به نام خدا
Download
1 / 14

به نام خدا ارتباط زمان واکنش با تیپ های بدنی مختلف - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

به نام خدا ارتباط زمان واکنش با تیپ های بدنی مختلف. مقدمه روش تحقیق یافته های تحقیق بحث و نتیجه گیری. مقدمه:. حرکت سیستم عصبی – عضلانی تصمیم گیری پردازش اطلاعات زمان واکنش تیپ بدنی. روش تحقیق:. جامعه آماری

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' به نام خدا ارتباط زمان واکنش با تیپ های بدنی مختلف' - linh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

به نام خداارتباط زمان واکنش با تیپ های بدنی مختلف


 • مقدمه

 • روش تحقیق

 • یافته های تحقیق

 • بحث و نتیجه گیری


مقدمه:

 • حرکت

 • سیستم عصبی – عضلانی

 • تصمیم گیری

 • پردازش اطلاعات

 • زمان واکنش

 • تیپ بدنی


روش تحقیق:

 • جامعه آماری

 • كليه دانشجويان پسر ورزشكار دانشگاه اروميه كه در سال تحصيلي 84-83 مشغول به تحصيل بودند.

 • انتخاب آزمودنی ها

 • از بين دانشجويان ورزشكار90نفر با روش مشاهده‌اي و تخميني ذهني جهت انجام تست نوع پيكري انتخاب شدند كه پس از انجام تست نوع پيكري 60 نفر از افراد بعنوان آزمودني‌ جهت تست زمان واكنش انتخاب شدند. .

 • مکان تحقیق

 • شهرستان اروميه

 • تست نوع پيكري در آزمايشگاه تربيت بدني دانشگاه و تست زمان واكنش در پايگاه قهرماني شهرستان اروميه

 • زمان تحقیق

 • اجراي تست نوع پيكري در ارديبهشت سال 84 و بر حسب زمان آزاد دانشجويان

 • تست زمان واكنش در اوايل خرداد و با توجه به زمان تعيين شده توسط پايگاه قهرماني


 • متغیرهای تحقیق

 • - زمان واكنش دیداری و شنیداری

 • - تيپ بدني ( اندومورف – مزومورف – اکتومورف )

 • - قد

 • - وزن

 • ابزارهای تحقیق

 • دستگاه دیجیتالی sacaجهت اندازه‌گيري قد و وزن

 • - متر نواري

 • - كاليپر

 • - كوليس

 • نحوه اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات

 • اجرای تست نوع پیکری توسط روش هیث – کارتر

 • اجرای تست زمان واکنش

 • روش های آماری

 • استفاده از نرم‌افزار Excel و SPSS

 • ANOVA

 • آناليز رگرسيون


یافته های تحقیق:

 • تست نوع پیکری هیث – کارتر

 • اندازه گیری:

 • قد , وزن

 • چربی زیر پوست پشت بازو ، فوق لگنی ، تحت کتفی ، ساق

 • قطر استخوان ران ، بازو

 • دور بازو ، ساق .


نتايج آزمون زمان واكنش ديداري و شنيداري:

 • نتايج آزمون زمان واكنش ديداري گروههاي تحقيق • براي تجزيه و تحليل داده‌ها از روشهاي آماري استنباطي مذكور استفاده شد كه نتايج بدست آمده در رابطه با فرضيه‌هاي تحقيق به شرح زير مي باشند.

 • بين زمان واكنش (ديداري و شنيداري) تيپ مزومورف و تيپ اكتومورف اختلاف معناداري وجود ندارد.

 • بين زمان واكنش (ديداري و شنيداري) تيپ اكتومورف و تيپ اندومورف اختلاف معني‌داري وجود ندارد.

 • بين زمان واكنش (ديداري و شنيداري) تيپ مزومورف و تيپ اندومورف اختلاف معني‌داري وجود ندارد.

 • زمان واكنش شنيداري در هر سه تيپ بدني از زمان واكنش ديداري كوتاهتر است.

 • بين قد و زمان واكنش ارتباط معني‌داري وجود ندارد.

 • بين وزن و زمان واكنش ارتباط معني‌داري وجود ندارد.


بحث و نتیجه گیری: روشهاي

 • در تحقيق حاضر با توجه به اينکه زمان واکنش بين تيپ هاي بدني مورد اندازه گيري قرار گرفت و زمان واکنش نيز يکي از عوامل آمادگي جسماني است که اجراي مهارتهاي حرکتي را تحت تآثير قرار مي دهد ، لذا هيچ يک از تيپ هاي بدني بر ديگري برتري نداشتند و اختلاف معناداري بين آنها مشاهده نشد که با نتايج تحقيقات انجام شده توسط افراد زیر مبني بر برتري تيپ مزومورف در آزمونهاي آمادگي جسماني همخواني ندارد..

 • استراند

 • آرنولد

 • واتسون و اودن وان • يافته اينكه زمان واكنش شنيداري نسبت به زمان واكنش ديداري كوتاهتر است توسط اكثر محققين تأييد شده استدیگرتحقيق حاضر مبني بر ارتباط بين قد و وزن با زمان واکنش با نتایج تحقیقات ذکر شده در زیرهمخواني دارند.

 • پيرسون

 • ايرا و همكاران


 • در كل از بررسيهاي انجام شده چنين مي‌توان نتيجه‌گيري نمود كه سطح اجراي بازيكن تابعي از قد، وزن، جنس و سن است و اين عوامل به مقدار قابل ملاحظه‌اي مي‌توانند عملكرد فرد را تحت تاثير قرار دهند و زمان واكنش بعنوان يكي از عوامل آمادگي جسماني مي تواند بر سطح اجراي بازيكن اثرگذار باشد و جهت استعداديابي در كنار ساير عوامل قرار گيرد.


پایان مي‌توان نتيجه‌گيري نمود كه سطح اجراي بازيكن تابعي از قد، وزن، جنس و سن است و اين عوامل به مقدار قابل ملاحظه‌اي مي‌توانند عملكرد فرد را تحت تاثير قرار دهند و زمان واكنش بعنوان يكي از عوامل آمادگي جسماني مي تواند بر سطح اجراي بازيكن اثرگذار باشد و جهت استعداديابي در كنار ساير عوامل قرار گيرد.


ad