mini one stop shop jednotn kontaktn miesto
Download
Skip this Video
Download Presentation
„Mini One Stop Shop “ Jednotné kontaktné miesto

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

„Mini One Stop Shop “ Jednotné kontaktné miesto - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Finančné riaditeľstvo Slovenská republika. „Mini One Stop Shop “ Jednotné kontaktné miesto. Martin Kohútik oddelenie metodiky DPH 25.2.2014, Euro – fórum, SAV. Obsah . Základné princípy Základné pojmy Registrácia Podávanie daňových priznaní Platby dane Uchovávanie záznamov

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' „Mini One Stop Shop “ Jednotné kontaktné miesto' - lorand


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mini one stop shop jednotn kontaktn miesto

Finančné riaditeľstvo

Slovenská republika

„Mini One Stop Shop“Jednotné kontaktné miesto

Martin Kohútik

oddelenie metodiky DPH

25.2.2014, Euro – fórum, SAV

obsah
Obsah
 • Základné princípy
 • Základné pojmy
 • Registrácia
 • Podávanie daňových priznaní
 • Platby dane
 • Uchovávanie záznamov
 • Zoznam legislatívy
z kladn princ py
Základné princípy
 • nadobudne účinnosť od 1.1.2015
 • voliteľná schéma – súvislosť so zmenou určovania miesta dodania vybraných služieb pri B2C transakciách
 • len jedna registrácia pre DPH vo všetkých členských štátoch
z kladn pojmy
Základné pojmy
 • Pojem zdaniteľná osoba
 • Úprava pre úniu - podľa úpravy pre úniu zdaniteľnú osobu predstavuje podnik (či už ide o spoločnosť, partnerstvo alebo jediného vlastníka), ktorý zriadil svoje miesto podnikania alebo má stálu prevádzkareň na území EÚ. Zdaniteľná osoba nemôže používať zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta na služby poskytnuté v členskom štáte, v ktorom má prevádzkareň (miesto podnikania alebo stálu prevádzkareň).
 • Úprava mimo únie - zdaniteľnú osobu predstavuje podnik (či už ide o spoločnosť, partnerstvo alebo jediného vlastníka), ktorý v EÚ nezriadil svoje miesto podnikania ani v nej nemá stálu prevádzkareň, a nie je zaregistrovaný ani inak nie je povinný byť identifikovaný na účely DPH v EÚ.
z kladn pojmy1
Základné pojmy
 • Členský štát identifikácie - je členský štát, v ktorom je zdaniteľná osoba zaregistrovaná na používanie zjednodušeného režimu jednotného kontaktného miesta a v ktorom priznáva a uhrádza DPH splatnú v členskom štáte (členských štátoch) spotreby.
z kladn pojmy2
Základné pojmy
 • Členský štát spotreby -je členským štátom, v ktorom zdaniteľná osoba poskytuje telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby nezdaniteľným osobám. V prípade úpravy pre Úniu nemôže mať zdaniteľná osoba miesto podnikania ani stálu prevádzkareň v tomto členskom štáte. V prípade úpravy mimo Únie nemôže mať zdaniteľná osoba žiadnu prevádzkareň akéhokoľvek druhu, ani inak nie je povinný byť zaregistrovaný na účely DPH v danom členskom štáte.
registr cia
Registrácia
 • Kto sa môže registrovať?
 • Ako sa registrujem?
 • Aké sú lehoty?
zru enie registr cie vyl enie
Zrušenie registrácie/Vylúčenie
 • Môžem dobrovoľne zrušiť registráciu?
 • Zmena členského štátu identifikácie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Karanténne obdobie
da ov priznania
Daňové priznania
 • Zdaňovacie obdobie
 • Lehota na podanie daňového priznania
 • Komu podávam daňové priznanie?
 • Aké údaje sú požadované v daňovom priznaní?
 • Čo ak nepodám daňové priznanie?
 • Povinnosť podať aj nulové daňové priznanie
platby
Platby
 • Lehota na zaplatenie
 • V akej mene môžem platiť?
 • Čo sa stane ak nezaplatím?
 • Zodpovednosť za rozoslanie platieb do členských štátov spotreby je na členskom štáte identifikácie
 • Čo ak zaplatím viac ako som mal?
z znamy
Záznamy
 • Aké údaje majú obsahovať záznamy?
 • Ako dlho sa majú záznamy uchovávať?
 • Ako sprístupní zdaniteľná osoba záznamy?
l egislat va
Legislatíva
 • smernica Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty,
 • smernica Rady 2008/8/ES, ktorou sa zmení a doplní smernica Rady 2006/112/ES,
 • nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (prepracované znenie),
 • nariadenie Rady (EÚ) č. 967/2012, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 282/2011, pokiaľ ide o osobitné úpravy pre neusadené zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby nezdaniteľným osobám,
 • nariadenie Rady (EÚ) č. 1042/2013 zo 7. októbra 2013, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 282/2011, pokiaľ ide o miesto poskytovania služieb,
 • vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 815/2012, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o osobitné úpravy pre neusadené zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby nezdaniteľným osobám,
pr vne nez v zn dokumenty
Právne nezáväzné dokumenty
 • SCAC (stály výbor pre administratívnu spoluprácu) schválil funkčnú a technickú špecifikáciu,
 • Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi a predstaviteľmi podnikateľskej verejnosti vydala príručku k uplatňovaniu osobitnej úpravy MOSS (Guide to the VAT mini One Stop Shop) http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/telecom/index_en.htm#one_stop
 • Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi a predstaviteľmi podnikateľskej verejnosti plánuje vydať príručku k určovaniu miesta dodania dotknutých služieb (zverejnenie sa očakáva najneskôr do letných prázdnin)
akujem za pozornos
Ďakujem za pozornosť

“All happy families are alike“ (LeoTolstoy)

ad