Economic Value Added - PowerPoint PPT Presentation

Economic value added
Download
1 / 49

 • 111 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Economic Value Added. Kaplan-Atkinson: Advanced Management Accounting Copeland-Coller-Murrin: Vállalatértékelés Esa Mäkeläinen: Economic Value Added as a management tool Roztocki-Needy: An Integrated ABC and EVA system as an engineering management tool for manufacturers.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Economic Value Added

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Economic value added

Economic Value Added

Kaplan-Atkinson: Advanced Management Accounting

Copeland-Coller-Murrin: Vállalatértékelés

Esa Mäkeläinen: Economic Value Added as a management tool

Roztocki-Needy: An Integrated ABC and EVA system as an engineering

management tool for manufacturers

Összeállította: Kárpáti Tibor


Ri eva

RI - EVA

 • A reziduális jövedelem (RI) egyik széleskörben alkalmazott típusa az EVA (Economic Value Added).

  • 1982-ben jelent meg a Stern Stewart tanácsadó cég fejlesztéseként, de igen nagy népszerűségre a 90-es években tett szert.

 • Mivel alapeleme a tulajdonosok alternatívköltségének figyelembe vétele, összhangban van a „részvényesi érték maximalizálás” koncepcióval.

  • Értékalapú teljesítménymérő, értéke megmutatja a létrehozott illetve megsemmisített részvényesi értéket a vizsgált időszakban.

  • A hagyományos teljesítménymutatóknál jobban korrelál a részvényárakkal.


Eva alapvet felt telez sek

EVA - alapvető feltételezések

 • A menedzserek kötelessége az értékteremtés a befektetők számára.

  • A befektetők azért fektetnek be a vállalatba, mert megfelelő hozamot akarnak realizálni.

 • Van egy minimum szintje a nyereségességnek, amit a befektetők elvárnak, ezt tőkeköltségnek hívják.

  • Részvényesek esetén a tőkeköltség a kockázat adott szintje melletti átlagos részvényhozam a tőzsdén, ezt ők könnyen el képesek érni hosszútávú, diverzifikált részvénypiaci befektetésekkel.

 • Így a tőkeköltségnél kevesebb hozam létrehozása (hosszú távon) nem elfogadható.

  • A befektetők kivonhatják tőkéjüket a vállalatból, mert vannak más alternatíváik.


Economic value added eva

Economic Value Added (EVA)

A hagyományos profit-mérőszámokhoz (EBIT, EBITDA, adózott eredmény) hasonlít abban az értelemben, hogy abszolút értékben (nem %-ban) méri a profit, hozam mértékét.

 • EBIT (operating profit): A magyar számvitel ÜTE kategóriájának felel meg, ha nem vesszük figyelembe az egyéb bevételeket és ráfordításokat. A befektetőket tájékoztatja arról, hogy mennyi profitot képes a vállalat az alapvető üzleti tevékenységéből kitermelni.

 • EBITDA: amortizációval növelt EBIT, a működési tevékenységből származó cash flow-t próbálja közelíteni.


Economic value added eva1

Economic Value Added (EVA)

 • Előnye a hagyományos mérőszámokkal szemben, hogy a vállalatnak csak a reziduális nyereségességét vizsgálja.

 • Azaz figyelembe veszi az adósságok direkt költségét és a tulajdonosok saját tőkéjének indirekt költségét is.


Economic value added eva2

Economic Value Added (EVA)

 • Használata igen elterjedt:

  • Egyrészt számos cég használja ezt a teljesítménymérő mutatószámot a részvényeseinek teremtett érték meghatározásához.

  • Másrészt a vezetők jutalmazását, díjazását is gyakran hozzákötik a létrehozott érték nagyságához.

  • Harmadrészt a befektetési társaságok is felhasználják ezt a mutatót a részvényportfóliójuk összeállításánál.


Eva meghat roz s

EVA meghatározás

 • Az EVA két szemszögből is vizsgálható:

  • számviteli szemszögből,

  • pénzügyi, vállalatértékelési szemszögből.

 • A kettő közötti különbségtétel alapja, hogy a számviteli megközelítésnél éves szinten, a pénzügyi megközelítésnél pedig az élettartam alatt realizálódó hozzáadott értéket vizsgálják. Ez utóbbinak külön neve van, mégpedig MVA (Market Value Added).


Eva sz mviteli perspekt va

EVA – számviteli perspektíva

Számviteli megközelítésnél az EVA egyenlő az adózott működési profitnak (NOPAT) és a felhasznált tőke súlyozott átlagköltégének különbségével.

EVA = NOPAT - Tőkeköltség

Tőkeköltség = WACC × Lekötött tőke

NOPAT: A vállalat által termelt profit abban az esetben, ha működé-

séhez nem vett volna fel hiteleket. Értéke egyenlő az adóval

csökkentett működési nyereséggel (EBIT).

WACC: Súlyozott átlagos tőkeköltség.

Lekötött tőke: A mérleg forrásoldalának a kamatmentes tételekkel

csökkentett állománya az időszak elején.


Eva sz mviteli perspekt va1

EVA – számviteli perspektíva

 • Más formában is felírható a képlet:

EVA = (ROIC - WACC) × Lekötött tőke

Adópajzs

ROIC = NOPAT / Lekötött tőke

WACC = Saját tőke költsége(%)×(Saját tőke/Lekötött tőke) +

Adósság költsége(%)×(Adósság/Lekötött tőke)(1-adókulcs)


Eva p nz gyi perspekt va

EVA – pénzügyi perspektíva

 • Pénzügyi szemszögből (vállalatértékelés) az EVA úgy definiálható, ahogy az a vállalat piaci, befektetői oldalról vizsgált értékteremtéséhez (Market Value Added) kapcsolódik.

 • Innen nézve az MVA egyenlő a vállalat jövőbeni EVA értékeinek a nettó jelenértékével.

 • Az MVA nem más, mint a vállalat belső értéke, ennyivel ér többet a vállalat, mint a saját tőkéjének és az adósságainak értéke.

MVA = a várt jövőbeli EVA-k NPV-je

MVA = Vállalatérték - Összes tőke


Economic value added eva3

Economic Value Added (EVA)

EVA kalkuláció a mérlegben és az eredmény-kimutatásban szereplő adatokból történik, azonban ezeket az értékeket sok esetben módosítani kell a pontosság érdekében.

 • 164 helyen lehet módosítást végrehajtani


Eva p lda

EVA - Példa

 • Az IP-STAR Kft. adatai a következőek:

  • Éveleji mérlegfőösszege 800 m HUF, ebből saját tőke 320 m HUF, szállítói tartozások 200 m HUF.

  • A saját tőke CAPM modellel számított hozamelvárása 13%, a kamatköteles adósságok költsége 8%.

  • Az év végi eredménykimutatásban az értékesítés nettó árbevétele 2 Mrd HUF, közvetlen költségei 1,3 Mrd HUF és közvetett költségei 0,6 Mrd HUF.

  • A társasági adókulcs 40%.


Eva p lda1

EVA - Példa

Lekötött tőke: 800 - 200 = 600 m HUF

NOPLAT: [2 – (1,3 + 0,6)] × 0,6 = 60 m HUF

ROIC: 60 / 600 = 0,1

WACC: 0,13 × (320 / 600) + 0,08 × (280 / 600) (1-0,4) = 0,092

EVA: (0,1 – 0,092) × 600 = 4,8 m HUF


A roi alap ellen rz s vesz lyei

A ROI alapú ellenőrzés veszélyei

 • A ROI eredetileg arra szolgált, hogy kiegészítse a vezetők megérzéseit és gondolkodásmódját, akik egyébként teljesen tisztában voltak a divíziók technológiai és versenypiaci körülményeivel.

 • A II. Világháború utáni időszakban azonban a vállalatok erőteljesen diverzifikálni kezdték teljesítményüket, különösen más iparágba tartozó vállalatok felvásárlásával.


A roi alap ellen rz s vesz lyei1

A ROI alapú ellenőrzés veszélyei

 • A tevékenységek kiszélesedésével a felsővezetőknek gyakran csak minimális iparág-specifikus ismerete és tapasztalata volt, így a központ a vezetők elé kitűzött célként küldte le a ROI-t a divíziókhoz.

 • Mivel a vezetőkjövedelmezősége és előléptetése a ROI-mutatók teljesítésétől függött, ezeket a középvezetőket erős ösztönzés érte, hogy adataikat ennek megfelelően korrigálják.


A roi befoly sol s nak lehet s ge

A ROI befolyásolásának lehetősége

 • A divizió három egymást követő negyedévének adatai alapján első látásra úgy tűnik, hogy a működés töké-letes, a ROI szépen növekszik minden negyedévben.

 • Ha azonban a ROI-t tényezőire bontjuk, az erős árbevételarányos eredménynövekedés az eszköz-forgás visszaesésével párosult.


A roi befoly sol s nak lehet s ge1

A ROI befolyásolásának lehetősége

 • A nyereség növekedésének és az eszközforgás csökke-nésének okait vizsgálva a központi vezetés felfedezte, hogy a divízióvezető jelentősen növelte a termelést a 2. és a 3. negyedévben, miközben a többlettermelés késztermékkészletként halmozódott fel.

 • A jóval magasabb termelési szint lehetővé tette, hogy az időszaki (fix jellegű) költségek nagy részét konzerválják a készletben, miközben a ténylegesen eladott termékek egységköltsége csökkent, magasabb árbevételarányos nyereséget eredményezve.


A roi s eva torz t sai

A ROI és EVA torzításai

A következőekben háromféle torzítást fogunk megvizsgálni, amely az EVA (Economic Value Added) és a ROI automatikus használatával előfordulhat.

 • Ráfordítások elszámolása vagy tőkésítése

 • Az árszínvonal változásai

 • Az értékcsökkenési módszer


R ford t sok elsz mol sa vagy t k s t se

Ráfordítások elszámolása vagy tőkésítése

 • Bizonyos kiadások (pl. az immateriális javak) tekintetében megítélés kérdése, hogy a kiadásokat ráfordításként annak az időszak terhére számolják-e el amelyikben felmerültek, vagy tőkésítik és amortizálják az alatt az időszak alatt, amíg a kiadások hasznos hatása várhatóan tart.

 • A számviteli elszámolás a legtöbb immateriális jószágot érintő kiadás tőkésítését nem támogatja, de a belső teljesítményértékelésnek nem kell a külső beszámolás szabályaihoz igazodnia.


R ford t sok elsz mol sa vagy t k s t se1

Ráfordítások elszámolása vagy tőkésítése

 • Stabil időszakban, amikor hozzávetőleg évente ugyanannyi immateriális jószág keletkezik, ez a kérdés nem érinti a nettó eredményt, mivel a korábbi és jelen időszaki költségek össze-gének az amortizációja meg fog egyezni az időszaki kiadásokkal.

 • Amennyiben azonban –növekvő vállalat esetén- a várható jövőbeni hozamokkal rendelkező kiadásokat nem tőkésítjük, a ráfordításokkal büntetjük a kezdeti stabil pálya elérése előtti időszak eredményét, miközben túlértékeljük a későbbi stabil pálya ROI és EVA mutatóját, mivel az immateriális célú befektetések ekkor nem jelentkeznek a befektetett tőkében.


R ford t sok elsz mol sa vagy t k s t se2

Ráfordítások elszámolása vagy tőkésítése

 • Tételezzünk fel egy divíziót öt azonos, de különböző korú eszközzel.

 • Valamennyi eszköz 30000$ bekerülési értékű és évi 10000$ nettó pénzáramot generál öt éven keresztül.

 • A divízió stabil pályára ért: minden évben „kidobnak” egy eszközt és vásárolnak helyette egy másikat.

 • Feltételezzük, hogy minden bejövő befektetés és pénzáram az év utolsó napján történik.

 • A divízió lineáris értékcsökkenési módszert használ.

 • A tőkeköltség 15%.


R ford t sok elsz mol sa vagy t k s t se3

Ráfordítások elszámolása vagy tőkésítése

 • Öt eszközzel, amelyek mindegyike évi 6000 dollár értékcsökkenési költséget okoz, a teljes értékcsökkenési költség 30000 dollár évente.

 • Az eszközállomány nettó értéke 90000 dollár.

 • Az amortizációt levonva az évi 50000 dollár pénzáramlásból 20000 dollár nettó eredményt kapunk. Ebből következően a ROI = 22,2%.


R ford t sok elsz mol sa vagy t k s t se4

Ráfordítások elszámolása vagy tőkésítése

Divíziónk kutatásba kezd, a kutatás 3000$-ba kerül, viszont évi 1000$ pénzáramlást generál a következő öt évben. Az első táblázatban a kiadás ráfordításként, a másodikban pedig tőkésítve kerül elszámolásra.


R ford t sok elsz mol sa vagy t k s t se5

Ráfordítások elszámolása vagy tőkésítése


Az rsz nvonal v ltoz sai

Az árszínvonal változásai

 • Inflációs időszakokban mind a ROI, mind az EVA mutatók értéke túlbecsült lesz.

 • Az alapvető torzítás abból származik, hogy a bevételeket és a pénzáramokat az adott évi pénzáramban mérjük, miközben a befektetések értékét és az értékcsökkenést a hajdani beszerzési érték alapján határozzuk meg.

 • Így jelentősen alulbecsüljük a befektetés értékét miközben túlbecsüljük a nettó eredményt.


Az rsz nvonal v ltoz sai1

Az árszínvonal változásai

 • Mind a ROI mind az EVA-mutató jóval magasabb lesz, mintha az inflációs időszak nem következett volna be.

 • Viszont a mutatók jelentős mértékben romlanak, amikor az inflációs ciklus megszakad, az eszközök folyamatosan cserélődnek újabbra a magasabb áron, de további áremeléseket a késztermékpiacon már nem lehet elfogadtatni.


Az rsz nvonal v ltoz sai2

Az árszínvonal változásai

Az inflációs torzítás hatása jól látható a korábbi öteszközös divízión, ahol az eredeti ROI: 22,2% volt. Tegyük fel, hogy az eszközök ára évi 10%-kal nő, nettó pénzáramlása pedig 6%-kal. Négy év múlva a divízió nettó pénzáramlása: 50000×(1,06)4=63124$


Az rsz nvonal v ltoz sai3

* 43923$×(1+4/5+3/5+2/5+1/5)=131769$ ** 8784,6×5

Az árszínvonal változásai

Ha az inflációs időszak hirtelen befejeződne, a divízió pedig tartaná akkori aktuális működési pénzáramlásának szintjét, és kicserélné régebbi eszközeit – évente egyet – az aktuális árakon (43923$) végül is felismerné, hogy pénzáramlása nem volt képes lépést tartani az inflációval. A nettó eredmény csökkent, a gazdasági hozzáadott érték negatív és a 14,6%-os ROI jóval alacsonyabb a korábbi értékeknél.


Az rt kcs kken si m dszer

Az értékcsökkenési módszer

 • A pénzügyi számvitel értékcsökkenési módszereinek használata visszás ösztönzőket teremt a vezetői ROI számítás szintjén.

 • A vezetők tudják növelni ROI mutatójukat beruházások elhalasztásával és teljesen vagy majdnem leírt eszközök üzemeltetésével, ami a következő példán keresztül látható.

 • A kiinduló adatok megegyeznek a korábbi példák kiinduló adataival.


Az rt kcs kken si m dszer1

Az értékcsökkenési módszer


Economic value added

A hatékony vezetői számvitel előfeltétele, hogy a pénzügyi vezetők megértsék az általuk készített jelentésekben szereplő számok mögötti feltételezéseket. Nem szabad olyan mechanikus számításokat végezniük, amelyek eredménye a pénzügyi számvitel feltételezéseit és korlátait nem ismerő vezetőknek torz és félrevezető képet mutathat.


Az abc s az eva sszekapcsol sa

Az ABC és az EVA összekapcsolása

 • Az EVA alkalmazásának kiterjesztését jelenti, ha nem üzleti egységek vagy a vállalat egészének szintjén, hanem a tevékenységek, termékek, vevők szintjén hozunk döntéseket.

 • Ez úgy valósítható meg, hogy a ráfordításokhoz hasonlóan az eszközöket is a tevékenységekhez rendeljük.


Az abc s az eva sszekapcsol sa1

Az ABC és az EVA összekapcsolása


Az abc s az eva sszekapcsol sa2

Az ABC és az EVA összekapcsolása

 • A kimutatás egy enyhén nyereséges egységet mutat be, (9%-os működési árrés). A nettó eszközértékre eső 12%-os tőkeköltség levonása után kiderül, hogy az üzleti egység mégis értéket rombolt.

 • A vállalat vezetésének tipikus reakciója, hogy utasítja az üzleti egység vezetését az árrés emelésére vagy az eszközintenzitás növelésére:

  • az értékesítési és irányítási költségek árbevételarányos csökkentése,

  • az ár emelése, vagy a termeléstámogatás költségeinek csökkentése,

  • a készlet és a követelés állományának csökkentése.


Az abc s az eva sszekapcsol sa3

Az ABC és az EVA összekapcsolása


Az abc s az eva sszekapcsol sa4

Az ABC és az EVA összekapcsolása

 • Az ABC alapú kimutatás jelzi, hogy az 1. termékvonallal nincsen probléma.

  • Ez a termékvonal jól bejáratott, hatékony termelési eljárásokkal és olyan vevőkkel, akikkel nagy múltú, tartós kapcsolata van. Bármely áremelési vagy költség csökkentési kísérlet súlyosan veszélyezteti ezt a nagyon vonzó szegmenst.

 • A problémák a 2. termékvonalból erednek.

  • Ezt a termékvonalat azért fejlesztették ki, hogy új piacokra lépjenek be.

  • Ez egy nagyon összetett termékcsalád sokféle változattal és rövid termelési sorozatokkal, a jelenlegi vevők kiszolgálásának és új vevők élérések komoly értékesítési és marketingkiadásai vannak.


Az abc s az eva sszekapcsol sa5

Az ABC és az EVA összekapcsolása

 • Az alkalmazott eszközök ABC elemzése feltárja, hogy az 1. termékvonalnak csak 0,7 dollár eszközre van szüksége 1 dollár értékesítéshez, amíg a 2. termékvonalnak 1,05 dollárra.

  • Ennek megfelően jelentős a különbség az EVA tőkelekötési díjában.


Az abc s az eva sszekapcsol sa6

Az ABC és az EVA összekapcsolása

 • Sok eszköz tevékenységhez rendelése egyértelmű.

  • Készleteket közvetlenül egyes termékekhez lehet kötni. Specializált termelő berendezéseket termékek szűk köréhez lehet kapcsolni.

  • Általános eszközök esetén az eszköz hozzárendelésének meghatározója az a költségokozó lehet, ami alapján a berendezések működési ráfordításait felosztottuk a termékek között.

 • Nem kell minden eszközt a termékekhez rendelni. Jelentős mozgástér egyéni mérlegelésre.

  • a vevőspecifikus eszköz példája a követelésállomány, készletállomány, speciális immateriális javak és tárgyi eszközök.


P lda az abc s az eva sszekapcsol sa

Példa – Az ABC és az EVA összekapcsolása

Az IP-STAR Ltd. mérlege és ereménykimutatása.


P lda az abc s az eva sszekapcsol sa1

Példa – Az ABC és az EVA összekapcsolása

A vállalatnál azonosított tevékenységek:


P lda az abc s az eva sszekapcsol sa2

Példa – Az ABC és az EVA összekapcsolása

A tevékenységek költségeinek meghatározása:


P lda az abc s az eva sszekapcsol sa3

Példa – Az ABC és az EVA összekapcsolása

A befektetett tőkének és költségének kiszámítása:

CC: tőkeköltség (cost of capital)

C: tőke (capital)

CCR: a minimálisan elvárt megtérülés rájája (capital cost rate),

ami a példában 10%


P lda az abc s az eva sszekapcsol sa4

Példa – Az ABC és az EVA összekapcsolása

A tevékenységek eszközfelhasználása:


P lda az abc s az eva sszekapcsol sa5

Példa – Az ABC és az EVA összekapcsolása

A tevékenységekhez szükséges tőke költsége:


P lda az abc s az eva sszekapcsol sa6

Példa – Az ABC és az EVA összekapcsolása

A tevékenységek teljes költsége:


P lda az abc s az eva sszekapcsol sa7

Példa – Az ABC és az EVA összekapcsolása

Az egyes termékek által biztosított nyereség az ABC módszer alkalmazásával (a tevékenységek költségeinek termékekre való felosztása adottság a példában):


P lda az abc s az eva sszekapcsol sa8

Példa – Az ABC és az EVA összekapcsolása

A termékek által biztosított gazdasági profit (shareholder value) az ABC és az EVA módszer együttes alkalmazásával:


A p nz gyi mutat k korl tai

A pénzügyi mutatók korlátai

 • A decentralizát egységekben a csupán pénzügyi teljesítménymutatókra épülő teljesítménymérés meghaladottá válik a következő problémák miatt.

  • Egy összetett bizonytalan környezetben lehetetlen, hogy az egy szempontra alapozó teljesítménymutató tökéletes összhangot teremtsen a decentralizált egység céljai és az általános vállalati célok között.

  • A legtöbb teljesíménymutató belső teljesítményen alapul, és nincs tekintettel a külső lehetőségekre.

  • A tipikus teljesítménymutatók a rövid távú működési eredményekre összpontosítanak, és a nehezebben mérhető hosszabb távú hatásokat figyelmen kívül hagyják.


Megold s

Megoldás

Ehelyett inkább egy széles körű, pénzügyi és nem pénzügyi mutatókból álló rendszert érdemes kialakítani, ahol az összes mutató a vállalat célkitűzéseihez és stratégiájához kapcsolható, és a szervezeti egység teljesítményének értékelésére és elősegítésére szolgál.


 • Login