Download
1 / 21

Kandidatet : - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Kandidatet :. Besart MATAJ- Senat Blerta SUKAJ- Këshill Fakulteti Laorena KASEMI- Këshill Fakulteti. Stafi i Punes :. Arber Lloshi – Menaxher Fushate Arnold Leshaj – Financier Saniela Xhaferri / Endrit Qepa – Program dhe strategji Ingrid Lici – Koordinatore e medias

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kandidatet :' - lok


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kandidatet
Kandidatet :

 • BesartMATAJ- Senat

 • Blerta SUKAJ-KëshillFakulteti

 • LaorenaKASEMI- KëshillFakulteti


Stafi i punes
StafiiPunes:

 • Arber Lloshi – MenaxherFushate

 • Arnold Leshaj – Financier

 • SanielaXhaferri/ EndritQepa – Program dhestrategji

 • Ingrid Lici –Koordinatore e medias

 • Ensi/ StelaKeta / Erisela / Kleisi - Koordinatoreorganizative

 • EltjanaHalili – Koordinatore per ceshtjetjuridike


 • LabiolBalili / Marilo Meta/ ShanikoElezaj/ Rovena – Koordinatoreper IT

 • XhulianoBregasi – Hartuesifjalimeve per kandidatet

 • PranveraMziu – Assistente e kandidatit per senat

 • BajramBakalli – Assistente e kandidates per keshill

 • Gladiola Hyseni - Assistente e kandidates per keshill

 • Dori/ JosindaGjika– Zëdhenesee stafit


I k rkimi
I. Kërkimi:

Kjofushatë:

 • zhvillohetne perputhje me legjislacioninperkates ne fuqi, ne bazedhe per zbatimteurdherimeveqerrjedhinprejtij, konkretisht: Ligjit per Arsimin e Larte, dherregullores se brendshmetefakultetit.

 • shtrihetne tegjithafakultetet e Akademisedhesynontejetegjitheperfshirese ne percaktimin e elektoratitte vet, pra ne axhenden e vet teprioriteteveperfshinceshtjeteprekshme per studentetngate 3 grupet e Akademise.

 • eshtee para ne llojin e vet dhesi e tillekrijon model reference per brezatqepasojne. Per ketearsyedhegjithashtu ne funksionte situates garueseaktualeangazhohemi per tetejcuar VLERA.


K rkimi vazhdim
Kërkimi:(vazhdim)

 • Pjesemarrjae studenteve, process zgjedhorirregullt, profiliikandidateve, perkushtimidheangazhimikonkretgjatefushatesistafeveperkatesetekandidateve, mbeshtetja e grupevetendryshmeteinteresit (pedagogedhestudente).

 • Profiliikandidatevetaneeshteiorientuarkahcilesivetelartaakademike, simundesi per zhvillim. Pasja e vleravedhetejcimi I tyre, sepseprogresieshtelehtesishtiarritshemkurtegjithebashke, falebashkepunimittendersjelle, kuptojmepritshmerite e njeri-tjetritdheangazhojmepotencialin tone ne arritjen e objektivaveteperbashket.

 • Ne ketegarejemitevetem, sepsejemitegjithebashke, cdo student eshte me ne. Kundershtaret e vetemtemundshemjaneataqesndajne me ne, tevetminobjektivqeisherbenarsimittelarte, EMANCIPIMIN.


Ii synimi
II.SYNIMI

 • Synimiyneeshtevizioniyne!

 • Vizionipërbashkët – Nevojatëpërbashkëta

 • Vizioni/Qellimi: Emancipimidhenxitja e mendimitkritiktestudentevepermesperfshirjes/pjesemarrjes se tyre.


Mesazhi i f ushat s
MesazhiiFushatës :

 • Përt`idhënëvlerëdijes

 • Përtëkërkuarqëpunajonëtëpaguhet

 • Përkushtemëtëmiradhenxitjetëkërkimitshkencor

 • Nëmbrojtjetëarsimitpublik,

  Tëinformohemi , tëmarrimpjesë,

  Bashkëtëndikojmë !


Iii zgjedhesit e fokusuar
III. ZGJEDHESIT E FOKUSUAR

 • -“Zona” jone e bazesjanestudentet e vititte pare, sipjesa me pak e informuar, interesuardhe me pak e perfshire ne process dhe me pak e ndergjegjesuar per rendesine e strukturavetetilla ne Akademi.

 • -Studentetqeduamtesjellim me pranevetesjane 2 kategorikyc: studentet e vititte pare dhestudentet me mesatarejotelarte.


Prioritetet
Prioritetet:

Dimension PublikdheEmancipuesiEdukimit

 • Ceshtja e Toefl-it

 • Reforma ne arsim

 • Profesionet e rregulluara

  KerkimiShkencordheNxitja e MendimitKritik

 • Konferenca

 • Botimeakademiketedepartamenteve/fakulteteve (revista & libra)

 • Shtimiiaktiviteteve social-kulturore

  InfrastruktureAkademikeFunksionale

 • Biblioteka

 • Mjedisetakademike

 • Permiresimiikushteveteknike e teknologjikedhemetodologjia e mesimdhenies.


V kontakti me zgjedhesit
V. KONTAKTI ME ZGJEDHESIT:

 • Matjenëterren

 • Anketa/sondazhe

 • Numërfansashnërrjetetsociale


Programi
Programi:

Aktivitetet :

 • Prezantimi i kandidatëve dhe i programit të tyre në prezencë të mediave të ndryshme

 • Takim në mes të kandidatëve dhe përfaqësuesve të grupeve të interesit

 • Përfundimi i hapësirave në internet dedikuar reklamimit të fushatës së kandidatëve. Përditësim dhe kontrollim i vazhdueshëm i tyre. Takimi i kandidatëve me subjekte të cilat mund të jenë sponsorë potencialë të fushatës.

 • Krijimi i grupit përfaqësues të kandidatëve në çdo fakultet të UT. Krijimi i broshurave, fletëpalosjeve dhe posterave për shpërndarje.

 • Takim i kandidatëve me studentë të Fakultetit të Drejtësisë, UT;Takim i kandidatëve me studentë të Fakultetit të Shkencave Sociale, UT.


Programi vazhdim
Programi: (vazhdim)

 • Takim i kandidatëve me studentë të Fakultetit Ekonomik, UT; Diskutim në media i pikëpamjeve të kandidatëve; Takim i kandidatëve me studentë të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, UT.

 • Takim i kandidatëve me studentë të Fakultetit Mjekësisë, UT;

  Takim i kandidatëve me studentë të Fakultetit të Infermierisë, UT.

 • Takim i kandidatëve me studentë të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, UT;

  Takim i kandidatëve me studentë të Fakultetit të Histori-Filologjisë, UT.

 • Takim i kandidatëve më studentë të Qytetit Studenti.


Programi vazhdim1
Programi: (vazhdim)

 • Takim i kandidatëve me përfaqësues të grupeve të interesit dhe akademikë të ndryshëm.

 • Pa aktivitete.

 • Takim i kandidatëve me Shtabin e tyre për të diskutuar mbi problematikat e hasura dhe mundësitë për ndryshime të ndryshme;

 • Publikimi i një shkrimi mbi kandidatët, pikëpamjet e tyre dhe pikat e tyre të forta në një gazetë/revistë gjerësisht të përhapur në studentët.;

 • Vizita në ndërtesa të ndryshme ku zhvillohet mësimi në UT. Përgatitje për debatin mes kandidatëve;


Programi vazhdim2
Programi: (vazhdim)

 • Dita e caktuar për debatin mes kandidatëve në orën 10:00, në ndërtesën “Liria”, në sallën e konferencave. Të ftuara media.

 • Vizitë në Rektoratin e UT dhe në institucione të ndryshme arsimore – kulturore;

  Vizitë në bibliotekën e QS dhe vende të ndryshme në QS (menca, etj.)

 • Vizita në ndërtesa të ndryshme ku zhvillohet mësimi në UT dhe në vende të caktuara, gjerësisht të frekuentuara nga studentët dhe pranë ndërtesave ku zhvillohet mësimi.

 • Paradite, organizimi i takimeve të studentëve të interesuar me kandidatët; Pasdite, organizimi i aktiviteteve argëtuese për shtabin dhe studentë të ndryshëm që mbështesin.

 • Paradite, organizimi i takimeve të studentëve të interesuar me kandidatët;

  Pasdite, organizimi i aktiviteteve argëtuese për shtabin dhe studentë të ndryshëm që mbështesin.

 • Heshtje Zgjedhore


Detyrat funksionale t menaxherit t fushat s
DETYRAT FUNKSIONALE TË MENAXHERIT TË FUSHATËS:

 • Koordinimi, mbikëqyrja dhe drejtimi i veprimtarisë së anëtarëve të tjerë të shtabit elektoral, duke u kujdesur për çdo aspekt të veçantë të saj, me qëllim prodhimin e një produkti përfundimtar koherent dhe të suksesshëm;

 • Miratimi, në bashkëpunim me kandidatët dhe anëtarët e tjerë të shtabit (kryesisht Kleisi/Stela/Erisela) të një plani paraprak të veprimtarive gjatë fushatës;

 • Caktimi dhe miratimi i aktiviteteve të ndryshme të fushatës të papërcaktuara në planin fillestar të punës. Ndryshimi i planit në përputhje me kërkesat e paraqitura nga fushata, me objekt një paraqitje sa më dinjitoze të kandidatëve dhe qëllim përkrahjen sa më të madhe të tyre dhe fitimin e garës;

 • Ura lidhëse kryesore ndërmjet kandidatëve dhe anëtarëve të tjerë të Shtabit, lidhur me funksionet e tyre;

 • Vëmendje kryesore ndaj buxhetit të fushatës: miratimi i shpenzimeve të saj dhe afrimi i sponsorëve të mundshëm;

 • Dhënia e pëlqimit paraprak për daljet në publik të kandidatëve, fjalimeve dhe takimeve që ato realizojnë. Kujdes i veçantë ndaj imazhit të kandidatëve – dhënia e udhëzimeve përkatëse;

 • Këshillim dhe udhëzimin për ndryshimet e ndryshme në shtab.


Koordinatorja per ceshtjet juridike
Koordinatorjaper ceshtjetjuridike:

 • Njoftimirregulloresanetarevetestafit ne menyreqeteevitohetshkelja e rregullores

 • Keshillimjuridik ne lidhje me: procedurene fushatesdhetezgjedhjeve.

 • Mbrojtjejuridike ne rastkonstatimiteshkeljeveterregullores.

 • Evidentimiitegjitheproblemevetekonstatuara ne menyren e funksionimittestafit, ne menyren e zbatimitterregullave.


Koordinatorja e mediave dhe z dh n sja p r shtyp
Koordinatorja e mediavedhezëdhënësjapërshtyp:

 • Nëdyditët e paratëfushatës do tëbëhëtkontaktimime televizionetdhegaztetatkukeminjohjedhejemitësigurtqënambështesin.

 • Pas sigurimittëmbështetjessëtelevizionit Klan dhegazetësMapo, do tëbëhet e mundurpjesëmarrja e kandidatittonënënjëemisionteleviziv, Opinion, tëtransmentuarngaky television, icili do tetrajtojnjëtemembizgjedhjetuniversitare.

 • Mundësimiidhëniessënjëinterviste, ne lidhje me zgjedhjetnëfakultete, tëkandidatittonëpërgazetenqënambështet, Mapo.

 • Nërastin e realizimittëForumit me Kandidatët, pjesëmarrja e televizionitqënambështet, duke krijuarnëkëtëmënyrënjëhapsirëpërparaqitjen e këtijlajminënjëprëjedicionevetelevizivetëkëtijtelevizioni.

 • Përgatitjedhehartimiideklaratavepërshtyp , tëcilat do tëbëhenngazedheniesia e shtypit.


Koordinatorja e mediave dhe z dh n sja p r shtyp vazhdim
Koordinatorja e mediavedhezëdhënësjapërshtyp : ( vazhdim)

 • Daljanënjëkohëdhe moment tëpërshtatshëmpërnjëdeklaratëpërshtyp.

 • Deklaratapërshtyp, ku do tëbëhetlajmërimipëraktivitetet e realizuarasi: Forumi me Kandidatët, pjesëmarrja e kandidatit ne emisioneteleviziveetj..

 • Deklaratapërshtyp e cilapërgënjeshtronlajmërimeapotëdhënatërremenëlidhje me kandidatin, platformëmdheaktivitetet e tij, aponëlidhje me ecurinë e fushatës.

 • Shmangiandajpyetejvetendenciozetegazetarëve duke iupërmbajturgjithmonëplatformës, programitdheplanittëfushatës.


Hartuesi i fjalimeve
HartuesiiFjalimeve

 • Detyradhepërgjegjësiaimespecifikenështabelektoral, ështëhartimiifjalimevetëkandidatëve. Përkëtëdetyrë do tëkonsultohem me disa persona tëpërgegjësivetëndryshmenështabin electoral, duke filluarnga:

 • Menaxheriifushatës, icilijepidetëkryesorerrethtëcilaveduhetpërqëndruarvëmendja.

 • Këshilltarëte kandidatëve, tëcilëtmëorientojnëpërvizionin e kandidatëvepërkatës, përobjektivat, qëllimet, etj.

 • Koordinatorene medias dheKoordinatoren e çështjeveligjore, tëcilat do mëjapinudhëzimedhekonfirmiminpërhartimin e fjalimevenëpërputhje me rregullatetiketëmediave, brendakuadritligjor.

 • Veçkësaj, njëdetyrësuplementareështëedheajo e mbulimittëfushatësdhevëzhgimittëzgjedhjevenëFakultetin e ShkencaveSociale.


Asistentet e keshilltareve
Asistentet e keshilltareve:

Ne bashkepunim me tegjithastrukturatorganizativedetyrat e pozicionit:

 • Percaktimaxhende

 • Kujdesindajiamzhitte candidates

 • Koordiminifushates me strukturatparalele

 • Mundesimikontakteveterejanepermjettakimevetehapura

 • Evidentimiiproblemeve ne fakultete

 • Kontaktivazhdueshemme IT

 • Diktimiibuxhetimit

 • Konsulta e vazhdueshmemejuristen per cdoveprimapovendimtenderrmare


ad