Informace 2
Download
1 / 22

Informace 2 - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Informace 2. Regionální knihovna Karviná. Knihovny. Zařízení, ve kterém jsou všem bez rozdílu poskytovány veřejné knihovnické a informační služby a které je zapsáno v evidenci knihoven

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Informace 2' - lowell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Informace 2

Informace 2

Regionální knihovna Karviná


Knihovny
Knihovny

 • Zařízení, ve kterém jsou všem bez rozdílu poskytovány veřejné knihovnické a informační služby a které je zapsáno v evidenci knihoven

 • Kulturní, informační a vzdělávací instituce, která shromažďuje, zpracovává a uchovává organizovanou sbírku dokumentů pro určitou cílovou skupinu čtenářů

  Knihovní dokument – informační pramen evidovaný jako samostatná jednotka knihovního fondu knihovny

  Knihovní fond – organizovaný, soustavně doplňovaný, zpracovávaný, ochraňovaný a uchovávaný soubor knihovních dokumentů


D len knihoven
Dělení knihoven

 • Zákon 257/2001 Sb. O knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) do určité míry vymezuje články systému knihoven a jejich činnost.

 • Národní knihovna ČR

 • Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana

 • Moravská zemská knihovna

 • krajské knihovny (zřizované orgánem kraje)

 • základní knihovny (zřizované orgánem obce – veřejné knihovny obecní, městské)

 • specializované knihovny (zaměřené na jednotlivé obory lidského vědění – technické, lékařské, právnické, pedagogické, zemědělské, potravinářské, muzejní, knihovny Akademie věd ČR)


Druhy knihoven podle u ivatele
Druhy knihoven podle uživatele

 • univerzitní, vysokoškolské, školní (profil fondu odpovídá oborům na škole studovaných)

 • ústřední odborné (NKP ČR, Národní lékařská knihovna, Státní technická knihovna v Praze)

 • specializované (Knihovna Akademie věd ČR, Parlamentní knihovna ČR, muzejní, galerijní, klášterní, zámecké, archivní knihovny)

 • vědecké (odborný knižní fond univerzálního zaměření – Moravskoslezská knihovna v Ostravě, Moravská zemská knihovna v Brně)

 • veřejné (RKK, Městská knihovna Praha, Obecní knihovna Petrovice u Karviné)

 • soukromé (Knihovna Václava Havla)


Slu by knihoven
Služby knihoven

 • Výpůjční služby – předpokladem je registrace v knihovně, získání čtenářského průkazu, seznámení se s knihovním řádem, kde jsou uvedena práva a povinnosti čtenáře. Výběr dokumentů k půjčení se provádí prostřednictvím elektronického katalogu OPAC nebo z volného výběru. Vypůjčení dokumentu může být absenční (publikaci je možno si vypůjčit mimo knihovnu) nebo prezenční (publikaci si lze půjčit pouze ke studiu v knihovně). Pro různé typy dokumentů je stanovena různá výpůjční doba (knihovní řád). Před uplynutím výpůjční lhůty lze knihu prodloužit v případě, že není žádána jiným čtenářem (rezervace). V případě, že čtenář překročil výpůjční lhůtu, je mu účtován poplatek z prodlení. Termín vrácení dokumentu lze ověřit na tzn. čtenářském kontě(přehled výpůjček, historie výpůjček, rezervace).


Slu by knihoven1
Služby knihoven

 • Meziknihovní výpůjční služby (MVS), Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS) – slouží k zprostředkování dokumentu z české nebo zahraniční knihovny v případě, že knihovna publikaci nevlastní. Podmínky meziknihovních služeb stanovuje knihovna, která dokument půjčuje na základě žádanky (poštou, e-mailem, www formulářem). Úhrada za tyto služby se řídí ceníkem knihovny, který je součástí knihovního řádu.


Slu by knihoven2
Služby knihoven

 • Elektronické dodávání dokumentů (DDS) – nevlastní-li knihovna požadovaný dokument, může požádat jinou knihovnu o zaslání kopie v klasické papírové formě nebo elektronickou cestou. Zaměření služby je především na články vědeckých periodik. Výhoda – rychlost dodání 1-3 dny, není třeba fyzicky navštívit knihovnu, žadatelem může být fyzická osoba nebo instituce.

 • Princip digitalizace – převod dokumentu do digitální = počítačem čitelné formy (skenery, grafický software, multimediální počítač).

 • Knihovny poskytující tuto službu – Virtuální polytechnická knihovna, Elektronická pedagogická knihovna, DODO Národní knihovna Praha


Slu by knihoven3
Služby knihoven

 • Rešeršní služby – zpracování rešerší z interních a externích zdrojů knihovny. Rešerše se vyhotovuje na základě požadavkového listu, který může být i v elektronické podobě na webu knihovny.

 • Rešerše – soupis literatury na dané téma


Slu by knihoven4
Služby knihoven

 • Reprografické služby – pořízení kopie z požadovaného dokumentu nebo jeho části na kopírkách nebo skenerech.

 • V souladu s autorským zákonem se zhotovené kopie mohou použít pouze pro osobní potřebu uživatele, 121/2002 Sb.


Slu by knihoven5
Služby knihoven

 • Referenční (informační) služby – dotazy týkající se knihovny (služby knihovny, registrace, vyhledávání v katalogu, půjčování dokumentů, rezervování), informace o dostupných zdrojích v knihovně (tištěných, elektronických, Internetu) a jejich používání, poskytování bibliografických a faktografických informací.

 • Ptejte se knihovny – dotaz je možno zaslat pomocí elektronického formuláře, do tohoto projektu je zapojeno asi 60 knihoven – odkaz na tuto službu je i na webu zúčastněných knihoven (www.rkka.cz)


Slu by knihoven6
Služby knihoven

 • Zpřístupňování elektronických informačních zdrojů – knihovna může umožňovat přístup k Internetu, k placeným elektronickým verzím knih a periodik, ke specializovaným placeným databázím (Anopress, Zákon)


Slu by knihoven7
Služby knihoven

 • Vzdělávací a kulturní služby – typy akcí podle zaměření knihovny – propagace služeb a informačních zdrojů knihovny.

 • Veřejné knihovny pořádají akce pro dětské čtenáře (Celé Česko čte dětem, Čtení s hvězdami), pro seniory (Pondělní internetová setkání, Senioři komunikují, Začínáme s PC), výstavy, besedy, soutěže.

 • Vědecké a odborné knihovny pořádají odbornější školení týkající se např. elektronických informačních zdrojů.

 • Vysokoškolské knihovny se podílejí na zvyšování informační gramotnosti studentů prostřednictvím přednášek, infolekcí, exkurzí do knihoven, e-learningu.

 • Mezi nejznámější kulturní akce českých knihoven patří – Noc s Andersenem, velké říjnové čtení, Týden knihoven, BMI – Březen-měsíc internetu.


Datab zov centra
Databázová centra

 • Virtuální instituce s celosvětovým obchodním pokrytím (databáze nakupují např. vědecké instituce, univerzity, obchodní firmy z celého světa).

 • Nabízí, produkují, zprostředkovávají přístup k odborným a obchodním databázím (zahraniční elektronické články, časopisy, knihy), které slouží k vyhledávání bibliografických, faktografických informací, vyhledávání plných textů např. časopiseckých článků.

 • STN International, Dialog, Questel-orbit, OVI D, Medistyl, Albertima icome


Archiv muzeum galerie informa n centrum
Archiv, muzeum, galerie, informační centrum

 • Archiv – instituce určená k uchovávání, ochraňování, evidování a zpřístupňování historicky cenných písemných pramenů, vzniklých v rámci činnosti státních, městských a obecních orgánů či jiných právnických a fyzických osob.

 • Muzeum, galerie – instituce, která shromažďuje, dokumentuje, ochraňuje, vystavuje a interpretuje hmotné dědictví (Galerie Pod Věží)

 • Informační středisko, informační centrum – instituce, která shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje informace o určitém městě, oblasti, regionu, organizaci, oboru (Městské informační centrum RKK)


Informa n specialista informa n broker
Informační specialista, informační broker

 • Informační specialista – odborný pracovník zaměřený ve své informační činnosti na specifický obor (např. lékařství, chemie, právo) a poskytující informační služby odborným uživatelům (zejména ve formě rešerší).

 • Informační broker – obecné označení pro osoby, které se zabývají zprostředkováním a prodejem informačních produktů a služeb


Speci ln instituce
Speciální instituce

 • Český normalizační úřad – jediná instituce v ČR, která dodává všechny technické normy a poskytuje veškeré související informace služby.

 • Úřad průmyslového vlastnictví – plní funkci patentového a známkového úřadu.


Pokud chci p j it dokument
Pokud chci půjčit dokument

 • Požadovaný dokument se nachází ve fondu mé knihovny – můžete si ho vypůjčit absenčně (mimo prostory knihovny) nebo prezenčně ke studiu pouze ve studovně, popř. si z něj kopírovat nebo skenovat. Je-li požadovaný dokument půjčený, je možné si jej elektronicky objednat (rezervovat) přímo v katalogu (katalog.rkka.cz). O navrácení rezervované knihy je čtenář informován e-mailem, sms na mobil, telefonicky. Objednaný dokument si čtenář vyzvedne v knihovně.


Pokud chci p j it dokument1
Pokud chci půjčit dokument

 • Požadovaný dokument není v mé knihovně – můžete využít služeb Meziknihovní výpůjční služby (MVS), vyplněním a zasláním on-line žádanky, kterou většina knihoven nabízí na svých webových stránkách. Knihovna objedná požadovanou knihu pro své čtenáře z jiné knihovny. Po doručení knihy je čtenář informován e-mailem, sms na mobil k vyzvednutí dokumentu knihovně.

 • Požadovaný dokument není v žádné české knihovně – o dokumenty, které nejsou ve fondech knihoven na území ČR, lze požádat prostřednictvím Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS). Služba MMVS obstarává kopie článků z periodik nebo výpůjčky publikací ze zahraničních knihoven.


Pokud chci kopii
Pokud chci kopii

 • Elektronicky – služby typu DDS (elektronické dodávání dokumentů) – záměrem je poskytovat elektronickou cestou kopie dokumentů bez fyzické návštěvy uživatelů knihovny.

 • Podmínkou je uzavření smlouvy s knihovnou, která službu poskytuje. Jde o službu placenou.

 • Virtuální polytechnická knihovna

 • Národní knihovna Praha

 • Elektronická Pedagogická knihovna


Pokud chci informace
Pokud chci informace

 • O knihovně – na internetových stránkách knihovny (www.rkka.cz) – otevírací doba, kontakty (adresa, telefon, fax, e-mail, ICQ), knihovní řád včetně ceníku, OPAC, kulturní a vzdělávací akce, publikační činnost knihovny

 • služby a jejich podmínky – výpůjční (prezenční, absenční), reprografické, MVS, MMVS, referenční, informační, rešeršní

 • informační zdroje (Anopress, Zákon)


Pou it literatura
Použitá literatura:

 • NEDOMOVÁ, M., KŘIVÁNEK, P., ŠKYŘÍK, P. Kde hledat informace I. [online]. c2007 [cit. 29. července 2008]. Dostupný z World Wide Web: <http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js07/informace/materialy/kurz_prace_s_informacemi.html>.

 • Příručka knihovníka, MSVK Ostrava, 2007.


Děkuji za pozornost.

Zpracovala:

Bc. Markéta Kukrechtová


ad