Hoitoty n koulutuksen keskeytt minen opiskelijan n k kulma
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

Hoitotyön koulutuksen keskeyttäminen - opiskelijan näkökulma PowerPoint PPT Presentation


  • 115 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Hoitotyön koulutuksen keskeyttäminen - opiskelijan näkökulma. Pia Kukkonen Hoitotyön kliininen opettaja HYKS Medisiininen tulosyksikkö. Koulutuksen keskeyttäminen ilmiönä. Yksilö ► syrjäytymisvaara Organisaatio ► koulutuksen organisointi ja rahoitus Yhteiskunta ► työvoiman määrä.

Download Presentation

Hoitotyön koulutuksen keskeyttäminen - opiskelijan näkökulma

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hoitotyön koulutuksen keskeyttäminen- opiskelijan näkökulma

Pia Kukkonen

Hoitotyön kliininen opettaja

HYKS Medisiininen tulosyksikkö


Koulutuksen keskeyttäminen ilmiönä

Yksilö

► syrjäytymisvaara

Organisaatio

► koulutuksen organisointi ja rahoitus

Yhteiskunta

► työvoiman määrä


Koulutuksen keskeyttämisen määritelmä

Vuoden aikana tapahtunut perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen keskeyttäminen.

Saadaan seuraamalla syyskuussa XXXX opiskelleiden tilannetta syyskuussa XXXX + 1.

► Henkilö, joka ei ole jatkanut opiskeluaan tai suorittanut tutkintoa, lasketaan keskeyttäneeksi.


Tutkimuksen empiirinen toteutus

Aineistonkeruu syksyllä 2010 kahdesta suomenkielisestä ammattikorkeakoulusta.

25 opiskelijaa

Teemahaastattelu

Aineiston analyysi:

luokittelu, narratiivien muodostaminen, teorialähtöinen sisällönanalyysi


Kuka on hoitotyön koulutuksen keskeyttäjä?


Hoitotyön koulutuksen keskeyttäjät

Koulua vaihtava opiskelija

Elämänkriisin kohdannut opiskelija

Väärän/epävarman uravalinnan tehnyt opiskelija

Ruuhkavuosia elävä opiskelija


Miksi hoitotyön opiskelija keskeyttää koulutuksensa?


Hoitotyön koulutuksen keskeyttämisen syyt

Alalle valikoituminen

Sairaanhoitajan ammattikuvaan ja työn vaatimuksiin liittyvät käsitykset

Harjoitteluun liittyvät tekijät

Opintoihin liittyvät tekijät

Henkilökohtaiset syyt

♥ perhesyyt

♥ taloudelliset syyt

♥ terveyteen liittyvät syyt


Harjoitteluun liittyvät tekijät

Alkuharjoittelu

► harjoittelua vaikeuttavat tekijät

♥ vuorovaikutus potilaan kanssa

♥ kiire

♥ osaston ilmapiiri

♥ perushoito harjoittelun sisältönä

♥ lähihoitajista koostuva henkilökunta

♥ väkivaltaiset potilaat

♥ huonokuntoiset potilaat

Opettajan toiminta


Harjoitteluun liittyvät tekijät

Harjoittelupaikan varaaminen

► jobstep-järjestelmä

Hyvät puolet

♥ saa itse valita harjoittelupaikan

♥ tasapuolisuus

Huonot puolet

♥ kilpailu paikoista

♥ ei saa haluamaansa harjoittelupaikkaa

♥ ruuhkainen ja tukossa

♥ pitkä matka harjoittelupaikkaan

♥ ilman harjoittelupaikkaa jääminen


Harjoitteluun liittyvät tekijät

Ohjaussuhteen ongelmat

♥ ”huono ohjaaja”

ei ole halunnut ohjaustehtävää itselleen

ei ole motivoitunut ohjaustehtävään

ei tule toimeen

opiskelijan ja ohjaajan persoonallisuus ei kohtaa

liialliset odotukset opiskelijan itsenäisestä toiminnasta


Harjoitteluun liittyvät tekijät

Opiskelijan riippuvaisuus ohjaajasta

♥ oppiminen tapahtuu ohjaajan kautta

♥ tuen tarve ohjaajalta

Arviointi

♥ miellyttämisen tarve hyvän arvioinnin saamiseksi


Harjoitteluun liittyvät tekijät

Huono kohtelu harjoittelupaikalla

♥ ei hyväksytä osastolla

♥ ei ohjata opiskelijaa

♥ tunne taakkana olosta ohjaajalle

♥ käskytettävänä oleminen

♥ opiskelijan käyttö työvoimana


Harjoittelun tukeminen

Harjoittelusta saadut positiiviset oppimiskokemukset

oma kokemus siitä, että harjoittelu on mennyt hyvin

lupa tehdä asioita

työ mukavaa

mielenkiintoiset kokemukset

kokemusten hyödyllisyys myöhempää työtä varten

teorian sisäistäminen harjoittelun kautta ja paremman ymmärryksen saavuttaminen

oppiminen


Harjoittelun tukeminen

Opiskelijan pärjääminen harjoittelussa

oma aktiivisuus

avoin mieli

asenne

lähtökohtaiset taidot

sopeutumistaidot erilaisten ihmisten kanssa työskenneltäessä


Harjoittelun tukeminen

Hyvä ohjaus

opiskelijaan suhtaudutaan positiivisesti ohjauksella

otetaan opiskelija hyvin vastaan osastolla

otetaan opiskelija osaksi työyhteisöä

saa tarpeeksi ohjausta

lupa tehdä kysymyksiä


Miten hoitotyön koulutuksen keskeyttämistä voidaan ehkäistä?


Ehdotukset hoitotyön koulutuksen keskeyttämisen ehkäisemiseksi

Tarvittava tieto ammatinvalinnan tukena

Aito opiskelijalähtöisyys

Opiskelun joustavuus

Harjoittelukäytännöt


Harjoittelukäytännöt Ehdotukset hoitotyön koulutuksen keskeyttämisen ehkäisemiseksi

Opiskelija otetaan työyhteisön jäseneksi

► sosiaalistuminen sairaanhoitajan ammattiin.

Opiskelijan harjoittelua tuetaan opettamalla hänelle riittävästi taitoja ennen harjoitteluun lähtöä.


HarjoittelukäytännötEhdotukset hoitotyön koulutuksen keskeyttämisen ehkäisemiseksi

Opiskelijaa ei käytetä ilmaisena työvoimana.

► omaan osaamistasoon yhteydessä olevia tehtäviä harjoittelujakson aikana

► aikaa keskusteluihin harjoittelun ohjaajan kanssa

Lisätään harjoittelujaksoon taloudellisia helpotuksia

► mm. ilmainen ruokailu, tuetaan matkakustannuksissa.


  • Login