Us ugi spedycyjne
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 58

Uslugi spedycyjne PowerPoint PPT Presentation


 • 227 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

?Uslugi (ladunek). Calopojazdowe;Drobnicowe;Ciezkie i ponadgabarytowe;Niebezpieczne;Przewozy zywnosci;. Przew?z przesylek calopojazdowych ma miejsce w?wczas, gdy zleceniodawca placi za zdolnosc zaladowcza (pojemnosc) zam?wionego samochodu, bez wzgledu na ilosc i objetosc ladunku, jaki zaladuje.

Download Presentation

Uslugi spedycyjne

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Usugi spedycyjne


Usugi (adunek)

 • Caopojazdowe;

 • Drobnicowe;

 • Cikie i ponadgabarytowe;

 • Niebezpieczne;

 • Przewozy ywnoci;


Przewz przesyek caopojazdowych ma miejsce wwczas, gdy zleceniodawca paci za zdolno zaadowcz (pojemno) zamwionego samochodu, bez wzgldu na ilo i objto adunku, jaki zaaduje. Jest to rwnowane z wynajmem pojazdu


Caopojazdowe cechy

 • jedno miejsce nadania i jedno miejsce odbioru;

 • jednorodny adunek;

 • przesyka wypenia caadowni danego rodka transportu


Zestawy cignikw siodowych + naczepy 13,6m (34 europalety) :

 • - paskie o wysokoci 2,6 - 2,8m

 • - chodnie (33 europalety)

 • - jumbo

 • - silosy do przewozu materiaw sypkich


Drobnica - cechy:

 • maa masa adunkowa jednej przesyki;

 • rny ksztat i opakowanie;

 • rozproszenie nadawcw i odbiorcw;

 • klient paci za faktyczn lub obliczeniow wag towaru, a zastosowany do przewozu pojazd jest dobierany przez spedytora i jego wielko nie ma wpywu na stawk przewozow;

 • list przewozowy wystawiany jest na zbiorczy adunek pojazdu;

 • stawka moe by typu all - in (wszystko w jednym czyli za cao zlecenia) lub za poszczeglne elementy usugi;


Nisza efektywno w porwnaniu do przewozw caopojazdowych

 • najczciej niepene wykorzystanie przestrzeni adunkowej rodka transportu i magazynu;

 • konieczno dowozu do terminalu i odwozu maych partii adunku;

 • stosowanie rnorodnych urzdze przeadunkowych i rnorodnego oprzyrzdowania.


adunki drobnicowe

 • w balonach, bakach, beczkach, bbnach, butlach, klatkach, koszach, skrzyniach i workach


Mae samochody o adownoci :

 • - o adownoci 3t (15 palet), 3t (12 palet)

 • - o adownoci 3t (15 palet), 3t (12 palet) wraz z przyczepami o adownoci do 2,5 t (12 palet).


Organizacja linii drobnicowych

Terminale towarowe, s punktami wzowymi systemu transportowego, niezbdnymi do przeadunku, sortowania i skadowania przesyek drobnych


Podstawowe funkcje terminali w systemie transportowym

 • stwarzaj warunki dla maksymalnego wykorzystania rnego wyposaenia transportowego

 • zapewniaj odpowiednie warunki obsugi nadawcw i odbiorcw przesyek na terenie transportowym przynalenym do danego terminalu

 • mog by wykorzystywane w celu dalszego przetwarzania towarw np. przepakowanie, znakowanie


Systemy transportowe

 • system promienisty

 • system relacyjny


System promienisty

 • Wszystkie przesyki s dostarczane do centralnego magazynu (terminalu)

 • O sprawnoci tego systemu decyduje odpowiednie wyposaenie i organizacja prac gwnego punktu adunkowego


System relacyjny

 • Powtarzajce si przewozy wykonywane midzy staym punktem zaadunku i rozadunku

 • Konieczno opracowania dokadnych harmonogramwpracy rozadunkw i zaadunkw w terminalach

 • stosowany przewanie w transporcie midzynarodowych


Rodzaj systemu transportowego

 • jednoterminalowy (jeden centralny terminal, w ktrym odbywa si sortowanie);

 • proste systemy wieloterminalowe (wszystkie terminale s rwnorzdne wobec siebie i przesyki przesyane s bezporednio midzy nimi);

 • hierarchiczne systemy wieloterminalowe (kilka terminali gwnych, obsugujcych terminale lokalne).


Jednoterminalowy

Centralny


Jednoterminalowy

Centralny


Jednoterminalowy

Centralny


Jednoterminalowy

Centralny


Prosty wieloterminalowe


Hierarchiczne


Czynniki warunkujce sprawn obsug przewozw drobnicowych

 • podatno transportowa adunku

 • zaplecze techniczno-magazynowe

 • kwalifikacje personelu

 • stosowanie systemw informatycznych


Podatno transportowaadunku

Podatno transportowa adunkw oraz jego masa oglna i jednostkowa ma take duy wpyw na poziom i stopie mechanizacji robt adunkowych


Technika-magazynowa

 • pojemno skadowa

 • wydajno operacji przeadunkowych

 • wydajno operacji przyjmowania lub wydawania towarw

 • wydajno operacji kompletowania partii zamwionych towarw


Stawka taryfowa

 • odlego

 • ciar przesyki

 • atwo przeadunku towaru

 • czas wymagany na zaadunek i wyadunek

 • Indywidualne podejcie do ustalania stawek


Kwalifikacje personelu

 • ocena naturalnej, technicznej i ekonomicznej podatnoci przewozowejadunku

 • Organizacja:

 • sposb przygotowania przesyki do przewozu,

 • dobr rodka transportowego

 • pilno dostawy


Systemy informatyczne

 • ledzenie drogi przesyek

 • planowanie trasy przejazdu

 • zwikszenie stopnia wykorzystania pojazdw

  Efekty stosowania

 • zmniejszenie kosztw transportu,

 • kosztw personelu,

 • polepszenie jakoci usug transportowych


Przykadowe funkcje administracyjne systemu informatycznego

 • rezerwacja zlece, obsuga zamwie

 • planowanie zaadunku

 • dokumentacja przewozowa

 • kalkulacja kosztw, automatyczne obcienia finansowe, fakturowanie, sprawozdawczo

 • kontrola stanw magazynowych

 • ledzenie przebiegu zdarze


Projektowanie systemu przewozu drobnicy

 • Drobnica - linie regularne.

 • Gwne zadanie - koncentrowanie przewozw.Tabor wysokotonaowy.

 • Po za liniami regularnymi przewoone bd te adunki, ktre nie mog by skoncentrowane, ze wzgldu na :ma mas adunkow;wymagania taboru specjalizowanego;specjaln ostrono podczas przewozu


Zalety linii regularnych

 • nisze koszty;

 • terminowo;

 • szybko


W ramach systemu przewozu drobnicy wystpuj nastpujce przewozy

 • bezporednie;

 • przeadunkowe;

 • sortownicze.


Racjonalno przewozw - priorytety przewozowe

1.Linie regularne;2.Prne przebiegi;3.Zatrudnianie dodatkowego taboru.


Projektowanie systemu przewozu drobnicy

Na poziomie strategicznym

 • strategia,

 • rodzaje usug transportowych oraz ich jako

 • lokalizacja terminali, liczba, wielko i wyposaenie, przyporzdkowanie do okrelonych rejonw itp.


Na poziomie taktycznym

 • poszczeglne rejony obsugi drobnicy

 • rozwj organizacji transportu, systemw zarzdzania i planowania, rozwj technik transportowych i przeadunkowych, dziaa operacyjnych, wydajno poszczeglnych rodzajw rodkw (alokacja pojazdw i personelu do konkretnego terminalu,

 • okrelenie wymaga w stosunku do sprztu oraz personelu,

 • planowanie zakupu i instalacji, sprztu i wyposaenia, planowanie prac w zakresie zarzdzania personelem).

 • optymalne wykorzystanie rodkw, rejestracja napywajcych zamwie, alokacja przesyek na odpowiednie linie transportowe, rozmieszczenie adunku w przestrzeni adunkowej rodka transportowego.


Rynek przewozw drobnicowych

 • Przesyki niepenopojazdowe w ramach przewozw caopojazdowych

 • Wyspecjalizowani duzi operatorzy przesyek drobnych (Spedpol, Raben)

 • redni (Dachsen)

 • Organizacje maych i rednich firm (Polski System Dystrybucji)


Drobnica

 • Przewozy bezporednie

 • Za porednictwem terminali przeadunkowych


Przykad - 2 palety po 250 kg kada z Lyonu do Szczecina

 • Samochd dedykowany 1,5 tonowy z ewentualnym doadowaniem

 • Dowz przesyki do terminalu zbiorczego na terenie Francji, zaadowa na pojazd liniowy, ktry dowiezie j do terminalu w Polsce, skd nastpnie zostanie rozprowadzony w systemie przesyek drobnych


Przykadowe stawki

 • Lyon - Szczecin 140 EUR za ca przesyk, jeli przewoona jest w ramach systemu drobnicowego, natomiast jeli jest to transport dedykowany, to cena moe wynie 400 EUR

 • Strasburg Warszawa 1 paleta (150 kg) 100 EUR, 3 palety (po 500 kg kada) 280 300 EUR, wynajem samochodu do 3 ton 400 450 EUR


6,1 EUR (24,4z) w systemie drobnicowym

3400 z za 24 tony

14,2 z za 100 kg

Przesyka 100 kg na trasie Lyon Warszawa


Przewozw materiaw niebezpiecznych - konwencje midzynarodowe

 • ADR - transport drogowy;

 • RID - transport klejowy;

 • IMDG code - transport morski;

 • DGR- transport lotniczy;

 • ADN - rdldowy


Konwencja ADR

 • Zasady pakowania;

 • dokumenty

 • Wymagania odnonie pojazdw i ich wyposaenia

 • Sposb przewozu

 • oznakowanie


Bezpieczestwo przewozw - czynniki

 • Organizacja przewozu

 • Uregulowania prawne


Uczestnicy procesu

 • nadawca przygotowanie przesyki

 • przewonik przygotowanie pojazdu

 • kierowca sposb prowadzenia pojazdu, stosowanie si do przepisw i zalece


Organizacja podejcie caociowe do procesu

Pojazd opakowanie adunek - trasa


Przygotowanie przez nadawc przesyki do przewozu

 • prawidowe opakowanie oraz oznakowanie

 • prawidowy zaadunek


Przygotowanie pojazdu

 • rodzaj materiau odporno na naraenia mechaniczne, temperatur, cinienie i jego ilo,

 • konstrukcja nadwozia, silnika i ukadu wydechowego oraz ich umieszczenie w pojedzie,

 • instalacja elektryczna, napicie,

 • wyposaenie w urzdzenia kontrolne, alarmowe, ganice przeciwpoarowe, apteczk, sprzt ochrony osobistej kierowcy (na przykad maska przeciwgazowa) oraz znaki ostrzegawcze, kliny do unieruchamiania pojazdu.


Oznakowanie pojazdu

 • Umieszczenie tablic odblaskowych


Kierowca wymagania

 • kwalifikacje - znajomo przepisw, ustaw i rozporzdze,umiejtnoci postpowania podczas wypadkw

 • odpowiednie prowadzenie pojazdu

 • zachowanie wymaganych przerw na wypoczynek i sen

 • przygotowanie adunku do przewozu (umieszczenie i zabezpieczenie na pojedzie),

 • nieprzekraczanie dopuszczalnej adownoci.


Dokumenty

 • List przewozowy (transport drogowy CMR)

 • Dokumenty dodatkowe (certyfikaty, umowy specjalne)

 • Instrukcja nadawcy


Organizacja przewozu

 • Wyznaczenie trasy

 • Zgoszenie do odpowiedniej jednostki

 • Miejsce parkowania


Organizacja przewozw adunkw ponadnormatywnych


Organizacja charakterystyka

 • Wyprzedzenie czasowe;

 • Duy stopie skomplikowania organizacyjnego (rne podmioty, instytucje);

 • Planowanie trasy i czasu przejazdu

 • Dobr gazi transportu

 • Zatrudnienie pilota

 • Zasoby kierowcy, rodki transportu, jednostki adunkowe, rodki cznoci


Przyczyny niskiej efektywnoci

 • Bdy organizacyjne;

 • Czynniki zewntrzne

 • Bdy urzdnikw.


Spedycja targowa


Wymagania i potrzeby wystawcw:

 • odpowiedniego terminu i miejsca eksponowania swych wyrobw z zapewnieniem dostpu dla zwiedzajcych - przyszych nabywcw danego produktu;

 • wykonania odpowiedniego, co do rangi producenta lub wyrobu, stoiska targowego;

 • zabezpieczenia na odpowiednim poziomie usug spedycyjnych.


Usugi spedycyjne na targach:

 • transport eksponatw;

 • rozadunki i dostarczanie eksponatw na stoisko;

 • pomoc wystawcy w ustawieniu i montau urzdze lub maszyn;obsuga celna;

 • odbir, przechowanie i dostarczenie po zakoczeniu targw opakowa;pomoc sprztowa przy pakowaniu eksponatw;


Usugi spedycyjne na targach

 • zaadunki i transport eksponatw do nabywcy lub z powrotem do producenta;

 • usugi mag. w zakresie wynajmu kontenerw lub powierzchni magazynowych dla wystawcw w czasietargw;

 • wykonawstwo szeregu drobnych prac tr. i pomocniczych dla wystawcw.


Przykady samodzielnego postpowania wystawcy

 • bez kontroli fitosanitarnej;

 • niedowiadczeni przewonicy - nie wykorzystane moliwoci ATA;

 • przewz wasnym transportem i zgoszenie dopiero na targach;

 • wystawienie be zgoszenia komukolwiek.


 • Login