ИНФОРМАЦИЯ
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

ИНФОРМАЦИЯ PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ИНФОРМАЦИЯ. за изпълнението на делегирания бюджет на НУ”Св. Климент Охридски” – гр. Пловдив ПРЕЗ 201 2 ГОДИНА. БЮДЖЕТ 201 2 ГОДИНА. Брой ученици - 2 64 дневна форма /към 3 1 . 12 .201 2 г./ Деца в ПИГ – 52 ; Училище 4 6 0 910 лв.

Download Presentation

ИНФОРМАЦИЯ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет на НУ”Св. Климент Охридски” – гр. Пловдив

ПРЕЗ

2012 ГОДИНА


БЮДЖЕТ 2012 ГОДИНА

 • Брой ученици - 264 дневна форма /към 31.12.2012г./

 • Деца в ПИГ – 52;

 • Училище 460 910лв.

  ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА :

 • Храна 16672 лв.

 • Добавка за МТБ 6 245 лв.

 • Ресурсно подпомагане 258 лв.

 • Целодневна организация: 21 350 лв.

 • Учебници 15 192 лв.

  ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2011 г. 53913лв.

  от тях целеви средства:

  - целодневна организация 2 339 лв.

  - учебници 2700 лв.

  - Мярка БСЧ 1 665 лв.


ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ


ПРИХОДИ 2012 годинаНеданъчни приходи


РАЗХОДИ 2012 година


РАЗХОДИ 2012 година


РАЗХОДИ 2012 година


РАЗХОДИ 2012 година ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА


СБРЗ 2012 година

 • Общо за персонала 1002лв.

 • Педагогически персонал 1 093лв.

 • Непедагогически персонал 580лв.


Преходен остатък към 31.12.2012 год.

Всичко преходен остатък: 57 820лв, в т.ч.

Остатък от бюджета 54 651лв

Целеви средства: 3 169лв

 • учебници 2 311лв

 • храна 796лв

 • ресурсно подпомагане 62лв


Проект “УСПЕХ”

 • Преведена сума по проекта 11 100 лв

 • Временен безлихвен заем от бюджетна сметка 5 482лв

  ВСИЧКО: 16 582лв

 • Отчет по параграфи:

  Заплати 100 3 718лв

  по трудово правоотношение 101 3 718лв

  Задължителни осигуровки – работодател 500 814лв

  за ДОО 551 448лв

  за учителски фонд 552 152лв

  здравно-осигурителни 560 178лв

  вноски допълнително задълж.осиг. 580 36лв

  Издръжка 1000 9 935лв

  Материали 1015 9 446лв

  Разходи за външни услуги 1020 489лв

  Придобиване на ДМА 5200 2 115лв

  Компютри и хардуер 5201 2 115лв

  ВСИЧКО РАЗХОДИ: 16 582лв


Благодаря

за вниманието!


 • Login