Szakképzés fejlesztési programok háttere és lehetőségei - PowerPoint PPT Presentation

Szakk pz s fejleszt si programok h ttere s lehet s gei
Download
1 / 29

 • 64 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Szakképzés fejlesztési programok háttere és lehetőségei. SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK IGAZGATÓINAK XI. ORSZÁGOS FÓRUMA Dr. Köpeczi-Bócz Tamás 2006. október 24. Tervezés menetrendje. OP-k első olvasatban a kormány előtt volt október 11. Társadalmi vita vélemények megküldésére 2006. november 8.-ig

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Szakképzés fejlesztési programok háttere és lehetőségei

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Szakk pz s fejleszt si programok h ttere s lehet s gei

Szakképzés fejlesztési programok háttere és lehetőségei

SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK IGAZGATÓINAK XI. ORSZÁGOS FÓRUMA

Dr. Köpeczi-Bócz Tamás

2006. október 24.


Tervez s menetrendje

Tervezés menetrendje

 • OP-k első olvasatban a kormány előtt volt október 11.

 • Társadalmi vita vélemények megküldésére 2006. november 8.-ig

 • OP-k második olvasatban a Kormány előtt, november 20.

 • OP-k EU Bizottsághoz való benyújtása november vége

 • Akcióprogramok elkészítése november vége

 • Első pályázatok kiírása 2007 január


Gazati operat v programok list ja az nsrk mft 4 v ltozata alapj n

Ágazati OperatívProgramoklistájaazNSRK/ÚMFT 4.változataalapján


Region lis operat v programok list ja az nsrk mft 4 v ltozata alapj n

Regionális OperatívProgramoklistájaazNSRK/ÚMFT 4.változataalapján


Lisszaboni c lok a foglalkoztat s ter let n

Lisszaboni célok a foglalkoztatás területén


Teljes ad bev tel a gdp ar ny ban

Teljes adóbevétel a GDP arányában

 • EU-átlag: 39,9

 • (Eu25)

 • Magyarország: 39,1

 • Forrás: EUROSTAT 2003


Llami kiad sok szerkezete

Állami kiadások szerkezete


Iskol zotts g az eu ban

Iskolázottság az EU-ban


Diplom sok ar nya a 30 34 ves koroszt lyban

Diplomások aránya a 30-34 éves korosztályban

EU-átlag: 24,3

(EU19, OECD-tagok)

Magyarország: 13,8

Forrás: EUROSTAT 2004


M szaki s term szet tudom nyi szakok preszt zse

Műszaki és természet-tudományi szakok presztízse


Iskolai tan r di k ar ny az eu ban

Iskolai tanár/diák arány az EU-ban


Nyelvi kompetenci k az eu ban

Nyelvi kompetenciák az EU-ban


Iskolai v gzetts g alakul sa

Egész életen át

tartó tanulás

Iskolai végzettség alakulása

F: népszámlálás 2001

2004-ben a középfokú végzettségű 22 évesek aránya 84,0%

ami megfelel a EU 2010-es célkitűzésnek (85%).


Helyzet rt kel s 29 oldal

Helyzetértékelés (29. oldal)

 • Gyereklétszám

 • A 18-19 éves korosztály 1/5-e szerez szakmát

 • Az elmúlt dekádban felére csökkent a szakmunkástanulók száma és 40%-al nőtt a szakközépiskolások száma

 • A szakiskolák technikai felszereltsége ritkán kompatibilis a vállalati

 • Gyenge a szakképzés presztízse, illetve a munka világába történő átmenet

 • 1990-ben 465 intézmény szakiskolai képzés, 2005/06-os tanévben 627


Helyzet rt kel s 29 oldal1

Helyzetértékelés (29. oldal)

 • A képzések koordinálatlanok, szétaprózottak

 • Ezért rossz illetve alacsony a képzés színvonal, tárgyi, személyi feltétele

 • a kontraszelekció

 • a szakiskolák felkészületlenségéből fakadóan itt a legnagyobb a lemorzsolódás (20-25%),

 • a képzésből sikeresen kikerülők tudásszintje nem megfelelő


Helyzet rt kel s 30 oldal nft i eredm nyek

Helyzetértékelés (30.oldal) NFT I. eredmények

 • OKJ (800-ról 416-ra csökkent)

 • OKJ átláthatóbb

 • 16 TISZK


Szakk pz si kereslet k n lat spont n

Munkaerő kereslet

Képzési kínálat

Tanulói részvétel és gazdasági kereslet szakmaterület szerint

Szakképzési kereslet-kínálat spontán


Szakk pz si kereslet k n lat ir ny tott

Munkaerő kereslet

Képzési kínálat

Tanulói részvétel és gazdasági kereslet szakmaterület szerint

Szakképzési kereslet-kínálat irányított


Szakk pz si kereslet k n lat optimaliz lt

Munkaerő kereslet

Képzési kínálat

Tanulói részvétel és gazdasági kereslet szakmaterület szerint

Szakképzési kereslet-kínálat optimalizált


Mi a szakk pz s defin ci ja

Mi a szakképzés definíciója

 • (71. oldal) erősödjenek az oktatás- szakképzés és a munka világa közötti kapcsolatok, elősegítve ezáltal az iskolarendszer és a szakképzés különböző szintjeiről kilépő fiatalok számára a munkaerőpiacra való belépést.


A munkan lk lis g funkci juttat sainak oszt lyoz sa

A „Munkanélküliség” funkció juttatásainak osztályozása

 • Pénzbeli juttatások

 • Teljes munkanélküli-segély

 • Részleges munkanélküli-segély

 • Korhatár előtti nyugdíj munkaerő-piaci okok miatt

 • Szakképzési támogatás

 • Végkielégítés

 • Egyéb pénzbeli juttatások

 • Természetbeni juttatások

 • Mobilitás és áttelepülés

 • Szakképzés

 • Álláskeresési szolgálatok és munkahely teremtő támogatás

 • Egyéb természetbeni juttatások


A szoci lis v delem integr lt eur pai statisztikai rendszere esspros

A SZOCIÁLIS VÉDELEM INTEGRÁLTEURÓPAI STATISZTIKAI RENDSZERE(ESSPROS)

 • A Szakképzés definíciója igen szigorú, és csak azok a programok tartoznak bele, amelyeket munkanélküliek, vagy a munkájuk elvesztésével fenyegetettek részére indítanak, és vagy társadalombiztosítási alapok, vagy állami intézmények finanszírozzák. Nem tartoznak ide a munkáltató által finanszírozott képzések és átképzések. Ez utóbbiak mind a munkáltató, mind a munkavállaló érdekeit szolgálják, és nem tartoznak az ESSPROS körébe. Hasonlóképpen, az ország oktatási rendszere keretében nyújtott szakképzést is kizárjuk, mivel az ESSPROSnem terjed ki az „Oktatás” funkcióra.


Lll strat gia 56 oldal

LLL stratégia (56. oldal)

 • 2215/2005 (X.13) sz. kormány-határozat 7 célból, 4 közvetlen szakképzést érint :

 • a szakképzés és a felnőttképzés egymásra épülésének, erősítése

 • a regionális és régiók közötti együttműködést megvalósító képzőintézményi hálózatok létrehozása

 • a szakképzés vonzerejének növelése

 • a civil és egyéb nem állami finanszírozású szervezetek bevonása a szakképzéssel kapcsolatos közfeladatok ellátásába


Strat giai k rnyezeti vizsg lat 67 oldal

Stratégiai Környezeti Vizsgálat (67. oldal)

 • Nem derül ki, hogy a közoktatás, a szakképzés, a felsőoktatás és az élethosszig tartó tanulás céljai miként tartoznak egy rendszerbe és a tervezett fejlesztések hogyan erősítik egymást.


Indik torok

Indikátorok

 • Eredmény (74. oldal): Az iskolarendszerű szakképzésből kilépők közül a szakmájukban elhelyezkedettek aránya a kilépés után 1 évvel


Szakk pz si priorit s 75 oldal

Szakképzési prioritás (75. oldal)

 • Minőségi és a gazdaság igényeinek megfelelő tényleges képzés-kínálat kialakítása

 • Képzőktől független szereplők bevonása a vizsgáztatásba

 • A szak- és felnőttképzésben oktatók szakmai és munkahelyi tapasztalatszerzése, továbbképzése

 • Tanulók szakmai idegen nyelv ismeretének fejlesztése

 • Új tanulási formák, pl. távoktatás

 • Egyéni motiváció erősítése a tanulás iránt (presztízs növelés)

 • Előzetes tudás elismerése, nem-formális és informális rendszerek összekapcsolása

 • Regionális képzési hálózatok – RKK, szakközépiskolák, szakiskolák, TISZK

 • Különböző szakmákra képező intézmények tényleges integrációja a rugalmasság és hatékonyság érdekében


Tiszt zand k rd sek

Tisztázandó kérdések

 • Gyakorlati képzés (minőségének javítása)

 • Munkakultúra

 • Hazai fejlesztések kapcsolódása

 • Intézményi integráció ütemezése (konszenzus a fenntartókkal és az iskolákkal)


Hum n fejleszt sek m s operat v programokban

Humán fejlesztések más operatív programokban

 • Regionális operatív programok, Közép-Magyarországi ROP – átfogó közoktatási infrastruktúra fejlesztési program, a regionális nagyrendszerekhez kapcsolódó kiskórházak, funkcióváltó, specializált intézmények fejlesztése, könyvtár fejlesztések, különös tekintettel a könyvtári hálózatok kialakítására és funkcióváltására, akadálymentesítés, közösségi terek megújítása ("játszva megelőző" játszótér, ifjúsági szabadidős helyek, stb.), a család és munkavégzés összehangolását segítő szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése (bölcsőde és alternatív ellátások)

 • Környezeti- és energetikai OP - közintézmények energetikai rendszereinek korszerűsítése, erdei iskola program

 • Gazdaságfejlesztési OP - felsőoktatási intézmények K+F infrastruktúrájának fejlesztése, elsősorban vállalatokkal közös kutatási, ipari projektekben

 • Közszolgáltatások korszerűsítése OP - e-szolgáltatások a humán közszolgáltatások területénoktatásikártyacsalád, foglalkoztatási kártya, kulturális örökség hatósági nyilvántartása


Szakk pz s fejleszt si programok h ttere s lehet s gei

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Dr. Köpeczi Bócz Tamás

Igazgató

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Program Irányító Hatósága

Cím:1066 Budapest, Mozsár utca 16.Telefon: 06 1354-3680Fax: 06 1 354 39 11

www.nfh.hu

www.hefop.hu


 • Login