Satversmes tiesas lieta
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 4

Satversmes tiesas lieta (1) PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Download Presentation

Satversmes tiesas lieta (1)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Satversmes tiesas lieta 1

Satversmes tiesas lieta 2012-01-01 “Par AtkritumuapsaimniekošanaslikumaPārejasnoteikumu 12. punkta, ciktāltasattiecasuzlīgumiem, kasnoslēgti, nepiemērojotnormatīvosaktus par publiskoiepirkumuvaineatbilstošinormatīvajiemaktiem par publiskoiepirkumu, atbilstībuLatvijasRepublikasSatversmes 1. pantam”


Satversmes tiesas lieta 1

Satversmes tiesas lieta (1)

 • 2012. gada 5. janvārī Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Atkritumu apsaimniekošanaslikumaPārejasnoteikumu 12. punkta, ciktāltasattiecasuzlīgumiem, kasnoslēgti, nepiemērojotnormatīvosaktus par publiskoiepirkumuvaineatbilstošinormatīvajiemaktiem par publiskoiepirkumu, atbilstībuLatvijasRepublikasSatversmes 1. pantam”


Satversmes tiesas lieta 2

Satversmestiesas lieta (2)

 • Apstrīdētā norma (AAL Pārejas noteikumu 12.punkts):

  12. Līdz 2005.gada 26.jūlijam pašvaldības un sadzīves atkritumu apsaimniekotāja noslēgtais līgums par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu izbeidzas līgumā noteiktajā termiņā. Ja pašvaldība un sadzīves atkritumu apsaimniekotājs pēc 2005.gada 26.jūlija ir noslēguši vai pagarinājuši līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, nepiemērojot normatīvos aktus par publisko iepirkumu vai neatbilstoši normatīvajiem aktiem par publisko iepirkumu, minētais līgums izbeidzams ne vēlāk kā līdz 2013.gada 1.jūlijam.


Satversmes tiesas lieta 3

Satversmes tiesas lieta (3)

 • LatvijasRepublikasAugstākāstiesasSenātaAdministratīvolietudepartamentatiesvedībāatrodaslieta, kurasietvaros SIA „Lobbel” irlūgusiatzīt par prettiesiskuRīgas domes un Rīgas domesVides departamentarīcību, atsakotpieteicējaipiedalītiessadzīvesatkritumuapsaimniekošanāRīgā, un uzlikt par pienākumuorganizētiepirkumaprocedūru.

 • Administratīvāapgabaltiesapieteicējasprasībunoraidīja, pamatojotiesuzAtkritumuapsaimniekošanaslikumanormām

 • AugstākāstiesasSenātsuzskata, ka apstrīdētānormairpretrunātiesiskasvalsts principam, jo saskaņā ar to tiekot respektētas nelikumīgā ceļā noslēgtu līgumu radītās tiesiskās sekas un šādā veidā radusies tiesiskā paļāvība.

 • Saeima ir uzaicināta līdz 2012. gada 5. martam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridiskopamatojumu.


 • Login