Us ugi spedycyjne
Download
1 / 58

Uslugi spedycyjne - PowerPoint PPT Presentation


 • 240 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

?Uslugi (ladunek). Calopojazdowe;Drobnicowe;Ciezkie i ponadgabarytowe;Niebezpieczne;Przewozy zywnosci;. Przew?z przesylek calopojazdowych ma miejsce w?wczas, gdy zleceniodawca placi za zdolnosc zaladowcza (pojemnosc) zam?wionego samochodu, bez wzgledu na ilosc i objetosc ladunku, jaki zaladuje.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Uslugi spedycyjne

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Us ugi spedycyjne

Usugi spedycyjne


Us ugi adunek

Usugi (adunek)

 • Caopojazdowe;

 • Drobnicowe;

 • Cikie i ponadgabarytowe;

 • Niebezpieczne;

 • Przewozy ywnoci;


Uslugi spedycyjne

Przewz przesyek caopojazdowych ma miejsce wwczas, gdy zleceniodawca paci za zdolno zaadowcz (pojemno) zamwionego samochodu, bez wzgldu na ilo i objto adunku, jaki zaaduje. Jest to rwnowane z wynajmem pojazdu


Ca opojazdowe cechy

Caopojazdowe cechy

 • jedno miejsce nadania i jedno miejsce odbioru;

 • jednorodny adunek;

 • przesyka wypenia caadowni danego rodka transportu


Zestawy ci gnik w siod owych naczepy 13 6m 34 europalety

Zestawy cignikw siodowych + naczepy 13,6m (34 europalety) :

 • - paskie o wysokoci 2,6 - 2,8m

 • - chodnie (33 europalety)

 • - jumbo

 • - silosy do przewozu materiaw sypkich


D robnica cechy

Drobnica - cechy:

 • maa masa adunkowa jednej przesyki;

 • rny ksztat i opakowanie;

 • rozproszenie nadawcw i odbiorcw;

 • klient paci za faktyczn lub obliczeniow wag towaru, a zastosowany do przewozu pojazd jest dobierany przez spedytora i jego wielko nie ma wpywu na stawk przewozow;

 • list przewozowy wystawiany jest na zbiorczy adunek pojazdu;

 • stawka moe by typu all - in (wszystko w jednym czyli za cao zlecenia) lub za poszczeglne elementy usugi;


Ni sza efektywno w por wnaniu do przewoz w ca opojazdowych

Nisza efektywno w porwnaniu do przewozw caopojazdowych

 • najczciej niepene wykorzystanie przestrzeni adunkowej rodka transportu i magazynu;

 • konieczno dowozu do terminalu i odwozu maych partii adunku;

 • stosowanie rnorodnych urzdze przeadunkowych i rnorodnego oprzyrzdowania.


A dunki drobnicowe

adunki drobnicowe

 • w balonach, bakach, beczkach, bbnach, butlach, klatkach, koszach, skrzyniach i workach


Ma e samochody o adowno ci

Mae samochody o adownoci :

 • - o adownoci 3t (15 palet), 3t (12 palet)

 • - o adownoci 3t (15 palet), 3t (12 palet) wraz z przyczepami o adownoci do 2,5 t (12 palet).


Organizacja linii drobnicowych

Organizacja linii drobnicowych

Terminale towarowe, s punktami wzowymi systemu transportowego, niezbdnymi do przeadunku, sortowania i skadowania przesyek drobnych


P odstawowe f unkcje t erminal i w systemie transportowym

Podstawowe funkcje terminali w systemie transportowym

 • stwarzaj warunki dla maksymalnego wykorzystania rnego wyposaenia transportowego

 • zapewniaj odpowiednie warunki obsugi nadawcw i odbiorcw przesyek na terenie transportowym przynalenym do danego terminalu

 • mog by wykorzystywane w celu dalszego przetwarzania towarw np. przepakowanie, znakowanie


S ystem y transportow e

Systemy transportowe

 • system promienisty

 • system relacyjny


S ystem promienisty

System promienisty

 • Wszystkie przesyki s dostarczane do centralnego magazynu (terminalu)

 • O sprawnoci tego systemu decyduje odpowiednie wyposaenie i organizacja prac gwnego punktu adunkowego


S ystem relacyjny

System relacyjny

 • Powtarzajce si przewozy wykonywane midzy staym punktem zaadunku i rozadunku

 • Konieczno opracowania dokadnych harmonogramwpracy rozadunkw i zaadunkw w terminalach

 • stosowany przewanie w transporcie midzynarodowych


Rodzaj systemu transportowego

Rodzaj systemu transportowego

 • jednoterminalowy (jeden centralny terminal, w ktrym odbywa si sortowanie);

 • proste systemy wieloterminalowe (wszystkie terminale s rwnorzdne wobec siebie i przesyki przesyane s bezporednio midzy nimi);

 • hierarchiczne systemy wieloterminalowe (kilka terminali gwnych, obsugujcych terminale lokalne).


Jednoterminalowy

Jednoterminalowy

Centralny


Jednoterminalowy1

Jednoterminalowy

Centralny


Jednoterminalowy2

Jednoterminalowy

Centralny


Jednoterminalowy3

Jednoterminalowy

Centralny


Prosty wieloterminalowe

Prosty wieloterminalowe


Hierarchiczne

Hierarchiczne


Czynniki warunkuj ce sprawn obs ug przewoz w drobnicowych

Czynniki warunkujce sprawn obsug przewozw drobnicowych

 • podatno transportowa adunku

 • zaplecze techniczno-magazynowe

 • kwalifikacje personelu

 • stosowanie systemw informatycznych


P odatno transportow a adunku

Podatno transportowaadunku

Podatno transportowa adunkw oraz jego masa oglna i jednostkowa ma take duy wpyw na poziom i stopie mechanizacji robt adunkowych


T echni ka magazynow a

Technika-magazynowa

 • pojemno skadowa

 • wydajno operacji przeadunkowych

 • wydajno operacji przyjmowania lub wydawania towarw

 • wydajno operacji kompletowania partii zamwionych towarw


Stawka taryfow a

Stawka taryfowa

 • odlego

 • ciar przesyki

 • atwo przeadunku towaru

 • czas wymagany na zaadunek i wyadunek

 • Indywidualne podejcie do ustalania stawek


Kwalifikacje personelu

Kwalifikacje personelu

 • ocena naturalnej, technicznej i ekonomicznej podatnoci przewozowejadunku

 • Organizacja:

 • sposb przygotowania przesyki do przewozu,

 • dobr rodka transportowego

 • pilno dostawy


Systemy informatyczne

Systemy informatyczne

 • ledzenie drogi przesyek

 • planowanie trasy przejazdu

 • zwikszenie stopnia wykorzystania pojazdw

  Efekty stosowania

 • zmniejszenie kosztw transportu,

 • kosztw personelu,

 • polepszenie jakoci usug transportowych


Przyk adowe funkcje administracyjne systemu informatycznego

Przykadowe funkcje administracyjne systemu informatycznego

 • rezerwacja zlece, obsuga zamwie

 • planowanie zaadunku

 • dokumentacja przewozowa

 • kalkulacja kosztw, automatyczne obcienia finansowe, fakturowanie, sprawozdawczo

 • kontrola stanw magazynowych

 • ledzenie przebiegu zdarze


Projektowanie systemu przewozu drobnicy

Projektowanie systemu przewozu drobnicy

 • Drobnica - linie regularne.

 • Gwne zadanie - koncentrowanie przewozw.Tabor wysokotonaowy.

 • Po za liniami regularnymi przewoone bd te adunki, ktre nie mog by skoncentrowane, ze wzgldu na :ma mas adunkow;wymagania taboru specjalizowanego;specjaln ostrono podczas przewozu


Zalety linii regularnych

Zalety linii regularnych

 • nisze koszty;

 • terminowo;

 • szybko


W ramach systemu przewozu drobnicy wyst puj nast puj ce przewozy

W ramach systemu przewozu drobnicy wystpuj nastpujce przewozy

 • bezporednie;

 • przeadunkowe;

 • sortownicze.


Racjonalno przewoz w priorytety przewozowe

Racjonalno przewozw - priorytety przewozowe

1.Linie regularne;2.Prne przebiegi;3.Zatrudnianie dodatkowego taboru.


Projektowanie systemu przewozu drobnicy1

Projektowanie systemu przewozu drobnicy

Na poziomie strategicznym

 • strategia,

 • rodzaje usug transportowych oraz ich jako

 • lokalizacja terminali, liczba, wielko i wyposaenie, przyporzdkowanie do okrelonych rejonw itp.


Na poziomie taktycznym

Na poziomie taktycznym

 • poszczeglne rejony obsugi drobnicy

 • rozwj organizacji transportu, systemw zarzdzania i planowania, rozwj technik transportowych i przeadunkowych, dziaa operacyjnych, wydajno poszczeglnych rodzajw rodkw (alokacja pojazdw i personelu do konkretnego terminalu,

 • okrelenie wymaga w stosunku do sprztu oraz personelu,

 • planowanie zakupu i instalacji, sprztu i wyposaenia, planowanie prac w zakresie zarzdzania personelem).

 • optymalne wykorzystanie rodkw, rejestracja napywajcych zamwie, alokacja przesyek na odpowiednie linie transportowe, rozmieszczenie adunku w przestrzeni adunkowej rodka transportowego.


Rynek przewoz w drobnicowych

Rynek przewozw drobnicowych

 • Przesyki niepenopojazdowe w ramach przewozw caopojazdowych

 • Wyspecjalizowani duzi operatorzy przesyek drobnych (Spedpol, Raben)

 • redni (Dachsen)

 • Organizacje maych i rednich firm (Polski System Dystrybucji)


Drobnica

Drobnica

 • Przewozy bezporednie

 • Za porednictwem terminali przeadunkowych


Przyk ad 2 palety po 250 kg ka da z lyonu do szczecina

Przykad - 2 palety po 250 kg kada z Lyonu do Szczecina

 • Samochd dedykowany 1,5 tonowy z ewentualnym doadowaniem

 • Dowz przesyki do terminalu zbiorczego na terenie Francji, zaadowa na pojazd liniowy, ktry dowiezie j do terminalu w Polsce, skd nastpnie zostanie rozprowadzony w systemie przesyek drobnych


Przyk adowe stawki

Przykadowe stawki

 • Lyon - Szczecin 140 EUR za ca przesyk, jeli przewoona jest w ramach systemu drobnicowego, natomiast jeli jest to transport dedykowany, to cena moe wynie 400 EUR

 • Strasburg Warszawa 1 paleta (150 kg) 100 EUR, 3 palety (po 500 kg kada) 280 300 EUR, wynajem samochodu do 3 ton 400 450 EUR


Przesy ka 100 kg na trasie lyon warszawa

6,1 EUR (24,4z) w systemie drobnicowym

3400 z za 24 tony

14,2 z za 100 kg

Przesyka 100 kg na trasie Lyon Warszawa


Przewoz w materia w niebezpiecznych konwencje mi dzynarodowe

Przewozw materiaw niebezpiecznych - konwencje midzynarodowe

 • ADR - transport drogowy;

 • RID - transport klejowy;

 • IMDG code - transport morski;

 • DGR- transport lotniczy;

 • ADN - rdldowy


Konwencja adr

Konwencja ADR

 • Zasady pakowania;

 • dokumenty

 • Wymagania odnonie pojazdw i ich wyposaenia

 • Sposb przewozu

 • oznakowanie


Bezpiecze stwo przewoz w czynniki

Bezpieczestwo przewozw - czynniki

 • Organizacja przewozu

 • Uregulowania prawne


Uczestnicy procesu

Uczestnicy procesu

 • nadawca przygotowanie przesyki

 • przewonik przygotowanie pojazdu

 • kierowca sposb prowadzenia pojazdu, stosowanie si do przepisw i zalece


Organizacja podej cie ca o ciowe do procesu

Organizacja podejcie caociowe do procesu

Pojazd opakowanie adunek - trasa


Przygotowanie przez nadawc przesy ki do przewozu

Przygotowanie przez nadawc przesyki do przewozu

 • prawidowe opakowanie oraz oznakowanie

 • prawidowy zaadunek


Przygotowanie pojazdu

Przygotowanie pojazdu

 • rodzaj materiau odporno na naraenia mechaniczne, temperatur, cinienie i jego ilo,

 • konstrukcja nadwozia, silnika i ukadu wydechowego oraz ich umieszczenie w pojedzie,

 • instalacja elektryczna, napicie,

 • wyposaenie w urzdzenia kontrolne, alarmowe, ganice przeciwpoarowe, apteczk, sprzt ochrony osobistej kierowcy (na przykad maska przeciwgazowa) oraz znaki ostrzegawcze, kliny do unieruchamiania pojazdu.


Oznakowanie pojazdu

Oznakowanie pojazdu

 • Umieszczenie tablic odblaskowych


K ierowc a wymagan ia

Kierowca wymagania

 • kwalifikacje - znajomo przepisw, ustaw i rozporzdze,umiejtnoci postpowania podczas wypadkw

 • odpowiednie prowadzenie pojazdu

 • zachowanie wymaganych przerw na wypoczynek i sen

 • przygotowanie adunku do przewozu (umieszczenie i zabezpieczenie na pojedzie),

 • nieprzekraczanie dopuszczalnej adownoci.


Dokumenty

Dokumenty

 • List przewozowy (transport drogowy CMR)

 • Dokumenty dodatkowe (certyfikaty, umowy specjalne)

 • Instrukcja nadawcy


Organizacja przewozu

Organizacja przewozu

 • Wyznaczenie trasy

 • Zgoszenie do odpowiedniej jednostki

 • Miejsce parkowania


Organizacja przewoz w adunk w ponadnormatywnych

Organizacja przewozw adunkw ponadnormatywnych


Organizacja charakterystyka

Organizacja charakterystyka

 • Wyprzedzenie czasowe;

 • Duy stopie skomplikowania organizacyjnego (rne podmioty, instytucje);

 • Planowanie trasy i czasu przejazdu

 • Dobr gazi transportu

 • Zatrudnienie pilota

 • Zasoby kierowcy, rodki transportu, jednostki adunkowe, rodki cznoci


Przyczyny niskiej efektywno ci

Przyczyny niskiej efektywnoci

 • Bdy organizacyjne;

 • Czynniki zewntrzne

 • Bdy urzdnikw.


Spedycja targowa

Spedycja targowa


Wymagania i potrzeby wystawc w

Wymagania i potrzeby wystawcw:

 • odpowiedniego terminu i miejsca eksponowania swych wyrobw z zapewnieniem dostpu dla zwiedzajcych - przyszych nabywcw danego produktu;

 • wykonania odpowiedniego, co do rangi producenta lub wyrobu, stoiska targowego;

 • zabezpieczenia na odpowiednim poziomie usug spedycyjnych.


Us ugi spedycyjne na targach

Usugi spedycyjne na targach:

 • transport eksponatw;

 • rozadunki i dostarczanie eksponatw na stoisko;

 • pomoc wystawcy w ustawieniu i montau urzdze lub maszyn;obsuga celna;

 • odbir, przechowanie i dostarczenie po zakoczeniu targw opakowa;pomoc sprztowa przy pakowaniu eksponatw;


Us ugi spedycyjne na targach1

Usugi spedycyjne na targach

 • zaadunki i transport eksponatw do nabywcy lub z powrotem do producenta;

 • usugi mag. w zakresie wynajmu kontenerw lub powierzchni magazynowych dla wystawcw w czasietargw;

 • wykonawstwo szeregu drobnych prac tr. i pomocniczych dla wystawcw.


Przyk ady samodzielnego post powania wystawcy

Przykady samodzielnego postpowania wystawcy

 • bez kontroli fitosanitarnej;

 • niedowiadczeni przewonicy - nie wykorzystane moliwoci ATA;

 • przewz wasnym transportem i zgoszenie dopiero na targach;

 • wystawienie be zgoszenia komukolwiek.


ad
 • Login