Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi - 07. – 10. april 2011 - PowerPoint PPT Presentation

Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi 07 10 april 2011
Download
1 / 23

 • 85 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi - 07. – 10. april 2011. Samarbeidsperspektivet spesialist- og kommunehelsetjenesten ”Mulige konsekvenser av Samhandlingsreformen”. Robert J. Giske spesialrådgiver. Hvorfor samhandling ?. Bakgrunn

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi - 07. – 10. april 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi 07 10 april 2011

Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi - 07. – 10. april 2011

Samarbeidsperspektivet spesialist- og kommunehelsetjenesten

”Mulige konsekvenser avSamhandlingsreformen”

Robert J. Giskespesialrådgiver


Hvorfor samhandling

Hvorfor samhandling ?

 • Bakgrunn

  • Samfunnet forandres – levealder øker og sykdomsbildet endres

  • Utfordringene i dagens helsetilbud knyttes til:

   • Fragmenterte tjenester

   • Manglende helhetstenking for pasienten

   • Dårlig ressursutnyttelse på tvers av nivåene

  • Samfunnsutfordringen – utnytte ”knappe” ressurser til beste for pasient og samfunn


M lsettingen fra regjeringen

Målsettingen fra Regjeringen

 • Samhandlingsreformens hensikt å utvikle samarbeidet mellom nivåene i helsetilbudet

 • Skape bedre kvalitet for pasienten

 • Bærekraftige gode løsninger for samfunnet i femti års perspektivet


Pasienten

pasienten

Kommunehelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten

Sykehjem

Sykehus

Ambulanse syketransport

AMK

Hjemme-tjenester

Rehabili-tering

Laboratorier

Fastleger

Rehabiliterings-institusjoner

Legevakt

Andre kommunale tjenester

Private spesialist-helsetjenester

Stønad, hjelpemidler

Apotek

Kilde; Anders Grimsmo,Norsk HelseNett og NTNU


Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi 07 10 april 2011

Mangler viktig informasjonLegeforeningen har ved flere anledninger sett negative konsekvenser av at sykehusene styres ensidig ut fra aktivitetstall og budsjett- og regnskapsbalanse. Samtidig har foreningen påpekt at Norge fortsatt ikke har et godt nasjonalt system for å beskrive hvilken kvalitet virksomhetene skal levere.


Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi 07 10 april 2011

 • Debatten i dialogmøter mellom KS og Regjeringen blant annet opptatt av ;

  • Ikke tegne nye kommunekart ifm. reformen

  • Inntektssystemet gjennom føringer i lov/ forskrift

  • IKT-kunnskapen blant ansatte i helse- og omsorgssektoren er for dårlig


Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi 07 10 april 2011

Kritisk til nye lovforslag

Av: Kristin Agnethe Moen Henriksen, 25.01.2011

NSF er ikke fornøyd med at regjeringens to nye lovforslag; kommunale helse- og omsorgstjenester og folkehelselov, er fullstendig blottet for sykepleieprofesjoner.

Bortsett fra legene, så er Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) to nye lovforslag; kommunale helse- og omsorgstjener (helse- og omsorgslov) og folkehelselov profesjonsnøytrale. Dette liker ikke forbundsleder Lisbeth Normann i Norsk Sykepleierforbund.

NSF er ikke fornøyd med at regjeringens to nye lovforslag; kommunale helse- og omsorgstjenester og folkehelselov, er fullstendig blottet for sykepleieprofesjoner.

Bortsett fra legene, så er Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) to nye lovforslag; kommunale helse- og omsorgstjener (helse- og omsorgslov) og folkehelselov profesjonsnøytrale. Dette liker ikke forbundsleder Lisbeth Normann i Norsk Sykepleierforbund.

Overrasket– Det er både overraskende og oppsiktsvekkende at man ikke stiller konkrete krav til fagkompetanse når man vet hvor lite tilfredsstillende behandling enkelte pasientgrupper får i dag. Det er særlig pleiebehovet mange ikke får dekket, og det gjelder spesielt de sykeste gamle, sier Lisbeth Normann.

NSF er redd for at kommunene i økonomiske pressede situasjoner velger bort kompetanse i helsevesenet.

– Da er jeg redd pasientene ikke vil få et godt nok tilbud, sier NSF-lederen

Kritisk til nye lovforslag

Av: Kristin Agnethe Moen Henriksen, 25.01.2011

Overrasket– Det er både overraskende og oppsiktsvekkende at man ikke stiller konkrete krav til fagkompetansenår man vet hvor lite tilfredsstillende behandling enkelte pasientgrupper får i dag. Det er særlig pleiebehovet mange ikke får dekket, og det gjelder spesielt de sykeste gamle, sier Lisbeth Normann.

NSF er redd for at kommunene i økonomiske pressede situasjoner velger bort kompetanse i helsevesenet.

– Da er jeg redd pasientene ikke vil få et godt nok tilbud, sier NSF-lederen


Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi 07 10 april 2011

Noen utfordringer –noen dilemmaer ?


Faglig samarbeid mellom sykehus og kommuner

Sykehjem

Død

2%

8%

Død

Bolig

Hj. sykepl

840 000

opphold

Faglig samarbeid mellom sykehus og kommuner

”Omsorgs- og rehabiliteringskjeden”

Hovedstrømmene ved utskriving

Anders Grimsmo, 03.mai 2010


Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi 07 10 april 2011

Enkelt å definere – vanskelig å gjennomføre ?

 • Ønsker vi å dele kompetanse med noen da ?

  • Hvilken kompetanse skal vi dele ?

  • Hvem skal vi dele kompetanse med ?

  • Hvordan skal vi organisere delingen ?


Hvordan deler vi kunnskapen med omgivelsene v re i 2011

Hvordan deler vi kunnskapen med omgivelsene våre – i 2011 ?

 • Utepoliklinikk i oppfølgingssituasjon

 • Ambulante team i psykisk helsevern

 • Veiledning av helsepersonell

 • Internopplærings tiltak – åpne for helsepersonell fra kommunene

 • Hospiteringsordninger

 • Lærings- og mestrings sentere

 • ”Hands-on” spesialistveiledning av pasienter/behandler gjennom video-, ny kommunikasjonsteknologi


Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi 07 10 april 2011

Kilde; HOD http://www.regjeringen.no/upload/HOD/Portrettbilder/Ekspertutvalget/2008%2012%2010%20Møte%20i%20Bø.pdf


Hvor mange arbeider med helse og sosialfaglige oppgaver

Hvor mange arbeider med helse- og sosialfaglige oppgaver ?

SSB 4. kvartal 2008 og 2009http://www.ssb.no/emner/06/01/hesospers/tab-2010-06-16-02.html


Samhandlingsreformen og konomi

Samhandlingsreformen og økonomi

 • Økonomisk virkemidler er allerede kritisert – før Stortingsmeldingen blir kjent 08.april

 • Sykehusets budsjett overfører fra sine budsjett tilsvarende beløp som inneliggende pasienter kostet i 2010

 • Større ansvar for andre pasientergrupper for kommunene er ennå ukjent – men mange spekulere


Definisjonsfullmakten hvem bestemmer n r

Definisjonsfullmakten – hvem bestemmer når….. ?

 • Mange ønsker større grad av likestilte posisjoner for å planlegge pasientforløp

 • Kommunene hevder at en vellykket Samhandlingsreform baseres påreell likestilling – mellom partene

 • Hvem har fullmakt til henvisning/ innleggelses og utskriving ?


Samarbeid mellom fastleger og sykehuset om pasientforl p og felles planer

Samarbeid mellom fastleger og sykehuset om pasientforløp – og felles planer ?

 • Fastlegene ikke driver nok forebyggende og oppsøkende virksomhet og at de ikke samhandler nok med andre.

 • Samtidig har fastlegene en sentral rolle i helsetjenesten generelt,  og ikke minst i gjennomføringen av samhandlingsreformen.

 • Internasjonalt er det økende forståelse for betydningen av en sterk primærhelse- og legetjeneste. Mange land prøver derfor ut nye styrings- og finansieringsmodeller i primærhelsetjenesten og i allmennlegetjenesten.


F rre senger mer dagbehandling kortere liggetid

Færre senger – mer dagbehandling – kortere liggetid ?

Siste nytt fra Regjeringens lansering av forslag til Samhandlingsreform fredag08.april -->


Stor reform og lokal vilje ukjent virkning

Stor reform – og lokal vilje – ukjent virkning ?


 • Login