Vrcholn st edov k
Download
1 / 22

VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK - PowerPoint PPT Presentation


 • 267 Views
 • Uploaded on

VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK. Mgr. Jitka Nováková A3V 31.3. 2011. Úvod. kolem roku 1000 došlo ke zvýšení počtu obyvatel změny v zemědělství – trojhonné hospodaření , pěstování obilovin a luštěnin pojem kolonizace – osídlování nových území od 11. stol.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK' - linnea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vrcholn st edov k

VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK

Mgr. Jitka Nováková

A3V

31.3. 2011


Úvod

 • kolem roku 1000 došlo ke zvýšení počtu obyvatel

 • změny v zemědělství – trojhonné hospodaření, pěstování obilovin a luštěnin

 • pojem kolonizace – osídlování nových území od 11. stol.

 • kolonizace vnější a vnitřní, podpora šlechty, panovníka i klášterů


Vesnick kolonizace
Vesnická kolonizace

 • osoba lokátora, kolonisté se stali poddanými vrchnosti (robota, pevně smluvené peněžní dávky)

 • vsi vznikaly poblíž vodního zdroje, domy byly roubené, k domu přiléhal dvůr

 • oblečení vesničanů bylo prosté, život určoval rytmus polních prací


Rozvoj m st
Rozvoj měst

 • středověká města vznikala poblíž kupecko-řemeslných osad, v blízkosti hradů, atd.

 • část měst vznikala na tzv. „zeleném“ drnu

 • nejstarší města vznikala v Itálii, Francii, Porýní nebo Belgii

 • k rozvoji skutečných měst docházelo až ve 13.-14. století


M stsk kolonizace
Městská kolonizace

 • soustavné zakládání měst – podobný postup jako při zakládání vesnic

 • lokátor uzavřel smlouvu s vrchností

 • nejstarší česká města – Znojmo, Olomouc, Žatec nebo Litoměřice

 • nejstarší doložené město na Moravě Uničov (1223)

 • nejvíce měst vznikalo za vlády Přemysla Otakara II.


M sta a jejich v sady
Města a jejich výsady

 • nejvýznamnější města vznikala z popudu panovníka (města královská, věnná, horní – např. Jihlava nebo Kutná Hora)

 • města založená církví nebo šlechtou – města poddanská

 • městská privilegia (výsady, práva) – soudní, hrdelní, právo pořádat trhy, právo várečné a další.


St edov k spole nost
Středověká společnost

 • vznik prvních vysokých škol ve 12. stol

 • studium filozofie, přírodních věd, práva,…

 • v čele univerzit stál rektor, v čele fakult děkani

 • nejslavnější univerzity vznikly v Padově, Bologni, Oxfordu nebo Paříži

 • nižší školství – školy městské či školy u farních kostelů


Gotick um n
Gotické umění

 • gotický sloh vznikl ve 12.stol. ve Francii

 • gotika nečerpala z odkazu antiky

 • u nás začala gotika s vládou Přemysla Otakara I. (1197-1230)

 • vliv tzv. burgundské školy (Francie)

 • gotika vyjadřovala vzrůstající sebevědomí církve


Gotick architektura
Gotická architektura

 • typické stavby: katedrály – velké vícelodní stavby s ochozem a věncem kaplí

 • katedrála – předobraz nebeského království

 • feudální hrad, tvrz, městský kostel, radnice

 • typické prvky staveb: lomený oblouk, opěrný systém – pilíře, fiály


Gotick architektura ve sv t
Gotickáarchitekturave světě

 • součástí výzdoby byly sochy, nástěnné malby, deskové oltáře

 • stavba trvala i několik desetiletí

 • nejznámnější katedrály: Francie – Notre Dame, Chartres, Amiens, Štrasburk

 • Španělsko – Sevilla

 • Německo – Kolín nad Rýnem

 • Rakousko – Svatoštěpánský dóm


Gotick architektura u n s
Gotická architektura u nás

 • nejstarší - cisterciácký klášter v Oseku (1207 – 21)

 • konventní kostel premonstrátského kostela v Teplé – odcházející románský svět

 • půdorys trojlodí

 • klášter cisterciaček v Předklášteří u Tišnova – založený královnou Konstancií 1233 – křížový půdorys s protáhlým presbytářem


Rozkv t architektury
Rozkvět architektury

 • rok 1253 – Přemysl Otakar II. nastupuje na trůn – cíleně zakládal hrady a královská města

 • cisterciácký klášter ve Žďáru – založen 1252, konventní kostel vysvěcen

 • v r. 1253

 • jde o trojlodní baziliku s transeptem a trojlodním presbytářem

 • ráz chrámu je podobný farnímu kostelu v Písku


Architektura doby v clava ii a jana lucembursk ho
Architektura doby Václava II. a Jana Lucemburského

 • v architektuře se uplatnil princip zeštíhlení

 • r. 1310 – nástup Jana Lucemburského na trůn

 • klášter Zlatá Koruna – založen 1263 – trojlodní bazilika s pětibokými kaplemi

 • kostel kláštera cisterciaček na Starém Brně – založen vdovou Eliškou Rejčkou v roce 1323


Architektura doby karla iv a v clava iv
Architektura doby Karla IV. a Václava IV.

 • 1344 – založení pražského arcibiskupství

 • 1348 – založení první univerzity ve střední Evropě

 • vzrostla úroveň řemeslné práce, rozšířilo se gotické tvarosloví (portály,stříšky pilířů)

 • výstavba pražské katedrály – architekt Matyáš z Arrasu, vzor katedrály v Toulouse

 • 1352 – stavbu přebírá Petr Parléř


ad