Aktualizace strategick vize strategie rozvoje jihomoravsk ho kraje 2020
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 PowerPoint PPT Presentation


 • 57 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020. Brno, 28. listopadu 2011. Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje JMK 2020. Důvody pro zpracování: Stávající Strategie rozvoje JMK zpracována v roce 2006 na období 10 let

Download Presentation

Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020

Brno, 28. listopadu 2011


Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje JMK 2020

Důvody pro zpracování:

 • Stávající Strategie rozvoje JMK zpracována v roce 2006 na období 10 let

 • Vnější faktory: hospodářská a finanční krize, demografické a hospodářské změny, evropská kohezní politika v období do roku 2020


Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje JMK 2020

 • Červen 2011: zahájení zadávacího řízení

 • 8. srpna 2011: RJMK vybírá ekonomicky nejvýhodnější nabídku: zhotovitelem se stává SPF Group, v. o. s.

 • 17. srpna: uzavření smlouvy

 • 15. září: RJMK – jmenování řídící skupiny při zpracování dokumentu

 • 21. října: draft analytické části dokumentu

 • 15. listopadu: projednání analytické části, témat pro návrhovou část a tematických pracovních skupin SRJMK 2020 v RJMK


Závěry analytické části

 • Pozitiva:

  • výzkum, vývoj, inovace a školství (zvláště vysoké),

  • geografická poloha a dopravní dostupnost vč. veřejné dopravy v rámci ČR, příp. střední Evropy,

  • institucionální kapacita a institucionální síla kraje,

  • pozitivní vnější tvář kraje,

  • převážně příznivá struktura obyvatelstva z hlediska vzdělanosti, kvalifikace atd.,

  • kvalitní a dostupné zdravotnictví a sociální služby,

  • stabilní sociokulturní prostředí,

  • převážně čisté prostředí a atraktivní krajina.


Závěry analytické části

 • Negativa:

  • nedobudované či nezmodernizované dopravní sítě a uzly,

  • nedořešené globální dopravní napojení,

  • nepropojení výzkumu a vývoje s aplikovanou sférou a jen zvolna se rozvíjejí spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem,

  • nedostatky v zázemí pro studenty a pro pracovníky ve špičkových oborech,

  • nedostatečně využitý, resp. „nedotažený“ potenciál kraje pro některá odvětví (např. cestovní ruch či zázemí pro špičkovou pracovní sílu uvedené v předchozím bodě),

  • infrastrukturní deficity, zvláště v periferních částech kraje,

  • značné regionální rozdíly, přítomnost excelence i sociálních a ekonomických problémů uvnitř kraje,

  • přítomnost brownfieldů a ekologických zátěží,

  • potenciální nedostatek zdrojů pitné vody


Závěry analytické části

Jihomoravský kraj v současnosti jako jeden z mála krajů v ČR uplatňuje spíše strategickou regionální politiku (růst konkurenceschopnosti centra, které by následně mělo zajistit dostatečný růst i pro periferní části kraje) před regionální politikou pojišťovací (snižování meziregionálních rozdílů v kraji)


Témata pro návrhovou část

 • Ekonomika, výzkum a inovace

  • ve smyslu využití výzkumných a inovačních kapacit kraje pro aplikaci výsledků výzkumu v komerční sféře a pro rozvoj podnikání

  • i v periferních oblastech kraje

   • posílení schopnosti subjektů v periferních oblastech absorbovat nové poznatky a zvýšení jejich inovačního potenciálu, byť třeba ve „venkovských“ odvětvích)


Témata pro návrhovou část

 • Vzdělávání a lidské zdroje

  • zajištění potřebné infrastruktury a zázemí na úrovni vysokých i středních škol i pro kvalifikované pracovníky

  • při současném zajištění standardu volnočasových, sociálních, zdravotnických služeb a služeb veřejné správy pro široké skupiny obyvatel

  • s ohledem na stávající i potenciální změny v jejich struktuře)


Témata pro návrhovou část

 • Páteřní infrastruktura a napojení kraje

  • posílení a modernizace dopravního napojení kraje různými druhy dopravy na okolní centra

   • zejména pak na centra evropská, případně globální,

   • nejedná se vždy nutně o realizaci nákladných dopravních staveb, ale např. o nové služby v dopravě využívající současnou infrastrukturu

  • zajištění dlouhodobě udržitelného a kapacitního zásobování kraje energiemi a pitnou vodou a eliminace rizika záplav


Témata pro návrhovou část

 • Péče o disparitní oblasti kraje

  • zlepšení dopravního napojení na rozvíjející se a výše uvedenými návrhy podporované centrum kraje

  • koordinované a zdůvodněné rekonstrukce některých dlouhodobě podfinancovaných složek infrastruktury v periferních částech kraje

  • udržení vitality venkovských území


Další přípravné procesy

 • 13. prosince 2011: veřejné projednání návrhové části dokumentu

 • zasílání podnětů a připomínek k návrhové části dokumentu prostřednictvím připomínkového listu

 • leden 2012: dokončení zpracování SRJMK 2020, zahájení SEA

 • duben 2012: dokončení SEA

 • duben 2012: schválení Strategie JMK 2020 v ZJMK (po dokončení SEA)

 • projektové fiše strategických projektů JMK

 • start nových operačních programů – 1. leden 2014

 • Informace včetně průběžného zveřejňování dokumentů zde:

 • www.kr-jihomoravsky.cz› Jihomoravský kraj › Koncepce, studie, plány, programy › Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje JMK 2020

 • http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=175435&TypeID=2


Děkuji za pozornost

Ing. Ivo Minařík

vedoucí odboru regionálního rozvoje

minarik.ivo@kr-jihomoravsky.cz

tel. 541 651 341

www.kr-jihomoravsky.cz


 • Login