Konference
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Kontrola ve veřejné správě PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Konference „Obec a vláda na prahu nového partnerství“ Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy. Kontrola ve veřejné správě. Kontrola výkonu přenesené působnosti. Kontrola výkonu samostatné působnosti. MV. MF. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

Download Presentation

Kontrola ve veřejné správě

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Konference„Obec a vláda na prahu nového partnerství“Ing. Marie Kostruhováředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy


Kontrola ve veřejné správě

Kontrola výkonu přenesené působnosti

Kontrola výkonu samostatné působnosti

MV

MF

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích

 • zákon č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze

 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

 • zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků

 • zákon č. 250 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

spolupráce

metodická pomoc


Kontrola výkonu samostatné působnosti územních samosprávných celků vykonávaná MV – základní informace

 • Ministerstvo vnitra vykonává kontroly výkonu samostatné působnosti ÚSC od 1. července 2006, kdy nabyl účinnosti zákon č. 234/2006 Sb.

 • jen na základě vnějšího či vnitřního podnětu

  počet kontrol:počet kontrol. závěrů:

  celkem: 171753

  za rok 2010: 32279

 • předmětem není výkon samostatné působnosti v případech, je-li zvláštním zákonem založena působnost jiných kontrolních orgánů (např. MF, KÚ) – např. přezkoumávání hospodaření ÚSC; záležitosti, které jsou předmětemfinanční kontroly


nedostatky při nakládání s nemovitým majetkem obce

-nezveřejnění záměru nakládat s nemovitým majetkem obce,

-zveřejnění záměru na dobu kratší než zákonem stanovených 15 dnů,

-zveřejnění záměru v době, kdy již zastupitelstvo obce rozhodlo o dalších navazujících majetkoprávních úkonech,

nedostatečná identifikace nemovitosti uvedené ve zveřejněném záměru neodpovídající požadavkům zákona.

nedostatky ve schvalování závěrečného účtu obce

-závěrečný účet obce není projednán společně se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce,

-závěrečný účet obce není projednán do 30. června následujícího roku,

-zastupitelstvo obce nepřijme opatření k nápravě nedostatků zjištěných auditem.

Nejčastější pochybení zjištěná při kontrolách samostatné působnosti


Nejčastější zjištění při kontrolách MV z oblasti hospodaření nebo z podnětů obcí, občanů

nezveřejňování rozpočtu a závěrečného účtu obce na

úřední desce

absence žádosti o přezkoumání hospodaření

neevidování majetku

neprovádění inventur

neevidování pohybu v pokladně

nedostatky ve vedení pokladny

neevidování pohledávek


časové omezení možnosti přezkoumání hospodaření zpětně

vynutitelnost splnění povinnosti přijmout nápravná opatření ke zjištěným nedostatkům

možnosti dozoru nad výkonem přezkoumání hospodaření uskutečňovaném krajskými úřady a Magistrátem hl. m. Prahy

Problémové okruhy z pohledu MV při přezkoumání hospodaření ÚSC


Zadlužení obcí (dle sdělení MF)

Celková zadluženost obcí v roce 2009: 80,6 miliard

Pro srovnání v roce 2008 80,1 miliardy

Celkově vykázalo dluh 3 250 obcí

Kritický stav:Prameny

Monitorovací fáze MF:43 obcí

(MF je v kontaktu s těmito obcemi)

Výhled do budoucna:navyšování počtu


Správa zadlužených obcí MV

PŘÍKLAD OBEC PRAMENY – vybrané poznatky ze správy

 • zásadní nedostatky v evidenci smluvních vztahů a vedení účetnictví

 • nevýhodně nastaveny smluvní vztahy (penále, pokuty)

 • obec neřešila dluh – dluh se „nabaloval“

 • správa obce – minimalistický režim (jen zákonné potřeby)

 • nezájem občanů o řešení situace

 • dluh nelze účinně řešit bez vzniku zastupitelstva


Řešení zadluženosti obcí

Pracovní skupina:

 • Ministerstvo vnitra

 • Ministerstvo financí

 • Ministerstvo spravedlnosti

 • Svaz měst a obcí ČR

 • Sdružení místních samospráv

  Věcný garant:

 • Ministerstvo financí


Návrhy řešení (koncepce řešení):

Fáze oddlužení obce:

 • Preventivní fáze

 • Fáze „krizového režimu hospodaření obce“

 • Fáze „nucené finanční správy obce“

 • Fáze „insolvence“


Co stát očekává od samosprávy?

Naplnění čl. 101 ÚSTAVY

Obec je spravována zastupitelstvem: obce mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

X X X

Čl. 104 ÚSTAVY

působnost zastupitelstev je stanovena zákonem (z. o obcích)

stát může zasahovat do činnosti ÚSC způsobem stanovenným v zákoně v případě vyžaduje-li to ochrana zákona (kontrola dozor)

X X X

Slib člena zastupitelstva obce

slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se ústavou a zákony


Děkuji za pozornost

Ing. Marie Kostruhová

Kontakty na odbor dozoru kontroly VS:

www.mvcr.cz/odk

odbordk@mvcr.cz/odk

tel: 974 816 411


 • Login