Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 62

assalamualaikum Salam Sejahtera Salam 1Malaysia oleh Dr. Hj . Seman Salleh - IPGKBA PowerPoint PPT Presentation


 • 208 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

assalamualaikum Salam Sejahtera Salam 1Malaysia oleh Dr. Hj . Seman Salleh - IPGKBA. - FOKUS - Terapi Literasi Murid Linus. Terapi bermaksud : rawatan sesuatu penyakit fizikal atau mental secara proses pemulihan tanpa penggunaan ubat atau pembedahan. Mendiagnosis bermaksud :

Download Presentation

assalamualaikum Salam Sejahtera Salam 1Malaysia oleh Dr. Hj . Seman Salleh - IPGKBA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


assalamualaikumSalam SejahteraSalam 1MalaysiaolehDr. Hj. SemanSalleh- IPGKBA

DHSSipgfasilinus 2011


- FOKUS -TerapiLiterasiMuridLinus

DHSSipgfasilinus 2011


 • Terapibermaksud :

  • rawatansesuatupenyakitfizikal

  • atau mental

  • secaraprosespemulihan

  • tanpapenggunaanubat

  • ataupembedahan.

DHSSipgfasilinus 2011


 • Mendiagnosisbermaksud :

 • mengenalpastisesuatu

 • penyakitdaripadatandaatau

 • gejala.

DHSSipgfasilinus 2011


Dalam LINUS :Mendiagnosis = mengenalpasti/membezakanmurid

DHSSipgfasilinus 2011


KenapaperludibezakanmuridLinus?

“ samatapitakserupa

serupatapitaksama”

DHSSipgfasilinus 2011


Nampak MacamSama je!!

Nampak macamserupa je!

DHSSipgfasilinus 2011


DHSSipgfasilinus 2011


 • SuatuProses:

 • Saringanmuridlinus diagnosis terapi

 • Saringan 1

 • Saringan 2

 • Saringan 3

 • ‘pesakit’

 • ‘kumpulankurangsihat’

 • pelbagai ‘cerita’

 • Kenalpasti

 • Membezakan

 • doktorpakar

 • bomoh

 • rawatan

 • kreativiti

MuridAliranPerdana

DHSSipgfasilinus 2011


 • Apakahtujuan diagnosis?

  • Mengenalpastimuridnya

  • 2.Mengenal pasti

  • masalahnya

DHSSipgfasilinus 2011


Kenapa diagnosis?

- dilaksanakan untuk membantu guru mendapatkan maklum balas:

mengetahuitahapkeupayaanmuridsebelum guru mulamengajar. Guru hanyaperlumengajarkemahiran yang belumdikuasaiolehmurid.

b. mengenalpastipuncakegagalanmuridmenguasaisesuatukemahiran.

c. mengenalpastisecarakhususkesulitan yang dihadapiolehmuriduntukmenguasaisesuatukemahiran.

d. merancangdanmembinabahanpengajarandanpembelajaranmengikuttahapkebolehanmurid.

DHSSipgfasilinus 2011


SiapakahMuridLinus?

Kanak-kanak yang tidakbolehmengikutipelajaran

dikelas/kurikulum/disekolahbiasa,

tidakdapatmencapaisesuatuobjektifpengajaran yang mudah/ objektifjangkapendekdanjugamempunyaidayapengamatan yang lemahataurendah

DHSSipgfasilinus 2011


Ciri-cirimuridLinus

pencapaianpelajaran/akademikberbeza

pendiam

tidakaktif

banyakcakap

sukarmenerimaarahan

tidakdapatberkomunikasisepertimuridbiasa

menyebuthuruf yang tidaktepat/bertukartukar

meninggalkanhuruf/sukukata/perkataansemasa

membaca/menulis

tulisanterlaluburuk

kekerapankesalahandalamejaan/tandabacaan

hurufterbalik

DHSSipgfasilinus 2011


Kajianmenunjukkanmuridpintar:

 • Kurangtidursemasakecil

 • Lebihcepatbercakap

 • Pergerakan yang lebihcepat

 • Menangisdengankuatsemasalahir

 • Mempunyaikepekaan yang luarbiasa

 • semasabayi

 • Deria yang pekasemasakecil

DHSSipgfasilinus 2011


\Terapikepadamuridlinus– kaedahpemulihandanprasekolah.

DHSSipgfasilinus 2011


Mendiagnosismenggunakansenaraisemakdanrekodmurid

DHSSipgfasilinus 2011


FIZIKAL

DHSSipgfasilinus 2011


DHSSipgfasilinus 2011


DHSSipgfasilinus 2011


DHSSipgfasilinus 2011


Ciri-ciripersonaliti

DHSSipgfasilinus 2011


SENARAI SEMAK BERDASARKAN KONSTRUK

DHSSipgfasilinus 2011


DHSSipgfasilinus 2011


Bagaimanakahmuridmenulishuruf

a, b, c, d, e, dan f?

Huruf ‘a’ – ada 3 caramenulis

Huruf ‘b’ – ada 2 caramenulis

Huruf ‘c’ – ada 1 caramenulis

Huruf ‘d’ – ada 3 caramenulis

Huruf ‘e’ – ada 4 caramenulis

Huruf ‘f’ – ada 2 caramenulis

DHSSipgfasilinus 2011


 • Huruf ‘a’

 • ada 3 cara menulis

DHSSipgfasilinus 2011


Cara 1

DHSSipgfasilinus 2011


Cara 2

DHSSipgfasilinus 2011


Cara 3

DHSSipgfasilinus 2011


 • Huruf ‘b’

 • ada 2 cara menulis

DHSSipgfasilinus 2011


Cara 1

DHSSipgfasilinus 2011


Cara 2

DHSSipgfasilinus 2011


 • Huruf ‘c’

 • – ada 1 cara menulis

DHSSipgfasilinus 2011


Cara 1

DHSSipgfasilinus 2011


Huruf ‘d’

– ada 3 cara menulis


Cara 1


Cara 2


Cara 3


 • Huruf ‘e’

 • – ada 4 cara menulis


Cara 1


Cara 2


e

Cara 3

1

2


Cara 4


Huruf ‘f’

– ada 2 cara menulis


Cara 1


Cara 2


DHSSipgfasilinus 2011


DHSSipgfasilinus 2011


DHSSipgfasilinus 2011


Jarman (2008)

Jarman (2008)

DHSSipgfasilinus 2011


DHSSipgfasilinus 2011


DHSSipgfasilinus 2011


DHSSipgfasilinus 2011


DHSSipgfasilinus 2011


DHSSipgfasilinus 2011


DHSSipgfasilinus 2011


REKOD PENCAPAIAN MURID

DHSSipgfasilinus 2011


REKOD ANEKDOT

Namamurid: Sudin bin Abu Bakar

Umur: 7 tahun

Tarikh: 15 Januari 2011

Masa: 10.00 pagi

Nama Guru: Pn. SitiNurhaliza

DHSSipgfasilinus 2011


KEMAHIRAN MEMBACA PERKATAAN

SUKU KATA TERBUKA KVKV

kayu

buku

beca

laci

siku

kota

topi

peti

pasu

logo

UJIAN DIAGNOSTIK UNIT 1

 • Arahan: Baca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

DHSSipgfasilinus 2011


KEMAHIRAN MEMBACA PERKATAAN

SUKU KATA TERBUKA KVKVKV

cahaya

tomato

kebaya

wanita

menara

petola

pelita

kamera

perahu

muruku

telaga

lelaki

 • Arahan: Baca perkataan yang ditunjukkanoleh guru.

DHSSipgfasilinus 2011


Kita adalahkejadian yang sempurna,

tetapiapa yang kitalakukan

selalunya……..

KURANG SEMPURNA


Jangan Susah Hati!

DHSSipgfasilinus 2011


TerimaKasih

DHSSipgfasilinus 2011


 • Login