Finan n trhy predn ka 4
Download
1 / 34

Finančné trhy prednáška č.4 - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Finančné trhy prednáška č.4. Ing. Zuzana Čierna, PhD. Katedra financií. Formy investovania a finančné nástroje. Existujú dve základné skupiny investícií: Reálne investície Finančné investície.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Finančné trhy prednáška č.4

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Finann trhy prednka .4

Ing. Zuzana ierna, PhD.

Katedra financi


Formy investovania afinann nstroje

Existuj dve zkladn skupiny investci:

 • Relne investcie

 • Finann investcie


 • Relne investcie s vdy priamo viazan na konkrtny predmet, i podnikatesk innos (vrobn linka, dom, zlato, zbierky anerastn suroviny). Relne aktva s atraktvne predovetkm vobdob znanej hospodrskej ipolitickej neistoty.

 • Finann investcie reprezentuj predovetkm cenn papiere, ktor predstavuj urit dokumenty, alebo len zpisy potvrdzujce, e investor investoval urit sumu, za o zskava urit prva. Kad finann opercia vytvra vsasnosti na finannom trhu investin produkt, ktor nadobda charakter predovetkm cennch papierov. Na jednej strane s aktvom (pohadvka) pre jeho majitea ana druhej strane zasa pasvom (zvzkom) pre jeho emitenta.


Cenn papiere aich vvoj

 • objavili sa vobdob panovania macednskeho kra Alexandra Vekho (4. storoie pred n. l.)

  - vystavovanie dlobnch pisov, potvrdeniek - psomn uznanie zvzku.

 • rozrili sa vstredoveku (v asoch kriiackych vojen 12.-13. storoie)

  - knieat, ppei ain vysok cirkevn hodnostri vystavovali tzv. generlne verov listy CP kryt majetkom vystavitea/na neurit osobu.

  - obsahovali zvzok vystavovatea splati ver vrtane rokov osobe, ktor dan ver poskytne kpou predmetnej listiny. Majite ho mohol vprpade potreby odovzda inej osobe bez zmeny podmienok na om uvedench.


 • tieto listy vydvali napr. anglick krli v12.storo, franczsky kr udovt IX. V13. storo, ale tie mest.

 • Objavenie Ameriky vr. 1492 -dovoz novch tovarov, ale aj potreba novho kapitlu na rozvoj kolonilnych krajn.

  -Dovoz zlata prispel kvraznej inflcii apadku mnohch vrob (aby zlata),zaal sa aj prudk rozvoj krajn (panielsko, Portugalsko, Holandsko ai.). Vytvra sa bohat skupina finannkov/bankrov -vyuvaj rzne finann nstroje.

  - Nov ra bankovnctva - nkup krtkodobch spor,predaj zskanho kapitlu vo forme dlhodobch verov. Zanaj sa vyuva rzne obchodn zmenky adlhopisy (bentski kupci pri obchodovan stovarom zIndie)


rozvoj kapitalistickej vroby (rozvoj verovej sstavy, zdokonaovanie techniky bankovch operci) = rozirovanie CP

rast ttneho dlhu vmnohch krajinch = bankri odkupovali emisie od ttu avhodne predvali investorom.

vytvral sa sekundrny trh so ttnymi CP (vyia likvidita avhodnos pre investorov).

vznik trh sCP azdokonauje sa obchodovanie.

hadali sa mechanizmy na zabezpeenie nielen investora, ale iemitenta (proti krdem a falzifikci) = rozdelen kolk - jednu as mal emitent adruh vlastnk CP, pri vplate vnosov sa obe asti prirovnali.


rozvoj strojovej vekovroby, budovanie infratruktry - obrovsk investcie nedostupn od bnk. Vytvra sa tak akciov spolonos - vznik novch CP akci = nov spsoby financovania (akciov forma podnikania)

na sekundrnych trhoch - dominantn postavenie burza. Prv burzy vAmsterdame avLondne (najvie obchodn centra sCP)

prudk rozvoj finannch trhov v20. storo = modifikcie klasickch CP, vznik novch CP (syntetick CP)


Legislatvna prava problematiky finannch trhov acennch papierov

smernica 79/279/EHS okoordincii pri povolen radnej kotcie CP na burze CP,

smernica 89/298/EHS okoordincii podmienok na zostavovanie, kontrolu arozirovanie prospektov verejne obchodovatench CP,

smernica 85/611/EHS okolektvnom investovan

smernica 88/627/EHS oinformanej povinnosti pri zmene vznamnch akcionrskych podielov,

smernica 89/592/EHS oobchodovan osb sprivilegovanm prstupom kdvernm informcim,


smernica 93/22/EHS oinvestinch slubch voblasti CP,

smernica 93/6/EHS okapitlovej primeranosti investinch firiem averovch intitci,

smernica 97/9/EC osystmoch odkodnenia investorov,

smernica 2001/34/EC oprijman CP na ktovan trh aoinformcich, ktor maj poskytova otchto CP,

smernica 2001/107/EC Produktov direktva,

smernica 2001/108/EC Riadiaca direktva,

smernica 2003/6/EC oobchodovan svyuitm dvernch informci amanipulcii strhom,

smernica 2003/41/EC oinnosti adohade nad intitciami zamestnaneckho dchodkovho zabezpeenia.


Cenn papier ako ekonomick kategria

Vymedzenie pojmu CP z aspektu:

prvneho,

ekonomickho


zkon . 566/2001 Z. z. ocennch papieroch ainvestinch slubch:

Cenn papier - peniazmi oceniten zpis vzkonom ustanovenej podobe aforme, sktorm s spojen prva poda tohto zkona aprva poda osobitnch zkonov, najm oprvnenie poadova urit majetkov plnenie alebo vykonva urit prva voi zkonom urenm osobm.

v sasnosti: v listinnej alebo zaknihovanej /dematerializovanej/ podobe

v minulosti: len v listinnej podobe


Evidenciu majiteov adruhov CP vydanch zaknihovanm vykonva emitent, alebo centrlny depozitr (centrlny register NBS).

Imobilizcia CP je ich sstredenie vcentrlnych registroch.


Vhody dematerializcie CP:

strca sa anonymita na trhu - vetci majitelia s presne aspoahlivo registrovan,

bezpenos CP nemono strati, znii, ukradn,

transparentnos, prehadnos zabrauje sa monosti niku dt, (prehad ovekosti majetkovho podielu sauje pranie pinavch peaz),

spornos (listinn CP s drah),

rchlos abezpenos procesu vyrovnania obchodov.


Listinn CP mus ma pecilne ochrann prvky

(pecilny papier s vlknami bavlny proti strnutiu papiera identifikovatenmi iba s UV lampou, napusten chemickou ltkou, vodoznak tlaiarne, opticko-variabiln prok sperleovm leskom, ceninov farba odoln proti odretiu, grafick podoba CP podtlae, mikrolinky amikrotexty, latentn obrazy apod. Papier je presne evidovan, registruje sa aj odpad pri tlai.)


Druhy cennch papierov

Sstava cennch papierov:

akcie, doasn listy,

podielov listy,dlhopisy,

vkladov listy, pokladnin poukky,

vkladn kniky, kupny,

zmenky,eky,

cestovn eky,nlon listy,

skladiskov zlon listy,tovarov zlon listy,

drustevn podielnick listy,

in druh CP, ktor za CP vyhlsi osobitn zkon.


Investin nstrojes akcie, dlhopisy, podielov listy avetky zastupiten CP, ktor boli emitovan na domcom azahraninom trhu.

Patria knim aj tzv. termmovan kontrakty, ktor sa viau na CP alebo podkladov aktva, akmi s rokov sadzba, mena (forwardy, futurity, swapy, opcie). Naopak za investin nstroje nie s povaovan vkladn kniky, eky anlon listy.


Investin sluby zkon len na:

- hlavn investin sluby: napr. prijatie/realizcia pokynov od klienta na kpu alebo predaj CP na et klienta, sprostredkovatesk sluby pri emisich aumiestnen CP na trhu

-vedajie investin sluby : napr. schova asprva CP, prenjom bezpenostnch schrnok, poskytovanie verov apiiek klientom, poradenstvo, poskytovanie sluieb svisiacich supisovanm aumiestovanm CP na trhu emitentom, vykonvanie devzovch obchodov svisiacich sposkytovanm investinch sluieb avykonvanie innost lena centrlneho depozitra.


Emitentom CP me by FO, PO, ktor ho nadobudla na zklade zmluvy (dedenm, darovanm)..

Stanovuje, e zastupiten CP s tie, ktor s vydan jednm emitentom, srovnakm dtumom atmi istmi prvami. Musia by oznaen kdom ISIN (medzinrodn systm slovania na identifikciu CP). Kad CP m menovit hodnotu na om uveden.

Emisn kurz je cena, za ktor sa CP predva pri emisii akurz (trhov cena) je t cena, ktor zverejuje burza cennch papierov (BCP).


Finann intitcie:banky, sprvcovsk spolonosti, poisovne, doplnkov dchodkov poisovne, centrlny depozitr asubjekty spodobnm predmetom innosti.

Niektor CP akcie na doruitea, podielov listy uzavretch podielovch fondov, podielov listy otvorench podielovch fondov na doruitea, dlhopisy, drustevn podielnick listy apokladnin poukky existuj len vzaknihovanej podobe.

CP: na meno, na rad ana doruitea (listinn CP mu by len na meno).


Znik CP - ke zanik emitent aprvny nstupca nepreber jeho zvzok, na zklade rozhodnutia emitenta, dom splatenia, splnenm inch prvnych skutonost, ktor uruje zkon.

Prechod CP - zmena majitea na zklade dedenia alebo rozhodnutia ttneho orgnu.

Prevod CP - zmena majitea na zklade zmluvy.


CP mono leni poda:

stelesnenho prva

prevoditenosti

obchodovatenosti

spsobu emisie

charakteru dchodkov plyncich zcennch papierov

charakteru emitenta

ekonomickho vznamu


CP mono leni poda:

1.stelesnenho prva

 • tovarov CP(skladov listy, lodn listy, konosamenty)

 • CP peanho trhu ttne pokladnin poukky, depozitn certifikty, komern papiere stelesujce krtkodob pohadvky,

 • CP kapitlovho trhu predstavuj pohadvky alebo podiely amono ich rozdeli na:

  • verov CP dlhopisy,

  • majetkov CP akcie apodielov listy;

22


CP mono leni poda:

2.prevoditenostimono hovori o CP na:

 • doruitea,

 • rad,

 • meno

  CP na doruitea - anonymn charakter.

  Prvo, ktor je snimi spojen, me vykonva kad, kto CP vdanom okamihu vlastn apredlo na vyplatenie. Prevod prva zjednho subjektu na in subjekt sa realizuje jednoducho odovzdanm CP.

23


CP na rad (tzv. order papier) - oprvnen osoba je vdy uveden vtexte listiny.

Prva snimi spojen sa prevdzaj osobitnm psomnm vyhlsenm na rube CP alebo vjeho prlohe (rubopis, indosament, ro).

Poda toho, i na CP mus by uveden doloka na rad alebo nie, rozliujeme:

- zkonn order papiere -je priamo zo zkona prevoditen rubopisom, take doloku na rad nemus obsahova (zmenky, eky, doasn listy, akcie na meno, dlhopisy na meno apodielov listy na meno).

- ostatn order papiere


CP na meno mono prevdza iba veobecnou obiansko-prvnou cestou dohodou opostpen prv (cesiou). (Psomn forma zmluvy).

CP na meno me by aj zkonn order papier, ak obsahuje tzv. rekta doloku, ktor sa vyjadruje slovami nie na rad.


CP mono leni poda:

3. obchodovatenosti:

 • obchodovaten

  (podmienkou je prevoditenos; najlepie obchodovatenmi CP s CP na doruitea ),

 • obmedzene obchodovaten

  (musia ma zvl vymedzen podmienky (zamestnaneck akcie), alebo si vyaduj dodaton prvne kony),

 • neobchodovaten

  (zakladaj len prvny vzah medzi dvoma subjektami anie s predmetom kpy alebo predaja)


CP mono leni poda:

4.spsobu emisie:

 • hromadne emitovan

  (vydanie zastupitench CP vo vekom objeme. Napr. akcie, ktor slia na zskanie zkladnho kapitlu akciovej spolonosti, na krytie schodku ttneho rozpotu (ttne obligcie), na obstaranie podnikateskch zdrojov (podnikov abankov obligcie).

 • individulne emitovan

  (zmenky, eky, warranty apod.)


CP mono leni poda:

5.charakteru dchodkovplyncich zcennch papierov mono rozliova:

 • CP spevnm roenm emitent je povinn plati pravideln pevn sumy (obligcie),

 • CPspohyblivm roenm - vpravidelnch asovch intervaloch sa prispsobuje vekos dchodku rokovm sadzbm na trhu,

 • CP snulovmi platbami- vnos sa dosahuje ako rozdiel medzi emisnm aumorovacm kurzom,

 • CP spremenlivm vnosom - ak s platby zvisl od vsledku hospodrenia emitenta (akcie, podielov listy);


CP mono leni poda:

6.charakteru emitenta sa rozliuj:

 • CP verejn

  (ttne cenn papiere, papiere verejnoprvnych subjektov miest aobc),

 • CP skromn

  (bankov, podnikov).


CP mono leni poda:

7.ekonomickho vznamu:

 • platobn averov (zmenky, eky),

 • ukladacie (dlhopisy, podielov listy),

 • pekulatvne (akcie).


Vea druhov CP na FT si vyaduje aj aliu klasifikciu napr. poda kritria daov aspekty (CP osloboden od dan zvnosov resp. sosobitnmi daovmi predpismi), meny, vktorch sa CP emituj (USD, EUR apod.).

pecifickm finannm nstrojom s

- devzy, ktor sa riadia devzovm zkonom.

- finann derivty, ktor s odvoden od CP, devz, akciovch indexov apod. Zkladn druhy: opcie, finann futurity aswapy.


Emisia CP

 • vydanie zastupitench CP emitentom

 • kto me by emitentom CP uruje zkon

 • (zmenky, eky) mu vydva aj FO aj PO

 • (akcie, doasn listy, podielov listy) mu emitova len PO

 • (obligcie) mu emitova PO aj FO, ktor s podnikatemi

 • na neverejnom trhu (neorganizovanom) sa me obchodova so vetkmi druhmi CP. Emitent nem povinnos poskytova iadne informcie, ani poiada opovolenie na emisiu aobchodovanie.


 • verejne obchodovaten CP vyaduje osobitn povolenie na emisiu, ktor udeuje prslun orgn dohadu.

 • Sasou iadosti oosobitn povolenie je tzv. prospekt emitenta CP, ktor obsahuje daje o:

  • emitentovi ajeho podnikan (meno, sdlo, IO, vznik aforma spolonosti, predmet podnikania, identifikan daje lenov tatutrnych orgnov, majetkov prepojenie sinmi osobami, poet CP, zkladn imanie, patenty alicencie, zoznam zmlv, ktor zabezpeuj odbyt vrobkov alebo sluieb, podiel na domcom azahraninom trhu.),

  • cennom papieri (druh, dtum emisie, emisnho kurzu, obmedzenie prevoditenosti CP, el pouitia prostriedkov pri emisii CP, spsob, termny vplaty vnosov, spsob zdaovania apod.),

  • finannej situcii emitenta (vkazov ziskov astrt akonsolidovan tovn zvierka, prehad verov, ich splatnos, vetky doteraz emitovan CP aich menovit hodnota, termn splatnosti, spsob urenia vnosu, zruky, vsledok hospodrenia za posledn 3 roky, daje ooakvanej hospodrskej afinannej situcii emitenta, zkladn strategick zmery vbudcom roku, vyhlsenia tatutrnych orgnov aaudtora aalie).


akujem za pozornos!


ad
 • Login