“Hastal ı k yoktur, hasta vard ı r...” (Anonim) - PowerPoint PPT Presentation

GEN
Download
1 / 53

 • 178 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

GEN İ TOÜR İ NER S İ STEM HASTALIKLARIN A GİRİŞ: SEMPTOM VE BULGULAR TERMİNOLOJİSİ Yrd.Doç. Dr. Murat UĞRAŞ Üroloji Anabilim Dal ı. “Hastal ı k yoktur, hasta vard ı r...” (Anonim). ı. Üriner Terminoloji Ders Plan ı :. Sistemik bulgular Ağrı Gastrointestinal semptomlar

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

“Hastal ı k yoktur, hasta vard ı r...” (Anonim)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hastal k yoktur hasta vard r anonim

GENİTOÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARINAGİRİŞ:SEMPTOM VE BULGULARTERMİNOLOJİSİYrd.Doç.Dr. Murat UĞRAŞÜroloji Anabilim Dalı


Hastal k yoktur hasta vard r anonim

“Hastalık yoktur, hasta vardır...” (Anonim)

ı


Riner terminoloji ders plan

Üriner Terminoloji Ders Planı:

 • Sistemik bulgular

 • Ağrı

 • Gastrointestinal semptomlar

 • İşeme ile ilgili semptomlar

 • Cinsel fonksiyonlarla ilgili semptomlar

 • Diğer objektif bulgular


Hastal k yoktur hasta vard r anonim

Sistemik bulgu??

Hem de ürogenital hastalıklarda!!..


1 sistemik bulgular

1. Sistemik Bulgular:

a. Ateş:

Erişkinlerde 37,50C , çocuklarda 380C nin üzeri

i.Enfeksiyon

- Akut pyelonefrit

-Komplike sistit

ii.Tümör

Basit sistit ve kronik pyelonefritafebril hastalıklardır.


Hastal k yoktur hasta vard r anonim

b. Kilo kaybı:

i.Tümör-ileri evre

ii.Böbrek yetmezliği

Kronik obstrüksiyon

Enfeksiyon

Otoimmun


Hastal k yoktur hasta vard r anonim

c. Büyüme ve gelişme geriliği:

i.Böbrek yetmezliği

ii.Kronik pyelonefrit


Hastal k yoktur hasta vard r anonim

AĞRI!!!


2 a r

2. Ağrı:

 • Lokalize ağrı:

  Organın kendisinde görülür.

  Testis- Penis- Böbrek loju

 • Yayılan ağrı:

  Hasta organın uzağında, genellikle sağlam olan bir başka dokuda, ortak innervasyon nedeniyle görülür.

  Üst üreter taşları- skrotum, l.majus

  Akut sistit- penis ucu

  GİS veya jinekolojik


B brek kaynakl a r

Böbrek kaynaklı ağrı:

 • Sürekli-aralıklı (ondülan)

 • Künt- kolik

 • Lokalize-yayılan

 • Flank bölgede hissedilir, Umblikus’a yayılır.


Hastal k yoktur hasta vard r anonim

Akut renal kolik

 • Renal kapsülün ANİ-AKUT gerilmesi

  -Üreterin akut obstrüksiyonu, akut enflamasyon

  -Kanser, kronik pyelonefrit, böbrek taşı, tbc, polikistik hastalık

 • Kostovertebral açı hassasiyeti: Sakrospinalis kası - 12. kot


Hastal k yoktur hasta vard r anonim

Pseudorenal ağrı:

T10-12.ci vertebra zorlanmalarında

Sabah azdır, gün içinde artar.

Fibromyalji, lomber disk hernisi, kronik pankreatit


Hastal k yoktur hasta vard r anonim

Üreter ağrısı:

Akut obstrüksiyon!

Böbrek ağrısına ek olarak, renal pelvik kaslar ile üreter kas spazmına bağlı kolik!!

Yayılım:

Mesane- skrotum- testis

Vulva- L. Major

Sağ tarafta apandisit, sol tarafta divertikülit ile karışabilir.


Hastal k yoktur hasta vard r anonim

Vezikal ağrı:

Akut üriner retansiyon-akut suprapubik ağrı

Mesanenin doldukça artan, işeme ile azalan ağrı

Akut sistit: Distal üretrada hissedilen yanma


Hastal k yoktur hasta vard r anonim

Prostatik ağrı:

- Akut enflamasyon

- Perine ve perianal alanda ağrı

- Genellikle dizüri, sık işeme ve aniden idrara sıkışmahissi ile birlikte


Hastal k yoktur hasta vard r anonim

Testiküler ağrı:

 • Travma, enfeksiyon, torsiyon

 • Hidrosel, spermatosel, komplike olmamış testistümörü genellikle ağrı yapmaz.

 • Varikosel, egzersiz ile artan ağrı yapabilir.

 • Üst üreter taşları ve indirekt inguinal hernide

  yayılan ağrı testiste hissedilir.


Hastal k yoktur hasta vard r anonim

Epididim ağrısı:

Akut enfeksiyon-epididimit

Sırt ve bacak ağrısı:

Mesane çıkış obstrüksiyonu bulguları

ile birlikte ise:Kemik metastazı?


Gastrointestinal bulgular

Gastrointestinal bulgular??


3 riner hastal klar n gastrointestinal semptom ve bulgular

3. Üriner hastalıkların gastrointestinal semptom ve bulguları:

 • Komşuluk:

  i.İnflamasyon

  ii.Enfeksiyon

  iii.Tümör

 • Renointestinal refleksler

  İki sistemin innervasyonunun ortak olması

 • Peritoneal irritasyon:

  Böbreklerin ön yüzü periton arka yaprağı ile komşudur.

  Defans-rijidite ve rebound!!


Eme semptomlar

İşeme semptomları:


3 eme ile ilgili semptomlar

3. İşeme ile ilgili semptomlar:

 • Erişkin mesane kapasitesi: yaklaşık 400 ml

 • Günlük işeme sayısı: 4-5

 • Gece işeme sayısı: 0!


Hastal k yoktur hasta vard r anonim

1-İrritatif semptomlar

2-Obstrüktif semptomlar

3-İnkontinans

4-Diğer semptomlar


Rritat i f semptomlar

İrritatif Semptomlar:

 • Frequency: pollaküri (Sık idrara çıkma)

  i.Fonksiyonel mesane kapasitesinin azalması1.İşedikten sonra idrar kalması

  2.Mesane kompliyansının azalması

  3.Mesane duvarı gerildiğinde ağrı meydana gelmesi

  ii.Mesane duvar fibrozisi:

  1.Tbc

  2.Radyasyon sistiti

  3.İnterstisyel sistit

  4. Şistozomiazis


Hastal k yoktur hasta vard r anonim

 • Noktüri: (Gece idrar için uykudan kalkma)

  i.Fonksiyonel mesane kapasitesinin azalması

  ii.Kardiyak noktüri

  iii.Böbrek konsantrasyon fonksiyonu bozukluğu

  iv. Aşırı sıvı ve/veya diüretik


Hastal k yoktur hasta vard r anonim

 • Urgency: (Ani ve şiddetli sıkışma hissi)

  i.İnflamasyon

  ii.Enfeksiyon

  iii.Mesanenin nörolojik bozuklukları

  iv.Çok düşük pH (KOAH)


Hastal k yoktur hasta vard r anonim

 • Dizüri: (İşerken ağrı duyma)

  i.Akut enfeksiyon

  ii. Taş

  Erkeklerde distal üretrada

  Kadınlarda tüm üretrada

  İşeme bittiğinde ağrı sona erer.


Obstr ktif semptomlar

Obstrüktif semptomlar:

İdrarın mesaneden atılmasının engellendiği durumlarda

 • Hesitancy: (Duraksama)

  Hastanın idrarını yapmak için beklediği sürenin uzaması

  - BPH, üretra darlığı


Hastal k yoktur hasta vard r anonim

 • İdrar akım gücü ve kalibresinin azalması:

  < 20 ml/sn

 • Terminal dribbling: (İdrar sonu damlama)

 • Akut üriner retansiyon-glob vesicale

 • Kesik kesik işeme

 • Rezidüel idrar hissi


Nkontinans drar n tutamama

İnkontinans: (İdrarını tutamama)

 •  Sürekli inkontinans: Total inkontinans

  İdrarın her zaman kontrolsüz kaybı


Hastal k yoktur hasta vard r anonim

i.Ektopik üreter ağzı

ii.Vezikovajinal fistül

iii. Sfinkterik fonksiyonun tamamen kaybı


Hastal k yoktur hasta vard r anonim

 • Stres inkontinans:

  Karın içi basıncı artıran durumlarda idrar kaçırma

  i.Sfinkterik fonksiyonun hafif derecede azalması

  ii.Fazla sayıda doğum

  iii.Pelvik taban kaslarının zayıflığı

  iv.Mesane ve sfinkterin bazı nörolojik hastalıkları


Hastal k yoktur hasta vard r anonim

 • Urge inkontinans:

  Ani sıkışma hissi ile birlikte kotrolsüz idrar kaçırma

  i.Akut sistit

  ii.Nörolojik bazı hastalıklar (Üstmotor nöron bozuklukları)

  iii.Sinirli ve gergin kadınlar


Hastal k yoktur hasta vard r anonim

 • Enürezis nocturna:

  Gece, uyurken ve farkında olmadan idrar kaçırma

  i.Psikolojik

  ii.Nöromuskuler sistemin gelişmebozukluğu

  iii.Enfeksiyon-inflamasyon


Hastal k yoktur hasta vard r anonim

 • Paradoks inkontinans:

  (Taşma inkontinansı, overflow inkontinans)

  Tam boşalamayan idrarın basıncı, sfinkterik

  basıncı aştığı zaman idrar kaçırma

  i. Mesane çıkış obstrüksiyonu

  ii. Kronik idrar retansiyonu

  iii. Flask (gevşek) mesane


Di er semptomlar

Diğer semptomlar:

 • Oligüri- Anüri:

  Az idrar yapma veya hiç idrar yapmama

  1. Prerenal

  i.Sıvı açığı

  ii.3. Boşluklara sıvı kaçışı

  iii.Kalp yetmezliği

  2. Renal

  i.Akut böbrek yetmezliği

  ii.Kronik böbrek yetmezliğinin son dönemi

  3.Postrenal

  i.Obstrüksiyon


Hastal k yoktur hasta vard r anonim

 • Pnömatüri:

  İdrar içinde hava varlığı

  i.Üriner sistem ile intestinal sistem arasında fistül

  ii.Gaz oluşturan mikroorganizmalarla enfeksiyon

 • Bulanık idrar:

  i.Alkali idrar

  ii. Fosfatüri


Hastal k yoktur hasta vard r anonim

 • Şilüri:

  İdrarın süt rengi ve kıvamında gelmesi

  Lenfatik sistem fistülü

  - Travma, tbc, tümör, filariazis


Hastal k yoktur hasta vard r anonim

 • Hematüri:

  İdrarın kan ile karışık gelmesi

  Makroskopik: 1 cc idrarda 105 < adet eritrosit

  Mikroskopik: 200 büyütmede her sahada 2-3 eritrosit

  Menstrüasyona dikkat!!


Hastal k yoktur hasta vard r anonim

1.Üriner sistem tümörleri

2.Taş hastalığı

3.Enfeksiyon

4.Enstrümantasyon

5.Travma

6.Renal hastalıklar

7.Akut dekompresyon


Hastal k yoktur hasta vard r anonim

Kanamanın zamanlamasına göre:

a.İnisyal hematüri

b.Terminal hematüri

c. Total hematüri


5 cinsel fonksiyonlarla ilgili semptomlar

5. Cinsel fonksiyonlarla ilgili semptomlar:


Hastal k yoktur hasta vard r anonim

 • Libido kaybı

  i.Testosteron eksikliği

  ii. Psikojenik


Hastal k yoktur hasta vard r anonim

 • Erektil disfonksiyon

  Vajinal penetrasyona uygun rijiditede ereksiyonun sağlanamaması veya sürdürülememesi

  i.Psikojenik

  ii.Organik

  1.Damar yapıları

  2.Kas yapıları

  3. Sinirler


Hastal k yoktur hasta vard r anonim

 • Ejekülasyon olmaması (Anejekülasyon)

  i.Androjen yetmezliği

  ii.Sempatik denervasyon

  iii.İlaçlar (alfa blokerler)

  iv. Mesane boynu – prostat cerrahisi


Hastal k yoktur hasta vard r anonim

 • Anorgazmi

  i.Psikojenik

  ii.Periferal nöropati (Diyabet)

 • Prematür ejekülasyon

  Cinsel ilişkinin başlamasından sonra 1 dakika içinde ejekülasyon meydana gelmesi

  i. Psikojenik


6 di er objektif bulgular

6. Diğer objektif bulgular

 • Üretral akıntı:

  i.Üretrit: N. gonorrhoeae veya C. trachomatis

 • Kanlı ejekülasyon:Hematospermi

  i.Prostat-seminal vezikül enfeksiyonu

  ii.Tbc

  iii. Hipertansiyon


Hastal k yoktur hasta vard r anonim

 • Jinekomasti:

  i.Östrojen kullanan erkekler

  ii.Bazı testis tümörleri:

  1.Koryokarsinom

  2. Sertoli cell Ca


 • Login