Cilvkresursi un nodarbintba 1.2.Izgltba un prasmes
Download
1 / 25

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.2.”Izglītība un prasmes” - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.2.”Izglītība un prasmes”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.2.”Izglītība un prasmes”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Cilv kresursi un nodarbin t ba 1 2 izgl t ba un prasmes

Cilvkresursi un nodarbintba 1.2.Izgltba un prasmes

1.2.2. Mizgltbas attstba un izgltb un mizgltb iesaistto institciju rcbspjas un sadarbbas uzlaboana 1.2.2.4. Izgltbas pieejambas nodroinana socils atstumtbas riskam pakautajiem jaunieiem un iekaujoas izgltbas attstba 1.2.2.4.2. Atbalsta paskumu stenoana jaunieu socils atstumtbas riska mazinanai un jaunieu ar funkcionlajiem traucjumiem integrcijai izgltb

Inovatvas starpdisciplinras atbalsta paskumu programmas ievieana gargs un fizisks veselbas uzlaboanai, socils atstumtbas riska mazinanai brniem un jaunieiem Nr.2011/0306/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/109

Projekta vadtja: Dr.biol. Asoc. prof. D. Voita

PROJEKTU FINANS EIROPAS SAVIENBA

IEGULDJUMS TAV NKOTN


Projekta sadarb bas partneri

Projekta sadarbbas partneri

LATVIJAS BRNU UN JAUNIEU INVALDU SPORTA FEDERCIJA

 • Alksnes novada pavaldba

 • Iecavas novada Dome

 • Kuldgas novada pavaldba

 • Alksnes vidusskola - Vidzeme

 • Brieuciema pamatskola - Vidzeme

 • Codes pamatskola - Zemgale

PROJEKTU FINANS EIROPAS SAVIENBA

IEGULDJUMS TAV NKOTN


Projekta sadarb bas partneri turp

Projekta sadarbbas partneri (turp.)

 • Dobeles 1. vidusskola - Zemgale

 • Griu pamatskola - Zemgale

 • Iecavas interntpamatskola - Zemgale

 • Ilzenes pamatskola - Vidzeme

 • Jaunpiebalgas vidusskola - Vidzeme

 • Z. A. Meierovica Kabiles pamatskola - Kurzeme

 • Kuldgas 2.vidusskola - Kurzeme

PROJEKTU FINANS EIROPAS SAVIENBA

IEGULDJUMS TAV NKOTN


Projekta sadarb bas partneri turp1

Projekta sadarbbas partneri (turp.)

 • Kuldgas pamatskolas Basu filile - Kurzeme

 • Kuldgas Centra vidusskola - Kurzeme

 • Liepnas interntpamatskola -Vidzeme

 • Limbau 1.vidusskola -Vidzeme

 • Lvu pamatskola -Vidzeme

 • Meotnes pamatskola -Zemgale

 • Ozolaines pamatskola -Zemgale

 • Palsmanes specil interntpamatskola -Vidzeme

PROJEKTU FINANS EIROPAS SAVIENBA

IEGULDJUMS TAV NKOTN


Projekta sadarb bas partneri turp2

Projekta sadarbbas partneri (turp.)

PROJEKTU FINANS EIROPAS SAVIENBA

IEGULDJUMS TAV NKOTN

Pelu specil interntpamatskola attstbas centrs - Kurzeme

Pilsrundles vidusskola - Zemgale

Rzeknes Logopdisk interntpamatskola - Latgale

Rzeknes 1. vidusskola - Latgale

Rgas Juglas vidusskola

Rgas Imantas vidusskola

Andreja Pumpura Rgas 11. pamatskola

RPIVA Seminrs


Projekta sadarb bas partneri turp3

Projekta sadarbbas partneri (turp.)

PROJEKTU FINANS EIROPAS SAVIENBA

IEGULDJUMS TAV NKOTN

 • Rgas 62. vidusskola

 • Rgas 93. vidusskola

 • Stacijas pamatskola - Vidzeme

 • Umurgas pamatskola - Vidzeme

 • Vrmes pamatskola - Kurzeme

 • Vecsaules pamatskola - Zemgale

 • Vecumnieku vidusskola - Zemgale


Projekta sadarb bas partneri turp4

Projekta sadarbbas partneri (turp.)

PROJEKTU FINANS EIROPAS SAVIENBA

IEGULDJUMS TAV NKOTN

Biedrba Latvijas logopdu asocicija

Biedrba Latvijas mizgltbas atbalsta centrs

Biedrba TERAKOTA IMI

Kultras un izgltbas atbalsta biedrba

Latvijas brnu neirologu biedrba

Latvijas brnu psihiatru asocicija

Latvijas Universittes Kardioloijas zintniskais institts

Latvijas Universittes Rgas Medicnas koleda

Rgas Pedagoijas un izgltbas vadbas akadmija


Projekta m r is

Projekta mris

 • Nodroint mcbu atbalstu brniem un jaunieiem ar mcans un funkcionliem traucjumiem, realizjot inovatvas starpdisciplinras atbalsta paskumu programmas ievieanu gargs un fizisks veselbas uzlaboanai, socils atstumtbas riska mazinanai Rg un visos Latvijas novados.

PROJEKTU FINANS EIROPAS SAVIENBA

IEGULDJUMS TAV NKOTN


Projekta izpildes ilgums

Projekta izpildes ilgums

 • Plnotais projekta izpildes ilgums 24 mnei. (01.01.2012. 31.12.2013.)

PROJEKTU FINANS EIROPAS SAVIENBA

IEGULDJUMS TAV NKOTN


Projekt sasniedzamie r d t ji

Projekt sasniedzamie rdtji

 • Socils atstumtbas riska grupu izgltojamie, kas samui ESF atbalstu mcbm: 680 izgltojamie

 • Projekts tiks realizts mcbu iestds:

  • Rg - 5

  • Latgal - 2

  • Zemgal - 9

  • Vidzem 10

  • Kurzem- 6

PROJEKTU FINANS EIROPAS SAVIENBA

IEGULDJUMS TAV NKOTN


Projekta ievies ju sadarb ba ar sadarb bas partneriem

Projekta ieviesju sadarbba ar sadarbbas partneriem:

PROJEKTU FINANS EIROPAS SAVIENBA

IEGULDJUMS TAV NKOTN

 • lguma slgana ar izgltbas iestdm par sadarbbu inovatvs starpdisciplinrs atbalsta paskumu programmas ieviean;

 • specili seminri iesaistto sadarbbas partneru (izgltbas iestu) deleto specilistu pedagogu un, sekojoi, skolnu sagatavoanai darbam ar inovatvs starpdisciplinrs atbalsta paskumu programmu, ts specifiku un darba patnbm;


Projekta ievies ju sadarb ba ar sadarb bas partneriem1

Projekta ieviesju sadarbba ar sadarbbas partneriem:

PROJEKTU FINANS EIROPAS SAVIENBA

IEGULDJUMS TAV NKOTN

 • brnu un jaunieu, viu vecku informana par iespju iesaistties inovatvs starpdisciplinrs atbalsta paskumu programm, iespjamajiem ieguvumiem gargs un fizisks veselbas uzlaboanai;

 • inovatvs starpdisciplinrs atbalsta paskumu programmas realizcija katr sadarbbas izgltbas iestd, pc mcbu stundm;


Projekta tie s m r a grupas

Projekta ties mra grupas

PROJEKTU FINANS EIROPAS SAVIENBA

IEGULDJUMS TAV NKOTN

Brni un jauniei socils atstumtbas riska grups, tai skait, kuru vecki devuies pe uz rzemm un no nabadzgajm imenm;

Katr izgltbas iestd tiks izveidotas 1 3 skolnu grupas, grup tiks iekauti 12 - 14 skolni.


Cilv kresursi un nodarbin t ba 1 2 izgl t ba un prasmes

Inovatvas starpdisciplinras atbalsta paskumu programma tiks ieviesta ievrojot pctecbas un ldztiesbas principu sekojoos etapos:

1) brnu un jaunieu grupu veidoana;

2) inovatvas starpdisciplinras atbalsta paskumu programmas realizcija;

3) pieredzes apkopoana un iegto rezulttu multiplicana, sabiedrbas informana.

PROJEKTU FINANS EIROPAS SAVIENBA

IEGULDJUMS TAV NKOTN


B rnu un jaunie u grupu veido ana

Brnu un jaunieu grupu veidoana

PROJEKTU FINANS EIROPAS SAVIENBA

IEGULDJUMS TAV NKOTN

 • pamatojoties uz specilistu ieteikumiem, izvrtjot brnu un jaunieu psiholoisks un fizioloisks funkcijas: kustbu funkcionls attstbas, stja, iespjamie mcans, socils adaptcijas traucjumi un socils atstumtbas riski; sadarbb ar sadarbbas partneru izgltbas iestu pedagogiem un veckiem.


B rnu un jaunie u grupu veido ana1

Brnu un jaunieu grupu veidoana

PROJEKTU FINANS EIROPAS SAVIENBA

IEGULDJUMS TAV NKOTN

 • Skolnu grupu veidoan tiks izmantota skolnu un vecku anketana, sekmju novrtjums un iespjamo mcans/ uzvedbas un socilo risku novrtjuma anketa.

 • Darba telpu aprkojums notiks katr izgltbas iestd vienu reizi uzskot projektu. Tiks papildinta materili tehnisk bze (kancelejas preces, metodiskie materili u.c.), kas nepiecieami tieajam darbam ar skolniem.


Cilv kresursi un nodarbin t ba 1 2 izgl t ba un prasmes

Katr skol tiks veidotas 1 2 atbalsta un/vai socils korekcijas grupas, katr grup iekaujot 4 - 6 skolnus

PROJEKTU FINANS EIROPAS SAVIENBA

IEGULDJUMS TAV NKOTN

 • brni, kas mcs mjapmcb vai neapmekl skolu vispr

 • no nabadzgm un socil riska imenm - dodot iespju saemt papildu apmcbu - konsultatvo atbalstu dados mcbu priekmetos.

  Atbalsta un/vai socils korekcijas grupas tiks veidotas ar mri nodroint pc iespjas individulu pieeju katram skolnam, lai pievrstu uzmanbu tiei tiem traucjumiem, kuru uzlaboana katram konkrtajam brnam un jaunietim ir visbtiskk.


Cilv kresursi un nodarbin t ba 1 2 izgl t ba un prasmes

Katr skol tiks veidotas 1 2 atbalsta un/vai socils korekcijas grupas, katr grup iekaujot 4 - 6 skolnus

PROJEKTU FINANS EIROPAS SAVIENBA

IEGULDJUMS TAV NKOTN

 • Brnu un jaunieu atbalsta un socils korekcijas darbs mazs grups ar brniem, kuriem ir specifiski gargi, mcans, socili un fiziski traucjumi (mcans, uzvedbas, balsta kustbu aparta un citi traucjumi, piem., paaugstinta trauksme, depresivitte, stresa reaktivitte u.c.).


Cilv kresursi un nodarbin t ba 1 2 izgl t ba un prasmes

Katr skol tiks veidotas 1 2 atbalsta un/vai socils korekcijas grupas, katr grup iekaujot 4 - 6 skolnus

PROJEKTU FINANS EIROPAS SAVIENBA

IEGULDJUMS TAV NKOTN

 • brni ar ldzgm socilajm problmm (piem., viena vecka imene, vai vecki atrodas rpus Latvijas u.c.)

 • Socils korekcijas grups tiks iekauti brni ar uzvedbas traucjumiem.

 • Atbalsta un/vai socils korekcijas grupu darbs notiks regulri, katru nedu 1 2 stundas


Cilv kresursi un nodarbin t ba 1 2 izgl t ba un prasmes

Inovatvas starpdisciplinras atbalsta paskumu programmas realizcija - katr sadarbbas izgltbas iestd, katru darba dienu (pc stundm) 4 stundas

PROJEKTU FINANS EIROPAS SAVIENBA

IEGULDJUMS TAV NKOTN

 • Interaktvas darbncas - socilo, komunikatvo, uzmj prasmju un radouma pilnveidoanai;

 • Karjeras attstbas nodarbbas;

 • Prgjieni un mcbu ekskursijas - katr grup 2 reizes gad ( 1 prgjiens un 1 ekskursija);


Inovat vas starpdisciplin ras atbalsta pas kumu programmas realiz cija

Inovatvas starpdisciplinras atbalsta paskumu programmas realizcija

PROJEKTU FINANS EIROPAS SAVIENBA

IEGULDJUMS TAV NKOTN

 • Mcbu atbalsta sniegana - individulas daudzprofila specilistu konsultcijas atbilstoi funkcionlajiem un mcans traucjumiem;

 • Socilo prasmju pilnveidoana - notiks prrunjot ikdienas situcijas, izspljot lomu sples, pilnveidojot praktisks, ikdienas dzvei nepiecieams socils prasmes, ietverot saskarsmes prasmju padziintu apguvi, gan komunikatvs kompetences pilnveidoanu u.c.


Inovat vas starpdisciplin ras atbalsta pas kumu programmas realiz cija1

Inovatvas starpdisciplinras atbalsta paskumu programmas realizcija

PROJEKTU FINANS EIROPAS SAVIENBA

IEGULDJUMS TAV NKOTN

 • Personbas harmoniskas attstbas nodarbbas - paaugstinot pavrtjumu, mcans motivciju, dzves jgas izpratni, tdejdi mazinot trauksmi, depresivitti un citus psiholoisk riska faktorus.


Pieredzes apkopo ana un ieg to rezult tu multiplic ana sabiedr bas inform ana

Pieredzes apkopoana un iegto rezulttu multiplicana, sabiedrbas informana.

PROJEKTU FINANS EIROPAS SAVIENBA

IEGULDJUMS TAV NKOTN

 • Sabiedrbas informana par projekta mriem, gaitu un rezulttiem, lai veicintu ts ievieanu Latvijas skols


Projekta satura kvalit tes izpildes uzraudz ba

Projekta satura kvalittes izpildes uzraudzba

 • Projekta uzraudzbas padomi veidos 7 vadoie specilisti specilaj pedagoij, pedagoij, psiholoij, logopdij, medicn, rehabilitaloij un psihofizoloij.

PROJEKTU FINANS EIROPAS SAVIENBA

IEGULDJUMS TAV NKOTN


Paldies par uzman bu

Paldies par uzmanbu!

PROJEKTU FINANS EIROPAS SAVIENBA

IEGULDJUMS TAV NKOTN


ad
 • Login