Line Staff Marçal Tarragó Jaume Montané - PowerPoint PPT Presentation

Consell Comarcal del Garraf
Download
1 / 34

  • 92 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Consell Comarcal del Garraf. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. PROGRAMA D’ORIENTACIÓ PER ALS EQUIPAMENTS COMERCIALS Model comercial de Vilanova i la Geltrú. Line Staff Marçal Tarragó Jaume Montané. EL MODEL COMERCIAL: Criteris i objectius.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Line Staff Marçal Tarragó Jaume Montané

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Line staff mar al tarrag jaume montan

Consell Comarcal del Garraf

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

PROGRAMA D’ORIENTACIÓ PER ALS

EQUIPAMENTS COMERCIALS

Model comercial de Vilanova i la Geltrú

Line Staff

Marçal Tarragó Jaume Montané


Line staff mar al tarrag jaume montan

EL MODEL COMERCIAL:

Criteris i objectius


Line staff mar al tarrag jaume montan

EL MARC DEL POEC

CIUTAT

COMERÇ

CONSUMIDORS


Line staff mar al tarrag jaume montan

QUIN comerç per la ciutat?

ON posar el comerç?

QUANT comerç posar?

COM organitzar el comerç?

EL MODEL COMERCIAL


Line staff mar al tarrag jaume montan

EL MODEL COMERCIAL

A LA COMARCA DEL GARRAF


Line staff mar al tarrag jaume montan

DOTACIÓ COMERCIAL D’ESTABLIMENTS

PER CADA 10.000 HABITANTS


Line staff mar al tarrag jaume montan

DOTACIÓ COMERCIAL DE SUPERFÍCIE DE

VENDA PER 1.000 HABITANTS


Line staff mar al tarrag jaume montan

FLUXOS COMERCIALS

ALIMENTACIÓ

% de despesa evadida

19


Line staff mar al tarrag jaume montan

FLUXOS COMERCIALS

NO ALIMENTACIÓ

% de despesa evadida

39

19

3

33

39

1

16

23

2

14

38


Line staff mar al tarrag jaume montan

PREVISIONS DEL PTSEC

COMARCA DEL GARRAF

 Aquest dèficit en criteri PTSEC = 4905 m2


Line staff mar al tarrag jaume montan

L’equipament comercial local ha de respondre

a criteris de CONTENCIO DE L’EVASIO DE DES-

PESA: Comerç de proximitat pels productes de

consum quotidià.

L’equipament comercial de caràcter comarcal ha

de respondre al criteri LES COMPRES A LA

COMARCA: comerç urbà: moda, lleure, cultura;

comerç no necessàriament urbà (llar, automòbil,

subministraments).

CRITERIS DE CARÀCTER COMARCAL (1)


Line staff mar al tarrag jaume montan

Criteris de “vocacionalitat” municipal per la

localització del comerç de centralitat:

CRITERIS DE CARÀCTER COMARCAL (2)

 Complementar el gruix de la demanda local

 La localització

 La estructura urbana i l’urbanisme comercial

 L’estructura econòmica local

 La complementarietat comarcal


Line staff mar al tarrag jaume montan

CUBELLES

SANT PERE DE RIBES

CRITERIS DE CARÀCTER COMARCAL (3)

EL PAPER DE CADA MUNICIPI

 L’espai de la segona residència Baix Penedès

 Comerç amb necessitat de superfície: gardens

 L’eix central de la N-246

 Equipament de la llar, comerç d’exposició, i

mitjanes superfícies


Line staff mar al tarrag jaume montan

SITGES

VILANOVA

CRITERIS DE CARÀCTER COMARCAL (4)

EL PAPER DE CADA MUNICIPI

 Les sinèrgies amb el turisme i el lleure

 El comerç de centralitat urbana: equipament

de la persona, lleure i cultura

 L’espiga de la Rambla i l’espai Pirelli


Line staff mar al tarrag jaume montan

EL MODEL COMERCIAL

A VILANOVA I LA GELTRÚ


Line staff mar al tarrag jaume montan

Els diferents sectors comercials i els seus

requeriments: paper del comerç i la localització.

L’aposta urbana pel comerç de centralitat

CRITERIS DE CARÀCTER GENERAL (1)

 Consums quotidians i comerç de proximitat

 Moda, lleure i cultura, centralitat i urbanitat

 Equipament de la llar i les necessitats de

superfície


Line staff mar al tarrag jaume montan

La ciutat sostenible i els consumidors: disminuir

els desplaçaments per les compres diàries

El comerç fa ciutat: determinació de la centralitat

i la continuïtat dels eixos del comerç urbà

El centre de Vilanova d’acord amb el paper del

comerç de centralitat en el context del Garraf

com a comarca receptora de visitants de la RM

CRITERIS DE CARÀCTER GENERAL (2)


Line staff mar al tarrag jaume montan

1.- Un comerç de capitalitat que eviti fugues.

2.- Creixement del centre tradicional com

a centre comarcal

3.- El comerç de proximitat, barris i eixos

secundaris

4.- Els mercats municipals.

5.- Les locomotores de centralitat.

6.- El comerç, el lleure i la població no resident.

7.- Equipaments de suport al comerç

ELS OBJECTIUS DEL POEC


Line staff mar al tarrag jaume montan

1.- UN COMERÇ DE CAPITALITAT QUE EVITI FUGUES

ELS DÈFICITS DEL GARRAF

CONSOLIDAR ELS FLUXOS DE COMPRES NO

ALIMENTÀRIES CAP A VILANOVA

EVITAR LA PÈRDUA DE VENDES EN NO

ALIMENTACIÓ

 Criteris PTSEC: un dèficit de 50 M. €

equivaldria a 5000 m2 de nou comerç en grans

establiments

 73 M. € (12.300 M. Ptes.) 14% anual


Line staff mar al tarrag jaume montan

2.- CREIXEMENT DEL CENTRE TRADICIONAL COM A CENTRE COMARCAL

LA DIMENSIÓ GEOGRÀFICA: Reforçar l’espiga

de la Rambla i creixement cap a mar i l’espai

Pirelli

DIMENSIÓ DE L’OFERTA: Fer el centre més

atractiu. Nous formats, nous sectors

ADEQUAR ELS ESTABLIMENTS: Possibilitar el

comerç modern

ESPECIALITZACIÓ I ELS SECTORS: Moda,

lleure, cultura, equipament llar especialitzat


Line staff mar al tarrag jaume montan

EL PAPER DELS MERCATS MUNICIPALS

LES DOTACIONS D’UNA XARXA DE SUPER-

MERCATS (700 - 1300 m2) ALS BARRIS

ELS SUBCENTRES O EIXOS DE PROXIMITAT

3.- EL COMERÇ DE PROXIMITAT, BARRIS I EIXOS SECUNDARIS

 Veure apartat 4

 30% de quota de mercat

 Entorns comercials

 Alimentació i serveis de proximitat

 Identificació d’eixos per barri


Line staff mar al tarrag jaume montan

DIMENSIONAMENT MITJANS ESTABLIMENTS

ALIMENTARIS

 Veure disposició addicional primera PTSEC:

un supermercat per cada 450 nous habitatges


Line staff mar al tarrag jaume montan

4.- EL PAPER DELS MERCATS MUNICIPALS

EL PAPER DELS MERCATS

EL MERCAT DEL CENTRE:

ELS MARXANTS: Equipament, animació,

modernització

 El mercat del centre com mercat de referència

 Mercat de Mar: comerç de proximitat

 Les galeries d’alimentació Sant Jordi

 Motor de centralitat

 Atractivitat comarcal


Line staff mar al tarrag jaume montan

5.- LES LOCOMOTORES DE CENTRALITAT

CENTRALITAT COMARCAL I ELS SECTORS

 L’atractivitat del comerç urbà concentrat:

l’espiga de la Rambla

 El mercat central

 Nous formats i nous sectors: la Rambla i

l’espai Pirelli

 Els barris de mar i l’especialització en el

lleure


Line staff mar al tarrag jaume montan

6.- COMERÇ, LLEUREI POBLACIÓ NO RESIDENT (1)

ETCA: Concepte de l’Institut d’Estadística de Catalunya: població equivalent a temps

complet anual: suposa la consideració de turistes, segones residències i

saldo treballadors diaris. El cas de Sant Pere de Ribes i Vilanova infravalorats.


Line staff mar al tarrag jaume montan

6.- COMERÇ, LLEUREI POBLACIÓ NO RESIDENT (2)

EL LLEURE AL CENTRE

EL POTENCIAL DE CENTRALITAT DEL PORT

OPORTUNITATS TEMÀTIQUES: MODERNISME

I LA MAR

 Potenciar usos de lleure familiar al centre i

espai Pirelli per tal d’evitar desplaçaments

deslocalitzats (cinema i altres)

 Oportunitats comercials per una atractivitat

a nivell comarcal i de Regió Metropolitana


Line staff mar al tarrag jaume montan

7.- EQUIPAMENTS DE SUPORT AL COMERÇ: ACCESSIBILITAT I ESPAI RELACIONAL

ELS ESPAIS COMERCIALS: ESPAIS DE

RELACIÓ

L’APARCAMENT

 Potenciar les àrees de vianants i els eixos de

circulació invertida. Els entorns comercials de

nova projectació (espai Pirelli i eixos de

proximitat com a espais de relació ciutadana)

 Estimació necessitats aparcaments centrals:

472 places

 Noves necessitats: el lleure

 Les noves locomotores i els MEC: pàrking

propi


Line staff mar al tarrag jaume montan

EL MODEL COMERCIAL:

Dimensionament


Line staff mar al tarrag jaume montan

EL COMERÇ DE PROXIMITAT

DISMINUIR ELS DESPLAÇAMENTS

QUOTES DE MERCAT PER FORMATS

COMERCIALS EN CONSUMS QUOTIDIANS

* Actualment suposen entre un 50 i un 70% en

les compres més quotidianes (un 10% a àrees

perifèriques)

 Mercats municipals 35% (35%)

 Autoserveis i botigues27% (31%)

 Mitjans establiments 30% (23%)

 Hipermercats i altres 8% (11%)


Line staff mar al tarrag jaume montan

EL COMERÇ ESPECIALITZAT

REFORÇAR EL CENTRE I LA SEVA ATRACTI-

VITAT I DISMINUIR L’EVASIÓ (15% en equip

persona i 7% en lleure)

QUOTES DE MERCAT PER FORMATS

COMERCIALS EN CONSUMS NO QUOTIDIANS

NOU DIMENSIONAMENT: Article 8.2.e del

PTSEC (15.000 m2)

 Comerç especialitzat75% (75%)

 Nous formats 20% (10%)

 Altres formats 5% (15%)


Line staff mar al tarrag jaume montan

EL REEQUILIBRI DE FLUXOS COMERCIALS

SITUACIÓ ACTUAL

OBJECTIUS DE FUTUR

 Evitar l’evasió: 14% (7.4 M €, 1250 M. ptes)

 Evitar l’evasió comarcal: Sitges 33%, Ribes

19%, Cubelles 23% (11.8 M €, 1975 M. ptes)

 Atractivitat actual Vilanova: (13 M €, 2150 M. ptes)

 Disminuir l’evasió global fins un 8% a

Vilanova i un 15% comarcal

 Atraure compres de turistes i no residents


Line staff mar al tarrag jaume montan

1.- Urbanisme comercial (Ordenació).

2.- Actuacions en obra urbana.

3.- Difusió d’aparcaments i accessibilitat.

4.- Les ordenances municipals.

5.- La consolidació dels mercats municipals.

6.- L’oficina del comerç: orientació de noves

oportunitats.

7.- La dinamització comercial

8.- Organismes de participació i seguiment

del POEC

INDEX DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ


Line staff mar al tarrag jaume montan

GRÀCIES


  • Login