Undersköterskans roll i framtiden 2012 –
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 36

Undersköterskans roll i framtiden 2012 – Aktivt medarbetarskap PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Undersköterskans roll i framtiden 2012 – Aktivt medarbetarskap. Vi har all anledning att vara stolta och glada!. Översikt medarbetaruppföljning -10 och -11 och -12. Vi har all anledning att vara stolta och glada!. Hur står sig LiÖ i Öppna jämförelser ?. ….men vi är inte nöjda….

Download Presentation

Undersköterskans roll i framtiden 2012 – Aktivt medarbetarskap

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Undersköterskans roll i framtiden 2012 –

Aktivt medarbetarskap


Vi har all anledning att vara stolta och glada!

Översikt medarbetaruppföljning -10 och -11 och -12


Vi har all anledning att vara stolta och glada!

Hur står sig LiÖ i Öppna jämförelser ?


….men vi är inte nöjda…..

”Bra vård och bättre hälsa

Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård finns tillgänglig när den behövs.”


Målbild 2015


Ett aktivt medarbetarskap

Medarbetarskap är medarbetarens relation till arbetet, arbetsplatsen och landstinget som helhet

Landstinget eftersträvar ett aktivt medarbetarskap, vilket innebär:

- ett gott bemötande mot patienter/kunder och medarbetare

- ansvar för sin egen och verksamhetens utveckling

- delaktighet och samverkan

- stolthet och engagemang för sina arbetsuppgifter

- ge och efterfråga återkoppling


Framtidens ledarskap bygger på ett aktivt medarbetarskap

 • medarbetaren är en medskapare till organisationens kultur, förändring och ledarskap (Tengblad 2003)

 • medarbetarskap är relationen till sitt eget arbete samt arbetsgivaren i stort (Tengblad 2003)

 • ledarskap skapas och bibehålls via kommunikation chef - medarbetare (Simonsson 2002)

 • känsla av otillräcklighet – vanligt inom vården (Burke 2003)

 • ”psychological contract” (Schein 1998)


Perspektiv på medarbetarskap

 • Medarbetarskap är för en organisation ett medledarskap

 • Thomas Andersson, forskare vid Högskolan Skövde:

  • Decentraliserat ansvar kräver nya roller hos chefer och medarbetare

  • Utan medarbetarnas engagemang får man inte den effektivitet och måluppfyllelse som behövs i verksamheten

  • Medarbetarskapet är en del av en organisations ledarskap – inte tvärtom


Utmaning för oss chefer?

Utmaning 1:

Hur kan vi som chefer medverka till att våra medarbetare tar det aktiva medarbetarskapet?

Utmaning 2:

Kan vi som chefer skapa förutsättningar för medarbetarskapet – utan att det känns som ytterligare en uppgift som läggs till utöver de många andra chefsuppgifterna?

Hur vi lyckas med detta – är en nödvändig investering för att få bra verksamhetsresultat och en bra arbetsmiljö


Utmaning för oss chefer?

Utmaning 1:

Hur kan vi som chefer medverka till att våra medarbetare tar det aktiva medarbetarskapet?

Utmaning 2:

Kan vi som chefer skapa förutsättningar för medarbetarskapet – utan att det känns som ytterligare en uppgift som läggs till utöver de många andra chefsuppgifterna?

Hur vi lyckas med detta – är en nödvändig investering för att få bra verksamhetsresultat och en bra arbetsmiljö

Nyckeln enligt Thomas Andersson är involvering – se Medarbetarskapshjulet


Medarbetarskapshjulet

Förtroende

&

öppenhet

Dialog

Sociala aktiviteter

Gemenskap

&

samarbete

Ansvarstagande

&

initiativförmåga

UPPDRAGET

Engagemang

&

meningsfullhet

Delaktighet i

visionsarbete

Ömsesidiga

åtaganden


Medarbetarskapshjulet

Förtroende

&

öppenhet

Dialog

Sociala aktiviteter

Gemenskap

&

samarbete

Ansvarstagande

&

initiativförmåga

UPPDRAGET

Engagemang

&

meningsfullhet

Delaktighet i

visionsarbete

Ömsesidiga

åtaganden

Hur kan vi som chefer medverka till att våra medarbetare tar det aktiva medarbetarskapet?


Forskning om förutsättningar för gott chef- och ledarskap

Tre huvudområden:

* Tydlighet

* Självinsikt/självkänsla

* KASAM – känsla av sammanhang (begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet)


KASAM - Kvalitetssäkring

Genomtänkt strategi vid olika beslut

Begriplighet – säkerställ att beslutet presenteras som förnuftsmässigt gripbar, informationen ordnad, strukturerad och sammanhängande

Hanterbarhet – säkerställ att chefer som informerar har det de behöver i form av underlag m.m. för att hantera de krav/frågor som medarbetare kommer med

Meningsfullhet – arbeta mycket med delaktighet - beslutet måste ändå kännas förståligt och meningsfullt och således presenteras på ett sådant sätt

Begriplighet

Hanterbarhet

Meningsfullhet


Ett aktivt medarbetarskap

Medarbetarskap är medarbetarens relation till arbetet, arbetsplatsen och landstinget som helhet

Landstinget eftersträvar ett aktivt medarbetarskap, vilket innebär:

- ett gott bemötande mot patienter/kunder och medarbetare

- ansvar för sin egen och verksamhetens utveckling

- delaktighet och samverkan

- stolthet och engagemang för sina arbetsuppgifter

- ge och efterfråga återkoppling


Grupp utveckling


Situation utveckling


Situation utveckling


Grupp utveckling


Situation utveckling


Ledning utveckling


Attraktivitet


Lojalitetsras – lojal mot företaget


 • Vad är viktigt för dig för att du ska trivas på ditt jobb och inte vilja byta arbetsgivare?


Forskningsresultat Uppsala universitet

 • Respekt

 • Samverkan

 • Påverka

 • Erkänsla (feedback)

 • Rätt belöning


LEAN – där medarbetarskap och ledarskap möts

- De verksamheter som enbart använder de tekniska redskapen och metoderna inom LEAN ………


LEAN – där medarbetarskap och ledarskap möts

 • De verksamheter som enbart använder de tekniska redskapen och metoderna inom LEAN ………

  …..når inte lika långt som de som även fokuserar på ”människan-perspektivet” i leanfilosofin (korrelationsstudie Brand och Larsson, 2011)

 • Ledarskapet och medarbetarskapet i samverkan är avgörande

 • Skapa en skuld- och skamfri miljö där avvikelser och misslyckande blir något att lära av

 • Skapa ett system för självförbättrande kultur

 • Alla deltar i problemlösande och chefen stödjer

 • Medarbetarna stöttar chefen att genomföra transformationen


Coachande ledarskap

 • 1, Förändringsvilja

 • Vilja att själv vilja förändra sig som ledare

 • Viljan att arbeta med ständiga förbättringar

 • Viljan att förmå medarbetarna att hela tiden vilja förbättring och förändring


1, Förändringsvilja

2, Coachande ledarskap

Hur göra?

1, Ställer frågor och har ett genuint intresse för människor

2, Sätter sig in i medarbetarnas situation och hur deras värld ser ut

3, Släpper taget om delar av ansvaret och bjuder in medarbetare att ta ansvar

4, Sätter upp delmål och stämmer av med medarbetarna kontinuerligt

5, Låter medarbetarna hitta svaren. Frågor är det coachande ledarskapets kraftfullaste verktyg


1, Förändringsvilja

2, Coachande ledarskap

3, Teamarbete

 • Stärka teamens arbete kring ett flöde eller process

 • Multiprofessionell organisation – särskilda utmaningar

 • Hitta nya arbetsformer och nya sätt att organisera team – utmanande och välkomnande för vissa och motarbetas av vissa


1, Förändringsvilja

2, Coachande ledarskap

3, Teamarbete

4, Visualisering av arbetet

 • Strukturerat visualisera sin verklighet

 • Lean-tavla är ett sådant verktyg

 • Ledarskap framför tavlan/dialog framför tavlan


1, Förändringsvilja

2, Coachande ledarskap

3, Teamarbete

4, Visualisering av arbetet

5, Kommunikativt ledarskap

 • Ökad medarbetardialog

 • Ge och få tydlig återkoppling

 • Skapa delaktighet och engagemang


1, Förändringsvilja

2, Coachande ledarskap

3, Teamarbete

4, Visualisering av arbetet

5, Kommunikativt ledarskap

6, Tillgänglig och synlig

 • Chefen är tillgänglig och beredd att arbeta genom sina medarbetare

 • Öka sin egen insikt, sända signaler, lyfta problem till nästa nivå


1, Förändringsvilja

2, Coachande ledarskap

3, Teamarbete

4, Visualisering av arbetet

5, Kommunikativt ledarskap

6, Tillgänglig och synlig


Aktivt medarbetarskap – en utmaning?


 • Login