OCEŇOVÁNÍ PODNIKU
Download
1 / 30

OCEŇOVÁNÍ PODNIKU - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

OCEŇOVÁNÍ PODNIKU. Ma gisterský kurz VŠFS Zima 201 2 Irena Jind ř ichovsk á irena.jindrichovska @mail.vsfs.cz. Literatura. KISLINGEROVÁ, E. Oceňování podniku . Praha: C.H.Beck, 2001. ISBN 80-7179-529-1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' OCEŇOVÁNÍ PODNIKU' - lowell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

OCEŇOVÁNÍ PODNIKU

Magisterský kurz VŠFS

Zima 2012

IrenaJindřichovská

[email protected]

Oceňování podniku


Literatura

 • KISLINGEROVÁ, E. Oceňování podniku. Praha: C.H.Beck, 2001. ISBN 80-7179-529-1.

 • MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku. Praha: Ekopress, 2007. ISBN 978-80-86929-32-3.

 • Doporučená literatura

 • DAMODARAN, A. The Dark Side of Valuation. 2000. http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pdfiles/papers/HighGrow.pdf

 • FERNANDEZ, P. (2002) The most common errors on valuation, WP No 449, January 2002, Rev 2007, University od Navara

 • http://www.iese.edu/research/pdfs/di-0449-e.pdf

Oceňování podniku


Učební plán

 • Průběh studia je určen osnovou distančního kurzu.

 • Postupné splnění 4 POTů

 • Zápočtový test

 • Zkouškový test

Oceňování podniku


OCEŇOVÁNÍ PODNIKU

Oceňování podniku


Oce ov n
Oceňování

 • Podnik: §5 obchodního zákoníku:

  „Soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik je věc hromadná.“

  Účely ocenění

  Kategorie hodnoty:

 • Ocenění tržní hodnotou (obvyklou cenou dle zákona o oceňování).

 • Ocenění investiční hodnotou (subjektivní).

 • Objektivizovaná hodnota, hraniční cena.

 • Ocenění administrativní cenou (dle vyhlášky o oceňování majetku).

Oceňování podniku


Metody oce ov n
Metody oceňování

 • Založené na výnosech

  • DCF – diskontované peněžní toky

  • Kapitalizované čisté výnosy

  • EVA – ekonomická přidaná hodnota

 • Založené na ocenění majetku

  • Částečná a úplná substanční

  • Likvidační

  • Účetní hodnota

 • Založené na tržním porovnání

  • Násobitele finanční a nefinanční (metoda srovnatelných podniků a srovnatelných transakcí)

  • Tržní kapitalizace

 • Kombinované metody

  • Mimořádné kapitalizované čisté výnosy

  • Schmalenbachova metoda střední hodnoty

Oceňování podniku


1 v nosov metody
1. Výnosové metody

 • Nejčastěji používané a preferované.

 • Použitelné u ziskových podniků.

 • Hodnota aktiva = současná hodnota očekávaných peněžních toků (výnosů) z tohoto aktiva po dobu jeho životnosti.

 • Na základě historických výnosů nebo očekávaných výnosů.

 • U podniků platí předpoklad „going concern“ fungování podniku donekonečna pro usnadnění výpočtu.

Oceňování podniku


Metoda kapitalizovan ch ist ch v nos
Metoda kapitalizovaných čistých výnosů

 • Použitelná spíše u malých podniků, u nichž nelze dobře plánovat.

 • Tvoří spodní hranici výnosového ocenění.

 • V paušální variantě se nevytváří finanční plán a do budoucna se předpokládá zisk na úrovni váženého průměru minulosti.

 • Hodnota VK podniku se spočítá jako perpetuita při diskontní míře na úrovni nákladů VK.

 • V analytické variantě se plánují nové investice, jejich financování a přínos k zisku.

 • Pochází z Německa, snaží se o objektivizaci.

Oceňování podniku


Metoda dcf
Metoda DCF

 • Volné FCFF = free cash flow to the firm.

 • CF, které se může rozdělit mezi vlastníky, aniž by byl poškozen chod podniku na základě finančního plánu budoucích investic.

 • Oceňuje zvlášť neprovozní aktiva

 • Metoda hodnocení – 2 období –

 • období plánu a pokračující hodnota:

  • 1. období buďto anuita nebo ohodnocení generovaných volných Cash Flow zvlášť,

  • 2. období – perpetuita donekonečna.

Oceňování podniku


Metoda dcf 2
Metoda DCF (2)

 • Diskontované odhadnuté hotovostní toky + současná hodnota proudu konstantních hotovostních toků donekonečna

  Hb = ∑ FCFF /(1 + r)t + PH/(1 + r)T

  PH = FCFF T+1/ r

 • Brutto hodnota = hodnota celého podniku

 • Netto hodnota = hodnota vlastního kapitálu (tj. Hb-CK)

 • CK = cizí úročený kapitál k datu ocenění

 • Základní varianty equity a entity

  • Bližší specifikace podle A. Damoradana – vysvětlení online

Oceňování podniku


Model diskontovan ch cash flow podle a damoradana
Model diskontovaných Cash Flow podle A. Damoradana

 • Podrobné vysvětlení:

 • Damodaran, A. The Dark Side of Valuation 2000, dostupné on-line na http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pdfiles/papers/HighGrow.pdf

Oceňování podniku


Nové investice

Neinvestiční sazba *ROC

Vylepšování stávajících aktiv

(ROCt+1 - ROCt)/ROCt

Volné Cash Flow pro Firmu (FCFF) =

EBIT(1-t) – Kap výdaje – odpisy – změna prac. kap.

Firma se stabilním růstem roste konstantním tempem do nekonečna

Očekávaný růst

Terminální hodnota = FCFFn+1/(r-gn)

Hodnota operačních aktiv + Hotovost & Neoperační aktiva

= Hodnota firmy

- Hodnota dluhu

= Hodnota kapitálu

- Kapitálové opce

= Hodnota akciového kapitálu

FCFF1

FCFF2

FCFF3

FCFF4

FCFF5 …

FCFFn

Diskontovat WACC= Náklady kapitálu (Kapitíl/(Dluh + Kapitál)) + Náklady na dluh (Dluh/(Dluh+ Kapitál)

Náklady na akciový kapitál

Náklady na dluh kapitál = bezriziková sazba + riziková prémie x (1- t)

Váha určená tržní hodnotou

Bezriziková sazba:

- Žádné riziko bankrotu

- Žádné neinvestiční riziko

- Ve stejné měně a se stejnou splatností (reálnounebo nominální

Riziková prémie

- Prémie za průměrné riziko investice

Beta

- Měřítko rizika trhu

+

X

Typ podniku

Operační páka

Finanční páka

Základní akciová prémie

Prémie za riziko země

Hodnocení pomocí metody diskontovaných cash flow, Zdroj: Damoradan (2000) str. 7

Oceňování podniku


2 majetkov metody ocen n
2. Majetkové metody ocenění

 • Oceňují se individuálně jednotlivé položky aktiv a cizích zdrojů podniku.

 • Likvidační hodnota – za kolik by bylo možné aktiva podniku rozprodat (v tísni nebo při náležitém marketingu).

 • Substanční hodnota – za kolik by bylo možné stejný podnik vybudovat = reprodukční ceny po snížení o opotřebení.

 • Úplná substanční hodnota = horní strop ocenění.

 • Částečná substanční hodnota – bez ocenění nehmotných aktiv, goodwillu.

 • Od celkové hodnoty aktiv se odečte hodnota závazků = hodnota čistého obchodního jmění.

 • Účetní hodnota – vychází z historických cen – použití jen podpůrné, orientační.

Oceňování podniku


3 tr n porovn n
3. Tržní porovnání

 • U nás příliš nerozšířená (nerozvinutý kapitálový trh).

 • Vychází z porovnání oceňovaného podniku s podniky, jejichž akcie jsou veřejně obchodované nebo s podniky, u nichž je cena akcií známa.

 • Porovnávané podniky musí být co nejvíce srovnatelné (stejné odvětví, podobná velikost, lokalita atd.).

 • Porovnání nejčastěji na základě násobitelů P/E, P/S, D/P, MV/BV nebo nefinančních násobitelů (např. P/počet zákazníků).

Oceňování podniku


4 metoda eva
4. Metoda EVA

 • Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky.

 • Řízení hodnoty pomocí EVA.

 • Úpravy účetních hodnot pro EVA.

 • Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC

  • Způsob výpočtu

  • Náklady cizího kapitálu (výpočet, váhy)

  • Náklady vlastního kapitálu

   • Způsoby odhadu (stavebnicové, CAPM)

   • CAPM (model, beta koeficient)

  • Váhy složek kapitálu

 • Závěr EVA – EVA v ČR a ve střední Evropě.

 • Příklady (náklady CK, náklady VK, WACC).

Oceňování podniku


Metoda eva 2
Metoda EVA (2)

 • Metoda hodnocení výkonnosti.

 • EVA = economic value added.

 • Patentováno Stern Stewart & Co.

 • Ucelený systém vyvinut koncem 90. let.

 • Výborné vysvětlení http://www.crfonline.org/orc/pdf/ref8.pdf

 • Použití: oceňování podniku (výnosová metoda), hodnocení manažerů a zaměstnanců, řízení hodnoty.

Oceňování podniku


Eva a mva
EVA a MVA

 • EVA = NOPAT – C x WACC

 • MVA = Σ diskontovaných budoucích EVA

 • MVA = MV – C

Oceňování podniku


Metoda mva
Metoda MVA

 • (Market Value Added - Hodnota přidaná trhem)

  MVA = P – BV

  P P ČZ EBIT A

  —— = —— * —— * —— * ——

  BV ČZ EBIT A BV

 • poměr P/E, tj. poměr tržní ceny a zisku na akcii (ČZ),

 • poměr čistého zisku a zisku před úroky a zdaněním (EBIT),

 • výnosnost z celkových aktiv (A),

 • podíl vlastního kapitálu (VK) na aktivech

Oceňování podniku


Eva definice pojm
EVA definice pojmů

 • NOPAT – čistý provozní hospodářský výsledek po zdanění lze zjednodušeně přiblížit jako EBIT*(1 – t).

 • EBIT – zisk před úroky a zdaněním.

 • WACC– průměrné vážené náklady kapitálu.

 • C– celkový investovaný kapitál C = D + E.

 • D – cizí úročené zdroje = Cizí zdroje – krátkodobé závazky.

 • E– vlastní kapitál.

 • rd – náklady dluhu = úroková míra cizích zdrojů.

 • re – požadovaná výnosnost vlastního kapitálu (kmenových akcií).

 • t– sazba daně ze zisku.

Oceňování podniku


Eva tvorba hodnoty
EVA tvorba hodnoty

↑EVA = ↑NOPAT – ↓Cx↓WACC

 • Zvýšit provozní zisk (zvýšit tržby, snížit provozní náklady).

 • Uvolnit část celkového kapitálu, která nepřináší vyšší výnos, než jsou náklady na kapitál.

 • Přijmout investice s vyšší očekávanou výnosností, než jsou náklady kapitálu.

 • Optimalizovat kapitálovou strukturu.

 • Zajistit levnější zdroje financování (výhodnější úvěry).

Oceňování podniku


Eva hodnotov troj heln k
EVA hodnotový trojúhelník

Oceňování podniku


Eva z kladn pravy etn ch hodnot
EVA – základní úpravy účetních hodnot

Capital (= NOA)

 • Přecenění majetku.

 • Zahrnutí leasingu, resp. aktivace majetku v leasingu a zahrnutí adekvátní výše pasiv.

 • Goodwill.

 • Vyloučit neprovozní majetek.

 • Aktivace a odepisování nákladů R&D.

Oceňování podniku


Eva pravy etn ch hodnot
EVA – úpravy účetních hodnot

NOPAT

 • Vychází z účetního provozního zisku.

 • Upraví se o toky z neprovozního majetku, přičtou se úroky z aktivace leasingu.

 • Odpisy z reprodukčních cen.

 • Upravená daň.

Oceňování podniku


5 n klady kapit lu
5. Náklady kapitálu

Náklady na kapitál = výnosnost investorů – diskontní sazba.

EVA vychází ze zisku pro akcionáře i věřitelemusíme zohlednitcelkové náklady na kapitál, tj.:

 • Náklady na cizí kapitál

 • Náklady na vlastní kapitál

Oceňování podniku


WACC

Náklady na celkový kapitál vypočteme jako průměrné vážené náklady jednotlivých složek kapitálu

(weighted average cost of capital)

WACC

D E

WACC = rd * (1 – t) * —— + re * ——

C C

Oceňování podniku


N klady ciz ho kapit lu
Náklady cizího kapitálu

 • Buď jsou známé přímo (efektivní úroková sazba, výnos do doby splatnosti obligací).

 • Nebo je lze je odvodit např. podle ratingu podniku.

 • Vypočítají se jako vážený průměr nákladů jednotlivých druhů cizího kapitálu.

 • Nutno upravit o úrokový daňový štít.

Oceňování podniku


N klady vlastn ho kapit lu
Náklady vlastního kapitálu

 • Požadovaná výnosnost investorů

 • Obtížné určení:

 • stavebnicové metody

 • Metoda na základě průměrné rentability VK v odvětví

 • Odvození z nákladů na CK

 • Nejrozšířenější je CAPM (capital asset pricing model) tj. model oceňování kapitálových aktiv

  re = rf + ß ( rm – rf)

Oceňování podnikuN klady vlastn ho kapit lu podle capm 2
Náklady vlastního kapitálu podle CAPM (2)

re = rf + ß ( rm – rf)

kde

rf–bezriziková výnosová míra (např. výnos do doby splatnosti státních obligací)

ß–citlivost výnosové míry podnikových kmenových akcií na změnu výnosové míry tržního portfolia

rm–výnosnost tržního portfolia

( rm – rf)– tržní riziková prémie (MRP – market risk premium)

Oceňování podniku


Oce ov n shrnut
Oceňování – shrnutí

 • Při určování hodnoty podniku zpravidla použijeme více metod – snaha o objektivizaci

 • Typicky se používá hodnota pomocí diskontovaných CF

  • Problémy metody: správně odhadnout CF

  • Správně odhadnout diskontní sazbu

 • + Další metoda: Majetkové ocenění nebo tržní ocenění

 • Každá metoda má svá pro a proti, proto je důležité vysvětlení, proč byla použita a proč je v daném případě vhodná

Oceňování podniku


ad