Prom tnut z jm m st a obc v budouc ch opera n ch programech program rozvoje venkova 2014 2020
Download
1 / 14

Promítnutí zájmů měst a obcí v budoucích operačních programech Program rozvoje venkova 2014 - 2020 - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Promítnutí zájmů měst a obcí v budoucích operačních programech Program rozvoje venkova 2014 - 2020. 29.11.2012 XV. Celostátní finanční konference. Poziční dokument Evropské komise pro ČR pro programové období 2014 – 2020. představen minulý týden

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Promítnutí zájmů měst a obcí v budoucích operačních programech Program rozvoje venkova 2014 - 2020' - liuz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prom tnut z jm m st a obc v budouc ch opera n ch programech program rozvoje venkova 2014 2020

Promítnutí zájmů měst a obcí v budoucích operačních programechProgram rozvoje venkova 2014 - 2020

29.11.2012 XV. Celostátní finanční konference


Pozi n dokument evropsk komise pro r pro programov obdob 2014 2020
Poziční dokument Evropské komise pro ČR pro programové období 2014 – 2020

 • představen minulý týden

 • zahrnuje rovněž oblast rozvoje venkova, ŽP, rybářství

 • důležitý negociační element pro přípravu budoucího programu

 • jasně vymezit pouze několik hlavních cílů

 • k nim směřovat finanční prostředky/efektivně využít navržená opatření

 • maximální synergie s ostatními fondy SSR


Nov r mec pro ii pil szp rozvoj venkova
Nový rámec pro II. pilíř SZP období 2014 – 2020 rozvoj venkova

Strategie Evropa 2020 (EU 2020)

Společný strategický rámec (SSR)

zahrnuje EZFRV, EFRR, ESF, KF a ENRF a odráží EU2020 prostřednictvím společných tematických cílů, které mají být řešeny klíčovými akcemi jednotlivých fondů

Partnerská smlouva

národní strategický dokument vymezující zacílení finančních prostředků k naplnění tematických cílů definovaných ve „společném“ nařízení

Rozvoj venkova

EZFRV

Ostatní SSR fondy

EFRR, ESF, KF a ENRF

Možnostprůřezového využití komunitně vedeného místního rozvoje formou metody Leader


Priority prv 2014 2020
Priority PRV 2014 - 2020 období 2014 – 2020

 • Podpora přenosu znalostí a inovací

 • Zlepšení konkurenceschopnosti (zemědělství, lesní hospodářství)

 • Podpora pro organizaci potravinového řetězce a řízení rizik

 • Obnova, zachování a posílení ekosystémů

 • Podpora efektivního využívání zdrojů a přechod na nízkouhlíkové hospodaření (investiční opatření, nároková opatření)

 • Podpora sociálního začleňování, redukce chudoby a hospodářského rozvoje venkovských oblastí


P prava nov ho programu 2014 2020
Příprava nového programu období 2014 – 2020 2014 - 2020

 • Intenzivní příprava na novém programu započala v říjnu 2011

 • Stanoven harmonogram příprav

 • Základní osnova programového dokumentu je stanovena nařízením k rozvoji venkova

 • Koncept výběru opatření je diskutován v rámci jednání s nevládními organizacemi a je navázán na analýzu potřeb

 • Analýza potřeb byla zpracována ve spolupráci MZe a ÚZEI

 • Koordinace mezi resorty


Harmonogram p prav
Harmonogram příprav období 2014 – 2020


Pot eby obc vypl vaj c z anal zy
Potřeby obcí vyplývající z analýzy období 2014 – 2020

 • Z výsledků analýz vyplývají tyto základní potřeby venkova:

  • zvýšení kvality života - (všeobecná potřeba venkova)

   • překonat vliv vyšších nákladů na obyvatele vyplývající z nízké hustoty zalidnění

   • omezení trendu stárnutí venkova (odliv mladých obyvatel do měst)

   • zvyšování ekonomické aktivity a s tím spojené zvyšování zaměstnanosti

   • efektivní využívání venkovského potenciálu (lidský kapitál, atraktivita prostředí atd.)

   • posílení sociálního kapitálu


Rozpo et prv 2014 2020
Rozpočet PRV 2014 - 2020 období 2014 – 2020

 • dle víceletého finančního rámce je pro II. pilíř navržen rozpočet:

  83,6 mld. EUR

 • EU zdroje : rozpočet ČR

  • méně rozvinuté oblasti 85 % : 15 %

  • možnost navýšení pro vybraná opatření (vzdělávání, seskupení producentů, spolupráce, mladí zemědělci) 90 % : 10 %

  • inovativní projekty (capping) 100 % : 0 %


Rozpo et prv 2014 20201
Rozpočet PRV 2014 - 2020 období 2014 – 2020

 • národní alokace nejsou dosud stanoveny

 • lze předpokládat spíše nižší částku z EZFRV než v současném období

 • DPH bude obecně neuznatelný výdaj


Opat en prv 2014 2020
Opatření PRV 2014 -2020 období 2014 – 2020

Nabídka opatření je obdobná jako ve stávajícím období

 • Minimálně 25 % na AEO

 • Minimálně 5 % na LEADER (možnost využití metody i v ostatních fondech SSR)


Leader
LEADER období 2014 – 2020

 • využití metody LEADER bude možné i pro ostatní fondy SSR – obecné podmínky pro provádění místních strategií jsou proto zohledněny ve „společném“ nařízení

  • strategické plány LEADER budou obsahovat integrovanou strategii pro využití finančních prostředků i z jiných EU fondů

 • „startovací sada“ - opatření na budování kapacity pro skupiny, které neimplementovaly LEADER v období 2007-2013 a na podporu malých pilotních projektů (pravděpodobně nebude implementováno)

 • rozšíření možností spolupráce s ostatními partnerstvími veřejného a soukromého sektoru

 • navýšení režijních výdajů na 25% (z 20%)


Dosavadn v stupy p pravy prv 2014 2020 v r mci priority 6
Dosavadní výstupy přípravy PRV 2014 – 2020 období 2014 – 2020 v rámci priority č.6

 • PRV nebude řešit tak rozsáhlou problematiku, jako doposud

 • zaměření na podporu občanské vybavenosti ve vazbě na podnikatelskou strukturu venkova

 • implementace velké části nabídky, jež poskytuje nařízení k opatření základní služby a obnova vesnic


Z kladn slu by a obnova vesnic ve venkovsk ch oblastech
Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech období 2014 – 2020

obsah opatření:

 • Vypracování a aktualizace plánů rozvoje obcí a plánů pro ochranu a správu lokalit sítě Natura 2000 (pravděpodobně nebude implementováno)

 • Investice do drobné infrastruktury včetně OZE

 • Infrastruktura širokopásmového připojení (pravděpodobně nebude implementováno)

 • Základní služby včetně oblasti volného času a kultury

 • Rekreační infrastruktura, turistické informace (pravděpodobně nebude implementováno)

 • Obnova a rozvoj kulturního a přírodního dědictví

 • Přemístění činností a rekonstrukce budov v zájmu zlepšení environmentálního profilu dané usedlosti a zlepšení kvality života (pravděpodobně nebude implementováno)


Děkuji za pozornost období 2014 – 2020


ad