Kunskap f r att bearbeta systemhinder kvalitativ uppf ljning av multisjuka ldre gnosj 30 sept 2010
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

Sveriges Kommuner och Landsting Ulla Gurner, projektledare 076-762 50 39 [email protected] PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kunskap för att bearbeta systemhinder Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre Gnosjö, 30 sept 2010. Sveriges Kommuner och Landsting Ulla Gurner, projektledare 076-762 50 39 [email protected] Kvalitativ uppföljning av 303 multisjuka äldre SKL, 12 landsting & 29 kommuner.

Download Presentation

Sveriges Kommuner och Landsting Ulla Gurner, projektledare 076-762 50 39 [email protected]

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kunskap för att bearbeta systemhinder Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre Gnosjö, 30 sept 2010

Sveriges Kommuner och Landsting

Ulla Gurner, projektledare

076-762 50 39

[email protected]

[email protected]

Mobil:076-762 50 39


Kvalitativ uppföljning av 303 multisjuka äldreSKL, 12 landsting & 29 kommuner

 • Dalarna, Avesta, Falun, Hedemora – 22 pers

 • Gävleborgs landsting, Gävle – 21 pers

 • Jönköpings landsting, Eksjö, Sävsjö, Tranås – 20 pers

 • Kalmar landsting, Kalmar, Nybro, Torsås – 35 pers

 • Kronobergs landsting, Ljungby, Markaryd, Älmhult – 20 pers

 • Södermanland landsting, Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm,

  Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, Trosa, Vingåker - 42

 • Tiohundra, Stockholms län, Norrtälje – 21 pers

 • Västerbottens landsting, Skellefteå – 24 pers

 • Västmanlands landsting, Västerås – 20 pers

 • Västra Götaland, Orust, Uddevalla – 30 pers

 • Örebro landsting, Örebro – 24 pers

  12.Östergötlands landsting, Norrköping – 24 pers


Syfte

 • identifiera systemhinder

 • hitta systemlösningar som ger den multisjuka äldre bättre vård- och omsorgskvalité

 • öka den samhällsekonomiska nyttan av de resurser som finns samlade i vård- och omsorgssystemet kring den multisjuka äldre

 • utvärdera och vidareutveckla metoden för kontinuerlig användning

[email protected]

Mobil:076-762 50 39


Baseras på olika data för perioder om 1.5 årmellan 303 äldre multisjuka personer 75+

 • Intervjudata

  - multisjuka , anhöriga/närstående

 • Registerdata

  - slutenvård, öppenvård & kommunens äldreomsorg

 • Journaldata

  - primärvård, specialistvård, slutenvård

  - biståndsbedömningar, - beslut, - beställningar osv samt utförardokumentation

 • Läkemedelsdata

 • intervju med multisjuk om faktiskt läkemedelsintag samt genomgång av läkemedelsdokumentation i journaler

 • beskrivning och analys av aktuell läkemedelslista med stöd av Monitor

 • Kostnader för vård, omsorg & anhörig-/närståendestöd

[email protected]

Mobil:076-762 50 39


Läkemedel - granskning av 12 apotekare

 • MONITOR för beskrivning och analys av aktuell situation vid intervju

  18 månaders journalgranskning

  • bedömning av om den multisjuka får lämpliga läkemedel förskrivna under perioden

  • tar den multisjuka de förskrivna läkemedlen på lämpligt sätt

  • finns någon läkare som under perioden håller ihop den multisjukas totala mängd förskrivna läkemedel & som följer, värderar & omprövar läkemedelsförskrivningen

  • hur samarbetar förskrivarna av läkemedel under perioden med varandra och med annan personal inom vård och omsorg

[email protected]

Mobil:076-762 50 39


Äldre – ingen homogen grupp

 • friska & habila

 • i begynnande skröplighet

 • multisjuka/multisviktande

[email protected]

Mobil:076-762 50 39


Multisjuk 75+-väldefinierad, känd & vårdplanerad undersökningsgrupp

 • ska under en tolvmånadersperiod ha vårdats tre eller fler gånger inom sluten sjukhusvård samt under denna tidsperiod haft diagnoser från tre eller fler olika sjukdomsgrupper (ICD10)

 • Ca 5.000 i Stockholms län

[email protected]

Mobil:076-762 50 39


Multisviktande 75+-under toppen på isberget med behov av annat omhändertagande

 • någon komplicerad eller flera olika sjukdomsdiagnoser

 • problem med nedsatt rörlighet & ork

 • rehabiliterings/funktionsuppehållande insatser livet ut

 • skör snabbt föränderliglivssituation

 • behov av ”koll hela tiden”

 • ca 25.000 i Stockholms län

[email protected]

Mobil:076-762 50 39


Uppföljning/utvärdering ägnas oftast

 • verksamheter – ur ett producentperspektiv

 • frågeställningar ur ett professionsperspektiv

 • frågeställningar inom ett lagsystem

 • sjukdomar/behandling/rehabinsatser/läkemedel/fall/nutrition/sår


Rehabilitering/Funktionsträning

Tänder/Uppsökande munhälsovård

Vårdlots

Mat

Samverkan

Dokumentation

(sluten-& öppenvård, hemtjänst)

Vårdval/kundval

Gemensamteknik för informationsöverföring

Äldre

Multisjuka Multisviktande

Sköra

Funktionsnedsatta

Fjärdeåldrare

Hemtjänst

Boende

Säbo/Kvarbo

Hjälpmedel

Anhöriga/

Närstående

Läkemedel

Vårdplanering

Sjukhusets slutenvård

Akutmottagning

Biståndsbedömning

Mångprofessionella team

Samhällskostnader

Vårdcentral/Husläkarmottagning


Lösningar baserade på fragmenterad kunskap

 • riskerar att konservera eller skapa nya systemhinder för multisjuka som har många kontakter med vård- & omsorgssystemet

 • är otillräckliga för att tillvara de samhällsekonomiska resurser som ligger i vård- & omsorgssystemet som helhet


Resultat från tidigare uppföljningar & utvärderingar

[email protected]

Mobil:076-762 50 39


Verkligheten ur konsumentens perspektiv(Totalt ca 200 fall)

Studier sedan början av år 2000

 • Dirigent saknas,Årsta –Enskede stadsdel, Äldrecentrum 2001:6

 • Vaxholm 1:an,Vaxholm, Äldrecentrum 2002:2

 • Vi har inte tid – ring akuten,Sigtuna 2004:

 • Styckevis och delt– gemensam studie Landstingrevisionen & revisionen i Stockholm, Huddinge & Norrtälje, 2006

 • Hökarängens Närvårdcentral, Äldrecentrum 2007:6

 • Äldre med stora och sammansatta behov, Äldrecentrum 2007:6

 • Solna Äldrevårdcentral, Äldrecentrum 2007

 • Uppsökande tandvård – många berättigade är okända, Maria Juslin & Gunilla Nordenram, Äldrecentrum 2007:9

  Senaste studien landstinget Gävleborg & Gävle kommun

  • Äldreteam vision och verklighet,uppföljning av samverkansavtal för multisjuka/multisviktande äldre mellan primärvården, Gävle kommun och Gävle sjukhus , Ulla Gurner, Dag Norén, Rolf Bowin & Agneta Brinne, Äldrecentrum 2010:7

[email protected]


[email protected]


Resultat från ca 200 fall inom två landsting & sju kommuner

 • Slutenvård

  • låg omfattning av geriatrisk vård & övrig vård organiserad efter monodiagnoser

  • låg omfattning av långsiktig samplanering för behov efter slutenvård

 • Primärvård

  • inte organiserad att samarbeta med slutenvård, specialister, sjukhusets akutmottagning & hemtjänst för att följa, värdera & ompröva

   • läkemedel & läkemedelshantering, nutritionstillstånd, viktminskning, undernäring, rehabilitering, munhälso- /tandstatus

 • Hemtjänst

  • inte utformad efter multisjuka/multisviktande äldres skiftande sammantagna behov i hemmet

   • om den ges som regel- & tidsbestämda insatser efter produktkatalog utförd av utbytbara vårdbiträden särskilda från husläkare, distriktssköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, dietister, tandhygienister, tandläkare osv

 • Anhöriga

  • tunga insatser som omsorgsgivare och vårdkedjeadministratörer utan stöd

[email protected]

Mobil:076-762 50 39


Multisjuka i KVARBO har

 • många & korta vårdepisoder på sjukhus

 • många kontakter med akutvård & specialistvård

 • många kontakter med husläkarmottagning/vårdcentral

 • i medeltal 10 olika läkemedel förskrivna av många olika läkare inom primär-, akut- och specialistvård

 • behov av hemtjänst & eller anhörig/närståendestöd

[email protected]

Mobil:076-762 50 39


Ett komplext system

 • många olika verksamheter, behovs- & problemområden

 • utvecklingsarbete har bedrivits i tidsbegränsade projekt

  • att bearbeta delområde efter delområde utan helhetsperspektiv riskerar att bevara systembrister eller skapa nya

[email protected]

Mobil:076-762 50 39


Det går inte att arbeta med ex vis rehabilitering och funktionshöjande insatser om

 • personen äter dåligt

 • står på olämpliga läkemedel som sänker de förmågor som finns

 • har problem med tänder

 • arbetet bedrivs kortsiktigt & sammanhangslöst

[email protected]


[email protected]


Dysfunktionell organisering

 • dysfunktionell organisering & ledning drabbar både multisjuka/ multisviktande & de som arbetar närmast inom vård & omsorg

 • personal uppfattar behov & problem men verkar i en struktur som försvårar lösning av de problem man står inför

 • huvudfrågan rör inte attityder, värdegrund eller bemötande utan om hur vi genom bättre organisering skapar högre värde för samtliga

[email protected]

Mobil:076-762 50 39


Behov av nytt organisatoriskt tänk

 • för att säkerställa vård- & omsorg efter gruppens behov

 • krävs uppföljning/revision som ser individens samlade behov & konsumtion av vård & omsorg oavsett gränser i form av skilda budgetar, lagsystem, vård & omsorgsnivåer eller professioner

 • kring varje multisjuk individ finns sammantaget redan pengar i systemet som kan omfördelas till bättre kvalitet & samhällsnytta

[email protected]

Mobil:076-762 50 39


Annat sätt att styra, leda och utveckla

Producentstyrd organisering

verksamheter professioner

tjänster

förpackning

leverans

Konsument-/kundstyrd organisering

behov hos multisjuka/

multisviktande

utveckling av

tjänster &

kompetenser

vård- & kundval i samma enhet

Situationsan-

passat stöd

[email protected]

Mobil:076-762 50 39


Behov av ny design utanför sjukhuset

vårdcentral, äldreomsorg & anhörigstöd

sjukhus-, specialist- & akutvård

 • geriatrik med sammanhållet ansvar inne på sjukhuset & konsult utåt mot

 • det multiprofessionella teamet med ansvar för ”kunden” i KVARBO i 24- tim verksamhet med huvudansvar för den multisjuka


Hinder

 • avsaknad av helhetskunskap

 • brist på gemensamt ställningstagande landsting/kommun

 • utveckling inom enskilda verksamheter i vård- & omsorgssystem i form av tidsbegränsade projekt

 • budgetstyrning i stuprör

[email protected]

Mobil:076-762 50 39


Samarbete mellan huvudmän, vård- & omsorgs-nivåer löser sig inte av sig självt

 • på lednings- & verksamhetsnivå krävs kommunens & landstingets gemensamma

  • bild av hur verkligheten för äldre med sammansatta behov ser ut

  • målbeskrivning

  • verksamhetsplanering

  • uppföljning & revision

  • budget

  • samarbete måste organiseras, ledas & styras

[email protected]

Mobil:076-762 50 39


[email protected]

Mobil 076-762 50 39


 • Login