Begrensninger og muligheter - PowerPoint PPT Presentation

Begrensninger og muligheter
Download
1 / 11

 • 66 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Begrensninger og muligheter. Tom Egerhei miljøverndirektør Fylkesmannen i Vest-Agder. Mine forventninger. Vi har fått nye nasjonale mål for arealpolitikken som må legges til grunn. Fylkesmannen skal formidle disse. Alt kan ikke være med – prioritering blir nødvendig

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Begrensninger og muligheter

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Begrensninger og muligheter

Begrensninger og muligheter

Tom Egerhei

miljøverndirektør

Fylkesmannen i Vest-Agder


Mine forventninger

Mine forventninger

 • Vi har fått nye nasjonale mål for arealpolitikken som må legges til grunn. Fylkesmannen skal formidle disse.

 • Alt kan ikke være med – prioritering blir nødvendig

 • Dette skal være farlig – kommunene må forplikte seg til oppfølging gjennom egne kommuneplaner

 • Fylkesmannen vil også legge tilrådingene til grunn, men…….


Byer og tettsteder

Byer og tettsteder

 • By og tettsteder må utvikles med vekt på:

  • Attraktive sentrumsområder

  • Effektiv arealbruk

  • Klare avgrensinger mot LNF-områdene


Prinsipper for utvikling av by tettsteder

Prinsipper for utvikling av by/tettsteder

 • Kollektivtransporten utgjør ryggraden

 • Et sterkt sentrum

 • Konsentrert utbygging i knutepunktene for kollektivtransporten

 • Lokalsamfunn med tett og variert bebyggelse, grønne lunger, handel m.m.

 • Sammenhengende grønnstruktur

 • Hovedvegnett for sykkeltrafikk

 • Hovedvegsystemet som går utenom, men betjener sentraene


Hvor milj vennlig er kristiansand

Hvor miljøvennlig er Kristiansand?


Fortetting her m det v re muligheter

Fortetting – her må det være muligheter


Tilgang til n rturterreng her er kristiansand god

Tilgang til nærturterreng - her er Kristiansand god!


Lnf omr dene

LNF-områdene

 • Miljøkvaliteter i landskapet skal sikres og utvikles

  • Ta større hensyn til biologisk mangfold, større sammenhengende naturområder og friluftsliv. Det er her de store grønnstrukturene finnes

 • Årlig omdisponering av de mest verdifulle jordressursene skal halveres

  • Jordvern, men også samordnet ATP


Strandsonen en del av gr nnstrukturen

Strandsonen – en del av grønnstrukturen

 • Strandsonen skal bevares som verdifullt natur- og friluftsområde, og sikres god tilgjenglighet for allmennheten

  • Her bør det etableres felles retningslinjer og evt. utfyllende bestemmelser (I dag er det de mest liberale kommunene som brukes som modell)


Vassdragene en del av gr nnstrukturen

Vassdragene – en del av grønnstrukturen

 • Vassdragene skal forvaltes gjennom helhetlig arealpolitikk som ivaretar vassdragslandskap, vassdragsbelter og vannressurser

  • Her bør det etableres felles kriterier for å velge ut viktige innsjøer og vassdrag og felles utfyllende bestemmelser. Lær av strandsoneforvaltningen!


Begrensninger og muligheter1

Begrensninger og muligheter

 • Begrensninger

  • Mot og vilje

  • Raushet – er den stor nok?

  • Eierskapet hos deltakerne

  • Det som er miljøvennlig i en kommune er miljøfiendtlig i en annen – hvordan løses dette?

 • Muligheter

  • Dette er utrolig bra, og kan bli lagt merke til langt ut over Knutepunktet

  • Dere kan påvirke nasjonal politikkutforming

  • Dere kan få økt myndighet


 • Login