ආහාර ස o රක්ෂනයට සහ කෘෂි බෝග විජලනයට වියලන - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 32

 • 269 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ආහාර ස o රක්ෂනයට සහ කෘෂි බෝග විජලනයට වියලන. Eng. Kapila Weeratunga Arachchi B.Sc.Eng., M.Phil. SAVIRU TECHNOLOGIES & SERVICES 077 3602 488 savirutech@sltnet.lk. හොඳින් සිතා බැලිය යුතු ප්‍රශ්ණ කිහිපයක්. හොඳින් සිතා බැලිය යුතු ප්‍රශ්ණ කිහිපයක්.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ආහාර ස o රක්ෂනයට සහ කෘෂි බෝග විජලනයට වියලන

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


O

o

Eng. Kapila Weeratunga Arachchi B.Sc.Eng., M.Phil.

SAVIRU TECHNOLOGIES & SERVICES

077 3602 488 savirutech@sltnet.lk


O

.....


O

.....


O

.....


O

.....


O

.....


O

?

 • ?

 • .?


O

.....


Cabinet belt dryer

- Cabinet / Belt dryer

 • . .

 • (texture) .

 • .


Heat pump dryer

Heat pump dryer

 • .

 • .

 • .


Infra red dryers

Infra-red dryers

 • , .

 • .

 • , .


Vacuum tray dryers

Vacuum Tray Dryers


Freeze dryers

Freeze dryers


O

...?

 • .

 • .

 • .

 • .


O

...

 • .

 • .

 • .

 • .

 • . (SAVIRU TECHNOLOGIES)


Saviru jeewa wood fired tray cabinet dryers

SAVIRU JEEWA Wood-fired Tray / Cabinet Dryers


Saviru jeewa wood fired tray cabinet dryers1

SAVIRU JEEWA Wood-fired Tray / Cabinet Dryers


Saviru jeewa wood fired cabinet dryers

SAVIRU JEEWA Wood-fired Cabinet Dryers


O

 • Shell & tube

 • (tube)


Saviru jeewa wood fired cabinet tray dryers

SAVIRU JEEWA Wood-fired Cabinet / Tray Dryers


Saviru electric tray cabinet dryers

SAVIRU Electric Tray / Cabinet Dryers


Saviru kerosene fired tray cabinet dryers

SAVIRU Kerosene fired Tray / Cabinet Dryers


Saviru kerosene fired tray cabinet dryers1

SAVIRU Kerosene fired Tray / Cabinet Dryers


Saviru flat bed dryers 1 2 ton capacity 1 2 flat bed

SAVIRU Flat Bed Dryers 1 2 ton Capacity 1- 2 Flat Bed


Saviru flat bed dryers

SAVIRU Flat Bed Dryers


Saviru flat bed dryers1

SAVIRU Flat Bed Dryers


Saviru solar dryers

SAVIRU Solar Dryers


O

 • 3 .

 • .

 • .


O

Thank you ..!

SAVIRU TECHNOLOGIES & SERVICES

197/25 B, Heeressagala Road, Kandy.

Tel / Fax : 0812 218 190

M: 0773 602 488

E-mail: savirutech@sltnet.lk


 • Login