K re lilleholt
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

Kåre Lilleholt PowerPoint PPT Presentation


 • 57 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kåre Lilleholt. Obligasjonsrett hausten 2013. Fråvikeleg og ufråvikeleg lovgjeving. Fråvikeleg lovgjeving som bakgrunnsrett Ufråvikeleg lovgjeving kan ikkje fråvikast i det heile kan ikkje fråvikast til skade for den eine parten Lovgjeving om urimelege kontraktsvilkår

Download Presentation

Kåre Lilleholt

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


K re lilleholt

Kåre Lilleholt

Obligasjonsrett hausten 2013


Fr vikeleg og ufr vikeleg lovgjeving

Fråvikeleg og ufråvikeleg lovgjeving

 • Fråvikeleg lovgjeving som bakgrunnsrett

 • Ufråvikeleg lovgjeving

  • kan ikkje fråvikast i det heile

  • kan ikkje fråvikast til skade for den eine parten

 • Lovgjeving om urimelege kontraktsvilkår

  • avtl. §§ 36 og 37

  • EU-direktiv 93/13 om urimelege kontraktsvilkår


Standardvilk r som bakgrunnsrett

Standardvilkår som bakgrunnsrett

 • Standardvilkår og praksis

  • kan uttrykkje allereie etablert praksis

  • kan gje grunnlag for fast praksis

 • Einsidig utarbeidde standardvilkår

 • Framforhandla standardvilkår

  • entreprisekontraktar

  • fabrikasjonskontraktar i petroleumsverksemda

  • Incoterms


Internasjonal p verknad

Internasjonal påverknad

 • Lovgjevinga

  • CISG

  • EU-retten

 • Kontraktspraksis

 • Modellreglar

 • Særleg om utkastet til europeisk kjøpsrett


Tida for oppfylling

Tida for oppfylling

 • Oppfyllingstid, forfall

  • tidspunktet da oppfylling skal skje for ikkje å vera for sein

 • Avtaleregulering

 • Bakgrunnsreglar i lov

 • Typiske løysingar


Tid for oppfylling av anna enn pengar

Tid for oppfylling av anna enn pengar

 • Kjøp

  • innan rimeleg tid frå kontraktsinngåing

  • fast eigedom: tredje månadsskifte etter kontraktsinngåing

 • Løpande ytingar (leige, abonnement m.m.)

  • starttidspunkt

  • bestemt tidsrom eller på ubestemt tid

  • oppseiingsvern


K re lilleholt

 • Avtalar om fullføring av oppdrag m.m.

  • ferdigstilling

  • overtaking

  • (heimelsoverføring)

 • Rt. 2011 s. 670 (Nye Major)

  • avtaletolking

  • rimeleg framdrift


Stad for yting av anna enn pengar

Stad for yting av anna enn pengar

 • Lausøyrekjøp

  • hentekjøp

 • Andre avtalar

  • må fastleggjast ut frå samanhengen

 • Skjeringspunkt

  • stilt til disposisjon

  • overgjeving til fraktførar osv.


Tid og stad for oppfylling av pengar

Tid og stad for oppfylling av pengar

 • Når kreditor krev det (påkrav)

 • Betaling hos kreditor

  • men får mindre å seie ved betaling med kontopengar

 • Meir i Obligasjonsrett II


Yting mot yting

Yting mot yting

 • Kjøp

  • motyting vilkår for forfall

 • Løpande kontraktar

  • forskot eller etterskotsbetaling

 • Oppdrag

  • forskot eller etterskot

  • avdragsordningar


Tidleg oppfylling

Tidleg oppfylling

 • Frigjeringstid

 • Oppfylling før forfall

  • kan vera tillate

  • medverknad frå kreditor?

  • ulemper ved lagring m.m.?

  • bunde til bestemt føremål?

  • rentebinding m.m.


Kva som skal ytast

Kva som skal ytast

 • Samanhengen med mangelsreglane

  • krav til eigenskapar ofte definerte indirekte gjennom mangelsreglane

 • Hovudregel:

  • slike eigenskapar som kreditor med rette kan vente ut frå kontrakten og omstenda rundt kontrakten


Avtalen

Avtalen

 • Avtale om kvantitet

 • Avtale om kvalitet

 • Detaljeringsgraden

 • Tre variantar

  • avtale om kva debitor skal tilverke eller skaffe

  • avtale om kva kreditor kan vente av eit eksisterande objekt

  • særleg om tilsikringsansvar, Rt. 2005 s. 257 hårfjerningsapparat


Generelle krav til eigenskapar

Generelle krav til eigenskapar

 • Passe til vanleg bruksføremål

 • Passe til spesielt bruksføremål

  • debitors kjennskap, grunn til å lite på debitor

 • Prøve

 • Pakking

 • Tilhøyrsle (kjøp og pantsetjing av eigedom)

 • Andre generelle krav

  • «svare til det som forbrukeren har grunn til å forvente ved kjøp av en slik ting når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper» (fkjl. § 15)


Nokre d me fr rettspraksis

Nokre døme frå rettspraksis

 • Rt. 1998 s. 774 videospelardommen

 • Rt. 2008 s. 963 rottedom I

 • Rt. 2010 s. 103 Kistebakkane


Kistebakkane avsnitt 53 og 54

Kistebakkane avsnitt 53 og 54

 • «Det tilføyes at det dreier seg om et bolighus som i 2003 var 27 år gammelt. ... Etter lagmannsrettens vurdering er det også påregnelig at en brukt, eldre boligikke på ethvert punkt oppfyller alle krav til god håndverkskikk og byggeforskrifter. Slike avvik ved en eldre brukt bolig, uten at forholdet gir seg utslag i funksjonssvikt, vil etter omstendigheteneikke i seg selv representere mangler ved eiendommen i rettslig forstand. ... Disse utgangspunktene er jegenig i.»


Opplysningssvikt

Opplysningssvikt

 • Urette opplysningar

  • forholdet til avtalen

  • avvik

  • innverknad (Rt. 2003 s. 612 arealsviktdommen)

 • Manglande opplysningar

  • som debitor kjende eller måtte (eller burde) kjenne til

  • som kreditor hadde grunn til å rekne med å få

  • innverknad

 • Villeiande opplysningar (Rt. 2001 s. 369)


Tidspunkt for mangelsvurderinga

Tidspunkt for mangelsvurderinga

 • Levering, overtaking m.m.

 • Løpande ytingar

 • Skjult (latent) mangel

 • Mangel som oppstår seinare

  • oppstår ved mishald

  • funksjonsgaranti

levering

mangel viser seg


Vederlaget

Vederlaget

 • Prismodellar

  • fast sum

  • einingsprisar

  • prisoverslag (grenser for overskriding)

  • bestemt sum i husleigeforhold

 • Kontrakt utan fastsett pris

  • utfyllingsregel: gjengs pris o.l.


Avtala endringsrett

Avtala endringsrett

 • Endring av hovudytinga

  • avtak og forsyning

  • entreprise m.m., rammer for endring

 • Endring av vederlaget

  • som følgje av endra hovudyting

  • løpande ytingar

  • husleige

  • renter

 • Tilhøvet til kontraktsrevisjon

  • tomtefestesakene, Rt. 1999 s. 922, Rt. 2010. s. 1345


 • Login