Odborn semin
Download
1 / 17

odborný seminář - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

odborný seminář. Příprava Metodického návodu projektování pozemkových úprav a Technického standardu plánu společných zařízení v pozemkových úpravách. Vliv klimatických změn na projektování a realizaci společných zařízení v rámci KPÚ. Petr Doležal, Luděk Střítecký.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' odborný seminář' - limei


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Odborn semin

odborný seminář

Příprava Metodického návodu projektování pozemkových úprav a Technického standardu plánu společných zařízení v pozemkových úpravách

Vliv klimatických změn na projektování a realizaci společných zařízení v rámci KPÚ

Petr Doležal, Luděk Střítecký

[email protected]

[email protected]

Agroprojekt PSO, s.r.o.Slavíčkova 1b, 638 00 Brno


Zadavatel : MZe, ÚPÚ

Zpracovatel : Agroprojekt PSO s.r.o.

 • Metodický návod projektování pozemkových úprav

 • Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách

 • Spolupráce s pracovní skupinou a experty

 • Oponentura


D vody zad n
DŮVODY ZADÁNÍ

 • Metodický návod projektování pozemkových úprav

 • Změny v legislativě dotýkající se procesu pozemkových úprav od posledního vydání metodiky z r. 2004.

  • Zejména stavební zákon 183/2006 a související vyhlášky 499/2006, 503/2006.

  • Správní řád 500/2004 .

  • 26/2007 kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška).

  • 3/2008 Sb o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb.,(oceňovací vyhláška).

  • 137/2006 Sb. zákon o veřejných zakázkách.

 • Zkušenosti s provádění pozemkových úprav a s jejich zadáváním.

 • Problémy, které se vyskytly v důsledku změn v zákonech. Snaha o určitý návod, jak přistupovat k jejich řešení.


D vody zad n1
DŮVODY ZADÁNÍ

 • Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách

 • Neustále přetrvávající problémy s technickou úrovní odevzdávaných prací

 • Zásadní chyby v dimenzování technický opatření (zejména vodohospodářská a protierozní)

 • Podceňování úrovně podkladů

 • Problémy při realizaci společných zařízení (např.nedostatečný zábor pozemků, neralizovatelnost)

 • Umožnění kontroly kvality prací PÚ

 • Potřeba jasného definování skladby dokumentace - rozvedení přílohy vyhlášky 545/2002 Sb. v platném znění -definování věty:

  "Navrhovaná společná zařízení se doplňují dle potřeby výpočty, popřípadě nezbytným rozsahem technického řešení za účelem určení potřebné výměry půdy pro dané opatření "


Metodick n vod projektov n p osnova
METODICKÝ NÁVOD PROJEKTOVÁNÍ PÚOSNOVA

 • Na základě jednání a připomínek pracovní skupiny byla vybrána následující osnova:

 • Hlavní část - zpracování pozemkových úprav

  • Bude odpovídat svým členěním vyhlášce 545/2002 a je zaměřena na proces zpracování pozemkových úprav

 • Přílohy – zaměřeny tematicky (řešení problémů, které se vyskytly během dosavadní praxe, výběr terminologie, aktuální seznam legislativy, ukázka mapových příloh, zadávání pozemkových úprav)


 • Metodick n vod projektov n p hlavn st zpracov n pozemkov ch prav
  METODICKÝ NÁVOD PROJEKTOVÁNÍ PÚHlavní část - zpracování pozemkových úprav

  • Osnova vychází z vyhlášky 545/2002 Sb. upravená ve smyslu metodiky z r. 2004

  • Je kladen důraz na přehlednost (názvy kapitol odpovídají jednotlivým fázím procesu zpracování pozemkových úprav).

  • Aktuálnost (podrobnější rozvedení částí, které prošly vývojem – oceňování, geodetické práce, řízení v pozemkových úpravách, nové metody zpracování odborných analýz a návrhů apod.).

  • Využitelnost – užitečné přílohy, součástí této části budou odkazy na webbové stránky, které je možné využívat při analýzách a návrzích zejména plánu společných zařízení a k rozborům současného stavu území. Je to pomůcka projektantů, ale také úřadů při zaškolování nových pracovníků.


  Metodick n vod projektov n p p loha 1 zam ena na v klad z kona 139 2002 sb
  METODICKÝ NÁVOD PROJEKTOVÁNÍ PÚPříloha č.1 zaměřena na výklad zákona 139/2002 Sb.

  • Součástí přílohy je výklad paragrafů zákona 139/2002 Sb. Příloha je zaměřena zejména na problémy související s řízením o pozemkových úpravách a jejich řešení.

  • Je určena zejména pracovníkům pozemkových úřadů, ale pomůže i projektantům v jejich lepší orientaci v procesu řízení o pozemkových úpravách.

  • Výchozím podkladem je :

   • Aktualizace informací ÚPÚ provedená právním oddělením ÚPÚ.

   • Připomínky pracovní skupiny a odborníků z praxe (výčet hlavních problémů – oceňování, plán společných zařízení a jeho vazby na ÚP, rozhodování, věcná břemena apod.).

   • Právní názory na vybrané problémy zpracované odborníky na právo, kteří jsou členy pracovního týmu.

    Součástí přílohy budou aktualizované dokumenty využívané v procesu pozemkových úprav (rozhodnutí, smlouvy, dohody apod.)


  Metodick n vod projektov n p p loha 2 zam ena na terminologii v pozemkov ch prav ch
  METODICKÝ NÁVOD PROJEKTOVÁNÍ PÚPříloha č.2 zaměřena na terminologii v pozemkových úpravách

  • Členění dle oborů s uvedením zdrojů

  • Pouze výběr hlavních termínů

  • Výchozím podkladem jsou zejména názvoslovné normy

  • Cílem je zlepšení terminologické slovní zásoby projektantů a odstranění některých „vlastních“ termínů, které v odborné praxi nenajdete

  • Jedná se pouze o informativní přílohu


  Metodick n vod projektov n p p loha 3 p ehled souvisej c ch p edpis aktu ln k ur it mu datu
  METODICKÝ NÁVOD PROJEKTOVÁNÍ PÚPříloha č. 3 - Přehled souvisejících předpisů (aktuální k určitému datu)

  • Součástí této části bude přehled aktuálních zákonných předpisů, které mají vazbu na zpracování pozemkových úprav. (seřazený podle čísel zákonů ).

  • Přehled dalších předpisů - zejména norem (ČSN, TNV, EN...).


  Metodick n vod projektov n p p loha 4 uk zka mapov ch p loh a pod
  METODICKÝ NÁVOD PROJEKTOVÁNÍ PÚPříloha č. 4 - ukázka mapových příloh a pod.

  • Zde budou ukázky mapových příloh, legenda, případně barevná schémata, značky apod. (určitý problém je v programovém vybavení - DGN, DWG)

  • Vzhledem k různorodosti používaného software nepovinné.


  Metodick n vod projektov n p p loha 5 zad n pozemkov pravy
  METODICKÝ NÁVOD PROJEKTOVÁNÍ PÚPříloha č. 5 - Zadání pozemkové úpravy

  • Zde bude uvedena ukázka zadání veřejné zakázky (případně výčet nejčastějších pochybení).


  Technick standard psz v p
  Technický standard PSZ v PÚ

  • Osnova vyplynula z jednání pracovní skupiny a z připomínek PÚ, zpracovatelů a odborníků z praxe

  • Výchozím podkladem je příloha vyhlášky 545/2002 Sb. v platném znění

   • 7. Plán společných zařízení

    • a) technická zpráva

    • b) přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení (v ha)

    • c) soupis změn druhů pozemků,

    • d) doklady o projednání návrhu plánu společných zařízení a studii posouzení širších územních vazeb a specifických podmínek, pokud bylo pozemkovým úřadem zadáno její vypracování,

    • e) grafické přílohy

    • f) doklad o předložení zpracovaného plánu společných zařízení dotčeným správním úřadům.

  • Nutnost definice dokumentace nutné pro stanovení záborů


  Technick standard psz v p osnova
  Technický standard PSZ v PÚ - osnova

  • Část první se zabývá náležitostmi PSZ (podle oboru navrhovaných opatření), výchozími podklady, náležitostmi a rozsahem technické zprávy, grafickými přílohami - dle přílohy 545/2002 Sb.

   • opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků

   • protierozní opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu

   • vodohospodářská opatření

   • opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

  • Druhá část definuje rozsah a podrobnost dokumentace nutné ke stanovení záborů (samostatná dokumentace, zpracovávaná na základě požadavku)

   • výchozí podklady - další doplnění a zpřesnění (např. podrobné zaměření, IGP, ověřené hydrologické údaje apod.)

   • textovou zprávu (pro každý obor - podrobnější (úroveň DÚR))

   • výpočty (odborné a nutné pro zajištění stability a odolnosti navrženého opatření) - výsledky jsou uvedeny souhrnně v první části

   • grafické přílohy (podrobnější než dle vyhlášky, rozsah odpovídá typu opatření)

  • Postup projednávání PSZ

  • Přílohy


  Uk zka z va n ch chyb
  Ukázka závažných chyb

  Zajímavá a netradiční konstrukce !!!!  Z v r
  Závěr

  • Pozemková úprava je velmi účinný nástroj

   • Jasné uspořádání vlastnickýchvztahů v území

   • Zpřístupnění pozemků a umožnění jejich racionálního obhospodařování

   • Komplexní rešení území z pohledu ochrany životního prostředí (protierozní ochrana, ochrana před povodněmi, zvýšení ekologické stability území apod.)

   • Polyfunkčnost navržených opatření a prvků

   • Systematičnost (postup vyhlašování pozemkových úprav není nahodilý, má daný řád - naléhavost řešení problémů v širším území)

   • Možnost realizace navržených opatření (stavební řízení, dotace)

  • Důraz na odbornost řešitele pozemkových úprav

   • Úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav (razítko, které přikryje dokumentaci podle vyhlášky 545/2002 Sb.)

   • Autorizace v příslušném oboru (nutnost pro dokumentaci pro stanovení záborů - samostatnou dokumentaci, která je podkladem PSZ) - záruka kvality a odbornosti tohoto důležitého podkladu

  • Zvýšená kvalita = zvýšená cena = snížení vicenákladů = minimalizace škod  ad