TEMELJNE ZNACILNOSTI RACUNOVODENJA IN SLOVENSKI RACUNOVODSKI STANDARDI

TEMELJNE ZNACILNOSTI RACUNOVODENJA IN SLOVENSKI RACUNOVODSKI STANDARDI PowerPoint PPT Presentation


  • 155 Views
  • Updated On :
  • Presentation posted in: General

Racunovodenje v Sloveniji. PRAVNI OKVIR - 4. in 7. DIREKTIVA EU - UREDBE EU - Uredba EU 1606/02 - ZAKON O GOSPODARASKIH DRUBAH - SRS, MSRP. Direktive (directive). za dravo clanico zavezujoca glede cilja, ki ga je treba doseci, dravnim oblastem prepuca izbiro oblike in metodni nepo

Related searches for TEMELJNE ZNACILNOSTI RACUNOVODENJA IN SLOVENSKI RACUNOVODSKI STANDARDI

Download Presentation

TEMELJNE ZNACILNOSTI RACUNOVODENJA IN SLOVENSKI RACUNOVODSKI STANDARDI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. TEMELJNE ZNACILNOSTI RACUNOVODENJA IN SLOVENSKI RACUNOVODSKI STANDARDI Dr. Marjan Odar Ljubljana, november 2010

2. Racunovodenje v Sloveniji PRAVNI OKVIR - 4. in 7. DIREKTIVA EU - UREDBE EU - Uredba EU 1606/02 - ZAKON O GOSPODARASKIH DRUŽBAH - SRS, MSRP

3. Direktive (directive) za državo clanico zavezujoca glede cilja, ki ga je treba doseci, državnim oblastem prepušca izbiro oblike in metod ni neposredno uporabna sredstvo približevanja (harmonizacije) države clanice dolžne zahteve direktive prenesti v svoje zakonodaje

4. 4. in 7. direktiva racunovodski direktivi podlaga za racunovodenje družb v EU v veljavi tudi po uvedbi MRS v EU 4. in 7. ter direktivi za banke in zavarovalnice spremenjene s posebno direktivo 2003/51/EC junija 2003 in izlocene neskladnosti z MRS

5. Uredba (Regulation) splošno veljavna v EU zavezujoca kot zakon v nacionalnem pravu v celoti neposredno se uporablja v vseh državah clanicah veljati pricne istocasno v vseh državah sredstvo poenotenja (unifikacije)

6. MRS in MSRP MRS so skupni izraz za MRS (IAS), izdani do aprila 2001 SOP (SIC) pojasnila, izdana do marca 2002 MSRP (IFRS), izdani od aprila 2001 IFRIC pojasnila, izdana od marca 2002 MRS kot sinonim za MSRP s pojasnili - v širšem smislu MRS kot del MSRP – v ožjem smislu

7. Sistematika MSRP predstavitev (Introduction) uvod v MSRP (Preface to IFRSs) okvirna navodila (Framework) zasnova posameznega standarda MRS 1, 2, 3,………. MSRP 1, 2, 3…..

8. LETNO POROCILO BILANCA STANJA IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA IZKAZ FINANCNEGA IZIDA IZKAZ GIBANJA KAPITALA POSLOVNO POROCILO

9. KONSOLIDIRANJE NADREJENA DRUŽBA:

10. Kakovostne znacilnosti RI bistvenost zvesta predstavitev vsebina pred obliko nepristran-skost previdnost popolnost

11. dr. Marjan Odar, Slovenski institut za revizijo PODLAGE ZA MERJENJE POSTAVK V RACUNOVODSKIH IZKAZIH IZVIRNA VREDNOST ( historical cost principale) DNEVNA VREDNOST ( current value) IZTRŽLJIVA VREDNOST (realisable-settlement value) SEDANJA VREDNOST (present value) POŠTENA VREDNOST (fair value)

12. dr. Marjan Odar, Slovenski inštitut za revizijo ZACETNO PRIPOZNAVANJE SREDSTEV SREDSTVO: - OBVLADOVANJE - GOSPODARSKE KORISTI - UPORABA SREDSTVA - ZAMENJAVA ZA DRUGA SREDSTVA - PORAVNAVA DOLGA - RAZDELITEV MED LASTNIKE VREDNOST !!!???

13. dr. Marjan Odar, Slovenski inštitut za revizijo MERJENJE SREDSTEV PO PRIDOBITVI - SREDSTVA - OSNOVNA SREDSTVA - FINANCNI INŠTRUMENTI - OSTALA SREDSTVA : PRESREDSTVENJE : UDENARJENJE D - B - D’

14. MERJENJE IN VREDNOTENJE NACINI MERJENJA IN VREDNOTENJA PO SRS in MRS: NABAVNA VREDNOST MODEL PREVREDNOTENJA ODPLACNA VREDNOST POŠTENA VREDNOST

15. dr. Marjan Odar, Slovenski institut za revizijo PREVREDNOTENJE JE SPREMEMBA PRVOTNIH IZKAZNIH GOSPODARSKIH KATEGORIJ OKREPITEV PREVREDNOTENJE OSLABITEV

16. OSLABITEV SREDSTEV (impairment of assets) SREDSTVO JE OSLABLJENO, CE: KNJIGOVODSKA NADOMESTLJIVA VREDNOST VREDNOST

17. NADOMESTLJIVA VREDNOST (RECOVERABLE VALUE OF ASSET) NADOMESTLJIVA VREDNOST JE ZNESEK, KI JE VECJI POŠTENE VREDNOSTI ZMANJŠANE ZA STROŠKE PRODAJE VREDNOST SREDSTVA V UPORABI

18. VREDNOST SREDSTVA V UPORABI je znesek ocenjenih prihodnjih denarnih tokov, za katere se pricakuje, da se bodo pojavili pri nadaljnji uporabi sredstva in iz njegove odtujitve konec njegove dobe koristnosti

19. Uvod v SRS OBVEZNI SRS UVOD V SRS, SRS 1–15, SRS 17–18, SRS 24–27 DRUGI SRS NEOBVEZNI – PRAVILA SKRBNEGA RACUNOVODENJA NEPOSREDNO SKLICEVANJE NA MSRP, DRUGI MSRP LE INFORMACIJA O STROKOVNIH REŠITVAH CRTANA PREDPOSTAVKA O RESNICNOSTI IN POŠTENOSTI V INFLACIJSKIH RAZMERAH

20. Uvod v SRS PREVREDNOTENJE POVECANJE NA POŠTENO VREDNOST ZMANJŠANJE NA POŠTENO VREDNOST OBVEZNO, RAZEN CE SRS DOLOCAJO DRUGACE PREVREDNOTENJE ZARADI OSLABITVE OBVEZNO! POSAMEZNI SRS DOLOCAJO PODROBNOSTI.

21. Uvod v SRS SPREMEMBE RACUNOVODSKIH USMERITEV DA BI RI IZKAZOVALI ZANESLJIVEJŠE IN USTREZNEJŠE INFORMACIJE UPORABA PRERACUNA ZA NAZAJ – KOT BI BILO PRERACUN PRIMERLJIVIH PODATKOV PRERACUN KAPITALA CE PRERACUN NI IZVEDLJIV – RAZKRITJE POPRAVEK NAPAK V RACUNOVODSKIH IZKAZIH, KO SE NAPAKE ODKRIJEJO UPORABA ZA NAZAJ – KOT BI MORALO BITI PRERACUN PRIMERLJIVIH PODATKOV PRERACUN KAPITALA CE PRERACUN NI IZVEDLJIV – RAZKRITJE POVEZAVA Z 11.A CLENOM ZDDPO-1D

22. Uvod v SRS POSLOVNE ZDRUŽITVE OBVLADOVANJE UPORABA NAKUPNE METODE OBVEZNA!!! POŠTENA VREDNOST SREDSTEV IN DOLGOV, POGOJNIH OBVEZNOSTI TER STROŠKOV ZDRUŽITVE DOBRO IME PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA (PRIHODEK) – NI SLABEGA IMENA NEPOSREDNA UPORABA MSRP 3

23. Uvod v SRS ODLOŽENI DAVKI SKUPNI PODVIGI SKUPAJ OBVLADOVANO DELOVANJE SKUPAJ OBVLADOVANA SREDSTVA SKUPAJ OBVLADOVANA PODJETJA UPORABA MRS 31 – DELEŽI V SKUPNIH PODVIGIH USKUPINJEVANJE OPREDELITEV SKUPINE POPOLNO USKUPINJEVANJE UPORABA KAPITALSKE METODE ZA PRIDRUŽENA PODJETJA – VEC KOT 20%

24. SRS 1 – Opredmetena osnovna sredstva DOLOCITEV NABAVNE VREDNOSTI OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV (OOS) – STROŠKI RAZGRADNJE, ODSTRANITVE IN OBNOVE MESTA POMEMBNA SREDSTVA – RAZPOREDITEV NABAVNE VREDNOSTI NA DELE, VECJI REDNI PREGLEDI – DELI OOS PRIDOBITEV OOS PRI PREVZEMIH – POŠTENA VREDNOST

25. SRS 1 – Opredmetena osnovna sredstva AMORTIZIRANJE METODA ENAKOMERNEGA CASOVNEGA AMORTIZIRANJA METODA PADAJOCEGA AMORTIZIRANJA METODA PROIZVEDENIH ENOT OBVEZNA VSAKOLETNA PREVERITEV PREOSTALE VREDNOSTI RAZVRSTITEV OOS NA NEKRATKOROCNA SREDSTVA ZA PRODAJO ALI V SKUPINO ZA ODTUJITEV ZA PRODAJO

26. SRS 1 – Opredmetena osnovna sredstva VREDNOTENJE: MODEL NABAVNE VREDNOSTI MODEL PREVREDNOTENJA PREVREDNOTOVALNI POPRAVEK – PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA – KAPITAL PRENOS PRESEŽKA IZ PREVREDNOTENJA NA PRENESENI CISTI DOBICEK SKLADNO Z AMORTIZACIJO ALI NAJKASNEJE OB ODPRAVI PRIPOZNANJA OOS VES ZNESEK OBRACUNANE AMORTIZACIJE JE STROŠEK

27. SRS 1 – Opredmetena osnovna sredstva DENAR USTVARJAJOCA ENOTA – NEPOSREDNA UPORABA MEDNARODNIH RACUNOVODSKIH STANDARDOV (MRS) BIOLOŠKA SREDSTVA – MERJENJE PO POŠTENI VREDNOSTI NEPREMICNINE, KI SE GRADIJO ZA NALOŽBENE NEPREMICNINE, SE DO TAKRAT OBRAVNAVAJO KOT OOS OS DO 500 € SKUPINSKO DI – MATERIAL

28. SRS 2 – Neopredmetena sredstva in dolgorocne ACR LOCITEV: NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROCNE AKTIVNE CASOVNE RAZMEJITVE (ACR) NEOPREDMETENA SREDSTVA ODLOŽENI STROŠKI RAZVIJANJA USREDSTVENI STROŠKI NALOŽB V TUJA OS PRAVICE DOBRO IME OPREDELITEV NEOPREDMETENIH OS S KONCNIMI IN NEDOLOCENIMI DOBAMI KORISTNOSTI OBVEZNA LETNA PREVERITEV PREOSTALE VREDNOSTI

29. SRS 2 – Neopredmetena sredstva in dolgorocne ACR DOBRO IME SE NE AMORTIZIRA, AMPAK SE PREVRED-NOTUJE ZARADI OSLABITVE MOŽNOST PREVREDNOTENJA NEOPREDMETENIH SREDSTEV NA POŠTENO VREDNOST – ENAKA METODA KOT PRI OOS IZGUBA, PRIPOZNANA ZARADI OSLABITVE DOBREGA IMENA, SE KASNEJE NE SME RAZVELJAVITI

30. SRS 3 – Financne naložbe FINANCNA SREDSTVA, IZMERJENA PO POŠTENI VREDNOSTI PREK POSLOVNEGA IZIDA FINANCNE NALOŽBE (FN) V POSESTI DO ZAPADLOSTI V PLACILO POSOJILA IN TERJATVE ZA PRODAJO RAZPOLOŽLJIVA FINANCNA SREDSTVA

31. SRS 3 – Financne naložbe ZACETNO PRIPOZNAVANJE FINANCNIH SREDSTEV DATUM TRGOVANJA DATUM PORAVNAVE FN V ODKUPLJENE LASTNE DELNICE IN LASTNE POSLOVNE DELEŽE SE IZKAZUJEJO KOT ODBITNA POSTAVKA V KAPITALU

32. SRS 3 – Financne naložbe VREDNOTENJE FN PO POŠTENI VREDNOSTI, RAZEN POSOJIL IN TERJATEV – PO ODPLACNI VREDNOSTI FN V POSESTI DO ZAPADLOSTI – PO ODPLACNI VREDNOSTI FN V KAPITALSKE INŠTRUMENTE, KI NE KOTIRAJO – PO NABAVNI VREDNOSTI

33. SRS 3 – Financne naložbe POŠTENA VREDNOST OBJAVLJENA CENA NA TRGU POOBLAŠCENI OCENJEVALCI VREDNOSTI OBSTOJ MODELA VREDNOTENJA DOBICKI ALI IZGUBE IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA – FN PO POŠTENI VREDNOSTI PREK POSLOVNEGA IZIDA KAPITAL – FN, RAZPOLOŽLJIVE ZA PRODAJO

34. SRS 4 – Zaloge VRSTE ZALOG METODA LIFO NI DOVOLJENA ZALOGE SE VREDNOTIJO PO MANJŠI IZMED IZVIRNE IN CISTE IZTRŽLJIVE VREDNOSTI NI PREVREDNOTENJA ZARADI OKREPITVE

35. SRS 5 – Terjatve MERJENJE: ODPLACNA VREDNOST PO METODI EFEKTIVNIH OBRESTI ODPLACNA VREDNOST – ZNESEK, S KATERIM SE FINANCNI INŠTRUMENT IZMERI OB ZACETNEM PRIPOZNANJU, ZMANJŠAN ZA ODPLACILO GLAVNICE, POVECAN OZIROMA ZMANJŠAN (PO METODI EFEKTIVNIH OBRESTI) ZA NABRANO ODPLACILO RAZLIKE MED ZACETNIM IN V PLACILO ZAPADLIM ZNESKOM TER ZMANJŠAN ZARADI OSLABLJENOSTI ALI NEUDENARLJIVOSTI SLABITEV NA SEDANJO VREDNOST PRICAKOVANIH PRIHODNJIH DENARNIH TOKOV, DISKONTIRANIH PO EFEKTIVNI OBRESTNI MERI ZA TERJATVE

36. SRS 5 – Terjatve TERJATVE POMEMBNIH VREDNOSTI, KI SE NE OBRESTUJEJO, SE IZKAŽEJO PO DISKONTIRANI VREDNOSTI PO POVPRECNI OBRESTNI MERI ZA PRIMERLJIVE POSLE TERJATVE, KI SE OBRESTUJEJO IN PRI KATERIH SE DEJANSKA OZIROMA DOGOVORJENA OBRESTNA MERA NE RAZLIKUJE POMEMBNO OD EFEKTIVNE OBRESTNE MERE, SE IZKAŽEJO PO ZACETNI PRIPOZNANI VREDNOSTI, ZMANJŠANI ZARADI ODPLACIL IN OSLABITEV

37. SRS 6 – Naložbene nepremicnine NALOŽBENE NEPREMICNINE PRINAŠAJO NAJEMNINO POVECUJEJO VREDNOST NALOŽBE VREDNOTENJE MODEL PREVREDNOTENJA MODEL NABAVNE VREDNOSTI PRIPOZNAVANJE DOBICKOV IN IZGUB model prevrednotenja – DOBICEK ALI IZGUBA SE PRIPOZNA V IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA model nabavne vrednosti – SRS 1

38. SRS 8 – Kapital POMEN OSNOVNEGA KAPITALA KAPITALSKA NEUSTREZNOST – 11. clen ZFPPIPP INSOLVENTNOST – 14. clen ZFPPIPP LASTNE DELNICE (247. clen ZGD-1) LASTNI POSLOVNI DELEŽI PRESEŽKI IZ PREVREDNOTENJA OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV, NEOPREDMETENIH SREDSTEV, FINANCNIH NALOŽB, odloženi davki!!!

39. SRS 9 in 11 – Dolgorocni in kratkorocni dolgovi KRATKOROCNI – V LETU DNI MERJENJE: ODPLACNA VREDNOST PO METODI EFEKTIVNIH OBRESTI PREVREDNOTENJE – CRTANE VSE DOLOCBE, RAZEN PRERACUNA IZ TUJE VALUTE OBVEZNOSTI ZA ODLOŽENI DAVEK

40. SRS 10 in 12 – Rezervacije in PCR REZERVACIJE SE OBLIKUJEJO ZA: SEDANJE OBVEZE, KI IZHAJAJO IZ OBVEZUJOCIH PRETEKLIH DOGODKOV IN SE BODO PO PREDVIDEVANJIH PORAVNALE V OBDOBJU, KI NI Z GOTOVOSTJO DOLOCENO, TER KATERIH VELIKOST JE MOGOCE ZANESLJIVO OCENITI

41. SRS 10 in 12 – Rezervacije in PCR ZA REORGANIZACIJO ZA PRICAKOVANE IZGUBE IZ KOCLJIVIH POGODB ZA DANA JAMSTVA ZA OBVEZNE RAZGRADNJE IN PONOVNE VZPOSTAVITVE OOS ZA VELIKA POPRAVILA IN SANACIJO VIROV OBREMENJEVANJA OKOLJA ZA POKOJNINE, JUBILEJNE NAGRADE, ODPRAVNINE OB UPOKOJITVI – UPOŠTEVATA SE MRS 19 IN 26

42. SRS 10 in 12 – Rezervacije in PCR DOLGOROCNE PASIVNE CASOVNE RAZMEJITVE ODLOŽENI PRIHODKI DRŽAVNE PODPORE IN DONACIJE PORABA SKLADNO Z OBRACUNANO AMORTIZACIJO OZIROMA POJAVLJANJEM NEKATERIH STROŠKOV

43. SRS 13 – Amortizacija ODPRAVLJENA METODA RASTOCEGA AMORTIZIRANJA AMORTIZACIJSKO OSNOVO POVECUJEJO STROŠKI RAZGRADNJE, ODSTRANITVE IN OBNOVE MESTA PRICETEK OBRACUNAVANJA AMORTIZACIJE, KO JE SREDSTVO RAZPOLOŽLJIVO ZA UPORABO OZIROMA NA VOLJO AMORTIZACIJA SESTAVNIH DELOV AMORTIZACIJA SE OBRACUNAVA, TUDI CE SE SREDSTVO NE UPORABLJA

44. SRS 14 do 17 – Stroški, odhodki ODPRAVA LIFO IN PREVREDNOTENJE ZALOG ZAHTEVE PO IZPLACILIH ZAPOSLENIM, KI JIM PODJETJE NASPROTUJE – REZERVACIJE (PREJ KRATKOROCNE PCR) DRUGI ODHODKI SO TUDI NEOBICAJNE POSTAVKE (PREJŠNJI IZREDNI ODHODKI) NI ODHODKOV ZA PORAVNAVANJE IZGUBE

45. SRS 18 – Prihodki OPREDELITEV PRIHODKOV DRUGI PRIHODKI SO TUDI NEOBICAJNE POSTAVKE (PREJŠNJI IZREDNI PRIHODKI) NEPRIPOZNAVANJE PRIHODKOV, CE NI MOGOCE OCENITI DATUMA PLACILA SE DVOMI O VELIKOSTI SO DANA JAMSTVA OB PRODAJI

46. Odloženi davki – Zacasne razlike METODA OBVEZNOSTI PO BILANCI STANJA (BS) ZACASNE RAZLIKE – RAZLIKE MED DAVCNO VREDNOSTJO POSAMEZNEGA SREDSTVA ALI OBVEZNOSTI IN KNJIGOVODSKO VREDNOSTJO V BS OBDAVCLJIVE – OBVEZNOSTI ZA ODLOŽENI DAVEK ODBITNE – TERJATVE ZA ODLOŽENI DAVEK

47. SRS 20-23 in 28 do 30 – listine, ...; predracunavanje, nadziranje, ... “NEOBVEZNI” SRS! “FORMALNO” SRS VSEBINSKO - PRIPOROCENE DOBRE RACUNOVODSKE REŠITVE

48. SRS 24 in 25 BILANCNE SHEME BILANCE STANJA- ZGD-1 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA – DVE RAZLICICI - ZGD -1

49. Uporabni internet naslovi http://www.si-revizija.si/publikacije/index.php http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_45_en.htm http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/index_en.htm http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/officialdocs_en.htm#consolidated

  • Login