Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní - PowerPoint PPT Presentation

Teorie d chodov ch majetkov ch spot ebn ch a ekologick ch dan
Download
1 / 36

 • 77 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. Osobní důchodové daně. Daň ze zisku společností. Příspěvky na sociální zabezpečení. Majetkové daně. Spotřební daně. Ekologické daně. 1. Osobní důchodové daně.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Teorie d chodov ch majetkov ch spot ebn ch a ekologick ch dan

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.


Obsah p edm tu

Obsah předmětu

 • Osobní důchodové daně.

 • Daň ze zisku společností.

 • Příspěvky na sociální zabezpečení.

 • Majetkové daně.

 • Spotřební daně.

 • Ekologické daně.


1 osobn d chodov dan

1. Osobní důchodové daně

 • Charakteristika :

  • nejdůležitější daň s nejvyšší mírou komplexnosti, spravedlnosti a ekonomické efektivnosti;

  • daň zahrnuje solidaristické prvky;

  • předmětem zájmu a diskusí je tzv. progresivní sazba daně (její kritici uvádějí destimulační působení vysokých mezních sazeb odrazující poplatníky od práce a jiných ekonomických činností a vedoucích k preferování volného času a zdokonalování daňových úniků);

  • podmínkách ČR jde o daň z příjmů fyzických osob;

  • anglický termín „personal income tax“;

  • daň se neplatí v daňových oázách (např. Bahamy,Bahrain, Bermudy, Island, Kuvajt, Omán, Saudská Arábie, SAE, Uruguay°.

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

1. Osobní důchodové daně


1 osobn d chodov dan1

1. Osobní důchodové daně

 • Geneze :

  • zavedena v roce 1799 ve Velké Británii z důvodu financování válek jako zdanění zisku, od roku 1803 byla rozšířena na všechny příjmy;

  • v Rakousku zavedena v roce 1812 jako výdělková daň a v Rakousku – Uhersku (na území dnešní ČR) pak 1849;

  • po 2. světové válce, zejména v 60. letech růst sazeb (USA, VB až 90 %);

  • od 80. let postupné snižování daňových sazeb, mění se tzv. daňový mix, tj. podíl daní přímých a nepřímých, ve prospěch daní nepřímých;

  • v ČR snižovány daňové sazby postupně od roku 1993 do dneška.

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

1. Osobní důchodové daně


1 osobn d chodov dan2

1. Osobní důchodové daně

 • Vlastnosti daně (pozitivní) :

  • daň odpovídá principu platební schopnosti;

  • výnosy daně jsou pružné;

  • daň nezpůsobuje distorze v cenách;

  • daň je dobrým makroekonomickým stabilizátorem;

  • daň je „průhledná“, neboť velikost daňového břemene poplatníka je zřejmá;

  • není problém se zdrojem platby.

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

1. Osobní důchodové daně


1 osobn d chodov dan3

1. Osobní důchodové daně

 • Metodika stanovení daňové povinnosti :

  • zdanitelný upravený příjem (dílčí základ daně, základ daně);

  • nezdanitelné části a odčitatelné položky;

  • základ daně;

  • sazba daně (nejčastěji progresivní);

  • daň;

  • slevy na dani;

  • daň po slevách.

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

1. Osobní důchodové daně


1 osobn d chodov dan4

1. Osobní důchodové daně

 • Rozhodující výnosy plynou z následujících příjmů (důchodů) :

  • pracovní příjmy (75 % všech příjmů);

  • příjmy z podnikání (15 % všech příjmů);

  • nájemné;

  • veřejné penze;

  • kapitálové výnosy;

  • ostatní příjmy (výnosy).

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

1. Osobní důchodové daně


1 osobn d chodov dan5

1. Osobní důchodové daně

 • Slevy na dani nebo také tzv. úlevy na dani jsou v daňových systémech rozlišovány jako :

  • standardní;

  • nestandardní.

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

1. Osobní důchodové daně


1 osobn d chodov dan6

1. Osobní důchodové daně

 • Ke standardním slevám (úlevám) na dani patří zejména :

  • základní sleva na poplatníka;

  • odpočet skutečných nebo paušálních nákladů;

  • úlevy u pracovních příjmů (důchodů);

  • slevy na manželku (manžela) bez vlastních příjmů nebo úlevy na rodinný stav (ve Francii existují tzv.rodinné koeficienty);

  • slevy na invaliditu;

  • odpočet příspěvků na sociální pojištění;

  • úlevy pro starší občany;

  • úlevy pro hospodyně a pečovatelky o děti;

  • úlevy na závislé osoby.

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

1. Osobní důchodové daně


1 osobn d chodov dan7

1. Osobní důchodové daně

 • K nestandardním slevám (úlevám) patří zejména :

  • odpočet úroků z úvěrů (např. hypotečního na byt);

  • odpočet zaplacených příspěvků na penze;

  • odpočet zaplacených příspěvků pojistného na dožití;

  • odpočet nákladů na lékařskou péči;

  • úlevy při poskytnutí příspěvků na charitativní účely;

  • úlevy na investice (případně daňové prázdniny);

  • úlevy na pořízení bydlení;

  • úlevy na provádění výzkumu a vývoje;

  • slevy na studium poplatníka a jeho dětí;

  • slevy na pracovní důchody;

  • úlevy pro mladé podnikatele nebo určité druhy podnikání;

  • odpočet členských příspěvků člena odborové organizace;

  • odpočet nákladů na zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

1. Osobní důchodové daně


1 osobn d chodov dan8

1. Osobní důchodové daně

 • Sazby daně :

  • jednotná sazba daně (např. 15 %, 19 %);

  • sazba daně se stupňovitou progresí (např. do 10 %, nad 20 %);

  • klouzavě progresivní sazba daně (s několika marginálními sazbami daně);

  • klouzavá progrese se vzorcem výpočtu daně.

 • Klouzavá progrese se vzorcem výpočtu daně je např. následující :

 • X je základ daně;

 • Y = (X – 7 200)/10 000

 • Z = (X – 9 216)/10 000

 • Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

  1. Osobní důchodové daně


  1 osobn d chodov dan9

  1. Osobní důchodové daně

  • Sazby osobní důchodové daněve vybraných zemích▬▬►

  • V řadě zemí se uplatňuje daňový splitting(společné zdanění manželů)většinou na dobrovolné bázi.

  Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

  1. Osobní důchodové daně


  1 osobn d chodov dan10

  1. Osobní důchodové daně

  • Podíl jednotlivých daní včetně pojistného na sociální zabezpečení na HDP a na celkovém objemu vybraných daní v ČR :

  Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

  1. Osobní důchodové daně


  2 da ze zisku spole nost

  2. Daň ze zisku společností.

  • Charakteristika :

   • pojmové rozdíly pramení z právních předpisů jednotlivých států;

   • anglický název „corporation income tax“;

   • ve většině zemí je výnos z této daně menší než daň z osobních důchodů (cca na úrovni 1/3);

   • podíl daní na celkových daňových výnosech v zemích OECD se pohybuje v intervalu 3,5 až 19,1 %;

   • existují názory, že tato daň nemá ekonomické opodstatnění, neboť společnosti nemají zvláštní zdaňovací kapacitu, všechny zisky se stanou osobními důchody fyzických osob a podlehnou zdanění ODD;

   • podnikatelé upozorňují na to, že daň zdražuje výrobu a zvyšuje ceny;

   • společnosti přesouvají daň na jiné subjekty (dopředu do cen nebo dozadu na jiné subjekty);

   • je obtížné definovat „zdanitelný zisk“ jednoduchým způsobem, převod zisku na základ daně bývá složitou operací a navozuje možnost operovat s daňovým základem, což zpochybňuje oprávněnost této daně, daň ztrácí neutrální charakter, neboť ze dvou ve skutečnosti stejných zisků je placena různá výše daně;

   • vzniká problém dvojího zdanění (např. dividend), u společností je zdaněn nejprve zisk a pak dividenda.

  Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

  2. Daň ze zisku společností


  2 da ze zisku spole nost1

  2. Daň ze zisku společností.

  • Geneze :

   • historickým předchůdcem jsou různé výnosové daně známé již ze starověku, které postihovaly zisky z pozemků, živností, domů (třicátek, desátek), dále daně určené podle počtu tovaryšů nebo s návazností na daň z krbů, oken;

   • koncem 19. století vznikly výnosové daně uložené přímo na účetní zisk;

   • první daň z důchodu společností vznikla v Prusku (1891) s nízkou sazbou 4 %;

   • na území dnešní ČR byla zavedena daň ze zisků společností v roce 1898 v souvislosti s Böhm-Bawerkovou reformou se sazbou daně 10 %.

  Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

  2. Daň ze zisku společností


  2 da ze zisku spole nost2

  2. Daň ze zisku společností.

  • Vlastnosti daně (pozitivní) :

   • společnosti platí za využívání veřejných služeb (využívají infrastruktury v určitém místě a daň ze zisku je platbou za tyto služby);

   • daň kompenzuje omezenost ručení právnických osob za závazky (buď neručí nebo jen do výše upsaného jmění);

   • jsou zdaňovány zisky, které by na personální úrovni unikly zdanění;

   • daň lze využít v hospodářské politice (podpora výzkumu a vývoje, ekologických aktivit, regionů, odvětví, malých firem, investic).

  Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

  2. Daň ze zisku společností


  2 da ze zisku spole nost3

  2. Daň ze zisku společností.

  • Metodika a problémy při stanovení daňové povinnosti :

   • základ daně se ve většině zemí stanovuje z účetního zisku mimoúčetní transformací;

   • z upraveného základu daně se sazbou daně stanovuje daňová povinnost;

   • v některých zemích se od vypočtené daně uplatňuje odpočet slevy na dani;

   • stanovení základu daně je rovněž ovlivněno uplatňovaným systémem účetnictví (není kompatibilita mezi jednotlivými zeměmi);

   • v daňových základech vznikají diference, které mají původ v rozdílném pojetí daňově uplatňovaných nákladů (tzv. daňově uznatelných nákladů), v rozdílné úrovni odpisování majetku a v daňových úlevách včetně započtení obchodních ztrát;

   • existují rovněž daňové stimuly z důvodu přilákání přímých zahraničních investic;

   • uplatňují se rovněž systémy, v rámci nichž je základ daně ovlivňován tvorbou rezerv, uplatňováním pohledávek a opravných položek.

 • Sazby daně :

 • jednotná sazba daně (např. 19 %, 21 %, 35%);

 • progresivní sazba daně (Švýcarsko, Rumunsko, Bulharsko);

 • degresivní sazba daně (Nizozemí).

 • Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

  2. Daň ze zisku společností


  2 da ze zisku spole nost4

  Sazby daní z příjmů společností ve vybraných zemích :

  2. Daň ze zisku společností.

  • Sazby daní z příjmůspolečnostíve vybraných zemích :

  Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

  2. Daň ze zisku společností


  3 p sp vky na soci ln zabezpe en

  3. Příspěvkyna sociální zabezpečení.

  • Charakteristika :

   • příspěvky na sociální zabezpečení jsou rozděleny mezi zaměstnance a zaměstnavatele, platí je také podnikatelé a jiné osoby SVČ;

   • příspěvky na SZ placené fyzickými osobami (zaměstnanci a podnikajícími osobami) mají ekonomicky charakter osobních důchodových daní;

   • na rozdíl od daní u nich neexistuje nezdanitelné minimum, je zde stanoven minimální a maximální vyměřovací základ;

   • zmenšují průhlednost daňového systému;

   • z mikroekonomického hlediska jde o daň placenou na trhu práce, o kterou se z hlediska daňového břemene dělí zaměstnanec (prodává pracovní sílu) a zaměstnavatel (kupuje pracovní sílu);

   • z teorie přesunu a dopadu vyplývá, že na konkurenčním trhu není rozhodující, na které straně trhu je daň statutárně uložena;

  Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

  3. Příspěvky na sociální zabezpečení


  3 p sp vky na soci ln zabezpe en1

  3. Příspěvkyna sociální zabezpečení.

  • ekonomický důsledek této daně čili množství použité práce, cena práce i důchody účastníků by byly stejné, i kdyby celou daň platili zaměstnanci nebo naopak zaměstnavatelé, nezáleží na tom, v jakém poměru se o pojistné dělí zaměstnanci či zaměstnavatelé;

  • protože trh práce má však ke konkurenci daleko a cena práce není pružná (v důsledku činnosti odborů), bude pojistné dopadat na tu stranu trhu, kde je zákonem uložena;

  • příspěvky na sociální zabezpečení placené zaměstnavateli jsou vlastně daněmi z pracovní síly, zdražují výrobní faktor – práci, mají proto distorzní účinek na výběr výrobních faktorů;

  • příspěvky na sociální zabezpečení placené zaměstnavatelem zvyšují cenu práce a nezaměstnanost;

  • přesouváním dopředu, tj. do cen výrobků a služeb, dochází k dopadu břemene na kupující (spotřebitele) a jejich dopad je regresivní;

  • přesouváním dozadu, tj. na pracovníky, snižují jejich reálnou mzdu a jejich dopad je převážně regresivní;

  • příspěvky na zdravotní pojištění platí za určitou skupinu osob stát.

  Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

  3. Příspěvky na sociální zabezpečení


  3 p sp vky na soci ln zabezpe en2

  3. Příspěvkyna sociální zabezpečení.

  • Geneze :

   • příspěvky na sociální zabezpečení zavedeny v roce 1880 v Německu pro státní zaměstnance (Bismarckova daň), později pro průmyslové dělníky a následně pro ostatní zaměstnance;

   • masový rozvoj v západní Evropě po 2. světové válce (hlavní příčina růstu příjmů veřejných výdajů v této době).

 • Vlastnosti = potřeba finančně zajistit platby :

  • starobních, invalidních a dalších důchodů;

  • dávek nemocenského pojištění;

  • dávek v mateřství;

  • dávek v nezaměstnanosti;

  • náhrad při pracovních úrazech;

  • zdravotnických služeb;

  • dalších dávek podle konkrétních podmínek v jednotlivých zemích

 • Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

  3. Příspěvky na sociální zabezpečení


  3 p sp vky na soci ln zabezpe en3

  3. Příspěvkyna sociální zabezpečení.

  • Vyměřovací základ :

   • je stanoven podobně jako základ osobní důchodové daně s tím rozdílem, že zúčtovaný příjem je pro účely stanovení základu daně modifikován (super hrubý příjem, odčitatelné položky aj.);

   • z některých příjmů se příspěvek na sociální pojištění neplatí (příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy osvobozené od daně nebo některé zákonem stanovené zdanitelné příjmy, příjmy z dohody o provedení práce);

   • mezinárodní porovnání je velmi obtížné;

   • na rozdíl od osobní důchodové daně zde neexistuje nezdanitelné minimum, ale naopak minimální a maximální vyměřovací základ (zastropování).

 • Sazby příspěvků na sociální zabezpečení :

  • v zemích EU poměrně vysoké oproti zámořským zemím;

  • v ČR činí sazba pro zaměstnance 12,5 %, pro zaměstnavatele 35 %, tj. celkem 47,5 % (srovnej : Austrálie 0 %, USA 15 %, Rakousko 39,75 % a Německo 41,3%).

 • Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

  3. Příspěvky na sociální zabezpečení


  4 majetkov dan

  4. Majetkové daně.

  • Charakteristika :

   • předmětem daně je stavová veličina, tj. majetek v movité nebo nemovité podobě;

   • zohledňují dodatečnou platební kapacitu poplatníka;

   • přispívají ke zvýšení horizontální a vertikální spravedlnosti;

   • doplňují redistribuční účinek daňové soustavy (význam těchto daní z hlediska objemu výběru daní je malý);

   • právnické a podnikající fyzické osoby mohou část daně přesunout do spotřeby prostřednictvím cen a toto daňové břemeno pak dopadá regresivně;

   • v zemích OECD činí podíl majetkových daní na HDP 1,9 % (v ČR 0,5 %) a na celkovém objemu vybraných daní 5,6 % (v ČR 1,4 %);

   • u daní z nemovitostí placených do místních rozpočtů je argumentem spravedlivého zdanění princip prospěchu, neboť vlastníci nemovitostí platí prostřednictvím těchto daní za služby veřejné infrastruktury v místě, kde je nemovitost situována;

   • nevýhodou je nerovnost ve zdanění movitého a nemovitého majetku;

   • nevýhodou je zároveň dvojí zdanění stejného objektu, každý majetek pochází z akumulovaných důchodů.

  Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

  4. Majetkové daně


  4 majetkov dan1

  4. Majetkové daně.

  • Geneze :

   • původně vznikly jako daně z pozemků (starověk, středověk);

   • později se začaly zdaňovat stavby a budovy nebo jejich části (daně z komínů, daně z oken).

 • Vlastnosti majetkových daní :

  • nemají distorzní účinky na práci;

  • mohou negativně ovlivňovat úspory, neboť zdaňují jejich akumulovaný výsledek;

  • mohou směřovat vlastníky k racionálnějšímu a efektivnějšímu nakládání s majetkem.

 • Klasifikace majetkových daní :

  • daně vybírané pravidelně, a to :

   • daně z čistého bohatství;

   • daně z nemovitostí;

  • daně vybírané nepravidelně, a to :

   • daně dědické;

   • daně darovací;

   • daně z převodu nemovitostí.

 • Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

  4. Majetkové daně


  4 majetkov dan2

  4. Majetkové daně.

  • Daně z čistého bohatství jsou ukládány na stav majetkových aktiv hmotných i nehmotných, snížených o závazky vztahující se k těmto aktivům. Subjektem daně jsou jednotlivci i společnosti. Objektem daně je stav majetku a tato daň je placena na úkor běžného příjmu poplatníků.

  • Nevýhodou daně z čistého bohatství, že stimuluje poplatníky ke shromažďování majetku právě v určité formě na úkor forem jiných.

  • Tato daň existuje ve třetině zemí OECD, výnos této daně je zpravidla příjmem centrálního rozpočtu (kromě Švýcarska, kde se jedná k kantonální daň).

  • Základem daně z čistého bohatství je zpravidla veškerý majetek přinášející příjem, zpravidla se však do základu daně nezahrnují umělecká díla, životní pojistky, starobní důchody, nehmotná hodnota firmy (goodwill), patenty a autorská práva. Čistý majetek je vždy sdružován v rámci jedné rodiny (manželé a jejich závislé děti). Základem daně je vždy peněžní částka (daň ad valorem).

  • Sazby daně z čistého bohatství jsou nízké, většinou jde o desetiny procenta. Mohou být proporcionální nebo progresivní (u progresivních je mezní sazba nejvýše 3 %). Často se u této daně stanovuje nezdanitelné minimum (Lucembursko, Francie).

  Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

  4. Majetkové daně


  4 majetkov dan3

  4. Majetkové daně.

  • Daně z nemovitostí jsou historicky nejstarší. Předmětem daně jsou pozemky a stavby. Většinou tvoří příjem místních rozpočtů. Daně z nemovitostí jsou ukládány jako jednotkové (výměra pozemku v m2, počet podlaží) nebo ad valorem (základem daně je cena pozemku nebo stavby).

  • Daně dědické a darovací nemají časově pravidelný charakter a vztahují se na bezúplatné převody movitého a nemovitého majetku mezi subjekty za života dárce (daň darovací) nebo při úmrtí zůstavitele (daň dědická). Mají charakter daně z kapitálových transferů. Sazby daní bývají zpravidla progresivní a mají vazbu na stupeň příbuzenského vztahu.

  • Daně z úplatných převodůnemovitého majetku se zpravidla platí při prodeji nemovitostí. Jejich objektem je stav majetku. Sazby daně bývají jak progresivní, tak jednotné.

  Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

  4. Majetkové daně


  5 spot ebn dan

  5. Spotřební daně.

  • Charakteristika :

   • jde o daně nepřímé;

   • daňové břemeno je přesunuto a dopadá na kupujícího (spotřebitele);

   • u DPH je podíl daně v konečné spotřebitelské ceně stejný ve všech výrobcích a službách se stejnou sazbou;

   • to neplatí (viz DPH) u kaskádovitých daní, u daní výrobkových a daní z velkoobchodního obratu;

   • u daní kaskádovitých záleží na počtu zpracovatelských stupňů, neboť čím je jich více, tím více je také dvojího zdanění už jednou zdaněného základu;

   • daně spotřební (akcízy) mají selektivní charakter, postihují vybraný okruh zboží a jsou jednotkové, základ daně je ve fyzických jednotkách;

   • daně ze spotřeby působí jako daně in rem.

  Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

  5. Spotřební daně


  5 spot ebn dan1

  5. Spotřební daně.

  • Geneze :

   • předchůdci těchto daní byly různé poplatky a daně placené obchodníky při vjezdu na určité území nebo průjezdu územím (cla);

   • původně měly tyto daně postihovat obraty a zisky obchodníků, avšak přesouvaly se do cen;

   • jejich vývoj se ubíral dvěma směry, a to ve směru daní obratových (% z ceny obratu zboží) a spotřebních daní jednotkových týkajících se vybraného okruhu zboží;

   • DPH byla poprvé zavedena v roce 1967, a to ve Francii;

   • postupně byla DPH zavedena v Belgii, Německu, Itálii, Lucembursku a Nizozemí a následně v dalších zemích;

   • DPH není zavedena v USA, Austrálii a na Islandu.

  Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

  5. Spotřební daně


  5 spot ebn dan2

  5. Spotřební daně.

  • Klasifikace :

   • daně všeobecné (daně z prodejů, resp. obratů);

   • daně selektivní (spotřební, akcízy).

 • Daně z prodejů (sales taxes) mají postihovat všechny výdaje kupujících (spotřebitelů). Patří sem daně z obratu a DPH. Jsou ukládány ad valorem (v % z ceny prodaného zboží). Zpravidla jsou zdaňovány 2 sazbami.

 • Daně z prodejů mohou být :

  • jednofázové;

  • vícefázové.

 • Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

  5. Spotřební daně


  5 spot ebn dan3

  5. Spotřební daně.

  • Jednofázové daně jsou uvaleny na každý výrobek pouze jednou, na určitém stupni zpracování. Podle toho, na kterém stupni zpracování se platí, jde o daně z maloobchodního obratu, z velkoobchodního obratu nebo tzv. daň výrobkovou (uloženou na převod zboží mezi výrobcem a velkoobchodem). Základ daně je hrubý obrat.

  • Daně vícefázové jsou ukládány na každém stupni zpracování a mohou být :

   • duplicitní (kaskádovité);

   • neduplicitní.

 • Duplicita daně vyplývá ze zdaňování výrobku u každého ze zpracovatelů, kdy zpracovatelé nemohou od daňového základu odečíst hodnotu vstupů.

 • Mezi neduplicitní daně patří DPH odstraňující duplicity tak, že se vstupy podruhé již nezdaňují a dani podléhá pouze hodnota přidaná zpracováním u daného plátce.

 • Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

  5. Spotřební daně


  5 spot ebn dan4

  5. Spotřební daně.

  • Vlastnosti (výhody DPH) :

   • neutralita (umožňuje zdanit spotřebu domácností s vyloučením výrobních vstupů a bez ohledu na počet stupňů zpracování výrobků);

   • možnost zdanit služby (rozšíření základny zdanění);

   • výhodnost pro mezinárodní obchod (technika daně umožňuje vývoz bez daně);

   • spolehlivost výnosů pro stát (vyšší výnosy ze zdaněné spotřeby).

 • Vlastnosti (nevýhody DPH) :

  • daňové úniky;

  • náročnost přechodu na novou daň;

  • administrativní nákladnost fungování daně;

  • nebezpečí spojené s možností růstu inflace po zavedení daně.

 • Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

  5. Spotřební daně


  5 spot ebn dan5

  5. Spotřební daně.

  • Sazby DPH vevybraných zemích :

  Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

  5. Spotřební daně


  6 ekologick dan

  6. Ekologické daně.

  • Charakteristika :

   • jde o tzv. nápravnou daň, která má internalizovat externality (zahrnout je do nákladů na trhu);

   • ekologické daně jsou ukládány na produkty;

   • po zavedení se od nich očekává pozitivní vliv na životní prostředí;

   • při zavedení této daně se projeví vliv na daňovou základnu, o níž se má za to, že představuje environmentálně škodlivou výrobu.

  Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

  6. Ekologické daně


  6 ekologick dan1

  6. Ekologické daně.

  • Klasifikace :

   • podle druhů :

    • Pigouviánské daně se striktně drží teorie externalit (jsou uvaleny přímo na jednotku znečištění, CO2, SO2);

    • nepřímé ekologické daně (nejsou uvaleny na škodlivou látku, ale na zástupný faktor);

    • daně s neplánovaným ekologickým dopadem (mají pozitivní ekologický vliv).

   • podle předmětu :

    • daně z motorových paliv;

    • daně z automobilů;

    • daně z energetických surovin;

    • daň z emisí, poplatky za těžbu nerostných surovin, platby za využívání životního prostředí;

  Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

  6. Ekologické daně


  6 ekologick dan2

  6. Ekologické daně.

  • podle techniky zdanění :

   • emisní daně a poplatky;

   • výrobkové daně;

   • uživatelské poplatky;

   • administrativní poplatky;

   • odčitatelné daňové položky;

  • podle cílů :

   • účelové ekologické daně;

   • stimulační daně;

   • doplňkové ekologické daně.

  Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

  6. Ekologické daně


  6 ekologick dan3

  6. Ekologické daně.

  • Vlastnosti :

   • přesun zdanění z práce a kapitálu na zdroje znečištění;

   • odstranění těch prvků současného daňového systému, které nepříznivě dopadají na životní prostředí;

   • zachování principu „znečišťovatel platí“;

   • výnosová neutralita;

   • zkreslují chování ekonomických subjektů;

   • zhoršení konkurenční pozice výrobců;

   • zvyšují ceny základních výrobních faktorů a mohou vyvolat vznik inflace.

  Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

  6. Ekologické daně


 • Login