องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ และการโปร...
Download
1 / 43

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ และการโปรแกรม - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ และการโปรแกรม. โดย รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล. คำถาม. อยากเป็นนักเขียนโปรแกรมจะเรียนอะไรดี รุ่นใหม่ออกแล้ว คุณเปลี่ยนหรือยัง จะใช้คอมพิวเตอร์ในชุมชนของเรา ใช้อะไรดี. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์. Hardware Software People Data. โครงสร้างคอมพิวเตอร์.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ และการโปรแกรม' - lorie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ และการโปรแกรม

 • โดย รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล


คำถาม และการโปรแกรม

 • อยากเป็นนักเขียนโปรแกรมจะเรียนอะไรดี

 • รุ่นใหม่ออกแล้ว คุณเปลี่ยนหรือยัง

 • จะใช้คอมพิวเตอร์ในชุมชนของเรา ใช้อะไรดี


องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

 • Hardware

 • Software

 • People

 • Data


โครงสร้างคอมพิวเตอร์องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

 • หน่วยประมวลผลกลาง

 • หน่วยความจำหลัก

 • หน่วยความจำสำรอง

 • พอร์ตอินพุต

 • พอร์ตเอาต์พุต


รหัสคอมพิวเตอร์องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

 • รหัสเลขฐานสอง

 • รหัสแอสกี่ (ASCII)

 • รหัส BCD

  วิธีการตรวจสอบข้อผิดพลาดจะใช้วิธีการตรวจสอบพาริตี้ (Parity)


ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์

 • Hardware

 • BIOS

 • ระบบปฎิบัติการ (Operating System)

 • โปรแกรม


ประเภทของโปรแกรมขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์

 • โปรแกรมระบบปฎิบัติการ

 • โปรแกรมเอนกประสงค์

 • โปรแกรมประยุกต์


ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม

1. วิเคราะห์และการกำหนดคุณสมบัติของปัญหา

2. การออกแบบระบบ

3. การเขียนและการรวมชุดคำสั่ง

4. การทบทวนและการทดสอบ

5. การซ่อมบำรุงโปรแกรม


โปรแกรมภาษาขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม

 • ภาษาระดับต่ำ (Low-level Language)

 • ภาษาระดับสูง (High-level Language)

โปรแกรมต้นฉบับ

แปรภาษา

รหัสภาษาเครื่อง


Pascal
ภาษาปาสคาล ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม(Pascal)

 • เป็นแบบ Compiler

 • เป็นภาษากลางในการสอนคอมพิวเตอร์

 • เป็นภาษาแบบโครงสร้าง


ลักษณะภาษาปาสคาลขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม

PROGRAM name;

USES

CONST

TYPE

VAR

PROCEDURE OR FUNCTION

BEGIN

END.


ตัวอย่างที่ ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม1

PROGRAM TEST1;

BEGIN

WRITELN(‘COMPUTER’);

WRITELN(‘I LOVE YOU ‘);

END.


ตัวอย่างที่ ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม2

PROGRAM TEST1;

USES CRT;

VAR A : INTEGER;

BEGIN

A := 5;

WRITELN(A);

WRITELN(‘NUMBER = ‘,A)

WRITELN(‘NUMBER = ‘,A+2);

END.


การประกาศค่าคงที่ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม

CONST

ตัวระบุ = ค่าคงที่

EX…..

WORKINGDAYS = 5;

PI = 3.14159;


การประกาศตัวแปรขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม

VAR

ตัวระบุ : ชนิดของข้อมูล

EX….

X : Char;

A,B : INTEGER;

C : Real;


Reserved word
คำสงวน ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม(Reserved Word)

AND DO MOD PROCEDURE TO ARRAY

TYPE ELSE GOTO FUNCTION BEGIN UNTIL

END IF OR NOT THEN VAR

อื่น ๆ อีกมากมาย


ชนิดของข้อมูลขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม

1. ข้อมูลเชิงเดี่ยว (Simple-type data)

1.1 ชนิดมาตรฐาน (Standard data types)

1.2 ผู้ใช้กำหนดเอง (uses define ordinal types)

2. ข้อมูลแบบชนิดโครงสร้าง (Structure-type data)

3. ข้อมูลตัวชี้


ข้อมูลเชิงเดี่ยวชนิดมาตรฐานข้อมูลเชิงเดี่ยวชนิดมาตรฐาน

1. จำนวนเต็ม (Integer)

2. จำนวนจริง (Real)

3. ตัวอักขระ (Char)

4. บูลีน (Boolean)


การใช้งานหน่วยความจำของข้อมูลการใช้งานหน่วยความจำของข้อมูล

 • Integer 2 ไบต์ -32768…..32767

 • Real 6 ไบต์ 2.9 E-39 ….1.7 E +38

 • Char 1 ไบต์

 • Boolean 1 ไบต์


การกำหนดชนิดข้อมูลใหม่การกำหนดชนิดข้อมูลใหม่

VAR

MONTH : (JAN,FEB,MAR,APR,MAY,JUN,JUL,AUG,SEP,OCT,

NOV,DEC);

COLOR : (RED,YELLOW,BLUE);

MONTH := MAY;

COLOR := YELLOW;


โครงสร้างควบคุมและคำสั่งแบบเงื่อนไขโครงสร้างควบคุมและคำสั่งแบบเงื่อนไข

 • โครงสร้างแบบลำดับ (Sequence Structure)

 • โครงสร้างแบบเลือก (Selection Structure)

 • โครงสร้างแบบกรณี (Case structure)

 • โครงสร้างแบบซ้ำเมื่อเงือนไขเป็นจริง (Do While Structure)

 • โครงสร้างแบบซ้ำจนกระทั่งเงื่อนไขเป็นจริง (Do Until Structure)


โครงสร้างแบบลำดับโครงสร้างควบคุมและคำสั่งแบบเงื่อนไข

คำสั่ง X

อ้าปาก

คำสั่ง Y

ตักข้าว

คำสั่ง Z

เคี้ยวข้าว


โครงสร้างแบบทางเลือกโครงสร้างควบคุมและคำสั่งแบบเงื่อนไข

T

F

เงื่อนไข

IF นิพจน์

THEN ชุดคำสั่ง A

ELSE ชุดคำสั่ง B

คำสั่ง A

คำสั่ง B


โครงสร้างแบบทางเลือกทางเดียวโครงสร้างแบบทางเลือกทางเดียว

T

F

เงื่อนไข

IF นิพจน์

THEN ชุดคำสั่ง A

คำสั่งต่อไป

คำสั่ง A


Case structure
โครงสร้างแบบกรณี โครงสร้างแบบทางเลือกทางเดียว(Case Structure)

T

F

เงื่อนไข

คำสั่ง A

คำสั่ง B

4 not and or xor
เครื่องหมายเปรียบเทียบทางตรรกะเครื่องหมายเปรียบเทียบทางตรรกะมีอยู่ 4 ตัวคือ not and or xor


คำสั่ง เครื่องหมายเปรียบเทียบทางตรรกะCase

รูปแบบ case Selector Of

Constant_1 : Statement_1 ;

Constant_2 : Statement_2;

……..

……..

Constant_n : Statement_n;

else

Default_Statement;

end;


ตัวอย่างเครื่องหมายเปรียบเทียบทางตรรกะ

Readln(MonthNo);

if (MonthNo < 0) or (MonthNo > 12) then

Writeln(‘Invalid month number’)

else

Begin

Write(‘Month name is ‘);

Case MonthNo of

1 : Writeln(‘January ‘);

……

End; {end case)

End;


ตัวอย่างเครื่องหมายเปรียบเทียบทางตรรกะ

Readln(Score);

If (Score >= 0) and (Score <= 100) Then

Begin

Case Score Of

90..100 : Grade := ‘A’;

80..89 : Grade := ‘B’;

70..79 : Grade := ‘C’;

60..69 : Grade := ‘D’;

else

Grade := ‘F’

End;


ลูป เครื่องหมายเปรียบเทียบทางตรรกะFor

ใช้ในการทำซ้ำที่มีจำนวนครั้งในการทำแน่นอน มีรูปแบบดังนี้

For Control_value := Initial_value To Final_value Do

Statement;

Control_value ต้องเป็นตัวแปรแบบลำดับ


ตัวอย่างเครื่องหมายเปรียบเทียบทางตรรกะ

 • For I := 1 TO 5 Do

  Write(I);

 • For I := 1 To 12 DO

  Writeln(‘2 x’,I,’ = ‘,2*I);

 • VAR ch : Char;

  BEGIN

  For ch := ‘A’ To ‘Z’ Do

  Write(ch);


ตัวอย่างเครื่องหมายเปรียบเทียบทางตรรกะ

PROGRAM TEST;

VAR I , J : Integer;

BEGIN

FOR I := 1 TO 2 DO

FOR J := 1 TO 3 DO

WRITELN(I:4 , J:4);

END.


ตัวอย่างเครื่องหมายเปรียบเทียบทางตรรกะ

VAR X , Y : INTEGER;

BEGIN

FOR X := 2 TO 8 DO

BEGIN

FOR Y := 1 TO 12 DO

WRITELN(X,’ x ’,Y,’ = ‘,X*Y);

READLN;

END;

END.


Repeat repeat statement
ลูป เครื่องหมายเปรียบเทียบทางตรรกะRepeat (Repeat Statement)

ตรวจสอบเงื่อนไขหลังการทำงาน ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงการทำซ้ำจะ

สิ้นสุดลง และโปรแกรมจะไปทำงานคำสั่งหลัง Until

รูปแบบ

REPEAT

การทำงาน

UNTIL เงื่อนไขจบการวนซ้ำ


ตัวอย่างเครื่องหมายเปรียบเทียบทางตรรกะ

VAR Count : Integer;

BEGIN

Count := 0;

REPEAT

WriteLn(‘ I Love You ‘);

Count := Count + 1;

UNTIL Count = 5;

END.


ตัวอย่างเครื่องหมายเปรียบเทียบทางตรรกะ

VAR Ch : Char;

BEGIN

Ch := ‘A’;

REPEAT

Write(Ch);

Ch := Succ(Ch); {หาค่าที่อยู่ถัดมา}

UNTIL Ch > ‘Z’;

END.


While while statement
ลูป เครื่องหมายเปรียบเทียบทางตรรกะWHILE (While Statement)

ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการทำงาน ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงการทำซ้ำภาย

ในลูป แต่ถ้าเป็นเท็จโปรแกรมจะไปทำงานคำสั่งถัดไป

รูปแบบ

WHILE นิพจน์บูลีน

DO

การทำงาน

คำสั่งต่อไป


ตัวอย่างเครื่องหมายเปรียบเทียบทางตรรกะ

VAR Count : Integer;

BEGIN

Count := 1;

WHILE Count <= 5 DO

BEGIN

WriteLn(‘I Love YOU HA HA ’);

Count := Count + 1;

END;

END.


VAR Choice : Integer;เครื่องหมายเปรียบเทียบทางตรรกะ

BEGIN

WriteLn(‘ Number Processing ‘);

WriteLn(‘1.. ADD ‘);

WriteLn(‘2.. SUB ‘);

WriteLn(‘3.. MUL ‘);

WriteLn(‘4.. DIV ‘);

Write(‘ Select (1,2,3,4) ‘);

ReadLn(Choice);

WHILE (Choice <0 ) OR (Choice > 4) DO

BEGIN

Write(‘Select (1,2,3,4) ‘);

ReadLn(Choice);

END;

…….

…….

END.

ตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเครื่องหมายเปรียบเทียบทางตรรกะ

1. จงเขียนโปรแกรมหาค่าผลบวกของเลข 1 ถึง 300

2. จงเขียนโปรแกรมหาค่าผลบวกของเลข 1 ถึง 300 ที่หารด้วย 3 หรือ 5 ลงตัว

3. จงเขียนโปรแกรมรับค่าตัวเลข 10 ค่า และให้เครื่องบอกว่าค่าสูงสุดและต่ำสุดคือค่าใด

4. จากสมการ Y = 3X2 + 8X + 1 จงหาค่า Y เมื่อ X มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 10

5. เส้นลวดยาว 400 เมตร ถ้าหากต้องการล้อมเป็นสี่เหลี่ยมจะได้พื้นที่สูงสุดเท่าใด

6. จากข้อ 4 จงหาพื้นที่ระหว่างกราฟ Y กับแกน X

7. จงสร้างปัญหาเองและหาวีธีการแก้ปัญหาเอง