabilir.


7 ahlak ders verme vaaz verme telk n etme

7) Ahlak Dersİ Verme, Vaaz Verme, Telkİn Etme

Karşı tarafa ne yapması gerektiğini söyleme:

“Senin sorumluluğun”, “......şöyle yapman gerekir”

Karşı tarafta zorunluluk, suçluluk duygusu

yaratabilir. Karşı tarafın şiddetli savunmaya

geçmesine yol açabilir ve kendisinde sorumluluk

duygusuna güvenilmediği izlenimini yaratabilir.


8 nutuk ekme mantik yoluyla nandirma mantiksal kanitlar ler s rme tarti ma

8) Nutuk Çekme, MantIk Yoluyla İnandIrma, MantIksal KanItlar İlerİ Sürme, TartIşma

Karşı tarafı gerçekler, karşıt kanıtlar, mantık, bilgi

veya kendi görüşlerinizle etkilemeyi deneme:

“İşte şu nedenle hatalısın...”, “Ben senin

yaşındayken…”, “Evet, ama arkadaşlarınla nasıl

geçineceğini öğrenmelisin”,

Karşı tarafın kendisini beceriksiz ve yetersiz

hissetmesine, iletişimi kesmesine neden olabilir.

Savunmayı ve karşı koymayı kışkırtabilir.


9 yorumlama anal z etme te h s koyma

9) Yorumlama, Analİz Etme, Teşhİs Koyma

Karşı tarafa davranışının altındaki nedenleri

söyleme, niçin o şekilde davrandığını veya o şekilde

konuştuğunu analiz etme; teşhisini iletme:

“Kardeşini kıskandığın için vuruyorsun.”

“Aslında sen öyle demek istemiyorsun.”

“Senin esas sorunun nedir biliyor musun ?“

Karşı tarafı tehdit edici, tedirgin edici olabilir ve

onda başarısızlık duygusu uyandırabilir. Kendisini

korumasız hissedebilir. Kendisine inanılmadığı

kanısına varabilir. Yanlış anlaşılma endişesi ile

iletişimi kesebilir.


10 ger ek lme oyalama alaya alma lg y ba ka y ne ekerek konu de t rme

10) Gerİ Çekİlme, Oyalama, İşİ Alaya Alma İlgİyİ Başka Yöne Çekerek Konu Değİştİrme

Karşı tarafı sorunundan uzaklaştırmaya çalışma,

problemi bir kenara itme, takılma:

“Hemen onu unutalım.”

“Haydi gel - daha hoş şeylerden bahsedelim.”

“O kadardan hiç bişey olmaz.”

Savaşmak yerine, kaçınmak gereklidir şeklinde bir

mesajı ima edebilir. Karşı tarafa sorunlarının

önemsiz saçma ve geçersiz olduğu imajını verebilir.

Karşı tarafın sorununu açığa vurmasını önleyebilir.”


11 vme g r ne katilma

11) Övme, Görüşüne KatIlma

Olumlu bir değerlendirme yapma, görüşüne katılma:

“Çok güzel.”, “Bence harika bir iş yapıyorsun.”

Karşı tarafa beklentilerin çok yüksek olduğunu ima

edebilir. Karşı taraf bunu istenilen davranışı

yaptırabilmek için, içtenlikten yoksun olarak

söylenmiş bir şey olarak algılayabilir. Karşı tarafın

benlik kavramı ile övgü uygun değilse, kendisinde

kaygı yaratabilir.


12 g ven verme tesk n etme tesell etme destekleme

12) Güven Verme, Teskİn Etme, Tesellİ Etme, Destekleme

Karşı tarafın daha iyi hissetmesine çabalama, onu

duygularından uzaklaştırmaya çalışma, duygularının

gücünü inkar etme:

“Aldırma... Boş ver, düzelir...”, “Bak korkacak bir şey yok.”

“Zamanla kendini daha iyi hissedersin.”

Karşı tarafın anlaşılmamış hissetmesine neden

olabilir. Başkalarına kolay görünmesi nedeniyle,

kendisinde kızgınlık duyguları uyandıra bilir.

“Kendini kötü hissetmen doğru değil” şeklinde bir

mesaj algılamasına neden olabilir.


G kku a i

GÖKKUŞAĞI


B yle ol b yle olma

BÖYLE OL, BÖYLE OLMA


Kabul penceres

KABUL PENCERESİ

 • Çocuğumuzun olası tüm davranışları


Kabul zg s

KABUL ÇİZGİSİ

Karşımızdaki kişinin

bazı davranışlarını

kabullenirken bazılarını

kabul etmeyebiliriz.


Kabul zg s n n yer her zaman sab t de ld r

KABUL ÇİZGİSİNİN YERİ HER ZAMAN SABİT DEĞİLDİR.


Kabul zg m z de t ren fakt rler

BİZE GÖRE

KARŞIMIZDAKİ KİŞİYE GÖRE

ÇEVREYE VE DURUMA GÖRE

KABUL Çİ ZGİMİZİ DEĞİŞTİREN FAKTÖRLER


Kabul penceremiz

Kabul Penceremiz,

 • KABUL EDİLEBİLİR

 • YAPMACIK KABUL

 • KABUL EDİLEMEZ


3 kabul

KABUL;Problemi kabul etmek

KABUL;Kendini kabul etmek

KABUL;Karşıdaki kişiyi kabul etmek

3 KABUL;


Parad gmalar

PARADİGMALAR


Ya antilari yorumlamak

Örnek 1:

Bir trende yolculuk ederken, bir baba sürekli

ağlayan çocuklarını susmaları için uyarmadan

trenden dışarıya bakıyor.

Örnek 2:

Önemli bir konuda yapacağı konuşma ile ilgili

çocuğunuzu dinlemeye geldiniz. Ancak arka

tarafta oturan iki kişi sürekli kendi aralarında

konuşuyorlar.

YAŞANTILARI YORUMLAMAK


Parad gmalari de t rmek

PARADİGMALARI DEĞİŞTİRMEK


Ayna oyunu

AYNA OYUNU


Sorun k mde

Sorunun kimde olduğunu bulmak iletişim biçimimizi belirler.

SORUN KİMDE?


Etk l let m

Çocuğunuz oyun oynadıktan sonra yenildi ve ağlıyor.

Sorun bendeSorun yokSorun karşıda

Çocuğunuz arkadaşının ona vurduğunu anlatıyor.

Sorun bendeSorun yokSorun karşıda

Çocuğunuz odasını toplamak istemiyor.

Sorun bendeSorun yokSorun karşıda

Çocuğunuz yüzmeye gitmek istemiyor.

Sorun bendeSorun yokSorun karşıda


Etk l let m

Kız kardeşiniz akşam eşiyle tartıştığını söylüyor.

Sorun bendeSorun yokSorun karşıda

Birlikte çalıştığınız arkadaşınız, kendisi hakkında başkalarıyla konuştuğunuzu söylüyor.

Sorun bendeSorun yokSorun karşıda

Eşiniz bu tutumunuzu beğenmediğini söylüyor.

Sorun bendeSorun yokSorun karşıda

Eşinizin çok dağınık olduğunu düşünüyorsunuz.

Sorun bendeSorun yokSorun karşıda


Sorun k mde1

SORUN KİMDE?

SORUN YOK

(İLİŞKİ GELİŞTİRME ALANI)

SORUN ÇOCUĞUN

(YARDIM BECERİLERİ-ETKİN DİNLEME)

SORUN ANNE BABANIN

(YAPICI MESAJLAR-BEN DİLİ)


Ben d l

Sorunun bizde olduğu zamanlarda kullanılacak dil.

BEN DİLİ


Ben d l n n es

Karşı tarafın davranışının yargısız tanımı

Davranışın üzerimizdeki somut etkisi

Davranışın karşısında hissettiğimiz duygu

BEN DİLİNİN ÜÇ ÖĞESİ


Ben d l yapici mesajlar

BEN DİLİ (YAPICI MESAJLAR)

DUYGU

KABUL EDİLMEYEN DAVRANIŞ

SOMUT ETKİ

Konuşurken yüzüme bakmadığında,

aynı şeyi tekrar anlatmak zorunda kalıyorum.

kızıyorum

Siz kavgayı uzattığınız zaman,

üzülüyorum

sonra başım ağrıyor.


Etk l let m

1-)Ne olduğunu söylemeyip sadece ağladığında;

Bir daha seninle konuşmam.

Ne yapacağımı bilemiyorum ve seni anlamakta zorlanıyorum.

2-)Ben seninle konuşurken televizyona baktığında;

Terbiyesizlik etmiş oluyorsun.

Dikkatim dağılıyor ve boşuna konuşmuş gibi hissediyorum.

3-)Odanı toplamadığında;

Evimize gelenler bizi ayıplıyor.

Dağınıklık beni rahatsız ediyor ve etrafı toplamak için çok zaman kaybediyorum.


Etk l let m

4-)Ben babanla konuşurken;

Araya girme.

Anne anne dediğinde, rahatsız oluyorum ve konuşacaklarımı karıştırıyorum.

5-)Sen kardeşini korkuttuğunda;

Çok kötü bir ağabey oluyorsun.

Onun ağlaması işime engel oluyor ve çok üzülüyorum.

6-)Oyun oynamak için ısrar ettiğinde;

Mız mız bir çocuk olup çıkıyorsun.

Akşam yemeğini yetiştirememekten korkuyorum.


Etk l let m

SEN DİLİ

BEN DİLİ

 • Kişiliğe yöneliktir.

 • Kişiye kendisiyle ilgili bir şeyler söyler.

 • Benlik saygısını zedeler.

 • Öfke ve nefret duygularını oluşturur.

 • Çekingen ya da saldırgan insanlar yaratır.

 • İlişkiyi zedeler.

 • Direnç oluşturur.

 • Davranışa yöneliktir.

 • “Dinleyen”e “gönderen” ile ilgili birşeyler söyler.

 • Benlik saygısına önemli katkısı vardır.

 • “Gönderen”e yardım isteği doğurur.

 • Etkin insanlar yaratır.

 • İlişkiyi geliştirir.

 • İşbirliğini geliştirir.


Etk n d nleme katilimci d nleme

Sorunun karşıda olduğu durumlarda

kullanılan dil.

ETKİN DİNLEME(KatIlImcI Dİnleme)


Etk n d nleme e tler

Sessiz dinleme

Aktif dinleme (Konuşmayı sürdürücü dinleme)

Empatik dinleme (Yansıtıcı dinleme)

ETKİN DİNLEME ÇEŞİTLERİ


Etk n d nleme

Cesaretlendirme:Biraz daha açar mısın?

Özetleme:Söylediğini doğru anladıysam…

Empatik olma:Ona çok kızdın sanırım.

Uzlaşma:Bu konuyu nasıl çözeceğimiz ile ilgili senin önerin var mı?

Açık sorular: Nasıl olmasını isterdin?

ETKİN DİNLEME;


Etk l let m

ÇOCUK: Yüzme dersine katılmak istemiyorum.

Yüzme çok iyi bir spordur. Vücudu geliştirir. Sağlıklı yapar. Mutlaka yüzmeyi öğrenmelisin.

E.D:Anladığım kadarıyla yüzmekten korkuyorsun.

ÇOCUK: Benim hiç arkadaşım yok.

Aaa olur mu ben hep Arzu ile oynadığınızı görüyorum.

E.D:Okulda yalnız kaldığını mı düşünüyorsun.

ÇOCUK: Sınıfta benimle oynamıyorlar.

Sende git öğretmenine söyle. / Neden oynamadıklarını sor bakalım.

E.D: Arkadaşlarının seninle oynamaktan hoşlanmadıklarını mı düşünüyorsun.


Etk l let m

ÇOCUK: Okula gitmek istemiyorum.

Okula gidip yeni bilgiler öğrenmelisin. /Şimdi uyuyalım yarın eminim ki fikrin değişecek.

E.D:Okulda hoşuna gitmeyen bir şey mi var?

ÇOCUK: Sen bana hep bağırıyorsun.

Ben mi? Hıı sen hiç bağıran anne görmemişsin.

E.D:Sana sürekli kızdığımı düşünüyorsun.

ÇOCUK: Onu benden daha çok seviyorsunuz.

Olur mu hiç anneler çocuklarını çok sever. Gel seninle resim yapalım.

E.D:Böyle düşünmene neden olan bir örnek verir misin?


Etk n d nleme1

Etkin dinlemeye hazır hissediyorsanız dinleyin.

Her konu etkin dinlemeyi gerektirmez.

Çocuğunuzun duygu ve düşüncelerini gerçekten kabul edin.

Çocuğunuzun davranışı kabul çizginizin altındaysa etkin dinleme uygun değildir.

Çocuğunuzun sorunlarını çözebileceğine inanın.

Çocuğunuzun sorununu kendi sorununuz haline getirmeyin.

Etkin dinleme sonucunda çocuğunuzun hemen bir çözüme ulaşmasını beklemeyin.

Çocuğunuzun sizin aklınızdaki sonuca ulaşmasını beklemeyin.

Sonuç değil, Süreç önemlidir.

ETKİN DİNLEME;


 • Login