WERK MAKEN VAN WERK

WERK MAKEN VAN WERK PowerPoint PPT Presentation


  • 170 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

2. werk. 3. werk. 4. werk. . 5. . werk. 6. werk. 7. werk. 8. werk. 9. werk. 10. werk. 11. werk. 12. werk. 13. werk. 14. WERK. 15. WERK. 16. . WERK. 17. WERK. 18. WERK. 19. WERK. 20. W. E. R. K. 21. W. E. R. K. 22. W. E. R. K. 23. W. E. R. K. 24. . . WERK. 25. . . WERK. 26. WERK. 27.

Download Presentation

WERK MAKEN VAN WERK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. 1 ‘WERK MAKEN VAN WERK’

2. 2

3. 3

4. 4

5. 5

6. 6

7. 7

8. 8

9. 9

10. 10

11. 11

12. 12

13. 13

14. 14

15. 15

16. 16

17. 17

18. 18

19. 19

20. 20

21. 21

22. 22

23. 23

24. 24

25. 25

26. 26

27. 27

28. 28

29. 29

30. 30

31. 31

32. 32

33. 33

34. 34

35. 35

36. 36

37. 37

38. 38

39. 39

40. 40

41. 41

42. 42

43. 43

44. 44

45. 45

46. 46

47. 47

48. 48

49. 49

50. 50

51. 51

52. 52

53. 53

54. 54

55. 55

56. 56

57. 57

58. 58

59. 59

60. 60

61. 61

62. 62

63. 63

64. 64

65. 65

66. 66

67. 67

68. 68

69. 69

70. 70

71. 71

72. 72

73. 73 We maken het verschil Bewust-zijn van onze opdracht Mentaliteitsverandering Intern en extern samen-werken Kennisdeling en opleiding

74. 74 Waarom project “werk maken van werk”? Accentueren core business: WERK Verdere professionalisering consulent (kennis vraagzijde) Klantentevredenheid >>>> Geïntegreerder werken WZ-lijn – WG-lijn Omdat jullie het vroegen (en wij het willen) : draagvlak

75. 75 Accent op VRAAGZIJDE & BEROEPESINHOUDEN

76. 76 De arbeidsmarkt

77. 77

78. 78

79. 79 De actoren op de arbeidsmarkt

80. 80 VDAB testfile PPT — 04.07.2005VDAB testfile PPT — 04.07.2005

81. 81 Onze regio : arrondissement Leuven

82. 82

83. 83 Tewerkstelling

84. 84 Tewerkstelling naar sector (arr. Leuven)

85. 85

86. 86

87. 87 Werkloosheidsgraad per regio

88. 88 Werkloosheidsgraden per gemeente

89. 89 Vraag en aanbod (Neo-)Klassiek economisch model p V en A streven naar evenwicht: vrije markt (prijsmechanisme). BANEN VERSCHILLEN IN RECHTSZEKERHEID, VERLONING, KWALITEIT?...? segmentering

90. 90 Sociaal overleg inz. loon-en arbeidsvoorwaarden

91. 91 De gesegmenteerde arbeidsmarkt Arbeidsmarkt is geen monoliet; bestaat uit verschillende segmenten (deelmarkten) Er is relatief weinig onderlinge mobiliteit tussen de deelmarkten Er gelden specifieke relaties tussen vragers en aanbieders in ieder segment Deze segmentering voltrekt zich in 2 lijnen: De arbeidsvoorwaarden (loon/Shifts/gevaarlijk) De arbeidsorganisatie (positie/binding/werkzekerheid)

92. 92 De arbeidsvoorwaarden: Hoge(re) kwalificatie(eisen) Hoog loon Goede werkcondities Werkzekerheid Promotiekansen PRIMAIR

93. 93 De arbeidsorganisatie: INTERN/EXTERN Positie van werknemers binnen de arbeidsorganisatie (= indicator strategisch belang wn. in productieproces)

94. 94 4 kwartielen van de arbeidsmarkt

95. 95 PI: segment Banen met: > scholing/ervaring Opleiding op de arbeidsplaats Goede promotiekansen & werkzekerheid Gunstige lonen en arbeidsvoorwaarden Grote(re) verantwoordelijkheid, autonomie en arbeidstaak-beheersing. VASTE KERN ? gericht op kerndoelstellingen organisatie MEESTAL INTERN GEWORVEN (of vanuit analoge segmenten in andere bedrijven). ? eerder toegankelijk voor werkenden dan voor werkzoekenden

96. 96 PE-segment Banen met: Behoorlijke scholing Behoorlijke verloning Zonder/minder opleiding op de arbeidsplaats Geringe(re) werkzekerheid Weinig promotiekansen Staan verder af van kerntaken en kerndoelstellingen bedrijf Dikwijls tijdelijk Bv.: hoog opgeleide interims tijdelijke onderzoekers univ. projecten

97. 97 SI-segment Banen met zekere geoefendheid/ervaring Redelijke werkzekerheid, soms promotiekansen. Relatief lage beloning (ondanks vaak grote anciënniteit) Verantwoordelijkheid, autonomie en arbeidstaakbeheersing: eerder gering Gevoelig voor technologische ontwikkelingen (automatisatie). Kleding, schoenen, wasserij-arbeidster, inpakster, kassierster,…uitvoerend bankbediende, spoormannen…(veel ‘typisch vrouwelijke’ banen). PROBLEEM: afnemende vraag (technologie) ~toenemend aanbod.

98. 98 SE-segment Banen die: laag scoren inz. taakinhoud als arbeidsvoorwaarden. Geen promotiekansen. Geringe scholing vergen ‘allemansarbeid’: ongespecifieerde hulpwerkzaamheden Meestal mannen met korte contracten Niet bedrijfsspecifiek, aan te treffen in vele verschillende bedrijven Schoonmakers, kantinepersoneel, seizoenarbeid, dokwerker, bouw, transport Vaak uitbesteed aan gespecialiseerde firma’s (kantines, schoonmaak).

99. 99 Segmentering en cultuur Al naargelang het segment: verschillende gedragsverwachtingen. PI-werknemers: verantwoordelijkheidsbesef. Levenslange bedrijfsbinding.? stabiele werkgewoonten verwacht. Ontslag= vaak drama (‘gouden kooi’) status. PE-werknemers: zich gedragen als wn in PI; toch genoegen nemen met onzekere, tijdelijke status. SI-werknemers: ondanks binding aan bedrijf, toch vrij makkelijke afvloei. SE-werknemers: bereid veel van baan te wisselen (afwisseling periodes werk-werkloosheid): instabiel arbeidsmarktgedrag.

100. 100 Oefening Kabellegger bij telecombedrijf. Airhostess VDAB-consulent (tit.) /VDAB-coördinator VDAB-consulent (vervanger LBO) Verkoopster confectie Poetsvrouw bij ISS Klusjesman bejaardenhuis Boekhouder KMO

101. 101 Enkele algemene arbeidsmarkttrends Vanaf medio 80er jaren: toename werkgelegenheid vnl. bij KMO’s. Instroom werknemers = (bijkomende jobs) x 4 uitstroom werknemers = (verdwijnende jobs) x 3 Bij economische terugval: instroom neemt eerder af dan dat uitstroom toeneemt. Zelfs bij “krimpende” bedrijven : instroom van 6%. Bij stabiele/groeiende bedrijven: een hoge uitstroom! Conclusie: VRIJWILLIG ONTSLAG blijft belangrijkste uitstroomreden (zelfs bij krimpbedrijven).

102. 102 Arbeidsverloop neemt toe, zeker bij gunstige conjunctuur. 25% instromers krijgt tijdelijk contract (excl. interim): ? 17 % in kleine bedrijven; ? > 40 % in grote (+ 200 wn) bedrijven. Ruim 11 % vrouwen en 5 % mannen heeft een tijdelijk werkstatuut (interim + tijdelijk statuut) en is nog stijgend. 63 % van de uitzendkrachten “groeit” naar vaste baan, waarvan de helft bij wg-gebruiker.. Industrie: 53 % vaste wervingen hadden eerst uitzendcontract. Hoogste % tijdelijk/interim in transport, handel & horeca. Kleine bedrijven gebruiken minst uitzendarbeid (wensen wervingsproces in eigen hand te houden). Enkele algemene arbeidsmarkttrends

103. 103 Stromen op de arbeidsmarkt (1)

104. 104 Stromen op de arbeidsmarkt (2)

105. 105

106. 106

107. 107

108. 108

109. 109

110. 110

111. 111

112. 112

113. 113

114. 114

115. 115

116. 116

117. 117

118. 118

119. 119

120. 120

121. 121 TOP 12-vacatures (incl. interim) per sector-2005

122. 122

123. 123

124. 124 Knelpuntberoepen voor de regio LEUVEN

125. 125 Knelpuntberoepen voor de regio LEUVEN

126. 126 Knelpuntberoepen voor de regio LEUVEN

127. 127 Knelpuntberoepen zijn kansenberoepen

128. 128 1. Getrapte benadering vacatures

129. 129 2. Samenwerking met Jobkanaal Samenwerkingsverband tussen enerzijds VOKA, UNIZO, VCSPO Sensibiliseren van werkgevers en aanbrengen van de vacatures door de Jobkanaalconsulenten De consulenten van de VDAB zorgen voor de selectie en verwijzing van kandidaten uit de kansengroepen. De werkgever kan deze vacatures gedurende 3 weken exclusief voorbehouden voor kandidaten uit kansengroepen

130. 130 3. Ibo en jobcoaching Ibo: Individuele beroepsopleiding in een onderneming biedt kansen om werkzoekenden op te leiden in knelpuntberoepen. Jobcoaching: Samenwerkingsrelatie opbouwen met werkgever en werknemers (doelgroep: arbeidsgehandicapten, allochtonen, 45+) voor: - kwalitatieve integratie op de werkvloer, - bevordering duurzame tewerkstelling - competentieontwikkeling

131. 131 4. Sectorale screenings Lopende screenings: bouw, schoonmaak Voorzien in 2007: informatica, horeca, toerisme, transport Doelstelling: - werkzoekendendatabank uit te zuiveren - mentaliteitsverandering

132. 132 5. Premie tot stimulering van een opleidingskeuze

133. 133 TEWERKSTELLINGS- MAATREGELEN

134. 134 ALGEMEEN Voordelen voor werkgevers: RSZ-voordelen: Loonlastverlagingen: vaste bedragen afhankelijk van de categorie waartoe het bedrijf hoort Doelgroepverminderingen: een vast bedrag van 1000 of 400 € per voltijds gepresteerd kwartaal per doelgroep Activering: Gedeeltelijke betaling van het loon door RVA of OCMW Subsidies van de Vlaamse en federale overheid

135. 135 ALGEMEEN

136. 136 ALGEMEEN: CUMUL

137. 137 ALGEMEEN : WEBSITES Website slimtewerkstellen http://www.slimtewerkstellen.be/ Website RVA http://www.rva.fgov.be/ - Website RSZ http://www.onssrszlss.fgov.be/onssrsz/nl/home.htm Website Vlaamse overheid http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/werk/

  • Login