slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
DODRŽIAVANIE DRUŽSTEVNÝCH ZÁSAD MEDZINÁRODNÉHO DRUŽSTEVNÉHO ZVÄZU V DRUŽSTEVNEJ LEGISLATÍVE SR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

DODRŽIAVANIE DRUŽSTEVNÝCH ZÁSAD MEDZINÁRODNÉHO DRUŽSTEVNÉHO ZVÄZU V DRUŽSTEVNEJ LEGISLATÍVE SR - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

DODRŽIAVANIE DRUŽSTEVNÝCH ZÁSAD MEDZINÁRODNÉHO DRUŽSTEVNÉHO ZVÄZU V DRUŽSTEVNEJ LEGISLATÍVE SR A UPLATNENIE ZÁSAD V PRÁVE AKCIOVÝCH SPOLOČNOSTÍ. Súťažná práca Law Lioness. Družstvá v medzinárodnom kontexte. Vytvorenie vnútorného trhu  odstránenie bariér  nové možnosti podnikania

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' DODRŽIAVANIE DRUŽSTEVNÝCH ZÁSAD MEDZINÁRODNÉHO DRUŽSTEVNÉHO ZVÄZU V DRUŽSTEVNEJ LEGISLATÍVE SR' - luke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

DODRŽIAVANIE DRUŽSTEVNÝCH ZÁSAD MEDZINÁRODNÉHO DRUŽSTEVNÉHO ZVÄZU V DRUŽSTEVNEJ LEGISLATÍVE SR

A UPLATNENIE ZÁSAD V PRÁVE AKCIOVÝCH SPOLOČNOSTÍ

Súťažná práca LawLioness

dru stv v medzin rodnom kontexte
Družstvá v medzinárodnom kontexte
 • Vytvorenie vnútorného trhu  odstránenie bariér  nové možnosti podnikania

Myšlienka posilnenia postavenia družstiev EÚ:

 • nariadenie Rady (ES) č. 1435/2003 o stanovách európskeho družstva (SCE
 • Prijatie štatútu „ európskeho družstva“
 • zákon č. 91/2007 Z.z. o európskom družstve – vykonávací predpis k nariadeniu, upravuje otázky neupravené v nariadení,
 • Novela Obchodného zákonníka (začlenenie do slovenského práva nové europske formy podnikania)
 • smernica č. 2003/73/ES, ktorou sa dopĺňajú stanovy európskeho družstva
 • Prijatie Odporúčania pre Propagáciu družstiev (Medzinárodná organizácie práce -2002)
 • Podpora EU  fondy
slide3

Medzinárodný družstevný zväz

 • je celosvetovou zastrešujúcou medzisektorovou organizáciou, združujúcou národné a niektoré sektorové družstevné asociácie.
 • ide o mimovládnu a nezávislú organizáciu so sídlom v Ženeve.
 • Prezidentkou je od novembra 2009 pani Pauline Green (predstaviteľka britského družstevného sektoru).
slide4

Medzinárodná konferencia práce ( InternationalLabourConference, ILO) prijala v júni 2002 v Ženeve odporúčanie č. 193 o podpore družstiev. V článku I. uvádza „ podpora a posilňovanie identity družstiev by sa mali aktivizovať na základe“ družstevných hodnôt a družstevných zásad.

 • Družstevné hodnoty sú: svojpomoc, samostatná zodpovednosť, demokracia, rovnoprávnosť, rovnosť a spolupatričnosť ako aj etické hodnoty čestnosti, otvorenosti, sociálnej zodpovednosti a starostlivosti o iných.

Družstvá uvádzajú svoje hodnoty do praxe prostredníctvom týchto zásad:

 • 1. Dobrovoľné a otvorené členstvo
 • 2. Demokratická kontrola členov
 • 3. Ekonomická účasť členov
 • 4. Autonómia a nezávislosť
 • 5. Vzdelávanie ,odborná príprav a informovanosť
 • 6. Spolupráca medzi družstvami
 • 7. Záujem o spoločenstvo
1 dobrovo n a otvoren lenstvo
1. Dobrovoľné a otvorené členstvo
 • družstvá sú dobrovoľné organizácie
 • sú otvorené všetkým osobám schopným používať ich služby a ochotným akceptovať zodpovednosť členskej základne bez rodovej, socialnej, rasovej, politickej a náboženskej diskriminácii
 • podstata družstevníctva sa týka tak vzniku družstva a členstva v ňom, ako aj v istom zmysle aktivity členov a činnosti družstva je odrazom tejto zásady.
 • Členom družstva sa môže stať každý bez akejkoľvek diskriminácií, pričom nikoho nemožno k členstvu nútiť.
 • znamená dynamiku, čo sa týka nasadenia zamestnancov: v skutočnosti rozdiel medzi zamestnancami-nečlenov a zamestnanci-členmi družstva sa neustále vyvíja smerom k rastúcej integrácii nečlenov do členskej štruktúry

Par. 227 ods. 1 Obch.zákonníka:

„Členmi družstva môžu byť fyzické i právnické osoby, ak podľa stanov je členstvo podmienené pracovným vzťahom k družstvu, môže sa členom stať fyzická osoba, ktorá skončila povinnú školskú dochádzku a dosiahla 15 rokov svojho veku.“

1 z sada dru stvo vs a s
1. Zásada: Družstvo vs. A.S.

Akciová spoločnosť:

- spoločníkom akciovej spoločnosti (akcionárom) sa môže stať každý, kto na základe výzvy na upísanie

akcií nadobudol minimálne jednu akciu,

-k upísaniu akcie dochádza zápisom do listiny upisovateľov alebo doručením písomného prejavu vôle upisovateľa

-upisovateľa sú povinný splácať upísané akcie v lehotách ustanovených v listine upisovateľov.

Aspoň 30% menovitej hodnoty upísaných akcií sú však upisovatelia povinný splatiť pred ustanovujúcim valným zhromaždením

§ 176 a ObchZ.:

„Zápisom akciovej spoločnosti do obchodného registra nadobúda upisovateľ akcií práva

akcionára ako spoločníka akciovej spoločnosti zodpovedajúce akciám, ktoré upísal.“

Družstvo:

§ 221 ods 1. Obch.Z:

„Družstvo je spoločenstvom neuzavretého počtu osôb založeným za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov.“

§ 227 ods.1 ObchZ.:

„Členmi družstva môžu byť fyzické i právnické osoby. Ak podľa stanov je členstvo podmienené pracovným vzťahom k družstvu, môže sa stať členom fyzická osoba, ktorá skončila povinnú školskú dochádzku a dosiahla n15 rokov svojho veku“

§ 223 ods.4 prvá veta Obch.z:

„Podmienkou vzniku členstva je splatenie členského vkladu určeného stanovami (členský vklad).“

§ 223 ods. 7 prvá veta:

„Člen je povinný splatiť členský vklad presahujúci vstupný vklad do troch rokov, ak stanovy neurčia

kratšiu lehotu.“

2 demokratick riadenie dru stva jeho lenmi
2.Demokratické riadenie družstva jeho členmi
 • Družstvá sú demokratické organizácie kontrolované svojimi členmi, ktorí sa aktívne podieľajú na plánovaní ich stratégií a rozhodnutí.
 • Muži a ženy ktorý vykonávajú svoju činnosť ako zvolení zástupcovia zodpovedajú členskej základni
 • primárne členovia družstiev majú rovnaké hlasovacie práva (jeden člen – jeden hlas) a družstvá na dalších úrovniach sú taktiež organizované demokratickým spôsobom
 • Družstevná demokracia uplatňuje sa ako prostriedok spoluúčasti na riešení spoločných otázok družstva. -znamená dodržiavanie pravidiel, z ktorých vyplýva charakter organizácie družstva.
 • Sú to tieto pravidlá:
 • voliteľnosť družstevných orgánov a ich zodpovednosť členskej základni, najmä členskej schôdzi
 • pravidelné skladanie účtov zo svojej činnosti družstevnými orgánmi volenými členskou schôdzou
 • právo odvolať funkcionárov, ktorí sklamali dôveru voličov, aj pred uplynutím funkčného obdobia
 • slobodné a všestranné prerokúvanie všetkých dôležitých otázok najmä na spoločnom zasadaní
 • právo preverovať a kontrolovať činnosť orgánov a funkcionárov družstva
 • povinnosť orgánov a funkcionárov družstva oboznamovať s činnosťou družstva jej členov
 • právo kritizovať nedostatky v činnosti družstva, jeho orgánov a funkcionárov
 • Družstevná demokracia nie je teda len etickou zásadou, ale má – ako z uvedeného vyplýva – bezprostredný právny, ako aj ekonomický a politický dosah
 • Roelants uvádza: "Jedným z hlavných znakov odvodených od tohto princípu je skutočnosť, že členom družstva, ktorí investovali viac finančných prostriedkov ako ostatní členovia, nie je udelený viac ako jeden hlas.
2 z sada dru stvo vs a s
2. Zásada: Družstvo vs. A.S.

Akciová spoločnosť:

§ 180 ods.1. ObchZ.:

„Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na

ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných

spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia,a uplatňovať na nom návrhy.

Počet hlasov akcionárov sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške zákadného

imania. Spôsob hlasovania určujú stanovy.“

180 ods. 3 Obch.Z.:

„Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia.“

Družstvo:

§ 240 ods. 1 ObchZ.:

„Pri hlasovaní má každý člen jeden hlas, pokiaľ stanovy neurčujú inak.“

§ 239 ods. 3.:

„Členská schôdza sa musí zvolať ak o to požiada písomne aspoň jedna tretina všetkých členov družstva,

kontrolná komisia, ako aj v dalších prípadoch, ak tak určujú stanovy.“

Špeciálny orgán na kontrolu- Kontrolná komisia:

§ 244 ods. 1 ObchZ.:

„ Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a prerokúva sťažnosti jeho členov.“

3 ekonomick as lenov
3. Ekonomická účasť členov
 • členovia prispievajú rovnakým dielom demokratickou kontrolou ku kapitálu svojho družstva
 • aspoň časť z toho kapitálu je zvyčajne spoločným vlastníctvom družstva
 • členovia zvyčajne dostávajú obmedzené kompenzácie za kapitál upísaný ako podmienka členstva
 • členovia použijú zisky na niektorý alebo všetky z nasledujúcich účelov:

-rozvoj svojho družstva s možnosťou vytvorenia rezerv, pričom aspoň časť z nich by mala byť nedeliteľná,

-benefity pre členov proporčne k ich transakciám vo vzťahu k družstvu

-podpora dalších aktív schválených členskou základňou

Právna úprava:

Paragraf 223 ods1. Obch. Zákonníka:

„ Základné imanie družstva tvorí súhrn členských vkladov, na ktorých splatenie sa zaviazali členovia družstva.“

Par. 223 ods.2 :

„Členský podiel predstavuje mieru účasti člena na družstve. Jeho výška sa určuje podľa pomeru členského vkladu k základnému imaniu družstva, ak stanovy neurčujú inak.“

Par. 223 ods. 3:

„Stanovy určujú výšku základného imania družstva, ktoré sa zapisuje do obchodného registra .Zapisované imanie musí byť najmenej 1 250 €

Par. 223 ods. 4 prvá veta:

„Podmienkou vzniku členstva je splatenie členského vkladu určeného stanovami.“

3 z sada dru stvo vs a s
3. Zásada: Družstvo vs. A.S.

Družstvo:

§ 223 ods.1 Obch.Z.“

„základné imanie družstva tvorí súhrn členských vkladov, na ktorých splatenie sa zaviazali členovia družstva“

§ 223 ods.2:

„Členský podiel predstavuje mieru účasti člena na družstve. Jeho výška sa určuje podľa pomeru členského vkladu k základnému imaniu družstva, ak stanovy neurčujú inak.“

§ 223 ods.3:

„Stanovy určujú výšku základného imania družstva ktoré sa zapisuje do obchodného registra. Zapisované základné imanie musí byť najmenej 1 250 €.“

Zisky dostávajú členovia v pomere k ich obchodu s družstvom a rezervy a imanie sa udržiavajú pokope, nie sú určené na rozdelenie a sú venované záujmom členov.

Akciová spoločnosť:

§ 162 ods. 3 Obch.Z.:

„Hodnota zákadného imania spoločnosti musí byť aspoň 25 000 €.“

§ 178 ods 1 prvá veta Obch.Z:

„Akcionár má právo na podiel zo zisku (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie.“

4 auton mia a nez vislos
4. Autonómia a nezávislosť
 • Družstvá sú nezávislé, svojpomocné organizácie kontrolované svojimi členmi.
 • Ak uzatvárajú dohodu s inými organizáciami, vrátane vládnych, alebo zvyšujú kapitál z externých zdrojov, uskutočňujú to za podmienok zaručujúcich demokratickú kontrolu svojich členov a zachovania si družstevnej autonómie.
 • Pojem družstva vymedzil Medzinárodný družstevný zväz (ICA) – a uznávajú ho viaceré medzinárodné inštitúcie (OSN, MOP, EÚ) – ako „autonómne združenie osôb, ktoré sa dobrovoľne spojili, aby uspokojili hospodárske, sociálne a kultúrne potreby a ašpirácie vytvorením podniku v spoločnom vlastníctve a s demokratickým riadením“
4 z sada dru stvo vs a s
4. Zásada: Družstvo vs. A.S.
 • Akciová spoločnosť:
 • pri vykonávaní svojej činnosti JE nezávislá od tretích subjektov, svoju činnosť vykonáva prostredníctvom svojich orgánov ktorými sú Valné zhromaždenie, Predstavenstvo a Dozorná rada
 • Akcionári sú viazaní len rozhodnutiami Valného zhromaždenia.
 • § 180 odsek 1 :
 • „Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom
 • informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločenstva a uplatňovať na ňom návrhy“
 • § 191 odsek 1:
 • „Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorí riadi jej činnosť a koná v jej mene.“

Družstvo:

 • Družstvo je pri vykonávaný nezávislé a svoju činnosť vykonáva prostredníctvom svojich orgánov ktorými sú: Členská schôdza, predstavenstvo, kontrolná komisia a ďalšie orgány podľa stanov
 • Členovia družstva sú viazaný len uzneseniami členskej schôdze ktoré následne plní predstavenstvo.

§ 238 ods. 1:

„Do orgánov družstva môžu byť volení len členovia družstva starší ako 18 rokov a zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi družstva.“

Členská schôdza ktorá je upravená v § 239 je najvyšším orgánom družstva a do jej pôsobnosti patrí rozhodovanie o najdôležitejších záležitostiach družstva ( napr. volí a odvoláva členov predstavenstva, kontrolnej komisie,..)

§ 243 ods. 1:

„ Predstavenstvo riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, ktoré tento zákon

alebo stanovy nevyhradili inému orgánu“

5 vzdel vanie odborn pr prava a informovanos
5. Vzdelávanie, odborná príprava a informovanosť

Družstvá poskytujú:

 • vzdelávanie a odbornú prípravu pre svojich členov, volených zástupcov, manažérov a zamestnancov, aby títo efektívne prispeli k rozvoju svojich družstiev.
 • informujú verejnosť – zvlášť mladých a mienkotvorných ľudí – o podstate a prínose družstevníctva.
 • Napr. Družstevná únia SR, Medzinárodný družstevný zväz
6 princ p spolupr ca medzi dru stvami
6. princíp: Spolupráca medzi družstvami
 • Družstvá poskytujú služby svojim členom čo najefektívnejšie a posilňujú družstevné hnutie spoluprácou prostredníctvom miestnych, národných, regionálnych a medzinárodných štruktúr.
 • napr. Družstevná únia SR, medzinárodný družstevný zväz

Družstevné zväzy v SR sa združujú do Družstevnejúnie SR (ďalej DÚ SR), ktorá bola založená 1.1.1993ako vrcholový koordinačný orgán zastupujúci záujmya podporujúci rozvoj družstevného hnutia v Slovenskejrepublike.

6 z sada dru stvo vs a s
6. Zásada: Družstvo vs. A.S.

Družstvo:

Družstvá sa môžu za účelom spolupráce alebo za iným účelom zlučovať, vyplýva to aj z :

§ 256 odsek 2:

„Pri zlúčení družstva s iným družstvom imanie zlučovaného družstva a členstvo prechádzajú na

preberajúce družstvo ku dňu výmazu zlučovaného družstva z obchodného registra.“

Zlučovanie na nadnárodnej úrovni: Družstevná únia, Medzinárodný zväz

Akciová spoločnosť:

Akciové spoločnosti sa môžu za účelom spolupráce združovať, v praxi je to však len výnimočne, v Obchodnom zákonníku spolupráca upravená nie je , ale nie je ani vylúčená

Upravené je iba zlúčenie akciových spoločností.

O schválení zmluvy o zlúčení spoločností rozhodujú na návrh predstavenstiev valné zhromaždenia zanikajúcich spoločností.

Určitá limitácia pri spolupráca AS je upravená v protimonopolnom zákone na základe ktorého spoločnosti

sa môžu družovať a spolupracovať až pokiaľ nevytvoria monopol--to je zakázané.

7 z ujem o spolo enstvo
7. Záujem o spoločenstvo
 • Družstvá vyvíjajú činnosť v prospech udržateľného rozvoja svojich spoločenstiev
 • prostredníctvom stratégií schválených svojimi členmi.
 • Družstvá
 • Družstváfungujú v záujme/záujmoch svojich členov ktorí sú súčastne užívateľmi a nie sú ovládaný záujmami vonkajších investorov
 • Všetky družstvá konajú v ekonomickom záujme/záujmoch svojich členov, zatiaľ čo niektorí z nich sa najviac venujú činnostiam na dosahovanie sociálnych alebo enviromentálnych cieľov v záujme ich členov a v záujme širšej komunity
 • Zákl. účel: § 221 odsek 1:
 • „Družstvo je spoločenstvom neuzavretého počtu osôb založeným za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iých potrieb svojich členov“
 • Na rozdiel od akciovej spoločnosti tu nie je primárny účel iba podnikanie.
 • AS:
 • hlavným účelom je podnikanie, dosiahnutie čo najväčšieho zisku
uplatnenie z sad dru stevn ho pr va v pr ve akciov ch spolo nost
Uplatnenie zásad družstevného práva v práve akciových spoločností
 • V právnom poriadku Slovenskej republiky sú podrobnosti o právnom postavení družstva upravené v § 221 až § 260 Obchodného zákonníka.
 • Podobnosť družstva a akciovej spoločnosti je evidentná. Vyplýva to aj z § 260 Obchodného zákonníka, ktorý ustanovuje použitie všeobecných ustanovení o obchodných spoločnostiach, pokiaľ Hlava II, druhá časť Obchodného zákonníka ktorá upravuje problematiku družstiev, neustanovuje inak. Možno povedať, že ide o vzťah subsidiarity.
 • Od 1. apríla 2007 je účinný zákon č. 91/2007 Z. z. o európskom družstve.
 • Uvedeným zákonom sa do slovenskej legislatívy inkorporovalo Nariadenie rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách európskeho družstva, ak ide o družstvo, ktoré má sídlo na území SR.
 • Podľa bulletinu PRO BONO viaceré členské štáty EÚ „svoju vnútroštátnu úpravu formulujú prevažne tak, že družstvo, na rozdiel od úpravy platnej v SR, považujú za formu obchodnej spoločnosti, rovnocennú s ostatnými obchodnými spoločnosťami, ako je napríklad spoločnosť s ručením obmedzeným či akciová spoločnosť. Charakterom má právna úprava blízko právnej úprave akciovej spoločnosti“.
 • Významným medzníkom približovania družstiev kapitálovým spoločnostiam bolo schválenie novely č. 264/1995 Z. z. Peter Baco pri tej príležitosti v NR SR uviedol „ Existujúce družstvá (...) sa stali skôr združeniami kapitálovými, ako združeniami majetkovými, a teda opodstatnene sú bližšie k akciovým spoločnostiam ako k pôvodnej myšlienke družstevníctva“.
probl m
Problém
 • Problém ⇒ Napriek tomu že právna úprava družstiev a zakotvenie družstevných zásad v rámci legislatívy jednotlivých krajín je rôznorodá, niekoľké družstevné organizácie so sídlom väčšinou v EU prehlásili, že štátna legislatíva nepredstavuje významnú prekážku pre ich aktivity v rámci ich vlastných krajín.
 • Bez ohľadu na rozdiely v zákonoch, prioritou nie je robiť návrhy na harmonizáciu štátnej družstevnej legislatívy.
n vrh
Návrh
 • ⇒ skupina expertov na spoločenské právo na najvyššej úrovni s mandátom od Európskej komisie argumentovala, že družstevné organizácie by sa mali :
 • ujať iniciatívy
 • vyvinúť model družstevných zákonov ako prostriedku pre iniciáciu postupnej aproximácie štátnych zákonov, ktorými sa riadia družstvá

Hoci zákony riadiace družstvá sa rôznia v prístupoch a zakladajú sa na odlišných tradíciách, vo všeobecnosti rešpektujú definíciu družstva, hodnoty a princípy stanovené v „Prehlásení o Identite družstva“ ktoré prijala Medzinárodná aliancia družstiev v roku 1995.

Štátne legislatívy pri navrhovaní nových zákonov, ktoré majú riadiť družstvá, by mali vychádzať z definície, hodnôt a princípov družstva.

V tomto kontexte sa od členských štátov požaduje, aby boli dostatočne flexibilné, a aby umožnili družstvám efektívne a za rovnakých podmienok konkurovať iným formám podnikania.

rie enie
Riešenie
 • Družstvá nepotrebujú prednostné zaobchádzanie, ale legislatívu, ktorá vytvorí akčné pole

na vyššej úrovni v tom zmysle, že družstvá budú môcť konať bez obmedzení, ktoré sa zakladajú na

rôznych cieľoch štátnej politiky, ale ktorým iné formy spoločností, s ktorými družstvá súťažia v rámci

modernej trhovej ekonomiky, nepodliehajú.

⇒Dobre navrhnutá legislatíva môže pomôcť prekonať aj niektoré z obmedzení obsiahnutých

v družstevnej forme, ako napr. nedostatočný prístup k investičnému kapitálu.

⇒Družstvám by sa mohlo povoliť vydávať neužívateľské investorské podiely, ktoré by boli obchodovateľné a nesúce úrok, pod podmienkou, že účasť neužívateľských akcionárov by bola obmedzená, aby sa zaistilo, že družstevný charakter spoločnosti nie je ohrozený.

z ver
Záver
 • Družstvá majú silnú tradíciu už od priemyselnej revolúcie v devätnástom storočí.
 • Dnes Komisia uznáva, že bohatosť rôznorodosti podnikateľských foriem je dôležitým prvkom v ekonomike EÚ. Sú to moderné a dynamické podniky s vysokým potenciálom.
 • Družstvá predstavujú 83% holandskej poľnohospodárskej výroby, 50% francúzskej, 37% cyperských bankových služieb, 35% fínskeho potravinárskeho priemyslu, 21% španielskej zdravotníckej starostlivosti a 60% švédskeho lesníctva.
 • Komisia preto bude podporovať efektívnu propagáciu a rozvoj družstevného podnikania v EÚ a kandidátskych krajinách. Rozvoj družstevného podnikania zostáva prevážne v oblasti kompetencie Členských štátov a kandidátskych krajín.
 • Na základe tohto hodnotenia bude prijaté rozhodnutie o príslušných budúcich iniciatívach.
ad