Spr va o hospod ren jlf uk v martine za rok 2010
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 35

Správa o hospodárení JLF UK v Martine za rok 2010 PowerPoint PPT Presentation


 • 60 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Správa o hospodárení JLF UK v Martine za rok 2010. Prerokovaná vo vedení fakulty dňa 2. mája 2011. Významné aktivity v oblasti hospodárskej činnosti JLF UK. Rozpis miezd na pracoviská, významný informačný zdroj o: finančných nárokoch pracovísk

Download Presentation

Správa o hospodárení JLF UK v Martine za rok 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Správa o hospodárení JLF UK v Martine za rok 2010

Prerokovaná vo vedení fakulty dňa

2. mája 2011


Významné aktivity v oblasti hospodárskej činnosti JLF UK

 • Rozpis miezd na pracoviská, významný informačný zdroj o:

 • finančných nárokoch pracovísk

 • schopnosti zabezpečiť ich finančné krytie na základe dosiahnutých výsledkov vo vzdelávaní a vedecko-výskumnej činnosti

 • Najvýznamnejšie a objemovo najväčšie aktivity:

  - rekonštrukcia VI v rámci projektu financovaného zo ŠF EÚ

  - ukončenie výstavby a kolaudácia novej Auly financovanej z účelovej dotácie ŠR


Všeobecné informácie

 • Nedofinancovanie základných prevádzkových potrieb

 • Deficit finančných prostriedkov na mzdy

 • Centralizácia procesu verejného obstarávania

 • Úspešnosť v procese schvaľovania žiadostí o nenávratné finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ

 • Technický a funkčný upgrade SOFIA


Finančné zabezpečenie výdavkov

JLF UK hospodárila na základe rozpočtu výnosov a nákladov

Výnosy 10 401 302 € (plán) 10 603 735 € (skutočnosť)

Náklady 10 390 352 € (plán) 10 587 367 € (skutočnosť)

Výdavky boli zabezpečené príjmami z:

dotácií štátneho rozpočtu

príjmami z prostriedkov Európskej únie

výnosmi zo školného cudzincov

výnosmi z poskytovania služieb stravovania a ubytovania

výnosmi z podnikateľskej činnosti

príjmami majúcimi charakter dotácií


Vývoj dotácie štátneho rozpočtu(bežné výdavky a kapitálové výdavky)


Vývoj dotácie štátneho rozpočtu(bežné výdavky a kapitálové výdavky)


Vývoj dotácie štátneho rozpočtu(bežné výdavky)


Vývoj dotácie štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky


Vývoj dotácie na výskumnú a vývojovú činnosť(bežné a kapitálové výdavky)


Vývoj dotácie na tovary a služby


Vývoj dotácie na štipendiá


Priemerný počet študentov poberajúcich sociálne štipendium


Dotácia na príspevok na hlavné jedlo študentom


Analýza ziskov a strát

Výsledok hospodárenia v hlavnej a podnikateľskej činnosti

 • Výnosy10 603 735 €

 • Náklady10 587 363 €

 • Zisk 16 372 €


Hospodársky výsledok


Rozbor výsledku hospodárenia

Náklady

Výnosy

Podiel výnosov HČ na celkových výnosoch =

98,56 %

Podiel výnosov PČ na celkových výnosoch =

1,44 %

Celkové výnosy sa oproti minulému roku zvýšili o159 173 € (HČ + 216 280 €, PČ – 57 107 €)

 • Podiel nákladov HČ na celkových nákladoch = 98,62 %

 • Podiel nákladov PČ na celkových nákladoch = 1,38 %

 • Celkové náklady sa oproti minulému roku zvýšili o 150 187 € (HČ + 211 463 €, PČ – 61 276 €)


Analýza nákladov/výdavkov

Podiel jednotlivých kategórií na čerpaní:

 • Mzdové náklady 41,99 %

 • Zákonné sociálne poistenie 13,73 %

 • Opravné položky a odpisy 11,78 %

 • Ostatné náklady 11,32 %

 • Spotreba materiálu 6,36 %

 • Ostatné služby 6,04 %

 • Spotreba energií 4,25 %

 • Zákonné sociálne náklady 1,64 %

 • Náklady na cestovné 1,40 %

 • Náklady na opravy a udržiavanie 1,26 %

 • Ostatné 0,23 %


Podiel jednotlivých druhov nákladov


Podiel výdavkov na mzdy, OON a poistenie


Spotreba elektrickej energie podľa objektovv merných jednotkách


Spotreba plynu podľa objektov v merných jednotkách


Spotreba tepla podľa objektovv merných jednotkách


Spotreba vody podľa objektov v merných jednotkách


Náklady na elektrickú energiu


Náklady na teplo


Náklady na vodu


Podiel nákladov na energie


Podiel pracovísk na nákladoch na energie


Vývoj priemernej mzdy zo štátneho rozpočtu


Vývoj priemernej mzdy zo ŠR a NZ


Počet najazdených km vozidlami autoparku JLF UK


Nákladovosť osobných motorových vozidiel na prevádzku


Vývoj nákladov na ubytovanie


Súhrnné informácie

 • Dotácia na bežné výdavky: 6 636 610 €

 • Dotácia na kapitálové výdavky: 73 614€

 • Výnosy hlavnej a podnikateľskej činnosti: 10 603 735 €

 • Náklady hlavnej a podnikateľskej činnosti: 10 587 363 €

 • Podiel nedotačných zdrojov k výnosom z dotácií ŠR: 63,4 %

 • Hospodársky výsledok – zisk: 16 372 €

 • Počet zamestnancov: 393,369

  - z toho: učiteľov: 175,020

  zamestnancov výskumu a vývoja: 17,061

  neučiteľov: 201,288

 • Priemerná mzda: 918,50 € (1188 uč., 719 neuč., 552 VIaJ)

 • Lôžková kapacita VI: 964

 • Počet ubytovaných študentov: 7 780 osobomesiacov

 • Stav majetku: dlhodobý HaNM: 8 444 834,74 €

  drobný HaNM: 1 488 637,84 €


 • Login