Alustuseks - PowerPoint PPT Presentation

Alustuseks
Download
1 / 14

 • 155 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Alustuseks. Miks nii palju kvaliteedivärki? Kvaliteet kui konkurentsieelis Kooli autonoomia – kõik on enda kätes ja tuleb ise hakkama saada Akrediteerimine kui keskne vahend kooli headuse näitamiseks. Akrediteerimine kutsehariduses. Kalle Toom, Haridus- ja Teadusministeerium.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Alustuseks

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Alustuseks

Alustuseks

Miks nii palju kvaliteedivärki?

Kvaliteet kui konkurentsieelis

Kooli autonoomia – kõik on enda kätes ja tuleb ise hakkama saada

Akrediteerimine kui keskne vahend kooli headuse näitamiseks


Akrediteerimine kutsehariduses

Akrediteerimine kutsehariduses

Kalle Toom,

Haridus- ja Teadusministeerium


Kutsehariduse sisuline arendamine 2008 2013 sisuprogramm

Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013 (Sisuprogramm)

Alateema:

 • Kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise süsteemi väljatöötamine ja rakendamine

  Periood:2008-2013

  Maht:20,7 miljonit krooni

  Elluviija:REKKi HASHNO

  Tulemused:

 • kõigi koolide kõik ÕKrühmad on saanud riikliku tunnustuse aastaks 2013

 • riikliku tunnustamise protsessi usaldusväärsuse tase võimaldab koolidele kõigis ÕKrühmades väljastada koolitusload


V lishindamise e akrediteerimise p hiprintsiibid

Välishindamise e akrediteerimise põhiprintsiibid

Hindamise autonoomsus ja sõltumatus

Eneseanalüüs

Hindamine väliste ekspertide poolt

Tulemuste kasutamine


Akrediteerimise sisu

Akrediteerimise sisu

 • Akrediteerimine keskendub õppeprotsessile ja tulemustele õppekavarühmade lõikes

 • Fookus on

  • õppekava rakendamisel

  • õppetöö metoodilistel alustel

  • õppekava ja õppeprotsessi arendamisel

  • õppetulemustel

 • Akrediteerimisprotsess peab olema:

  • lihtne, et võimaldada toime tulla akrediteerimiste suure hulgaga

  • usaldusväärne, et saavutada asjaosaliste usaldus kutseõppe/kooli suhtes


Akrediteerimise roll kutsehariduses

Akrediteerimise roll kutsehariduses

 • Akrediteerimine on aluseks koolitusloa väljastamisele

 • Koolitusload laienevad kõigile kutseõpet andvatele asutustele

 • Akrediteerimine annab võimaluse pikendada sisehindamise perioodi

 • Sisehindamise aruanne on üks sisenditest koolitusloale:

  • ÕKrühma akrediteerimisel

  • uues õppekavarühmas õppe alustamisel


Akrediteerimise ja sisehindamise seosed

Akrediteerimise ja sisehindamise seosed

 • Sisehindamine kajastab tegevusi ja süsteeme, mis tagavad kooli põhieesmärkide täitmise

 • Sisehindamise aruanne kajastab õppetöö korraldust ja tulemusi õppekavarühmade lõikes

 • Tegevusnäitajad (EHIS) on olulised nii sisehindamise kui akrediteerimise jaoks

 • Nõustajad sisehindamise küsimustes aitavad koolil valmistuda ka akrediteerimiseks

 • Koolinõunikud aitavad akrediteerimist ette valmistada ja läbi viia

 • Sisehindamise periood on 3 a, akrediteerimise periood 6 a


Akrediteerimise kriteeriumid kutsehariduses

Akrediteerimise kriteeriumid kutsehariduses

 • Kooli arengukava (koolitusvajadus ja selle realiseerimine ÕKrühma lõikes)

 • Õppekavad (uuendamine, kutseõppeliigid, õppevormid, ind. õppekavad, õppija toetamine)

 • Ressursid

  • pedagoogid (nõuded, valmisolek)

  • õppemateriaalne baas (nõuded, asjakohasus)

 • Pedagoogilise protsessi korraldus (hindamine, õppetöö, sh praktika korraldamine)

 • Olulisemad kohustuslikud tegevusnäitajad (RKT täitmine, väljalangevus, tööle rakendumine, eksamite sooritamine, edasiõppijad)


V lishindamise eesm rk k rghariduses

Välishindamise eesmärk kõrghariduses

Õppekavarühma kvaliteedi hindamine on õppe-kavade ja õppe vastavuse hindamine õigus-aktidele ja standarditele.

Hinnatakse:

 • teoreetilise ja praktilise õppe taset

 • õppejõudude ja teadustöötajate teaduslikku ja pedagoogilist kvalifikatsiooni

 • ressursside piisavust õppe läbiviimiseks

  (Rakenduskõrgkooli seaduse § 21’ lõike 1 alusel)


V lishindamise korraldusest k rghariduses

Välishindamise korraldusest kõrghariduses

 • Õppekavarühmi hindab kõrghariduse kvaliteediagentuur (ka rahvusvaheline)

 • Kool tagab, et vastav agentuur hindaks õppekavarühma vähemalt iga 7 a järel

 • Hindamisega seotud kulud kaetakse RE-st

 • Õiguse õpet läbi viia ja diplomeid väljastada kinnitab VV kõrgharidusstandardi lisas üks kord aastas HTministri ettepanekul

 • Õiguse võib anda ka 1-3 aastaks, jätta andmata või ära võtta


Ppe avamine uues ppekavar hmas k rgharidus

Õppe avamine uues õppekavarühmas (kõrgharidus)

 • Ekspertiisiga antakse hinnang:

  • õppe kvaliteedile senise kogemuse alusel

  • õppekavaga määratud õpiväljundite saavutatavusele

  • õppejõudude kvalifikatsiooni nõuetele vastavusele

  • õppemateriaalse baasi piisavusele

  • õppekava avamise põhjendatusele

 • Positiivse otsuse korral määratakse tähtaeg kordusekspertiisi tegemiseks

 • Lubatud on koolide ühisõppekavad


V lishindamise teine komponent k rghariduses

Välishindamise teine komponent kõrghariduses

Lisaks õppekavarühma hindamisele toimub ka institutsionaalne akrediteerimine

See on välishindamine, mille käigus hinnatakse sisemist kvaliteedikindlustamise süsteemi ja selle toimimist, sealhulgas koolile antud ülesannete täitmist ning juhtimise, töökorralduse ning õppe vastavust kooli eesmärkidele ja arengukavale

(Rakenduskõrgkooli seaduse § 21 lõike 1 alusel)


Akrediteerimise protsess

Akrediteerimise protsess


Tegevuskava sisuprogrammi raames

Tegevuskava sisuprogrammi raames


 • Login