Kontrola ve veřejné správě - PowerPoint PPT Presentation

Konference
Download
1 / 12

 • 90 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Konference „Obec a vláda na prahu nového partnerství“ Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy. Kontrola ve veřejné správě. Kontrola výkonu přenesené působnosti. Kontrola výkonu samostatné působnosti. MV. MF. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kontrola ve veřejné správě

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kontrola ve ve ejn spr v

Konference„Obec a vláda na prahu nového partnerství“Ing. Marie Kostruhováředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy


Kontrola ve ve ejn spr v

Kontrola ve veřejné správě

Kontrola výkonu přenesené působnosti

Kontrola výkonu samostatné působnosti

MV

MF

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích

 • zákon č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze

 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

 • zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků

 • zákon č. 250 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

spolupráce

metodická pomoc


Kontrola v konu samostatn p sobnosti zemn ch samospr vn ch celk vykon van mv z kladn informace

Kontrola výkonu samostatné působnosti územních samosprávných celků vykonávaná MV – základní informace

 • Ministerstvo vnitra vykonává kontroly výkonu samostatné působnosti ÚSC od 1. července 2006, kdy nabyl účinnosti zákon č. 234/2006 Sb.

 • jen na základě vnějšího či vnitřního podnětu

  počet kontrol:počet kontrol. závěrů:

  celkem: 171753

  za rok 2010: 32279

 • předmětem není výkon samostatné působnosti v případech, je-li zvláštním zákonem založena působnost jiných kontrolních orgánů (např. MF, KÚ) – např. přezkoumávání hospodaření ÚSC; záležitosti, které jsou předmětemfinanční kontroly


Nej ast j pochyben zji t n p i kontrol ch samostatn p sobnosti

nedostatky při nakládání s nemovitým majetkem obce

-nezveřejnění záměru nakládat s nemovitým majetkem obce,

-zveřejnění záměru na dobu kratší než zákonem stanovených 15 dnů,

-zveřejnění záměru v době, kdy již zastupitelstvo obce rozhodlo o dalších navazujících majetkoprávních úkonech,

nedostatečná identifikace nemovitosti uvedené ve zveřejněném záměru neodpovídající požadavkům zákona.

nedostatky ve schvalování závěrečného účtu obce

-závěrečný účet obce není projednán společně se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce,

-závěrečný účet obce není projednán do 30. června následujícího roku,

-zastupitelstvo obce nepřijme opatření k nápravě nedostatků zjištěných auditem.

Nejčastější pochybení zjištěná při kontrolách samostatné působnosti


Kontrola ve ve ejn spr v

Nejčastější zjištění při kontrolách MV z oblasti hospodaření nebo z podnětů obcí, občanů

nezveřejňování rozpočtu a závěrečného účtu obce na

úřední desce

absence žádosti o přezkoumání hospodaření

neevidování majetku

neprovádění inventur

neevidování pohybu v pokladně

nedostatky ve vedení pokladny

neevidování pohledávek


Probl mov okruhy z pohledu mv p i p ezkoum n hospoda en sc

časové omezení možnosti přezkoumání hospodaření zpětně

vynutitelnost splnění povinnosti přijmout nápravná opatření ke zjištěným nedostatkům

možnosti dozoru nad výkonem přezkoumání hospodaření uskutečňovaném krajskými úřady a Magistrátem hl. m. Prahy

Problémové okruhy z pohledu MV při přezkoumání hospodaření ÚSC


Zadlu en obc dle sd len mf

Zadlužení obcí (dle sdělení MF)

Celková zadluženost obcí v roce 2009: 80,6 miliard

Pro srovnání v roce 2008 80,1 miliardy

Celkově vykázalo dluh 3 250 obcí

Kritický stav:Prameny

Monitorovací fáze MF:43 obcí

(MF je v kontaktu s těmito obcemi)

Výhled do budoucna:navyšování počtu


Spr va zadlu en ch obc mv

Správa zadlužených obcí MV

PŘÍKLAD OBEC PRAMENY – vybrané poznatky ze správy

 • zásadní nedostatky v evidenci smluvních vztahů a vedení účetnictví

 • nevýhodně nastaveny smluvní vztahy (penále, pokuty)

 • obec neřešila dluh – dluh se „nabaloval“

 • správa obce – minimalistický režim (jen zákonné potřeby)

 • nezájem občanů o řešení situace

 • dluh nelze účinně řešit bez vzniku zastupitelstva


E en zadlu enosti obc

Řešení zadluženosti obcí

Pracovní skupina:

 • Ministerstvo vnitra

 • Ministerstvo financí

 • Ministerstvo spravedlnosti

 • Svaz měst a obcí ČR

 • Sdružení místních samospráv

  Věcný garant:

 • Ministerstvo financí


N vrhy e en koncepce e en

Návrhy řešení (koncepce řešení):

Fáze oddlužení obce:

 • Preventivní fáze

 • Fáze „krizového režimu hospodaření obce“

 • Fáze „nucené finanční správy obce“

 • Fáze „insolvence“


Co st t o ek v od samospr vy

Co stát očekává od samosprávy?

Naplnění čl. 101 ÚSTAVY

Obec je spravována zastupitelstvem: obce mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

X X X

Čl. 104 ÚSTAVY

působnost zastupitelstev je stanovena zákonem (z. o obcích)

stát může zasahovat do činnosti ÚSC způsobem stanovenným v zákoně v případě vyžaduje-li to ochrana zákona (kontrola dozor)

X X X

Slib člena zastupitelstva obce

slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se ústavou a zákony


Kontrola ve ve ejn spr v

Děkuji za pozornost

Ing. Marie Kostruhová

Kontakty na odbor dozoru kontroly VS:

www.mvcr.cz/odk

odbordk@mvcr.cz/odk

tel: 974 816 411


 • Login