Kliendist pilaseks
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

KLIENDIST ÕPILASEKS PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KLIENDIST ÕPILASEKS. Leelo Ainsoo Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus sotsiaalse rehabilitatsiooni talitus. KLIENT. Põhikoolist tavakool sh IÕK, koduõpe, spetsiifilised õpiraskused internaatkool (põhikooli lihtsustatud õppekava, toimetuleku riiklik õppekava) sanatoorne internaatkool

Download Presentation

KLIENDIST ÕPILASEKS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kliendist pilaseks

KLIENDIST ÕPILASEKS

Leelo Ainsoo

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

sotsiaalse rehabilitatsiooni talitus


Klient

KLIENT

 • Põhikoolist

  • tavakool sh IÕK, koduõpe, spetsiifilised õpiraskused

  • internaatkool (põhikooli lihtsustatud õppekava, toimetuleku riiklik õppekava)

  • sanatoorne internaatkool

 • Keskkoolist

  • tavakool sh IÕK, koduõpe

  • sanatoorne internaatkool

 • Kutsekeskkoolist

 • Kõrgkoolist

 • Põhihariduseta - üle 17.-aastane


Kliendist pilaseks

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses osutatakse rehabilitatsiooniteenuseid

isikutele alates 15. eluaastast.

Inimestele, kellel on psüühikahäire

(sh vaimne alaareng),

keele- või kõnepuue, kuulmispuue, liikumispuue või üldhaigestumus.


Kliendi liikumine

Kliendi liikumine

 • KLIENT

  • sooviavaldus ja dokumendid sotsiaaltöötajale

   DOKUMENTIDE NIMEKIRI

 • PASS/ID-KAART/SÜNNITUNNISTUS

 • KOOLI LÕPUTUNNISTUS /VALGE TUNNISTUS(VIIMANE LÄBITUD KLASS)

 • PENSIONITUNNISTUS

 • ARSTLIKU EKSPERTIISI KOMISJONI OTSUS TÖÖVÕIME KAOTUSE PROTSENDI JA PUUDE RASKUSASTME KOHTA

 • MEDITSIINITÕEND PEREARSTILT (VORM-KUTSEKOOLI ASTUJALE)

 • ERIARSTI SOOVITUS ÕPPIMA ASUMISEKS JA/VÕI VÄLJAVÕTTED HAIGUSLUGUDEST

 • ISELOOMUSTUS KOOLIST (VÕIMALUSEL)

 • REHABILITATSIOONIPLAAN (OLEMASOLU KORRAL)

 • FOTOD 3X4 CM -4 TK


Kliendist pilaseks

 • Õpilaskandidaat

  • rehabilitatsiooniosakonnas

 • uuringud interdistsiplinaarses töörühmas ühe päeva jooksul. Igal spetsialistil uuringuks õpilaskandidaadiga

 • 1 h

 • töörühma hinnangud ja soovitused, kokkuvõte- rehabilitatsiooniplaan

 • täiendavad uuringud (vajadusel)

 • tagasiside õpilaskandidaadile

 • Dokumendid vastuvõtukomisjonile.

 • Lõplik kinnitamine õpperühmadesse, aluseks rehabilitatsiooniplaan


 • Isiklik rehabilitatsiooniplaan

  Isiklik rehabilitatsiooniplaan -

  isiku enda või koos tema seadusliku esindaja aktiivsel osalemisel koostatud kirjalik dokument, milles:

  • antakse hinnang isiku tegevusvõimele

  • kõrvalabi, juhendamise või järelvalve vajadusele

  • tuuakse ära isiku enda iseseisvaks toimetulekuks ja sotsiaalseks integreerumiseks vajalikud tegevused.


  Kliendist pilaseks

  Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses on rehabilitatsiooniteenuste osutamise aluseks interdistsiplinaarse töörühma poolt koos kliendiga/ kliendi seadusliku esindajaga koostatud rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud tegevuskava ja õppeprotsessis tekkinud vajadus Töörühma kuuluvad järgmiste valdkondade spetsialistid: sotsiaaltöötaja, taastusarst, psühhoterapeut, psühholoog, eripedagoog, logopeed, füsioterapeut, tegevusterapeut.


  Kliendist pilaseks

  vaatlus-

  kirjeldatakse kliendi välimust, suhtlemis- ja kõneviisi ning käitumist

  intervjuu ja anketeerimine-

  antakse hinnang psühho- sotsiaalsele toimetulekule

  1. Sotsiaaltöötaja – uurib jahindab kliendi sotsiaal- majanduslikku toimetulekut ning suhteid sotsiaalvõrgustikus

  Meetodid:


  2 arst uurib ja hindab kliendi tervislikku seisundit

  2. Arst – uurib ja hindab kliendi tervislikku seisundit

  Vajadusel soovitab:

  • ravi

  • eriarsti konsultatsiooni

  Hindab kutsesobivust lähtudes tervislikust seisundist

  Meetodid: anamneesi kogumine, objektiivne seisund


  4 ps hholoog uurib ja hindab kliendi arenguperspektiive ps hholoogilisest vaatenurgast

  4. Psühholoog uurib ja hindab kliendi arenguperspektiive psühholoogilisest vaatenurgast

  Määratleb:

  • isiksuse omadusi

  • kliendi mõtlemist, tähelepanu, taju, mälu, tahteomadusi jne

  • Hindab:

  • kliendi võimalusi üld- ja kutsehariduse omandamiseks

  • kutsevaliku perspektiive lähtudes kliendi motivatsioonist, püsivusest, võimetest

  • kliendi vajadust saada nõustamist (individuaalselt, rühmas)

  • kliendiga seotud isikute nõustamisvajadust


  5 eripedagoog uurib ja hindab kliendi petuslikke erivajadusi

  5. Eripedagoog uurib ja hindab kliendi õpetuslikke erivajadusi

  Meetodid: vaatlus, vestlus, küsimustikud, uurimisharjutused, praktilised tööd.

  • Hindab:

  • olemasolevate üldteadmiste taset

  • valmisolekut õppetööks (õpimotivatsioon, algatusvõime, õpitegevuste organiseeritus)

  • õppimisega seotud psüühilisi võimeid ja oskusi (mälu, vaatlusoskus, püsivus, tähelepanu, eristamisvõime jne)

  • õppimisega seotud praktilisi oskusi (töövahendite kasutamine, mõõtmine, arvutamine, töökoha organiseerimine jne)

  • õppetööks vajalikku emotsionaalset tausta- suhteid kaaslastega, tasakaalukust, valmisolekut pingutusteks jne)


  Kliendist pilaseks

  7. Füsioterapeut uurib ja hindab kliendifüüsilist tegevusvõimet õppe- ja tööprotsessi keskkonna seisukohalt

  Meetodid: füsioterapeutilised hindamismeetodid

  • Selgitab välja:

  • õppe- ja tööprotsessi toetava füsioteraapia vajaduse

  • õppe- ja tööprotsessi toetavate abivahendite vajaduse

  • õppe- ja töökeskkonna ümberkujundamise vajaduse


  8 tegevusterapeut uurib ja hindab kliendi tegevusv imet

  8. Tegevusterapeut uurib ja hindab kliendi tegevusvõimet

  Meetodid: intervjuu, vaatlus, testid.

  • Hindab:

  • enese eest hoolitsemise, töö- ja vabaajategevuste sooritamist

  • tegevuseeldusi

  • elu-, töö- ja õppekeskkonna loodud võimalusi ja piiranguid

  • keskkonna kohandamist

  • tegevusvõimet toetavate abivahendite vajadust

  • tegevusteraapia vajadust


  T r hma soovitused

  Töörühma soovitused

  • Soovitus õppima eriala; ettevalmistuskursusele, toimetulekukursusele

  • Täiendavad uuringud

   • töökatse (1 päev)

   • katseline õpetamine õpperühmas (1 nädal kuni 1 kuu)

   • katseline õpetamine uurimisrühmas (1 nädal)

  • Soovitus õppima ja tegutsema mujale: kutseõppeasutusse; tegevus- või päevakeskusesse; sotsiaalkeskusesse, avatud tööturule (tööhõiveameti juhtumikorraldaja juurde) jmt


 • Login