Samhandling i Indre Østfold - PowerPoint PPT Presentation

Samhandling i indre stfold
Download
1 / 8

  • 70 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Samhandling i Indre Østfold. Lokalmedisinsk kompetansesenter Rehabilitering Februar 2012. Situasjonsbile IØ. Manglende bredde i kompetanse Manglende målrettet og tverrfaglig tilnærming Åpen omsorg – manglende systematikk og prioritet

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Samhandling i Indre Østfold

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Samhandling i indre stfold

Samhandling i Indre Østfold

Lokalmedisinsk kompetansesenter

Rehabilitering

Februar 2012


Situasjonsbile i

Situasjonsbile IØ

Manglende bredde i kompetanse

Manglende målrettet og tverrfaglig tilnærming

Åpen omsorg – manglende systematikk og prioritet

Institusjon – Korttidsplasser blir fylt opp av langtidspasienter

Koordinerende enhet – tilfeldig organisering

Funksjonsfordeling kommune, spesialisthelsetjeneste og et evt. interkommunalt forsterket nivå.


Samhandling i indre stfold

Primær forebygging

Undersøkelse Tidlig intervensjon

Tertiær forebygging

Krav til

kommunal kompetanse:

Forebygging og rehabilitering

Vurdering og behandling

Bestilling og evaluering

Rehabilitering Habilitering Lindring

Sekundær forebygging

Etterbehandling

Behandling

Sykehus

Pasientforløp


Samhandling i indre stfold

Eksisterende og nye interkommunale tjenester i det nye helsesystemet

Dagrehabilitering

samarbeid SØ – IØ?

Miljørettet helsevern

MHV

Helsebemannet kontaktsenter

Friskliv

HBK

Deltaker – tar i større grad aktivt del

Læring og mestring

Pasient – tas i større grad hånd om

Ø-hjelp, døgn

ØHD

LV

Legevakten

Etterbehandling og rehabilitering

FKT

Sykehus

Forebygging og rehabilitering som bærende elementer


Forsterket korttid

Forsterket korttid

Ordinært forløp med korttid:

Akutt- behand-ling

Ordinær korttid (Kommune)

Sengepost (Sykehus)

Hjem

Forløp med kortere tid i sykehus og forsterket oppfølging i kommunen:

Akutt- behand-ling

Sengepost (Sykehus)

Forsterket korttid (Kommune)

Hjem

Med forsterket korttid menes en intermediæravdeling som har økt grad av tverrfaglighet og legedekning, med vekt på rehabilitering.

Illustrasjon: Svein Lyngroth, Agenda


Samhandling i indre stfold

Sykehusopphold

Omsorgstrappen

Forsterket nivå

Sykehjem langtid, spesialplass

Sykehjem langtid, ordinær plass

BEON-prinsippet

Rehabiliteringsplasser

(Beste Effektive OmsorgsNivå)

Sykehjem korttid, avlastning/opptrening

Omsorgsbolig med heldøgns omsorg

Brukerstyrt personlig assistanse

Omsorgslønn

Omsorgsboliger med hjemmetjenester/trygdeboliger

Hjemmesykepleie, fysio-/ergoterapi og miljøarbeidstjenester

Arbeid, aktivitetstilbud for funksjonshemmede

Dagsenter for eldre

Hjemmehjelp

Ambulerende vaktmester

Trygghetsalarm

Servicesenter

Forebyggende tiltak


Kompetansetilf rsel

Kompetansetilførsel

Sykehuset Østfold

Kommune- helsetjenesten i IØ

Ambulante tjenester

Interkommunale funksjoner

Sykehus funksjoner

RTG

Lab

Dialyse

Fastlegene


Samhandling i indre stfold

Profil: Mestring, grupper

Lokalmedisinsk kompetansesenter

Profil: Medisinsk behandling, individuell

Samlet

Tilsyn og overvåking

Ordinær legevakt

Observasjonssenger

Rehabilitering

Forebygging

Etterbehandling

Rehabilitering

Friskliv

Akuttsenger

Avklart tilstand

Funksjon

Deltakelse

Uavklart tilstand

Legevakt

Læring og mestring

Forsterket korttid

MVHIØ

Ambulante tjenester

Rådgivning og kontroll

Helsebemannet kontaktsenter

Lindring og omsorg

Palliativ enhet

Satellitt

Demens

Forsterket skjerming

Figur 1.


  • Login