แนวทางการควบคุมยาสูบในประเทศไทย
Download
1 / 32

แนวทางการควบคุมยาสูบในประเทศไทย บทบาทการควบคุมยาสูบของ สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคเขต - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

แนวทางการควบคุมยาสูบในประเทศไทย บทบาทการควบคุมยาสูบของ สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคเขต และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด. สถานการณ์ปัญหายาสูบ และแนวทางการแก้ปัญหา. การประชุมซัมมิทผู้นำประเทศ UN เรื่อง “การควบคุมโรคไม่ติดต่อ”. กันยายน 2554 ในปี พ.ศ.2551 ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตปีละ 57 ล้านคน

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' แนวทางการควบคุมยาสูบในประเทศไทย บทบาทการควบคุมยาสูบของ สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคเขต ' - lillian-gilliam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

แนวทางการควบคุมยาสูบในประเทศไทยแนวทางการควบคุมยาสูบในประเทศไทย

บทบาทการควบคุมยาสูบของ

สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคเขต

และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด


สถานการณ์ปัญหายาสูบแนวทางการควบคุมยาสูบในประเทศไทยและแนวทางการแก้ปัญหา


การประชุมซัมมิทผู้นำประเทศ UN เรื่อง “การควบคุมโรคไม่ติดต่อ”

กันยายน 2554

ในปี พ.ศ.2551

ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตปีละ 57 ล้านคน

35 ล้านคนมาจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

80%จากโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคปอดเรื้อรัง และเบาหวาน

โดย 9 ล้านคนเสียชีวิตก่อนอายุ 60 ปี

3


4 2552
การเสียชีวิตของคนไทยจากโรคไม่ติดต่อหลัก 4 โรคพ.ศ.2552

คณะทำงานภาระโรคฯ กสธ. 2554

โรคมะเร็ง = 80,711 คน

โรคเส้นเลือดสมอง = 50,829 คน

โรคเส้นเลือดหัวใจ = 34,384 คน

โรคเบาหวาน = 26,380 คน

ถุงลมโป่งพอง = 18,660 คน

รวม = 210,964 คน

เสียชีวิตก่อนอายุ 60 ปี = 56,960 = 27%

จำนวนผู้เสียชีวิตจากทุกสาเหตุ = 415,900 คน

4ผลการศึกษาภาระโรคในประเทศไทย 2552

ปัจจัยเสี่ยง

*

*

ที่มา Bundhamcharoen et al, Economic Burden From Smoking Related Diseases in Thailand in 2009

6


เสียชีวิตก่อนอายุ 60 ปี = 15,831 = 31.2%

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดัชนีประเมินภาระโรคและสุขภาพของประชากรไทย

สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2554

7


ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากโรคที่เกิดจากการความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ พ.ศ.2553

ค่ารักษาพยาบาล 10,137 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายทางอ้อม 1,063 ล้านบาท

การสูญเสียผลิตภาพ 40,981 ล้านบาท

รวม = 52,200 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ GDP = 0.5%

โครงการศึกษาภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงกระทรวงสาธารณสุข

8Framework convention on tobacco control fctc 2548
อนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลกFramework Convention on Tobacco Control (FCTC)พ.ศ.2548

ปัจจุบันมี 177 ประเทศเป็นรัฐภาคี

มีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม

ข้อกำหนดของอนุสัญญาฯ

[เป็นอนุสัญญาเดียวของโลกที่เกี่ยวกับสุขภาพ]

10


มาตรา 5.3 - การป้องกันการแทรกแซงนโยบายสาธารณะ โดยธุรกิจยาสูบ

มาตรา 6 - การควบคุมยาสูบด้วยมาตรการทาง ภาษี และราคา

มาตรา 8 - การคุ้มครองจากควันบุหรี่

มาตรา 9-10 - การรายงานแลเปิดเผยส่วนประกอบผลิตภัณฑ์

มาตรา 11 - การเตือนภัยบนซองบุหรี่

มาตรา 12 - การให้สุขศึกษา

11


มาตรา 13 - การห้ามโฆษณา/ส่งเสริมการขาย/ทุนอุปถัมภ์

มาตรา 14 - การช่วยให้เลิกสูบบุหรี่

มาตรา 15 - การควบคมผลิตภัณฑ์ยาสูบผิด กฎหมาย

มาตรา 16 - การห้ามขายแก่เด็ก/ห้ามเด็กขาย

มาตรา 17 - การปลูกพืชทดแทนยาสูบ

มาตรา 19 - การละเมิดของธุรกิจ

มาตรา 26 - การสนับสนุนงบประมาณเพื่อควบคุม ยาสูบ

12


จุดอ่อนของการควบคุมยาสูบของประเทศไทยจุดอ่อนของการควบคุมยาสูบของประเทศไทย

บังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบขาดประสิทธิภาพ

ระบบการช่วยให้เลิกบุหรี่ขาดประสิทธิภาพ

ระบบภาษียาสูบยังมีปัญหา

หน่วยงาน/กลไกควบคุมยาสูบระดับพื้นที่อ่อนแอ

ไม่สามารถควบคุมการตลาดของบริษัทบุหรี่ได้ดี

การระบาดของยาสูบผิดกฎหมาย (บุหรี่ไฟฟ้า บารากู่)

การคัดค้านนโยบายสาธารณะโดยบริษัทบุหรี่

13


ต้องการเลิก แต่ทำไม่ได้

การสำรวจการสูบบุหรี่ระดับโลก

14


2554 4 7
ผู้สูบบุหรี่ที่พยายามเลิกผู้สูบบุหรี่ที่พยายามเลิกในปี พ.ศ.2554 = 4.7 ล้านคน

การสำรวจการสูบบุหรี่ระดับโลก พ.ศ.2554

15


คณะรัฐมนตรีผู้สูบบุหรี่ที่พยายามเลิก

เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ : มาตรการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ วันที่ 17 เมษายน 2555

อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ 2555-2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2555

- ลดอัตราการสูบบุหรี่ลง 10%จากปี 2552

- ควบคุมการบริโภคยาสูบชนิดอื่นไม่ให้เพิ่มขึ้น

16


ความเป็นมาของโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่

- สถานการณ์ระบาดวิทยาของการบริโภคยาสูบ

และสถานการณ์การดำเนินการและประสิทธิผลในการควบคุมยาสูบ

ทำให้ต้องหากลยุทธใหม่

- แนวคิดและทิศทางการควบคุมยาสูบของประเทศ เน้นการใช้พื้นที่เป็น

ฐาน โดยใช้โครงการจังหวัดปลอดบุหรี่

- โครงการจังหวัดปลอดบุหรี่ กลยุทธเชิงรุกเพื่อการควบคุมยาสูบแบบ

บูรณาการที่มุ่งสู่ความสำเร็จในการควบคุมสถานการณ์ทางระบาดวิทยา


 • แนวคิดโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่แนวคิดโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่

  ดำเนินการควบคุมยาสูบอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนตามมาตรการและยุทธศาสตร์สำคัญของการควบคุมยาสูบอย่างบูรณาการในแต่ละพื้นที่ ตามบริบทเขตเมืองและชนบท เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ใช้ทุนทางสังคมและกระบวนการควบคุมทางสังคมของพื้นที่

  ขยายพื้นที่ดำเนินการต่อไปให้เต็มในจังหวัด และเพิ่มจำนวนจังหวัดต่อไปจนทั่วประเทศต่อไป
หลักการควบคุมยาสูบ ที่สำคัญคือ: ดำเนินการครอบคลุมตามยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบ

WHO : MPOWER Strategy

1. Monitoring tobacco control

- monitor สถานการณ์ระบาดวิทยาและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกลยุทธของธุรกิจยาสูบ

- monitor สถานการณ์การควบคุมยาสูบ การบริหารจัดการและการดำเนินการ

2.Protect people from tobacco smoke ทำให้ไม่มีการสูบในที่ห้ามสูบตาม

กฏหมาย

3. Offer help to quit smoking บริการช่วยผู้สูบให้เลิกสูบ ทุกกลุ่มประชากรผู้สูบ

4. Warning people about harmful effect of tobacco use

- การมีภาพคำเตือนบนซองยาสูบ

- การสื่อสารทุกรูปแบบเพื่อเตือนประชาชน

5.Enforce ban on advertising, promotion and sponsorship

& CSR ทุกรูปแบบ

6.Raise tax on tobacco product


ยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ 8 ยุทธศาสตร์

1. ป้องกันนักสูบหน้าใหม่

2. บริการช่วยเลิกสูบ

3.ลดพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบ

4. สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการ

ดำเนินการควบคุมยาสูบ

6. ควบคุมยาสูบผิดกฎหมาย

7. มาตรการทางภาษี

8. เฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ


กลุ่มเป้าหมาย

- กลุ่มประชากร ประชากรทุกกลุ่มอายุ เน้นเยาวชนและสตรี กลุ่ม

แรงงาน

- พื้นที่ : - พื้นที่ต้นแบบ/นำร่องระยะสั้นในโครงการ

- พื้นที่ทั้งจังหวัดในระยะยาว

- ครอบคลุมพื้นที่:

- พื้นที่เฉพาะที่ต้องปลอดบุหรี่ตามกฏหมาย

- พื้นที่ชุมชนชนบทและเขตเมือง อำเภอ จังหวัด


- มีส่วนร่วมโดยทุกภาคส่วน

- ภาคีเครือข่ายสนับสนุนการบริหารจัดการและการดำเนินการ

- องค์กรและสมาชิกในชุมชน

- มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบที่ มุ่งสู่ความสำเร็จ ต่อเนื่อง ยั่งยืน

- มีจุดจัดการที่มีพลัง และมุ่งมั่น

- มีกลไกการจัดการ เช่นกรรมการระดับจังหวัด อำเภอ และชุมชน

- มีระบบและกระบวนการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส

- มีแผนและการดำเนินการตามแผนที่มีคุณภาพในทุกระดับ


 • ดำเนินการให้ครบถ้วนในแต่ละพื้นที่ เขตเมือง และชนบท

  ครอบคลุมองค์ประกอบของชุมชน คือ สถานที่ราชการ สถานประกอบการต่างๆ ตลาด ร้านอาหาร โรงแรม สถานบันเทิง ขนส่ง วัด โรงเรียนระดับอาชีวศึกษา มัธยม ประถมศึกษา สถานบริการสุขภาพ

  และร้านค้าบุหรี่ เป็นต้น ตามบริบทของแต่ละพื้นที่
 • สถานพยาบาลปลอดบุหรี่เป็น KPI ใหม่ของกระทรวง

 • ปลอดบุหรี่ตามกฏหมาย

 • ต้องมีบริการช่วยเลิกบุหรี่ การอบรมและจัดตั้งคลีนิคอย่างเดียวไม่ได้ผล เพราะมีผู้ใช้บริการน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนผู้สูบในพื้นที่

 • ต้องทำเชิงรุกทั้งในโรงพยาบาลโดยscreen ผู้สูบตั้งแต่ลงทะเบียนผู้ป่วยนอก และทุกคลีนิคตรวจโรคในโรงพยาบาลต้องให้คำแนะนำให้เลิกสูบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยโรคที่เกี่ยวข้อง เช่น DM HT โรคปอด หัวใจ TB เป็นต้น

 • อาจให้คำแนะนำและช่วยการเลิกในคลีนิคเหล่านั้นเองหรือส่งต่อไปให้คลีนิคช่วยเลิกบุหรี่

 • มีการจัดบริการแนะนำขั้นต้นในชุมชนโดยอสม.และรพสต.

 • ให้บริการทางโทรศัพท์

 • เชื่อมโยงทุกระดับ
แนวทางการสนับสนุนการบริหารจัดการและดำเนินการโครงการแนวทางการสนับสนุนการบริหารจัดการและดำเนินการโครงการ

- การหารือผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยจัดการเกี่ยวกับนโยบายและการสนับสนุน

- การพิจารณากำหนดจุดจัดการและผู้จัดการโครงการ

- การจัดทำ/พัฒนาโครงการ

- การจัดตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ และแผนการบริหารโครงการของกรรมการและ

ผู้จัดการ

- การเตรียมกรรมการก่อนเริ่มโครงการ Advocacy & capacity building

- การสร้างเครือข่ายพหุภาคีและการเตรียมภาคี Advocacy & capacity building

- การจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการแบบมีส่วนร่วม

- ขั้นตอนสำคัญในกระบวนการดำเนินการตามแผน เช่นการจัดทำแผนชุมชน และ

ดำเนินการตามแผนโดยการมีส่วนร่วม

- การกำกับ ติดตามการดำเนินการ และประเมินผลภายในโครงการ

- การกำกับ ติดตามการดำเนินการ และประเมินผลจากองค์กรสนับสนุนโครงการ

สสส. ศจย.


บทบาทการควบคุมยาสูบ และบทบาทในโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่ ของ

 • สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคเขต

 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด


ad