Europoje vyraujanciu savanorystes modeliu analizes pristatymas

Europoje vyraujanciu savanorystes modeliu analizes pristatymas PowerPoint PPT Presentation


  • 268 Views
  • Updated On :
  • Presentation posted in: General

Ivadas . Projekta sudaro

Related searches for Europoje vyraujanciu savanorystes modeliu analizes pristatymas

Download Presentation

Europoje vyraujanciu savanorystes modeliu analizes pristatymas

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Europoje vyraujanciu savanorystes modeliu analizes pristatymas Europos komisijos atstovybe Lietuvoje, Vilnius, 2011 m. kovo 10 d.

2. Ivadas Projekta sudaro Üios pagrindines dalys: Analize SavanoriÜkos veiklos kaip samprata ir terminologija Teisine savanoriÜkos veiklos traktavimo analize Europos Sajungos Üaliu savanoriÜkos veiklos modeliai: Did×ioji Britanija; Danija; Italija; Lenkija; Estija; Lietuva. Gerosios praktikos pavyzd×iai Lietuvoje (nuo vietos iki tarptautinio lygmens); IÜvados; Visuomenes nuomones tyrimas

3. Savanoryste Savanoryste ľ tai veiksmai, kylantys iÜ samoningo ×mogaus noro atlikti tam tikra darba nesitikint u× tai gauti materialines naudos. Ämogus, atliekantis tokius veiksmus, t. y. tam tikrus darbus savanoriÜkai ir nesitikedamas u× tai atlygio, vadinamas savanoriu. Pagrindinis savanorio tikslas ľ padeti kitiems, siekiant visuomenines, o ne asmenines naudos.

4. Savanoryste Savanoriu neturetu buti laikomas asmuo, susijes su organizacija darbo santykiais (pvz. samdomas ekspertas ar konsultantas) ar narystes pagrindu; Vienkartine pagalbos akcija (talka, aplinkos tvarkymas) taip pat nera laikoma savanoriÜka veikla; Pagalba Üeimos/gimines nariui, draugui, pa×istamui ar kaimynui taip pat nelaikoma savanoriÜka veikla

5. Teisiniai aspektai Santykiai, susiklostantys tarp savanoriÜka veikla atliekanciu asmenu ir savanoriÜka veikla organizuojanciu asmenu ar organizaciju, yra civiliniai teisiniai santykiai ir nepatenka i darbo teises reguliavimo sriti; SavanoriÜka veikla apibre×iama per laisva iniciatyva, materialu neatlygintinuma ir socialini naudinguma. Remiantis Üiais savanoriÜkos veiklos po×ymiais galima teigti, kad jos organizatoriais turetu buti juridiniai asmenys, kuriu veiklos tikslas taip pat yra visuomeninis naudingumas.

6. Visuomeninis naudingumas laikomas: Tarptautinio bendradarbiavimo; Ämogaus teisiu apsaugos; Ma×umu integracijos; Kulturos, religiniu ir etiniu vertybiu puoselejimo; Ővietimo, mokslo ir profesinio tobulinimo; Neformalaus ir pilietinio ugdymo; Sporto; Socialines apsaugos ir darbo; Sveikatos prie×iuros; Nacionalinio saugumo ir gynybos; Teisetvarkos, nusikalstamumo prevencijos; Gyvenamosios aplinkos pritaikymo ir busto pletros; Autoriu teisiu ir gretutiniu teisiu apsaugos; Aplinkos apsaugos Kitos visuomenei naudingos ir nesavanaudiÜkos sritys. Teisiniai aspektai

7. Teisiniai aspektai SavanoriÜkos veiklos organizatoriai: Remiantis sisteminiu teises normu aiÜkinimu bei teisingumo, protingumo ir sa×iningumo kriterijais, tinkamais asmenimis, galinciais organizuoti savanoriÜka veikla, yra laikomi ivairus ne pelno subjektai: Asociacijos; Labdaros ir paramos fondai; VieÜosios istaigos; Religines bendruomenes, bendrijos ir centrai; Tarptautiniai visuomeniniu organizaciju padaliniai; Profesines sajungos; Politines partijos; Biud×etines istaigos (?);

8. Teisiniai aspektai SavanoriÜkos veiklos iÜlaidos: Savanoriams galima kompensuoti ju patiriamas iÜlaidas, reikalingas savanoriÜkai veiklai atlikti, kurios nera apmokestinamos gyventoju pajamu mokesciu. I Üias kompensacijas gali ieiti: Maitinimo iÜlaidos; Nakvynes iÜlaidos; Keliones i renginio vieta ir gri×imo atgal iÜlaidos; Butinosios komunikacijos iÜlaidos; Kitos savanoriÜkai veiklai reikalingos iÜlaidos.

9. Teisiniai aspektai Savanoriu draudimas Asmenys, atliekantys savanoriÜka veikla, nera privalomai draud×iami nei socialiniu draudimu, nei sveikatos ar gyvybes draudimu; Negalima nustatyti privalomo socialinio draudimo savanoriams dar ir del to, kad savanoris negauna jokiu pajamu, taigi nebutu aiÜku, kokia imoka turetu buti mokama u× jo draudima; Privalomos socialinio draudimo imokos butu didelis apsunkinimas savanoriÜka veikla organizuojanciai organizacijai, o tai suma×intu savanorystes patraukluma.

10. ES Üaliu situacija Did×ioji Britanija 1979 metais pasikeitus vyriausybei, konservatoriu iniciatyva atsirado äkontraktu kulturaô, turejusi skatinti organizacijas pradeti valstybei teikti paslaugas. Buvo manoma, kad savanoriÜka veikla gali buti pigesne alternatyva valstybes teikiamoms paslaugoms. Nuo tada savanoriÜka veikla pradejo pletotis; Savanoryste apibre×iama kaip äneapmokama veikla, kuria atlikdamas individas pasitarnauja savo aplinkai, kitiems ×monems ar grupems, iÜskyrus savo Üeimos narius ar artimus giminaiciusô, taciau nera jokio teisinio reguliavimo (tik compacts); 2009 m. savanoriÜkoje veikloje dalyvavo apie 18 milijonu gyventoju. D. Britanijoje yra apie 170.000 savanoriÜku organizaciju; 2008 ľ 2011 m. laikotarpiu Treciojo sektoriaus biuras planuoja investuoti apie 515 milijonu svaru sterlingu (virÜ 2 mlrd. litu) i treciojo sektoriaus programas; Savanoriu indelis i ekonomika sudaro apie 23 mlrd. svaru (apie 92 mlrd. litu).

11. ES Üaliu situacija Lenkija Nuo 1918 m., kai Lenkija atgavo nepriklausomybe, savanoriÜkos organizacijos prisidejo formuojant nacionalini identiteta, taciau okupacijos metu dauguma ju buvo panaikintos. Savanorystes tradicijos pradejo formuotis tik nuo 1992-1997 metu; Savanoryste apibre×iama kaip äasmuo, kuris savanoriÜkai ir be jokio atlyginimo teikia paslaugas, remdamasis istatymu nurodytomis taisyklemis ô. Tai reglamentuoja 2003-04-23 priimtas istatymas äDel vieÜaja nauda teikiancios veiklos ir savanorystesô; 2004 m. savanoriÜkoje veikloje dalyvavo virÜ 5 mln. (18%) gyventoju. Lenkijoje yra apie 130.000 ne pelno organizaciju (visu ruÜiu); äTikruju NVOô (2007 m. duomenimis) yra apie 70.000; 2008 m. vyriausybe prieme sprendima igyvendinti äParamos pilietinei visuomenei vystyti strategija 2007 ľ 2013 m. laikotarpiuiô; Savanoriu indelis i ekonomika (BVP) nera apskaiciuojamas;

12. ES Üaliu situacija Estija Nepriklausomybes metu savanoriÜka veikla Üalyje itin suaktyvejo. Did×iausias savanorystes augimas buvo pastebimas 1990 ľ 2000 metu laikotarpyje; Savanoryste apibre×iama kaip älaiko, energijos arba igud×iu skyrimas veiklai laisva valia ir negaunant u× tai jokio atlygio. Savanoriu atliekami darbai paprastai neÜa nauda visuomenei. Pagalba Üeimos nariams nera laikoma savanoriÜka veiklaô. Taciau savanoriÜka veikla nera reglamentuojama jokiais teises aktais; 200-2008 m. savanoriÜkoje veikloje dalyvavo apie 250 tkst. (27%) gyventoju. Estijoje yra apie 16.000 savanoriÜku organizaciju, iÜ kuriu 1.500 yra visuomenei naudinga veikla teikiancios ir turincios teise gauti specialia parama; Estijoje nera atlikta oficialiu tyrimu, kuriuose butu apskaiciuota savanoriÜko darbo verte ir indelis i Üalies BVP, taciau Estijos savanorystes pletros organizacija, remdamasi Johno Hopkinso teorija, yra paskaiciavusi, kad ekonomine savanoriÜko darbo verte Estijoje siektu apie 2.7 milijardus Estijos kronu (apie 172,5 mln. EUR pagal 2009 m. spalio men. valiutos kursa).

13. ES Üaliu situacija Danija SavanoriÜka veikla pradejo pletotis 20 am×iaus prad×ioje; Savanoryste apibre×iama kaip äsavanoriÜka ir neprivaloma, neapmokama, atliekama del kitu ×moniu, iÜskyrus savanorio Üeimos narius ir gimines, atneÜanti nauda kitiems ×monems, o ne savanoriui ar jo Üeimai ir formali, t.y. spontaniÜki veiksmai nelaikomi savanorysteô. SavanoriÜka veikla nera reglamentuojama teises aktais. 2004 m. savanoriÜkoje veikloje dalyvavo apie 35 % arba 1,477 mln. gyventoju. Danijoje yra apie 65.500 savanoriÜku organizaciju; Skaiciuojant savanoriÜko sektoriaus pajamas, gautas iÜ produktu gamybos arba paslaugu teikimo, 2003 metais Üio sektoriaus indelis i Üalies BVP sieke 36,747 milijardus Danijos kronu arba 2,6% viso BVP. Taciau ×inant, jog did×ioji dalis savanoriÜko sektoriaus pajamu yra gaunama iÜ centrines bei vietines vald×ios subsidiju, narystes mokescio, auku ir kitu surenkamu leÜu, gaunama papildomai 62,498 milijardus Danijos kronu arba 4,5% inaÜa i BVP. Galiausiai iskaiciuojant ir sektoriuje atliekamo neapmokamo savanoriÜko darbo verte, lygia 35,309 milijardams Danijos kronu arba 2,5% dyd×io indeli i BVP; Taigi bendras sektoriaus indelis i Üalies BVP siekia 134.554 milijardu Danijos kronu arba 9,6% viso BVP.

14. ES Üaliu situacija Italija Iki XIX am×iaus pagrindines ne pelno organizacijos buvo religines institucijos, o nuo 1990 ľ 2000 ne pelno organizaciju padetis pradejo vel stipreti, o pagrindine to prie×astis buvo geroves sistema iÜtikusi finansine krize, privertusi valstybe suma×inti iÜlaidas; Savanoryste apibre×iama kaip äoficialaus ir neoficialaus pobud×io veikla, kuri atliekama visa ir ne visa darbo diena gimtineje arba u×sienio Üalyje. Őia veikla asmuo atlieka laisva valia, laisvu pasirinkimu ir nesitikedamas piniginio atlygio. SavanoriÜka veikla yra naudinga tiek paciam savanoriui, tiek bendruomenei arba placiajai visuomeneiô. SavanoriÜkos veiklos apibre×imas Italijoje buvo itvirtintas 1991 metais priemus SavanoriÜkos veiklos pagrindu istatyma Nr. 266/91. Pagal jame pateikta apibre×ima, savanoryste turi buti: savanoriÜka, neatlygintina, atliekama nesitikint finansines naudos ir vien tik solidarumo tikslais. 2006 metu tyrimo duomenimis, savanoriÜkoje veikloje dalyvavo 1,125 milijono gyventoju (butent organizacijose) Danijoje yra apie 35.200 savanoriÜku organizaciju (2007 m. duomenys); Őalyje nera apskaiciuojamas savanoriÜka veiklos indelis i ekonomika, pagal 2006 m. tyrima savanoriÜkai veiklai buvo skirta 3,2 milijonai valandu per savaite ľ tai prilygsta darbui, kuri atliktu 80.600 visu etatu dirbantys darbuotojai.

15. ES Üaliu situacija Lietuva SavanoriÜka veikla Lietuvoje pradejo pletotis Üaliai 1990 metais atgavus nepriklausomybe nuo Sovietu Sajungos; Savanoryste apibre×iama kaip äsavanoriÜkos veiklos organizatoriaus organizuojama, savanorio laisva valia atliekama neatlygintina, su pelno gavimu nesusijusi visuomenei naudinga veiklaô (pagal 2011 m. äSavanoriÜkos veiklos istatymoô projekta); 2011 metu visuomenes apklausos duomenimis, savanoriÜkoje veikloje dalyvavo 34% milijono gyventoju, o 78% teige, jog ×ino kas yra savanoriÜka veikla; Lietuvoje yra apie 20.300 savanoriÜku organizaciju (2009 m. duomenys); SavanoriÜkos veiklos indelis i ekonomika (BVP) nera apskaiciuojamas.

16. Geroji praktika Savanoriu asmenines istorijos apie savanoriÜka patirti: Vietos ľ bendruomenes lygiu: Nijole ŐerkÜniene, 43 metai (savanoriauja nuo 1998 metu. Pal. J. Matulaicio socialinis centre) ir Vytaute PaÜkeviciute, 29 metai (savanoriauja vaiku dienos centre, parapijoje); Nacionaliniu lygiu: Justina Stefanovic, 28 metai (savanoriauja äVaiku linijaô, äSocialinis veiksmas); Tarptautiniu lygiu: Nijole Arbaciauskiene, 76 metai (Pagyvenusios moters veiklos centro ikureja) ir Milisenta Miseviciute, 28 metai (savanoriauja Bolivijoje).

17. Visuomenes apklausa Ar Jus ×inote, kas yra savanoriÜka veikla?

18. Ar, Jusu manymu, Lietuvos gyventojai aktyviai dalyvauja savanoriÜkoje veikloje? Visuomenes apklausa

19. Visuomenes apklausa Kokiose srityse, Jusu manymu, labiausiai reikalinga savanoriÜka veikla?

20. Visuomenes apklausa Ar Jus esate dalyvaves arba dalyvaujate savanoriÜkoje veikloje?

21. Visuomenes apklausa Kodel nedalyvaujate savanoriÜkoje veikloje?

22. Visuomenes apklausa Ka Jums gali duoti savanoriÜka veikla?

23. Visuomenes apklausa Kokiu budu vykdote ar noretumete vykdyti savanoriÜka veikla?

24. Visuomenes apklausa Kas turetu skatinti savanoriÜkos veiklos pletra?

25. Visuomenes apklausa Kokie veiksniai, Jusu manymu, labiausiai trukdo savanoriÜkai veiklai pletotis Lietuvoje?

26. Visuomenes apklausa Kaip turetu buti vertinama savanoriÜkos veiklos patirtis?

27. Visuomenes apklausa Ar Jums pakanka informacijos apie savanoriÜka veikla Lietuvoje?

28. Visuomenes apklausa Kokios informacijos apie savanoriÜka veikla Jums labiausiai truksta?

  • Login