Správa o hospodárení JLF UK v Martine za rok 2010 - PowerPoint PPT Presentation

Spr va o hospod ren jlf uk v martine za rok 2010
Download
1 / 35

 • 67 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Správa o hospodárení JLF UK v Martine za rok 2010. Prerokovaná vo vedení fakulty dňa 2. mája 2011. Významné aktivity v oblasti hospodárskej činnosti JLF UK. Rozpis miezd na pracoviská, významný informačný zdroj o: finančných nárokoch pracovísk

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Správa o hospodárení JLF UK v Martine za rok 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Spr va o hospod ren jlf uk v martine za rok 2010

Správa o hospodárení JLF UK v Martine za rok 2010

Prerokovaná vo vedení fakulty dňa

2. mája 2011


V znamn aktivity v oblasti hospod rskej innosti jlf uk

Významné aktivity v oblasti hospodárskej činnosti JLF UK

 • Rozpis miezd na pracoviská, významný informačný zdroj o:

 • finančných nárokoch pracovísk

 • schopnosti zabezpečiť ich finančné krytie na základe dosiahnutých výsledkov vo vzdelávaní a vedecko-výskumnej činnosti

 • Najvýznamnejšie a objemovo najväčšie aktivity:

  - rekonštrukcia VI v rámci projektu financovaného zo ŠF EÚ

  - ukončenie výstavby a kolaudácia novej Auly financovanej z účelovej dotácie ŠR


V eobecn inform cie

Všeobecné informácie

 • Nedofinancovanie základných prevádzkových potrieb

 • Deficit finančných prostriedkov na mzdy

 • Centralizácia procesu verejného obstarávania

 • Úspešnosť v procese schvaľovania žiadostí o nenávratné finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ

 • Technický a funkčný upgrade SOFIA


Finan n zabezpe enie v davkov

Finančné zabezpečenie výdavkov

JLF UK hospodárila na základe rozpočtu výnosov a nákladov

Výnosy 10 401 302 € (plán) 10 603 735 € (skutočnosť)

Náklady 10 390 352 € (plán) 10 587 367 € (skutočnosť)

Výdavky boli zabezpečené príjmami z:

dotácií štátneho rozpočtu

príjmami z prostriedkov Európskej únie

výnosmi zo školného cudzincov

výnosmi z poskytovania služieb stravovania a ubytovania

výnosmi z podnikateľskej činnosti

príjmami majúcimi charakter dotácií


V voj dot cie t tneho rozpo tu be n v davky a kapit lov v davky

Vývoj dotácie štátneho rozpočtu(bežné výdavky a kapitálové výdavky)


V voj dot cie t tneho rozpo tu be n v davky a kapit lov v davky1

Vývoj dotácie štátneho rozpočtu(bežné výdavky a kapitálové výdavky)


V voj dot cie t tneho rozpo tu be n v davky

Vývoj dotácie štátneho rozpočtu(bežné výdavky)


V voj dot cie t tneho rozpo tu na kapit lov v davky

Vývoj dotácie štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky


V voj dot cie na v skumn a v vojov innos be n a kapit lov v davky

Vývoj dotácie na výskumnú a vývojovú činnosť(bežné a kapitálové výdavky)


V voj dot cie na tovary a slu by

Vývoj dotácie na tovary a služby


V voj dot cie na tipendi

Vývoj dotácie na štipendiá


Priemern po et tudentov poberaj cich soci lne tipendium

Priemerný počet študentov poberajúcich sociálne štipendium


Dot cia na pr spevok na hlavn jedlo tudentom

Dotácia na príspevok na hlavné jedlo študentom


Anal za ziskov a str t

Analýza ziskov a strát

Výsledok hospodárenia v hlavnej a podnikateľskej činnosti

 • Výnosy10 603 735 €

 • Náklady10 587 363 €

 • Zisk 16 372 €


Hospod rsky v sledok

Hospodársky výsledok


Rozbor v sledku hospod renia

Rozbor výsledku hospodárenia

Náklady

Výnosy

Podiel výnosov HČ na celkových výnosoch =

98,56 %

Podiel výnosov PČ na celkových výnosoch =

1,44 %

Celkové výnosy sa oproti minulému roku zvýšili o159 173 € (HČ + 216 280 €, PČ – 57 107 €)

 • Podiel nákladov HČ na celkových nákladoch = 98,62 %

 • Podiel nákladov PČ na celkových nákladoch = 1,38 %

 • Celkové náklady sa oproti minulému roku zvýšili o 150 187 € (HČ + 211 463 €, PČ – 61 276 €)


Anal za n kladov v davkov

Analýza nákladov/výdavkov

Podiel jednotlivých kategórií na čerpaní:

 • Mzdové náklady 41,99 %

 • Zákonné sociálne poistenie 13,73 %

 • Opravné položky a odpisy 11,78 %

 • Ostatné náklady 11,32 %

 • Spotreba materiálu 6,36 %

 • Ostatné služby 6,04 %

 • Spotreba energií 4,25 %

 • Zákonné sociálne náklady 1,64 %

 • Náklady na cestovné 1,40 %

 • Náklady na opravy a udržiavanie 1,26 %

 • Ostatné 0,23 %


Podiel jednotliv ch druhov n kladov

Podiel jednotlivých druhov nákladov


Podiel v davkov na mzdy oon a poistenie

Podiel výdavkov na mzdy, OON a poistenie


Spotreba elektrickej energie pod a objektov v mern ch jednotk ch

Spotreba elektrickej energie podľa objektovv merných jednotkách


Spotreba plynu pod a objektov v mern ch jednotk ch

Spotreba plynu podľa objektov v merných jednotkách


Spotreba tepla pod a objektov v mern ch jednotk ch

Spotreba tepla podľa objektovv merných jednotkách


Spotreba vody pod a objektov v mern ch jednotk ch

Spotreba vody podľa objektov v merných jednotkách


N klady na elektrick energiu

Náklady na elektrickú energiu


N klady na teplo

Náklady na teplo


N klady na vodu

Náklady na vodu


Podiel n kladov na energie

Podiel nákladov na energie


Podiel pracov sk na n kladoch na energie

Podiel pracovísk na nákladoch na energie


V voj priemernej mzdy zo t tneho rozpo tu

Vývoj priemernej mzdy zo štátneho rozpočtu


V voj priemernej mzdy zo r a nz

Vývoj priemernej mzdy zo ŠR a NZ


Po et najazden ch km vozidlami autoparku jlf uk

Počet najazdených km vozidlami autoparku JLF UK


N kladovos osobn ch motorov ch vozidiel na prev dzku

Nákladovosť osobných motorových vozidiel na prevádzku


V voj n kladov na ubytovanie

Vývoj nákladov na ubytovanie


S hrnn inform cie

Súhrnné informácie

 • Dotácia na bežné výdavky: 6 636 610 €

 • Dotácia na kapitálové výdavky: 73 614€

 • Výnosy hlavnej a podnikateľskej činnosti: 10 603 735 €

 • Náklady hlavnej a podnikateľskej činnosti: 10 587 363 €

 • Podiel nedotačných zdrojov k výnosom z dotácií ŠR: 63,4 %

 • Hospodársky výsledok – zisk: 16 372 €

 • Počet zamestnancov: 393,369

  - z toho: učiteľov: 175,020

  zamestnancov výskumu a vývoja: 17,061

  neučiteľov: 201,288

 • Priemerná mzda: 918,50 € (1188 uč., 719 neuč., 552 VIaJ)

 • Lôžková kapacita VI: 964

 • Počet ubytovaných študentov: 7 780 osobomesiacov

 • Stav majetku: dlhodobý HaNM: 8 444 834,74 €

  drobný HaNM: 1 488 637,84 €


 • Login