Aktualizace strategick vize strategie rozvoje jihomoravsk ho kraje 2020
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020. Brno, 28. listopadu 2011. Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje JMK 2020. Důvody pro zpracování: Stávající Strategie rozvoje JMK zpracována v roce 2006 na období 10 let

Download Presentation

Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Aktualizace strategick vize strategie rozvoje jihomoravsk ho kraje 2020

Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020

Brno, 28. listopadu 2011


Aktualizace strategick vize strategie rozvoje jmk 2020

Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje JMK 2020

Důvody pro zpracování:

 • Stávající Strategie rozvoje JMK zpracována v roce 2006 na období 10 let

 • Vnější faktory: hospodářská a finanční krize, demografické a hospodářské změny, evropská kohezní politika v období do roku 2020


Aktualizace strategick vize strategie rozvoje jmk 20201

Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje JMK 2020

 • Červen 2011: zahájení zadávacího řízení

 • 8. srpna 2011: RJMK vybírá ekonomicky nejvýhodnější nabídku: zhotovitelem se stává SPF Group, v. o. s.

 • 17. srpna: uzavření smlouvy

 • 15. září: RJMK – jmenování řídící skupiny při zpracování dokumentu

 • 21. října: draft analytické části dokumentu

 • 15. listopadu: projednání analytické části, témat pro návrhovou část a tematických pracovních skupin SRJMK 2020 v RJMK


Z v ry analytick sti

Závěry analytické části

 • Pozitiva:

  • výzkum, vývoj, inovace a školství (zvláště vysoké),

  • geografická poloha a dopravní dostupnost vč. veřejné dopravy v rámci ČR, příp. střední Evropy,

  • institucionální kapacita a institucionální síla kraje,

  • pozitivní vnější tvář kraje,

  • převážně příznivá struktura obyvatelstva z hlediska vzdělanosti, kvalifikace atd.,

  • kvalitní a dostupné zdravotnictví a sociální služby,

  • stabilní sociokulturní prostředí,

  • převážně čisté prostředí a atraktivní krajina.


Z v ry analytick sti1

Závěry analytické části

 • Negativa:

  • nedobudované či nezmodernizované dopravní sítě a uzly,

  • nedořešené globální dopravní napojení,

  • nepropojení výzkumu a vývoje s aplikovanou sférou a jen zvolna se rozvíjejí spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem,

  • nedostatky v zázemí pro studenty a pro pracovníky ve špičkových oborech,

  • nedostatečně využitý, resp. „nedotažený“ potenciál kraje pro některá odvětví (např. cestovní ruch či zázemí pro špičkovou pracovní sílu uvedené v předchozím bodě),

  • infrastrukturní deficity, zvláště v periferních částech kraje,

  • značné regionální rozdíly, přítomnost excelence i sociálních a ekonomických problémů uvnitř kraje,

  • přítomnost brownfieldů a ekologických zátěží,

  • potenciální nedostatek zdrojů pitné vody


Z v ry analytick sti2

Závěry analytické části

Jihomoravský kraj v současnosti jako jeden z mála krajů v ČR uplatňuje spíše strategickou regionální politiku (růst konkurenceschopnosti centra, které by následně mělo zajistit dostatečný růst i pro periferní části kraje) před regionální politikou pojišťovací (snižování meziregionálních rozdílů v kraji)


T mata pro n vrhovou st

Témata pro návrhovou část

 • Ekonomika, výzkum a inovace

  • ve smyslu využití výzkumných a inovačních kapacit kraje pro aplikaci výsledků výzkumu v komerční sféře a pro rozvoj podnikání

  • i v periferních oblastech kraje

   • posílení schopnosti subjektů v periferních oblastech absorbovat nové poznatky a zvýšení jejich inovačního potenciálu, byť třeba ve „venkovských“ odvětvích)


T mata pro n vrhovou st1

Témata pro návrhovou část

 • Vzdělávání a lidské zdroje

  • zajištění potřebné infrastruktury a zázemí na úrovni vysokých i středních škol i pro kvalifikované pracovníky

  • při současném zajištění standardu volnočasových, sociálních, zdravotnických služeb a služeb veřejné správy pro široké skupiny obyvatel

  • s ohledem na stávající i potenciální změny v jejich struktuře)


T mata pro n vrhovou st2

Témata pro návrhovou část

 • Páteřní infrastruktura a napojení kraje

  • posílení a modernizace dopravního napojení kraje různými druhy dopravy na okolní centra

   • zejména pak na centra evropská, případně globální,

   • nejedná se vždy nutně o realizaci nákladných dopravních staveb, ale např. o nové služby v dopravě využívající současnou infrastrukturu

  • zajištění dlouhodobě udržitelného a kapacitního zásobování kraje energiemi a pitnou vodou a eliminace rizika záplav


T mata pro n vrhovou st3

Témata pro návrhovou část

 • Péče o disparitní oblasti kraje

  • zlepšení dopravního napojení na rozvíjející se a výše uvedenými návrhy podporované centrum kraje

  • koordinované a zdůvodněné rekonstrukce některých dlouhodobě podfinancovaných složek infrastruktury v periferních částech kraje

  • udržení vitality venkovských území


Aktualizace strategick vize strategie rozvoje jihomoravsk ho kraje 2020

Další přípravné procesy

 • 13. prosince 2011: veřejné projednání návrhové části dokumentu

 • zasílání podnětů a připomínek k návrhové části dokumentu prostřednictvím připomínkového listu

 • leden 2012: dokončení zpracování SRJMK 2020, zahájení SEA

 • duben 2012: dokončení SEA

 • duben 2012: schválení Strategie JMK 2020 v ZJMK (po dokončení SEA)

 • projektové fiše strategických projektů JMK

 • start nových operačních programů – 1. leden 2014

 • Informace včetně průběžného zveřejňování dokumentů zde:

 • www.kr-jihomoravsky.cz› Jihomoravský kraj › Koncepce, studie, plány, programy › Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje JMK 2020

 • http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=175435&TypeID=2


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost

Ing. Ivo Minařík

vedoucí odboru regionálního rozvoje

minarik.ivo@kr-jihomoravsky.cz

tel. 541 651 341

www.kr-jihomoravsky.cz


 • Login