GEN
Download
1 / 53

“Hastal ı k yoktur, hasta vard ı r...” (Anonim) - PowerPoint PPT Presentation


 • 192 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

GEN İ TOÜR İ NER S İ STEM HASTALIKLARIN A GİRİŞ: SEMPTOM VE BULGULAR TERMİNOLOJİSİ Yrd.Doç. Dr. Murat UĞRAŞ Üroloji Anabilim Dal ı. “Hastal ı k yoktur, hasta vard ı r...” (Anonim). ı. Üriner Terminoloji Ders Plan ı :. Sistemik bulgular Ağrı Gastrointestinal semptomlar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

“Hastal ı k yoktur, hasta vard ı r...” (Anonim)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


GENİTOÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARINAGİRİŞ:SEMPTOM VE BULGULARTERMİNOLOJİSİYrd.Doç.Dr. Murat UĞRAŞÜroloji Anabilim Dalı


“Hastalık yoktur, hasta vardır...” (Anonim)

ı


Üriner Terminoloji Ders Planı:

 • Sistemik bulgular

 • Ağrı

 • Gastrointestinal semptomlar

 • İşeme ile ilgili semptomlar

 • Cinsel fonksiyonlarla ilgili semptomlar

 • Diğer objektif bulgular


Sistemik bulgu??

Hem de ürogenital hastalıklarda!!..


1. Sistemik Bulgular:

a. Ateş:

Erişkinlerde 37,50C , çocuklarda 380C nin üzeri

i.Enfeksiyon

- Akut pyelonefrit

-Komplike sistit

ii.Tümör

Basit sistit ve kronik pyelonefritafebril hastalıklardır.


b. Kilo kaybı:

i.Tümör-ileri evre

ii.Böbrek yetmezliği

Kronik obstrüksiyon

Enfeksiyon

Otoimmun


c. Büyüme ve gelişme geriliği:

i.Böbrek yetmezliği

ii.Kronik pyelonefrit


AĞRI!!!


2. Ağrı:

 • Lokalize ağrı:

  Organın kendisinde görülür.

  Testis- Penis- Böbrek loju

 • Yayılan ağrı:

  Hasta organın uzağında, genellikle sağlam olan bir başka dokuda, ortak innervasyon nedeniyle görülür.

  Üst üreter taşları- skrotum, l.majus

  Akut sistit- penis ucu

  GİS veya jinekolojik


Böbrek kaynaklı ağrı:

 • Sürekli-aralıklı (ondülan)

 • Künt- kolik

 • Lokalize-yayılan

 • Flank bölgede hissedilir, Umblikus’a yayılır.


Akut renal kolik

 • Renal kapsülün ANİ-AKUT gerilmesi

  -Üreterin akut obstrüksiyonu, akut enflamasyon

  -Kanser, kronik pyelonefrit, böbrek taşı, tbc, polikistik hastalık

 • Kostovertebral açı hassasiyeti: Sakrospinalis kası - 12. kot


Pseudorenal ağrı:

T10-12.ci vertebra zorlanmalarında

Sabah azdır, gün içinde artar.

Fibromyalji, lomber disk hernisi, kronik pankreatit


Üreter ağrısı:

Akut obstrüksiyon!

Böbrek ağrısına ek olarak, renal pelvik kaslar ile üreter kas spazmına bağlı kolik!!

Yayılım:

Mesane- skrotum- testis

Vulva- L. Major

Sağ tarafta apandisit, sol tarafta divertikülit ile karışabilir.


Vezikal ağrı:

Akut üriner retansiyon-akut suprapubik ağrı

Mesanenin doldukça artan, işeme ile azalan ağrı

Akut sistit: Distal üretrada hissedilen yanma


Prostatik ağrı:

- Akut enflamasyon

- Perine ve perianal alanda ağrı

- Genellikle dizüri, sık işeme ve aniden idrara sıkışmahissi ile birlikte


Testiküler ağrı:

 • Travma, enfeksiyon, torsiyon

 • Hidrosel, spermatosel, komplike olmamış testistümörü genellikle ağrı yapmaz.

 • Varikosel, egzersiz ile artan ağrı yapabilir.

 • Üst üreter taşları ve indirekt inguinal hernide

  yayılan ağrı testiste hissedilir.


Epididim ağrısı:

Akut enfeksiyon-epididimit

Sırt ve bacak ağrısı:

Mesane çıkış obstrüksiyonu bulguları

ile birlikte ise:Kemik metastazı?


Gastrointestinal bulgular??


3. Üriner hastalıkların gastrointestinal semptom ve bulguları:

 • Komşuluk:

  i.İnflamasyon

  ii.Enfeksiyon

  iii.Tümör

 • Renointestinal refleksler

  İki sistemin innervasyonunun ortak olması

 • Peritoneal irritasyon:

  Böbreklerin ön yüzü periton arka yaprağı ile komşudur.

  Defans-rijidite ve rebound!!


İşeme semptomları:


3. İşeme ile ilgili semptomlar:

 • Erişkin mesane kapasitesi: yaklaşık 400 ml

 • Günlük işeme sayısı: 4-5

 • Gece işeme sayısı: 0!


1-İrritatif semptomlar

2-Obstrüktif semptomlar

3-İnkontinans

4-Diğer semptomlar


İrritatif Semptomlar:

 • Frequency: pollaküri (Sık idrara çıkma)

  i.Fonksiyonel mesane kapasitesinin azalması1.İşedikten sonra idrar kalması

  2.Mesane kompliyansının azalması

  3.Mesane duvarı gerildiğinde ağrı meydana gelmesi

  ii.Mesane duvar fibrozisi:

  1.Tbc

  2.Radyasyon sistiti

  3.İnterstisyel sistit

  4. Şistozomiazis


 • Noktüri: (Gece idrar için uykudan kalkma)

  i.Fonksiyonel mesane kapasitesinin azalması

  ii.Kardiyak noktüri

  iii.Böbrek konsantrasyon fonksiyonu bozukluğu

  iv. Aşırı sıvı ve/veya diüretik


 • Urgency: (Ani ve şiddetli sıkışma hissi)

  i.İnflamasyon

  ii.Enfeksiyon

  iii.Mesanenin nörolojik bozuklukları

  iv.Çok düşük pH (KOAH)


 • Dizüri: (İşerken ağrı duyma)

  i.Akut enfeksiyon

  ii. Taş

  Erkeklerde distal üretrada

  Kadınlarda tüm üretrada

  İşeme bittiğinde ağrı sona erer.


Obstrüktif semptomlar:

İdrarın mesaneden atılmasının engellendiği durumlarda

 • Hesitancy: (Duraksama)

  Hastanın idrarını yapmak için beklediği sürenin uzaması

  - BPH, üretra darlığı


 • İdrar akım gücü ve kalibresinin azalması:

  < 20 ml/sn

 • Terminal dribbling: (İdrar sonu damlama)

 • Akut üriner retansiyon-glob vesicale

 • Kesik kesik işeme

 • Rezidüel idrar hissi


İnkontinans: (İdrarını tutamama)

 •  Sürekli inkontinans: Total inkontinans

  İdrarın her zaman kontrolsüz kaybı


i.Ektopik üreter ağzı

ii.Vezikovajinal fistül

iii. Sfinkterik fonksiyonun tamamen kaybı


 • Stres inkontinans:

  Karın içi basıncı artıran durumlarda idrar kaçırma

  i.Sfinkterik fonksiyonun hafif derecede azalması

  ii.Fazla sayıda doğum

  iii.Pelvik taban kaslarının zayıflığı

  iv.Mesane ve sfinkterin bazı nörolojik hastalıkları


 • Urge inkontinans:

  Ani sıkışma hissi ile birlikte kotrolsüz idrar kaçırma

  i.Akut sistit

  ii.Nörolojik bazı hastalıklar (Üstmotor nöron bozuklukları)

  iii.Sinirli ve gergin kadınlar


 • Enürezis nocturna:

  Gece, uyurken ve farkında olmadan idrar kaçırma

  i.Psikolojik

  ii.Nöromuskuler sistemin gelişmebozukluğu

  iii.Enfeksiyon-inflamasyon


 • Paradoks inkontinans:

  (Taşma inkontinansı, overflow inkontinans)

  Tam boşalamayan idrarın basıncı, sfinkterik

  basıncı aştığı zaman idrar kaçırma

  i. Mesane çıkış obstrüksiyonu

  ii. Kronik idrar retansiyonu

  iii. Flask (gevşek) mesane


Diğer semptomlar:

 • Oligüri- Anüri:

  Az idrar yapma veya hiç idrar yapmama

  1. Prerenal

  i.Sıvı açığı

  ii.3. Boşluklara sıvı kaçışı

  iii.Kalp yetmezliği

  2. Renal

  i.Akut böbrek yetmezliği

  ii.Kronik böbrek yetmezliğinin son dönemi

  3.Postrenal

  i.Obstrüksiyon


 • Pnömatüri:

  İdrar içinde hava varlığı

  i.Üriner sistem ile intestinal sistem arasında fistül

  ii.Gaz oluşturan mikroorganizmalarla enfeksiyon

 • Bulanık idrar:

  i.Alkali idrar

  ii. Fosfatüri


 • Şilüri:

  İdrarın süt rengi ve kıvamında gelmesi

  Lenfatik sistem fistülü

  - Travma, tbc, tümör, filariazis


 • Hematüri:

  İdrarın kan ile karışık gelmesi

  Makroskopik: 1 cc idrarda 105 < adet eritrosit

  Mikroskopik: 200 büyütmede her sahada 2-3 eritrosit

  Menstrüasyona dikkat!!


1.Üriner sistem tümörleri

2.Taş hastalığı

3.Enfeksiyon

4.Enstrümantasyon

5.Travma

6.Renal hastalıklar

7.Akut dekompresyon


Kanamanın zamanlamasına göre:

a.İnisyal hematüri

b.Terminal hematüri

c. Total hematüri


5. Cinsel fonksiyonlarla ilgili semptomlar:


 • Libido kaybı

  i.Testosteron eksikliği

  ii. Psikojenik


 • Erektil disfonksiyon

  Vajinal penetrasyona uygun rijiditede ereksiyonun sağlanamaması veya sürdürülememesi

  i.Psikojenik

  ii.Organik

  1.Damar yapıları

  2.Kas yapıları

  3. Sinirler


 • Ejekülasyon olmaması (Anejekülasyon)

  i.Androjen yetmezliği

  ii.Sempatik denervasyon

  iii.İlaçlar (alfa blokerler)

  iv. Mesane boynu – prostat cerrahisi


 • Anorgazmi

  i.Psikojenik

  ii.Periferal nöropati (Diyabet)

 • Prematür ejekülasyon

  Cinsel ilişkinin başlamasından sonra 1 dakika içinde ejekülasyon meydana gelmesi

  i. Psikojenik


6. Diğer objektif bulgular

 • Üretral akıntı:

  i.Üretrit: N. gonorrhoeae veya C. trachomatis

 • Kanlı ejekülasyon:Hematospermi

  i.Prostat-seminal vezikül enfeksiyonu

  ii.Tbc

  iii. Hipertansiyon


 • Jinekomasti:

  i.Östrojen kullanan erkekler

  ii.Bazı testis tümörleri:

  1.Koryokarsinom

  2. Sertoli cell Ca


ad
 • Login