Kliendist pilaseks
Download
1 / 15

KLIENDIST ÕPILASEKS - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

KLIENDIST ÕPILASEKS. Leelo Ainsoo Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus sotsiaalse rehabilitatsiooni talitus. KLIENT. Põhikoolist tavakool sh IÕK, koduõpe, spetsiifilised õpiraskused internaatkool (põhikooli lihtsustatud õppekava, toimetuleku riiklik õppekava) sanatoorne internaatkool

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KLIENDIST ÕPILASEKS' - lorand


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kliendist pilaseks

KLIENDIST ÕPILASEKS

Leelo Ainsoo

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

sotsiaalse rehabilitatsiooni talitus


Klient
KLIENT

 • Põhikoolist

  • tavakool sh IÕK, koduõpe, spetsiifilised õpiraskused

  • internaatkool (põhikooli lihtsustatud õppekava, toimetuleku riiklik õppekava)

  • sanatoorne internaatkool

 • Keskkoolist

  • tavakool sh IÕK, koduõpe

  • sanatoorne internaatkool

 • Kutsekeskkoolist

 • Kõrgkoolist

 • Põhihariduseta - üle 17.-aastane


Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses osutatakse rehabilitatsiooniteenuseid

isikutele alates 15. eluaastast.

Inimestele, kellel on psüühikahäire

(sh vaimne alaareng),

keele- või kõnepuue, kuulmispuue, liikumispuue või üldhaigestumus.


Kliendi liikumine
Kliendi liikumine rehabilitatsiooniteenuseid

 • KLIENT

  • sooviavaldus ja dokumendid sotsiaaltöötajale

   DOKUMENTIDE NIMEKIRI

 • PASS/ID-KAART/SÜNNITUNNISTUS

 • KOOLI LÕPUTUNNISTUS /VALGE TUNNISTUS(VIIMANE LÄBITUD KLASS)

 • PENSIONITUNNISTUS

 • ARSTLIKU EKSPERTIISI KOMISJONI OTSUS TÖÖVÕIME KAOTUSE PROTSENDI JA PUUDE RASKUSASTME KOHTA

 • MEDITSIINITÕEND PEREARSTILT (VORM-KUTSEKOOLI ASTUJALE)

 • ERIARSTI SOOVITUS ÕPPIMA ASUMISEKS JA/VÕI VÄLJAVÕTTED HAIGUSLUGUDEST

 • ISELOOMUSTUS KOOLIST (VÕIMALUSEL)

 • REHABILITATSIOONIPLAAN (OLEMASOLU KORRAL)

 • FOTOD 3X4 CM -4 TK


 • uuringud interdistsiplinaarses töörühmas ühe päeva jooksul. Igal spetsialistil uuringuks õpilaskandidaadiga

 • 1 h

 • töörühma hinnangud ja soovitused, kokkuvõte- rehabilitatsiooniplaan

 • täiendavad uuringud (vajadusel)

 • tagasiside õpilaskandidaadile

 • Dokumendid vastuvõtukomisjonile.

 • Lõplik kinnitamine õpperühmadesse, aluseks rehabilitatsiooniplaan


 • Isiklik rehabilitatsiooniplaan
  Isiklik rehabilitatsiooniplaan - rehabilitatsiooniteenuseid

  isiku enda või koos tema seadusliku esindaja aktiivsel osalemisel koostatud kirjalik dokument, milles:

  • antakse hinnang isiku tegevusvõimele

  • kõrvalabi, juhendamise või järelvalve vajadusele

  • tuuakse ära isiku enda iseseisvaks toimetulekuks ja sotsiaalseks integreerumiseks vajalikud tegevused.


  Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses on rehabilitatsiooniteenuseidrehabilitatsiooniteenuste osutamise aluseks interdistsiplinaarse töörühma poolt koos kliendiga/ kliendi seadusliku esindajaga koostatud rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud tegevuskava ja õppeprotsessis tekkinud vajadus Töörühma kuuluvad järgmiste valdkondade spetsialistid: sotsiaaltöötaja, taastusarst, psühhoterapeut, psühholoog, eripedagoog, logopeed, füsioterapeut, tegevusterapeut.


  vaatlus- rehabilitatsiooniteenuseid

  kirjeldatakse kliendi välimust, suhtlemis- ja kõneviisi ning käitumist

  intervjuu ja anketeerimine-

  antakse hinnang psühho- sotsiaalsele toimetulekule

  1. Sotsiaaltöötaja – uurib jahindab kliendi sotsiaal- majanduslikku toimetulekut ning suhteid sotsiaalvõrgustikus

  Meetodid:


  2 arst uurib ja hindab kliendi tervislikku seisundit
  2. Arst – uurib ja hindab kliendi tervislikku seisundit rehabilitatsiooniteenuseid

  Vajadusel soovitab:

  • ravi

  • eriarsti konsultatsiooni

  Hindab kutsesobivust lähtudes tervislikust seisundist

  Meetodid: anamneesi kogumine, objektiivne seisund


  4 ps hholoog uurib ja hindab kliendi arenguperspektiive ps hholoogilisest vaatenurgast
  4. Psühholoog uurib ja hindab kliendi arenguperspektiive psühholoogilisest vaatenurgast

  Määratleb:

  • isiksuse omadusi

  • kliendi mõtlemist, tähelepanu, taju, mälu, tahteomadusi jne

  • Hindab:

  • kliendi võimalusi üld- ja kutsehariduse omandamiseks

  • kutsevaliku perspektiive lähtudes kliendi motivatsioonist, püsivusest, võimetest

  • kliendi vajadust saada nõustamist (individuaalselt, rühmas)

  • kliendiga seotud isikute nõustamisvajadust


  5 eripedagoog uurib ja hindab kliendi petuslikke erivajadusi
  5. Eripedagoog uurib ja hindab kliendi õpetuslikke erivajadusi

  Meetodid: vaatlus, vestlus, küsimustikud, uurimisharjutused, praktilised tööd.

  • Hindab:

  • olemasolevate üldteadmiste taset

  • valmisolekut õppetööks (õpimotivatsioon, algatusvõime, õpitegevuste organiseeritus)

  • õppimisega seotud psüühilisi võimeid ja oskusi (mälu, vaatlusoskus, püsivus, tähelepanu, eristamisvõime jne)

  • õppimisega seotud praktilisi oskusi (töövahendite kasutamine, mõõtmine, arvutamine, töökoha organiseerimine jne)

  • õppetööks vajalikku emotsionaalset tausta- suhteid kaaslastega, tasakaalukust, valmisolekut pingutusteks jne)


  7. Füsioterapeut uurib ja hindab kliendi erivajadusifüüsilist tegevusvõimet õppe- ja tööprotsessi keskkonna seisukohalt

  Meetodid: füsioterapeutilised hindamismeetodid

  • Selgitab välja:

  • õppe- ja tööprotsessi toetava füsioteraapia vajaduse

  • õppe- ja tööprotsessi toetavate abivahendite vajaduse

  • õppe- ja töökeskkonna ümberkujundamise vajaduse


  8 tegevusterapeut uurib ja hindab kliendi tegevusv imet
  8. Tegevusterapeut uurib ja hindab kliendi tegevusvõimet erivajadusi

  Meetodid: intervjuu, vaatlus, testid.

  • Hindab:

  • enese eest hoolitsemise, töö- ja vabaajategevuste sooritamist

  • tegevuseeldusi

  • elu-, töö- ja õppekeskkonna loodud võimalusi ja piiranguid

  • keskkonna kohandamist

  • tegevusvõimet toetavate abivahendite vajadust

  • tegevusteraapia vajadust


  T r hma soovitused
  Töörühma soovitused erivajadusi

  • Soovitus õppima eriala; ettevalmistuskursusele, toimetulekukursusele

  • Täiendavad uuringud

   • töökatse (1 päev)

   • katseline õpetamine õpperühmas (1 nädal kuni 1 kuu)

   • katseline õpetamine uurimisrühmas (1 nädal)

  • Soovitus õppima ja tegutsema mujale: kutseõppeasutusse; tegevus- või päevakeskusesse; sotsiaalkeskusesse, avatud tööturule (tööhõiveameti juhtumikorraldaja juurde) jmt


  ad