Vilnius 2009-10-28 (Papildyta 2010-03-16) - PowerPoint PPT Presentation

Praktinis
Download
1 / 43

 • 92 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Praktinis „ Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų naudojimo sąlygų ir tvarkos aprašo “ taikymas. Vilnius 2009-10-28 (Papildyta 2010-03-16). I. Vienkartinė įsidarbinimo išmoka.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Vilnius 2009-10-28 (Papildyta 2010-03-16)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vilnius 2009 10 28 papildyta 2010 03 16

Praktinis Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarini fondo l naudojimo slyg ir tvarkos aprao taikymas

Vilnius

2009-10-28 (Papildyta 2010-03-16)


I vienkartin sidarbinimo i moka

I. Vienkartin sidarbinimo imoka

1. Ar asmuo dl vienkartins sidarbinimo imokos gali kreiptis prajus 12 mnesi nuo sidarbinimo dienos?

 • Jeigu nra pasibaigs projekto gyvendinimo laikotarpis, jeigu tokia priemon buvo numatyta jo individualiame uimtumo veiklos plane, jeigu pateik visus reikalingus dokumentus iai imokai gauti, jam turt bti imokama vienkartin sidarbinimo imoka.


Vilnius 2009 10 28 papildyta 2010 03 16

2. Ar bedarbiui bus mokama vienkartin sidarbinimo imoka sigijus verslo liudijim ilgiau nei 6 mn. laikotarpiui per 2 mn. nuo siregistravimo TDB dienos?

 • Vadovaujantis EGF aprao 9.1 punktu, vienkartin sidarbinimo imoka mokama sidarbinus tik pagal darbo sutart. Todl sigijus verslo liudijim, i imoka negali bti mokama.


Vilnius 2009 10 28 papildyta 2010 03 16

3. Aprae nenurodytas laikotarpis, per kur asmuo turi pateikti praym dl vienkartins sidarbinimo imokos (pvz. jis pateikia praym po puss met nuo konkreios sidarbinimo datos, ar tokiu atveju gali jis pretenduoti EGF imokos gavim ar turi teikti prie sidarbindamas, kol dar yra bedarbis)?

 • Atsivelgiant tai, kad pagal EGF aprao 21.2 punkt, darbo bira prie priimdama sprendim turi sitikinti, ar pateikti visi dokumentai, ar juose nurodyta visa reikiama informacija, ar ji teisinga, o sprendimas dl ios imokos skyrimo turi bti priimtas per 5 darbo dienas nuo tos dienos kai gautas praymas su visais reikiamais dokumentais, praym asmuo turt pateikti, kai yra vykdytos iai imokai gauti slygos t.y. dirbo pagal darbo sutart ne trumpiau kaip 6 mnesius.


Ii darbo u mokes io skirtumo kompensacija

II. Darbo umokesio skirtumo kompensacija

1(4). Jei mon bankrutavusi, likviduota, bankrutuojanti, kas turi irayti paym i paskutins darboviets apie 3 paskutinius kalendorinius mnesius iki atleidimo gaut darbo umokest?

Jeigu paskutin darboviet yra bankrutuojanti, paym gali irayti paskirtas mons administratorius, jeigu mon jau likviduota ir buvs bedarbis negali pristatyti paymos apie gaut vidutin darbo umokest, vietoj vidutinio darbo umokesio TDB, remdamasi LR Apdraustj valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo imok gavj registro duomenimis, apskaiiuoja paskutinio ketvirio prie atleidim i darbo umokesio vidurk.


Vilnius 2009 10 28 papildyta 2010 03 16

2.(5)(Papildyta 2010-03-16)Atsivelgiant tai, kad darbo umokesio skirtumo kompensacija ne visada yra mokama u vis mnes, tokiais atvejais ji turi bti apskaiiuojama pagal faktikai dirbt laik. DU skirtumo apskaiiavimo tvarka, asmenims dirbusiems ne vis nustatyt darbo laik:

Pvz. Nordamas gauti i imok bedarbis turi pateikti nustatytos formos praym ir iuos dokumentus:

 • paym apie vidutin darbo umokest gaut buvusioje darbovietje;

 • kiekvien mnes paym i naujos darboviets, kurioje bt nurodytas faktikai priskaiiuotas darbo umokestis, faktikai t mnes dirbt dien skaiius ir nustatyt darbo dien skaiius;

  Konkretus variantas:

  Buvusi darboviete:

  Vidutinis dienos DU 83.22 Lt.

  Vidutinis mnesio DU (83.22 x 21,2) = 1764,2 Lt

  Nauja darboviete:

  Dirbta faktikai 15 dienu (nustatyta 21 d.)

  Priskaiiuota DU per faktikai dirbt laik 573.40 Lt.

  Kompensacijos apskaiiavimas:

  Darbo umokesio skirtumas (83.22x15) 573.40 = 1248.3-573.4 = 674.9 Lt

  Kompensacija (400 : 21)x15 = 285.71 Lt.

  (tsinys kitoje skaidrje)


Vilnius 2009 10 28 papildyta 2010 03 16

RemiantisLietuvosRespublikosVyriausybs 2003 m.gegus 27 d. nutarimu Nr. 650 ,,Dl darbuotojo ir valstybs tarnautojo vidutinio darbo umokesio apskaiiavimo tvarkos patvirtinimo 6.2. punktu vidutinis darbo dienos umokestis apskaiiuojamas skaiiuojamojo laikotarpio darbo umokest dalinant i faktikai dirbt per t laikotarp dien skaiiaus.

Mnesio vidutinis darbo umokestis apskaiiuojamas remiantis minto nutarimo 8 punktu, darbuotojo vidutin vienos darbo dienos umokest dauginant i metinio vidutinio mnesio darbo dien skaiiaus.

Metiniai darbo dien koeficientai kasmet yra patvirtinami LR Socialins apsaugos ir darbo ministro sakymu.


Vilnius 2009 10 28 papildyta 2010 03 16

3.(6) (Papildyta 2010-03-16)Asmuo prie atleidim i mons buvo ijs tvysts atostog, todl vidutinio DU paymoje i buvusios darboviets apie vidutin darbo umokest yra 0 Lt. Ar asmuo turt paimti paym i Sodros apie gautas pajamas? Ar reikalinga payma apie 3 mn. iki ijimo tvysts atostog?

Tokiu atveju remiantis LRV nutarimo Dl darbuotojo ir valstybs tarnautojo vidutinio darbo umokesio apskaiiavimo tvarkos patvirtinimo 6.10. punktu, Jeigu darbuotojas dl priverstins prastovos, tarpsezoninio laikotarpio, ligos, atostog vaikui priirti, kol jam sueis 3 metai, tvysts atostog, dirbanti moteris dl ntumo bei gimdymo atostog skaiiuojamuoju laikotarpiu neturjo udarbio, vidutinis darbo umokestis skaiiuojamas i udarbio, gauto paskutinius 3 mnesius (statutinio valstybs tarnautojo vidutinio darbo umokesio skaiiavimo ntumo ir gimdymo atostog laikotarpiui ir vaiko prieiros atostog laikotarpiui apmokti 6 mnesius), einanius prie priverstins prastovos, tarpsezoninio laikotarpio, ligos, atostog vaikui priirti, kol jam sueis 3 metai, tvysts atostog, ar ntumo bei gimdymo atostog pradi.


Vilnius 2009 10 28 papildyta 2010 03 16

 • 4.(7) Ar taikoma darbo umokesio skirtumo kompensacija buvusiam AB Snaig darbuotojui, jei naujoje darbo vietoje asmuo dirba ne piln darbo dien ir jam atlyginimas yra maesnis nei 800 Lt? Jei taip, kaip darbo umokesio skirtumo kompensacija bus apskaiiuojama?

 • Taikoma, kadangi pagal EGF aprao 10 punkt, ios priemons tikslas skatinti bedarb sidarbinti. DU skirtumo kompensacijos dydis apskaiiuojamas nepriklausomai nuo nustatyto darbo laiko trukms. sidarbinimas vyksta tada, kai yra sudaryta darbo sutartis. Ne visas darbo laikas, pus etato darbas yra tik viena i darbo sutarties slyg.


Vilnius 2009 10 28 papildyta 2010 03 16

 • 5(8). Skaiiuojant vidutin darbo umokest kokie 3 mn. yra vertinami? Pvz. Buvs AB Snaig darbuotojas atleidiamas i mons 2008 m. lapkriio 7 d. Ar vertinant vidutin darbo umokest imami 3 paskutiniai mnesiai prie atleidim t.y. 2008 m. rugpjtis, 2008 m. rugsjis ir 2008 m. spalis? O gal skaiiuojama skaitant ir atleidimo mnes? Koks dokumentas turs rodyti darbo umokest naujoje darbo vietoje?

 • Vidutinis darbo umokestis apskaiiuojamas LRV 2003 m. gegus 27 d. nutarimu Nr. 650 ,,Dl Darbuotojo ir valstybs tarnautojo vidutinio darbo umokesio apskaiiavimo tvarkos patvirtinimo nustatyta tvarka. Pagal ios tvarkos 6.1 punkt, skaiiuojamasis laikotarpis yra 3 paskutiniai kalendoriniai mnesiai, einantys prie t mnes, kur darbuotojas buvo atleistas. Todl skaiiuojamas laikotarpis bus rugpjio, rugsjo ir spalio mn.

 • Darbo umokesio dyd naujoje darbovietje gali patvirtinti darbo sutartis, kadangi pagal Darbo kodekso 95 straipsnio 3 dal, kiekvienoje darbo sutartyje alys turi sulygti dl darbo apmokjimo slyg t.y. darbo umokesio dydio. Tuo atveju, kai darbo umokestis nurodomas valandiniu atlygiu, reikia atkreipti dmes darbo sutartyje sulygt darbo laik.

 • Pagal Aprao 20.2 punkt buvs bedarbis kiekvien mnes turi pateikti paym i darbdavio apie jam faktikai priskaiiuoto darbo umokesio dyd.


Iii darbo paie kos i laid kompensacija

III. Darbo paiekos ilaid kompensacija

1.(9) Ar imokai darbo paiekos ilaidoms kompensuoti utenka to, kad ios tikslins grups bedarbiui aktyvi darbo paieka numatyta sudarytame individualiame uimtumo veiklos plane ir jis pateikia praym, nepateikus joki darbo paiekai patirt ilaid dokument?

 • Pagal EGF apra utenka praymo ir individualaus uimtumo veiklos plano.


Vilnius 2009 10 28 papildyta 2010 03 16

 • 2. (10) (Papildyta 2010-03-16)Praymas dl darbo paiekos ilaid kompensacijos gautas 2010 m. sausio 5 d., prayme yra nurodyta, kad praoma imok skirti nuo 2009 m. gruodio 23 d. Ar atsivelgti praymo pateikimo dat, ar dat nuo kurios praoma kompensuoti ilaidas?

 • Atsivelgiant tai, kad pagal EGF aprao 18 punkt, imokos skiriamos individualiai, atsivelgiant sudaryt individual uimtumo veiklos plan, bedarbio pateiktame prayme nurodyta data skirti imok darbo paiekos ilaidoms kompensuoti negali bti ankstesn nei sudarytas individualus uimtumo veiklos planas. Tai reikia, kad jeigu bedarbis pateik praym, pavyzdiui, 2009-11-27 skirti toki imok nuo 2009-11-01, ji gali bti skiriama tik tuo atveju, jeigu individualus uimtumo veiklos planas iki ios datos jau buvo sudarytas.

 • 3. (11) (Papildyta 2010-03-16) Ar stabdomas, ar nutraukiamas, ar toliau vykdomas darbo paiekos ilaid kompensavimo imokos mokjimas bedarbiui, darbo paiekos laikotarpiu susirgusiam ir pristaiusiam nedarbingumo paymjim?

 • EGF tvarkos aprae nenumatytas imokos darbo paiekos ilaidoms kompensuoti mokjimo sustabdymas -ji turi bti mokama tol, kol bedarbis sidarbina, bet ne ilgiau kaip 3 mnesius.

 • Atkreipiu dmes tai, kad vieojo administravimo subjekt, skirtingai nei privai asmen, veikloje taikomas principas ,,viskas, kas aikiai nra leista yra draudiama. Taip yra iaikins Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nutartyje, priimtoje administracinje byloje Nr.I-1-02/2006 ir todl iuo principu reikt vadovautis taikant bet kur teiss akt.


Vilnius 2009 10 28 papildyta 2010 03 16

4.(12) Jei bedarbis para praym imokai darbo paiekos ilaidoms kompensuoti, kokiais bdais turt rodyti, kad tikrai aktyviai ieko darbo?

 • EGF apraas nereikalauja bedarbio rodinti, kad jis tikrai aktyviai iekojosi darbo. i suma(0,15 MMA t.y.120 Lt) skirta telefono pokalbiams padengti, vaiavimo bilietams ir kt. nedidelms ilaidoms, kurias gali patirti bedarbis iekodamasis darbo.


Vilnius 2009 10 28 papildyta 2010 03 16

5.(13) Jei darbo paiekos imoka skiriama ne nuo pirmos mnesio dienos, ar ji apskaiiuojama proporcingai dien skaiiui ar mokama tik u vis mnes?

Pagal EGF aprao 24 punkt, i imoka mokama kas mnes u kiekvien prajus mnes iki kito mnesio 25 d. Todl jeigu sprendimas mokti i imok priimtas, pavyzdiui, spalio 15 d., tai lapkriio mnes jam bus imokta u pus spalio mnesio.


Vilnius 2009 10 28 papildyta 2010 03 16

6.(14) Ar bedarbiui mokama nedarbo draudimo imoka, jei paskirta darbo paiekos ilaid kompensacija?

 • Imoka darbo paiekos ilaidoms kompensuoti yra papildoma priemon ir jokios reikms nedarbo draudimo imokos mokjimui neturi. Todl nedarbo draudimo imoka turt bti mokama.


Vilnius 2009 10 28 papildyta 2010 03 16

7.(15) Ar priklausyt imoka darbo paiekos ilaidoms kompensuoti bedarbi dalyvavimo profesinio mokymo, viej darbmetu, sidarbinus pagal terminuot darbo sutart, sigijus verslo liudijim, tuo atveju jeigu nra nutraukiama jiems darbo paieka? Jei ne tai ar grus po priemoni reikt imokos darbo paiekos ilaidoms kompensuoti mokjim tsti?

Nepriklausyt. Imoka darbo paiekos ilaidoms kompensuoti mokama iki bedarbis sidarbina.


Iv vaik ir ne gali j prie i ra

IV. Vaik ir negalij prieira

1.(16) Ar imokos vaiko prieiros paslaugoms kompensuoti pripastamos tinkamomis, jeigu bedarbis jas patiria mokant u vaiko darelio lankym? Ar imokos u patirtas ilaidas kompensuojamos tik numatytu dydiu (0,2 MMA ), ar galsime mokti tik u faktines ilaidas?

EGF aprao 20.6 punkte numatyta, kad norint gauti i imok, btina pateikti vaiko (vaik) iki 8 met ar negalaus eimos nario prieiros paslaug teikimo sutarties kopij. Prieiros paslaugas bedarbis gali pirkti i asmens, turinio verslo liudijim ar vykdanio individuali veikl ar kito subjekto, turinio teis verstis tokia veikla. Svarbu, kad darbo birai bt pateikta prieiros paslaug teikimo sutartis.

Pagal vietimo statymo 7 straipsn, lopeliai-dareliai yra ikimokyklinio ugdymo staigos, taiau jeigu darelis sudarys su bedarbiu vaiko prieiros paslaug teikimo sutart, darbo bira turt pripainti j tinkama.

ios imokos mokamos pagal faktikai patirtas ilaidas.


Vilnius 2009 10 28 papildyta 2010 03 16

2. (17) (Papildyta 2010-03-16)Projekto dalyvis sudar vaiko prieiros paslaug teikimo sutart su dareliu, taiau mokjimo kvite rayta, kad sumokta u vaiko maitinim ir ugdym. Ar galima kompensuoti tokias ilaidas?

Vaik dareliai kategorikai atsisako pinig primimo kvite rayti, kad mokama u vaiko prieir.

Jei projekto dalyvis ir darelis sudaro prieiros paslaug sutart arba ugdymo paslaug sutart ir pateikia darelio nuostatus, kuriuose nurodyta, kad darelis teikia ir prieiros paslaugas, mokjimo kvite turi bti nurodyta, kad mokama u mintoje sutartyje (sutarties pavadinimas, Nr.) nurodytas paslaugas arba rayta mokjimo paskirtis btent u sutartyje numatytas paslaugas, kitu atveju tokios ilaidos negali bti pripastamos tinkamomis.

Kadangi mokjimo pavedimai daniausiai atliekami internetu, naudojantis banko nustatytomis formomis, kuriose negalima nurodyti mokjimo paskirties, todl banko pavedimai turt bti atliekami vietiniu pavedimu ir nurodomi visi reikalingi rekvizitai.

3.(18) (Papildyta 2010-03-16) Projekto dalyvis pateik vaik darelio irayt mokjim rodant dokument, kuriame nurodomas moktojas vaiko vardas pavard, o dokument pasirao projekto dalyvis, ar toks projekto dalyvio pateiktas dokumentas bus tinkamas?

Taip.


Vilnius 2009 10 28 papildyta 2010 03 16

4.(19) (Papildyta 2010-03-10) Projekto dalyvis atlikdamas mokjimus internetu nenurodo mokjimo paskirties (u vaiko prieir), kadangi yra automatikai nurodomi mokos kodai (pvz.: mokos kodas 31550, moktojo kodas 123456789), ar toks projekto dalyvio pateiktas mokjim rodantis dokumentas bus kompensuojamas?

Mokjimo kvite turt bti nurodyta, kad mokjimo paskirtis yra u tas paslaugas, kurios yra numatytos paslaug teikimo sutartyje arba rayta, kad mokama u tam tikroje sutartyje (sutarties pavadinimas, Nr.) numatytas paslaugas ar kartu bt pateikti dokumentai, nurodantys, k reikia konkretus mokos kodas ir pagal juos bt galima nustatyti, kad apmokta u tinkamas paslaugas, tokios ilaidos turt bti kompensuojamos.

Kadangi mokjimo pavedimai daniausiai atliekami internetu, naudojantis banko nustatytomis formomis, kuriose negalima nurodyti mokjimo paskirties, todl banko pavedimai turt bti atliekami vietiniu pavedimu ir nurodomi visi reikalingi rekvizitai.

5.(20) (Papildyta 2010-03-10) Vaik dareliai yra pateik sutartis vardintas ne kaip prieiros, o eimos ir pedagog arba priemokyklinio ugdymo sutartis ir neketina perrayti sutari vardint kaip vaiko prieira. Be to, vaik dareliai nenoriai teikia nuostatus, kuriuose bt paminta vaiko prieira.

EGF aprao 20.6 punkte numatyta, kad norint gauti i imok, btina pateikti vaiko (vaik) iki 8 met ar negalaus eimos nario prieiros paslaug teikimo sutarties kopij. Nesvarbu, kaip ta sutartis pavadinta, svarbu, kad turinyje atsispindt vaiko prieiros paslaug teikimas.

6.(21) (Papildyta 2010-03-10) Jeigu vaik ir negalij eimos nari prieiros paslaug ilaidas praoma kompensuoti ne u piln mn. tai skaiiuojama proporcingai pagal kalendorines dienas ar darbo. (Pvz. darelis dirba tik darbo dienom, tai imok reikt mokti tik u darbo dienas?)

Tokiu atveju, jeigu prieiros paslaugos buvo teikiamos tik darbo dienomis, kompensacijos dydis turt bti skaiiuojamas atsivelgiant darbo dien skaii.

Pvz. Jei sutartis yra sudaryta ir sutarties suma yra nurodyta 300 Lt u vis mnes, bet bedarbis sidarbina mnesio viduryje, mokti reikt proporcingai.


V verslumas

V. Verslumas

1.(22). Ar io Aprao 13 punkte nurodytoms EGF loms gauti tas pats bedarbis gali teikti kelet praym dl imokos mokjimo verslumui skatinti skirtingoms ilaidoms gauti, ar viename prayme turi nurodyti visas patirtas ilaidas?

 • Vadovaujantis EGF Aprao 29 punktu bedarbis gali pateikti kelet praym, taiau bendra imok suma negali viryti vienam bedarbiui skiriamos sumos (15 MMA).

 • 2.(23). Bedarbis pasinaudojo io Aprao 13.1. punkte nurodytomis EGF lomis mokymo ir konsultavimo verslo steigimo ir organizavimo paslaugoms gauti, taiau apsigalvojo ir atsisak usiimti individualia veikla. Ar reiks bedarbiui grinti panaudotas EGF las?

 • Grinti nereiks, nes to nenumato EGF apraas.


Vilnius 2009 10 28 papildyta 2010 03 16

3.(24). Ar numatytas laikotarpis, kur bedarbis turt dirbti sigijs verslo liudijim, jeigu pasinaudojo lomis skirtomis verslumui skatinti(t.y. sigijo rang, mediagas)? Ar kita atsakomyb?

Remiantis EGF Aprao 14 punktu, io aprao 13.5, 13.6 ir 13.7 punktuose nurodytos ilaidos yra pripastamos tinkamomis, jei jas sigyj asmuo, turintis verslo liudijim ar pradedantis individuali veikl be verslo liudijimo ir individualiame uimtumo veiklos plane yra numatytas jo sipareigojimas vykdyti veikl ne trumpiau kaip 12 mnesi.


Vilnius 2009 10 28 papildyta 2010 03 16

4.(25). Kaip turt bti forminama, jei asmuo naudos subsidij renginiams, rangai ir kitoms darbo priemonms, reikalingoms darbo vietos funkcionavimui utikrinti, pirkti arba nuomoti, montuoti ir pritaikyti, pagrsta detalia smata bei patalpoms remontuoti, kai to reikia darbo vietai rengti bei suderinta su teritorine darbo bira. Kaip turi vykti suderinimas su darbo bira?

EGF aprae numatyta, kad smata turi bti suderinama su teritorine darbo bira. Teritorinei darbo birai atstovauja direktorius, todl norint, kad jam nereikt dti ant smatos ymos ,,suderinta, reikt, kad jis pavest t daryti konsultantams. Pavedimas derinti bedarbio pateiktas smatas gali bti forminamas atskiru sakymu arba numatoma konsultanto pareigybs aprayme.


Vilnius 2009 10 28 papildyta 2010 03 16

5.(26). Ar darbo bira gali reikalauti papildom dokument pvz.: nuomos, panaudos sutarties? Ar gali veikl vykdyti gyvenamajame nuosavame name? Ar sigytus rengimus reiks drausti?

 • Darbo bira gali reikalauti tik t dokument, kurie numatyti EGF aprae.

 • Vykdyti veikl nuosavame name gali.

 • EGF aprae nenumatytas reikalavimas drausti sigytus renginius.

  6.(27). Ar gali bti mokama imoka verslumui skatinti, jei asmuo steigia mon kitoje ES alyje?

 • Imoka gali bti mokama, jeigu steigs labai ma mon, kaip apibrta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo pltros statyme ir pateiks EGF aprao 20.11 punkte nurodytus dokumentus.


Vilnius 2009 10 28 papildyta 2010 03 16

7.(28). Ar bus kompensuojamos privalomosios mokos, jeigu verslo liudijimas bus sigyjamas su pertraukomis? Ar jam mokesius reikt sumokti u visus 12 mnesi i karto?

Privalomosios mokos bus kompensuojamos, svarbu, kad neviryt 12 mnesi termino.

Mokesiai apskaiiuojami proporcingai iduodamo verslo liudijimo laikotarpiui. Todl kokiam laikotarpiui bus iduotas verslo liudijimas, tai tokiam laikotarpiui reiks ir sumokti mokesius.

Atkreipiame dmes, kad EGF Aprao 29 punktas numato, kad imokomis verslumui skatinti bedarbis gali pasinaudoti du ar daugiau kart, taiau bendra imok suma negali viryti vienam bedarbiui skiriamos sumos.


Vilnius 2009 10 28 papildyta 2010 03 16

8.(29). Tvarkos 20.12 punkte papildomai pateikiami dokumentai nurodomi preki (paslaug) pirkimopardavimo kvit, sskait faktr arba PVM sskait faktr, kit dokument, patvirtinani faktikai patirtas ilaidas, kopijas ir originalus palyginti. Ar nereikia papildomai detalizuoti, kad turt bti kit apmokjimo dokument?

Nereikia, kadangi gali atsirasti dar kitoki dokument, kurie patvirtint faktikai patirtas ilaidas.


Vilnius 2009 10 28 papildyta 2010 03 16

9.(30). Ar galt bedarbis dalyvauti savarankiko uimtumo rmimo priemonje, registruodamas kininko k?

Negalt. Pagal Uimtumo rmimo statymo 32 straipsnio 2 dal, savarankiko uimtumo rmimas organizuojamas, kai darbo vieta steigia asmenys, steig Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo pltros statyme apibrt labai ma mon. kininko kis nra mon. kininko kis registruojamas kinink ki registre, o mons Juridini asmen registre. Pagal kininko kio statymo 4 straipsnio 1 dal, kininkas ir jo partneriai nesteigdami mons veriasi ems kio veikla, mikininkyste ir kitokia statym neudrausta veikla, kuriai nereikia steigti mons.


Vilnius 2009 10 28 papildyta 2010 03 16

10.(31). Ar individuali mon steigs asmuo gali gauti kompensacij u patirtas ilaidas pagal EGF l naudojimo tvarkos aprao 13.5, 13.6, 13.7 punktus? To paties aprao 14 punktas to nenumato.

 • Negali, kadangi pagal Lietuvos Respublikos gyventoj pajam mokesio statymo 2 straipsnio 7 dal, individuali veikla -savarankika veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajam ar kitokios ekonomins naudos per tstin laikotarp.


Vilnius 2009 10 28 papildyta 2010 03 16

 • 11. (32) (Papildyta 2010-03-16) Jei bedarbis steigia UAB, ar pakaks, kad jis bus akcininku ar btinai turi dirbti savo monje?

 • Steigdamas mon bedarbis turi kurti darbo viet sau, todl krs mon turt joje ir dirbti.

 • Pagal EGF apra bedarbis gali steigti labai maa mon, kaip nustatyta LR Smulkiojo ir vidutinio verslo pltros statyme mone, kurioje dirba maiau kaip 10 darbuotoj ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vien i i slyg:

 • 1) mons metins pajamos nevirija 7 mln. lit;

 • 2) mons balanse nurodyto turto vert nevirija 5 mln. lit.

 • U mons steigim kompensuojamos ios ilaidos mons pavadinimo rezervavimo mokestis, notarinis mokestis u mons stat patvirtinim, mokestis u mons steigimo dokument paruoim, mons registravimo mokestis V Registr centre. statinis kapitalas-nekompensuojamas.

 • Atkreiptinas dmesys tai, kad jeigu bedarbis tik steigt mon (bt jos akcininku), nebt pasiektas tikslas integruoti juos darbo rink jie ir toliau turt teis bti registruojami bedarbiais darbo biroje.


Vilnius 2009 10 28 papildyta 2010 03 16

 • 12. (33) (Papildyta 2010-03-16)Jei bedarbis nori tapti jau veikianios UAB akcininku ir dalyvauti jos valdyme, ar gali pasinaudoti EGF parama?

 • Negali. Akcij sigijimas neutikrina, kad jis toliau nesiregistruos darbo biroje bedarbiu. I EGF gali bti kompensuojama tik visos mons sigijimas (EGF aprao 13.4 ir 20.11 punktai).

 • 13.(34) (Papildyta 2010-03-16) Kokios ilaidos kompensuojamos sigyjant mon?

 • Kompensuojamos ilaidos su mons sigijimu susijusios ilaidos ( mons pirkimo-pardavimo sutarties parengimo ilaidos arba notarui sumoktas atlyginimas u mons-pirkimo pardavimo sutarties parengim ir notarini veiksm atlikim, mons registravimo ilaidos ( u mons sigijimo dokument parengim.

 • Nekompensuojamos u akcij sigijim.

 • 14. (35) (Papildyta 2010-03-16)Jei bedarbis steigia UAB, ar gali bti kit akcinink: 14.1 kurie neregistruoti LDB ir jie naudot savo las.14.2 kurie registruoti LDB ir turi galimyb pasinaudoti EGF parama.

 • Gali steigti mon kartu su kitais asmenimis, bet patirtos steigimo ilaidos i EGF turt bti apmokamos proporcingai pagal steigj skaii


Vilnius 2009 10 28 papildyta 2010 03 16

 • 15. (36) (Papildyta 2010-03-16) Ar gali bedarbis, steigs mon ir gavs EGF kompensacij, i mon darbinti subsidijuojant darbo biroje registruotus asmenis?

 • Gali. irti Aktyvios darbo rinkos politikos priemoni gyvendinimo slyg ir tvarkos aprao 163.3 punkt

 • 16.(37) (Papildyta 2010-03-16) Ar gali asmuo dirbantis su verslo liudijimu ir gavs 12.000 Lt param rangai sigyti i EGF tuo pat laikotarpiu sidarbinti ir pas darbdav?

 • Bedarbis, prie sigydamas rang, aliavas ar kitas darbo priemones, individualiame uimtumo veiklos plane turi sipareigoti veikl vykdyti ne maiau kaip 12 mn. Vykdydamas veikl pagal verslo liudijim asmuo taip pat gali dirbti ir pagal darbo sutart.

 • 17. (38) (Papildyta 2010-03-16) Ar bedarbis gali pirkti tik remontui reikalingas mediagas ir pristatyti ilaidas pagrindianius dokumentus ir pats daryti remont?

 • Daryti remont savo valdomose patalpose, kuriose vliau vykdys veikl, (EGF aprao 13.7 punktas) gali, taiau jam bus kompensuojamos tik u mediagas (u darb ne, nes negals pateikti faktikai ilaidas pagrindiani dokument)


Vilnius 2009 10 28 papildyta 2010 03 16

 • 18. (39) (Papildyta 2010-03-16) Ar gali asmuo, vykdantis veikl pagal verslo liudijim nuomotis patalpas, reikalingas darbo vietos funkcionavimui utikrinti?

 • EGF aprae yra numatyta, kad kompensuojamos ilaidos - rengini, rangos ir kit darbo priemoni nuoma ar patalp remontas, patalp nuomos nra numatyta, todl negalima.

 • 19. (40) (Papildyta 2010-03-16) Ar gali bti kompensuojamos ilaidos, kurias bedarbis patiria reklamuodamas savo veikl? (Internetin svetain, reklama spaudoje)

 • EGF Aprae nra numatyta, kompensuoti su reklama susijusi ilaid, todl negalima.

 • 20. (41) (Papildyta 2010-03-16) Kokios ilaidos gali bti kompensuojamos pagal EGF aprao 13.5, 13.6 ir 13.7 punktus:

  • ranga, renginiai ir kitos darbo priemons, reikalingos darbo vietos funkcionavimui utikrinti - kompensuojamos ilaidos, patirtos sigyjant (nuomojant) rang, susijusi su vykdoma veikla.

  • Mediagos, aliavos ir kitos priemons, naudojamos steigtoje darbo vietoje kompensuojamos ilaidos u mediag sigijim, naudojam gaminiams gauti arba paslaugoms suteikti, tiesiogiai susijusioms su vykdoma veikla. (Pvz.Usiimant siuvimo veikla audini, sil sigijimas; teikiant valymo paslaugas valymo priemoni sigijimas).

  • Nekompensuojamos ilaidos patirtos sigyjant mediagas ar kitas priemones, kurios vykdant veikl bus perparduodamos. (Pvz. Usiimantprekyba siuvimo reikmen prekybanekompensuojamos ilaidos patirtos sigyjant audinius ar kitas siuvimo priemones).

  • Patalpoms remontuoti kompensuojamos ilaidos u mediag, reikaling remontui atlikti sigijim ir suteiktas remonto darb paslaugas.

 • Prie patirdamas bet kurias, aukiau ivardintas ilaidas, bedarbis turi suderinti su teritorine darbo bira detali smat.


Vilnius 2009 10 28 papildyta 2010 03 16

21. (42) (Papildyta 2010-03-16) mon registruota usienyje (Anglijoje) EGF projekto dalyvio ( patalpos su daline ranga nuomos sutartis 5 metams), patalp remontui ir dalinei rangai reikt 7 tkstani lit, iek tiek reklamai, ar galima finansuoti tokias ilaidas, jei asmuo pateikia dokumentus kitoje alyje patirt ilaid?

EGF Aprae nra numatyta, kad gali bti finansuojamos reklamos ilaidos. Taip pat Aprao 14 p. yra nurodyta, kad ilaidos patirtos sigyjant renginius, rang, aliavas ir mediagas pripastamos tinkamomis jei jas patiria bedarbis, turintis verslo liudijim arba pradedantis individuali veikl be verslo liudijim.


Vilnius 2009 10 28 papildyta 2010 03 16

22. (43). (Papildyta 2010-03-16) Ar gali asmuo, vykdantis veikl pagal verslo liudijim, reikiam rang sigyti Norvegijoje (Lietuvoje ir kitose ES valstybse tokia ranga neprekiaujama)

Gali. Svarbu, kad sigyta ranga bt nurodyta detalioje, su darbo bira suderintoje smatoje ir bt pateikti patirtas ilaidas rodantys dokumentai.

Joki minimali reikalavim ilaidas rodantiems dokumentams nustatyti negalima, kadangi kitose valstybse egzistuoja kitokios teiss normos, todl tai, kas Lietuvoje neteista, kitoje valstybje gali bti prastin praktika.

Galima bt pasilyti taikyti tok princip, kad jei sandoris yra galiojantis valstybje, kurioje buvo sudarytas ir ilaidas pateisinantis dokumentas atitinka tos valstybs reikalavimus, Lietuvoje toks dokumentas privalo bti pripaintas nepaisant to, kad galbt jame trksta LR teiss aktuose numatyt privalom rekvizit.

Jei darbuotojas, tikrinantis dokument, privalt patikrinti ar dokumentas atitinka valstybs, kurioje buvo iraytas, reikalavimus, visa procedra utrukt labai ilgai.

Galima bt nurodyti nebent rekomendacinio pobdio reikalavimus, pvz. Jei dokumentas turi btinus duomenis, kurie leist sitikinti, kad sigyta btent ta prek ar paslauga, ilaidos patirtos tinkamu laikotarpiu, tinkamo asmens, taip pat nustatyti kain, sutarties alis ir pan., ilaidas pateisinantis dokumentas turt bti priimamas.


Vi kvalifikacija

VI. Kvalifikacija

1.(44). Kokius kriterijus turi atitikti mokymo staigos, su kuriomis bedarbis sudarys sutartis dl kvalifikacijos klimo? Ar mokymo staigos turi turti vietimo ir mokslo ministerijos suteiktas licencijas? Ar mokymo staig, kurioje gaus mokymo ar kvalifikacijos klimo paslaugas bedarbis pasirenka pats?

EGF apraas nenustato joki reikalavim mokymo staigoms. Taiau pagal Neformaliojo suaugusi vietimo statymo 6 straipsn mokymo paslaugas t.y. rengti ir gyvendinti neformaliojo suaugusij vietimo programas gali Lietuvos neformaliojo vietimo staigos, taip pat bendrojo lavinimo, profesinio mokymo, auktesniosios ir auktosios mokyklos, steigusios neformaliojo suaugusij vietimo padalinius (skyrius, grupes ir t.t.), kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie Vyriausybs ar jos galiotos institucijos nustatyta tvarka yra gij teis usiimti neformaliuoju suaugusij vietimu.

Tsinys kt. skaidrje


Vilnius 2009 10 28 papildyta 2010 03 16

Teiss usiimti neformaliuoju suaugusij vietimu gijimo tvarka yra patvirtinta vietimo ir mokslo ministro 1999 m. gruodio 24 d. sakymu Nr. 1279 .

ioje tvarkoje numatyta, kad neformaliojo suaugusij vietimo staigos teis usiimti neformaliuoju suaugusij vietimu gyja jas registravus vietimo staig bei mokslo ir studij institucij valstybs registre.

Bendrojo lavinimo, profesins, auktesniosios ir auktosios mokyklos teis usiimti neformaliuoju suaugusij vietimu gyja j veikl reglamentuojani teiss akt nustatyta tvarka steigusios neformaliojo suaugusij vietimo padalinius (skyrius, grupes ir t.t.).

Kiti juridiniai asmenys teis usiimti neformaliuoju suaugusij vietimu gyja j steigim reglamentuojani teiss akt nustatyta tvarka, savo statuose raiusios Ekonomins veiklos ri klasifikatoriuje nustatyt veikl "80.42.30. Kvalifikacijos tobulinimas".

Mokymo staigas bedarbis turi teis pasirinkti pats.


Vilnius 2009 10 28 papildyta 2010 03 16

2. (45) (Papildyta 2010-03-16) Ar bus taikomos kokios sankcijos, jei projekto dalyvis, lankantis kvalifikacijos klimo kursus ir planuojantis pasinaudoti ia imoka sidarbina? Ar gali projekto dalyvis dirbti ir gauti i imok?

2.1. Kadangi bedarbio individualiame uimtumo veiklos plane turi bti numatyta, kad jam bus mokama kvalifikacijos klimo ilaid kompensacija, yra sudaryta trial sutartis tarp bedarbio, mokymo staigos ir TDB, iuos kursus asmuo gali pabaigti jau sidarbins. Nebent trialje sutartyje bt numatyta, kad sidarbinimo atveju ios ilaidos nekompensuojamos.

2.2. (Po 2010-03-14, sigaliojus Aprao pakeitimams) Jei projekto dalyvio individualiame uimtumo veiklos plane yra numatyta, kad pabaigus pasirinktus ir su darbo bira suderintus mokymus, jam bus skirta kvalifikacijos klimo ilaid kompensacija, vadinasi i kompensacija bus imokta nepriklausomai nuo to ar asmuo jau sidarbino. Projekto dalyvis pabaigs mokymus ir nordamas gauti mint imok darbo birai turs pateikti nustatytos formos praym, sutart su mokymo staiga ir ilaidas pagrindianius dokumentus.


Vilnius 2009 10 28 papildyta 2010 03 16

3.(46). Ar gali bti taikoma kvalifikacijos klimo ilaid kompensavimo imoka bedarbiui, lankiusiam vairavimo kursus ir gijusiam vairuotojo paymjim, lankiusiam usienio kalbos kursus?

Gali, jeigu tai bus numatyta individualiame uimtumo veiklos plane. Vairavimo kursai, usienio kalb kursai yra nauj kompetencij gijimas.


Vilnius 2009 10 28 papildyta 2010 03 16

4.(47). Paaikinkite Tvarkos aprao 15 punkt patobulinti turim kvalifikacij, gyti nauj kompetencij? Kas galt bti priskirta prie kvalifikacijos tobulinimo ir nauj kompetencij?

Svokos ,,kompetencija ir ,,kvalifikacija yra apibrtos vietimo statymo 2 straipsnyje.

 • Kompetencija mokjimas atlikti tam tikr veikl, remiantis gyt ini, gdi, gebjim, vertybini nuostat visuma.

 • Kvalifikacija statym, Vyriausybs arba jos galiotos institucijos teiss akt nustatyta tvarka pripaintas mokjimas ir teis verstis tam tikra profesine veikla.

  Patobulinti turim kvalifikacij-gyti tam tikr kompetencij, kurios yra susijusios su profesine veikla (kvalifikacija).

  gyti nauj kompetencij tai mokymai (kursai), kurie gali bti visikai nesusij su profesine veikla.


Vilnius 2009 10 28 papildyta 2010 03 16

5.(48). Kokie kvalifikacijos klimo kursai gali bti apmokami asmenims turintiems auktj isilavinim?

vairiausi kursai, kurie padt bedarbiui patobulinti turim kvalifikacij arba leist jam gyti nauj kompetencij, padedani jam sitvirtinti darbo rinkoje. Pavyzdiui, Paiolio mokymo centro organizuojami kursai.

6.(49). Bedarbis, turintis bakalauro vienos specialybs laipsn, neakivaizdiai studijuojantis magistratroje kit specialyb, gali prayti kvalifikacijos klimo kompensacijos? Ar gali teikti bedarbis praym kvalifikacijos klimo ilaidoms kompensuoti, jei yra antro kurso studentas neakivaizdininkas (studijuoja antrj auktj)? Ar gali jis nepateikti mokymo baigimo paymjimo (galutiniam atsiskaitymui)?

Ilaidos, patirtos studijuojant magistrantroje nra tinkamos finansuoti i EGF, nes studijuojant magistrantroje yra gyjamas kvalifikacinis laipsnis, bet ne patobulinama kvalifikacija.

Galutiniam atsiskaitymui privaloma pateikti baigimo paymjim.


Vilnius 2009 10 28 papildyta 2010 03 16

 • 7. (50). (Papildyta 2010-03-16)Kvalifikacijos klimo ilaid kompensacija skiriama asmeniui, turiniam auktj isilavinim. Auktasis isilavinimas gali bti universitetinis ir neuniversitetinis, ar tai neturi reikms?

 • Neturi reikms, kadangi pagal Mokslo ir studij statymo 4 straipsn auktasis isilavinimas gali bti auktasis koleginis ir auktasis universitetinis.


Vilnius 2009 10 28 papildyta 2010 03 16

8.(51) (Papildyta 2010-03-16) Ar gali asmuo teikti praym dl kvalifikacijos klimo ilaid kompensacijos, jei mokymus baig Norvegijoje arba Rusijoje? (Lietuvoje ir kitose ES valstybse tokie mokymai neorganizuojami).

 • EGF Aprae nra numatyta, kad kvalifikacijos klimo mokymai negalt bti baigti kitoje valstybje.

 • Svarbu, kad jie bt nurodyti individualiame uimtumo veiklos plane ir j baigimo data bt po individualaus veiklos plano sudarymo


Vii kita

VII. Kita

1.(52). Ar gali bedarbis, tinkantis gauti EGF param, sidarbins laikotarpiu nuo rugsjo 4 d. iki spalio 1 d., prayti vienkartins, DU skirtumo ar vaik prieiros kompensacijos? Paraikoje rayta paslaug teikimo pradios data spalio 1 d.

Atsivelgiant tai, kad projekto ilaidos tinkamomis uskaitomos nuo spalio 1 d., tai ir bedarbis turi sidarbinti po spalio 1 d.


Vilnius 2009 10 28 papildyta 2010 03 16

2.(53). Ar gali iame projekte dalyvauti bedarbiai (atitinkantys io aprao 4 p.), jei jie jau dalyvavo ESF projekte Laikino uimtumo rmimas ir dirbo vieuosius darbus. Darbo paieka jiems nutraukta nebuvo.

Bedarbio individualiame uimtumo veiklos plane numatytos priemons gali bti finansuojamos tiek i EGF, tiek ir i ESF fondo, svarbu, kad ie finansavimo altiniai bt aikiai atskirti ir konkreti priemon nebt finansuojama i abiej fond (t.y. du kartus).

Asmenys, dirb vieuosius darbus, finansuojamus Laikino uimtumo rmimo projekto lomis, gali dalyvauti EGF projekt silomose priemonse.


 • Login