Zhodnocení naplnění 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce v letech 2010 - 2...
Download
1 / 26

Komunitní plánování v Olomouci Jak to začalo? - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Zhodnocení naplnění 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce v letech 2010 - 2012 Zdislav Doleček Olomouc 2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Komunitní plánování v Olomouci Jak to začalo?' - lilli


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Zhodnocení naplnění 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce v letech 2010 - 2012Zdislav Doleček Olomouc 2013

Tato akce je financovaná z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.Projekt „Rozvoj procesu plánování dostupnosti sociálních služeb v Olomouci“


Komunitn pl nov n v olomouci jak to za alo
Komunitní plánování v Olomouci služeb města Olomouce v letech 2010 - 2012Jak to začalo?

Metoda komunitního plánování sociálních služeb byla schválená Radou města Olomouce v roce 2004 a začala v roce 2005.

V roce 2006 vznikl 1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 – 2008.

V roce 2009 začala práce na novém v pořadí již 2. Komunitním plánu sociálních služeb na období let 2010 – 2012.


2010 2012
2010 - 2012 služeb města Olomouce v letech 2010 - 2012

 • Počet pracovních skupin 8

 • Počet cílů celkem 38

 • Počet opatření 98

 • Počet členů pracovních skupin včetně manažerů podílejících se na tvorbě cílů a opatření za dané období 107


Celkov po et stanoven ch c l a opat en
Celkový počet stanovených cílů a opatření služeb města Olomouce v letech 2010 - 2012

PS Název pracovní skupiny Počet cílů Počet opatření Z toho nových služeb/programů

1 Děti, mládež a rodina 4 11 7

2 Občané se zdravotním

postižením 5 15 4

3 Senioři 4 7 2

4 Občané s mentálním

postižením 5 15 7

5 Občané dlouhodobě

duševně nemocní 5 12 5

6 Občané ohroženi

návykovým chováním 5 11 2

7 Etnické menšiny 2 6 1

8 Občané v přechodné krizi 5 14 3

9 Společné cíle pro všechny

cílové skupiny 3 7 3

Celkem všechny skupiny 38 98 34


M ra pln n stanoven ch opat en za jednotliv pracovn skupiny
Míra plnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny

Při evaluaci cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce (2.KPSS), bylo vycházeno ze zpráv o naplňování cílů a opatření za léta 2010, 2011 a 2012. Tyto zprávy byly vytvořeny na základě podkladů z jednotlivých pracovních skupin a prostřednictvím monitorovacích a finančních tabulek.

Míra naplnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny za celou dobu platnosti 2. KPSS nabízí přehled cílů a opatření, které bylo v průběhu let 2010 – 2012 naplněny, částečně naplněny či nenaplněny.

Celkem bylo naplněno cca 83% všech cílů a opatření, což lze považovat za velký úspěch a hovoří to i o reálném vytyčení cílů a opatření. Opatření, která nebyla naplněna, byla většinou vázána na vyšší finanční prostředky, ale také na možnost získání nemovitostí (např, vznik tzv centra PAS – centrum podpory a služeb, prostorové zázemí pro NNO).


D ti ml de a rodina m ra pln n stanoven ch opat en za jednotliv pracovn skupiny
Děti, mládež a rodina pracovní skupinyMíra plnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny

 • Naplněno: 5

 • Částečně naplněno: 3

 • Nenaplněno: 2


Ob an se zdravotn m posti en m m ra pln n stanoven ch opat en za jednotliv pracovn skupiny
Občané se zdravotním postižením pracovní skupinyMíra plnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny

 • Naplněno: 9

 • Částečně naplněno: 4

 • Nenaplněno: 2


Senio i m ra pln n stanoven ch opat en za jednotliv pracovn skupiny
Senioři pracovní skupinyMíra plnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny

 • Naplněno: 5

 • Částečně naplněno: 2

 • Nenaplněno: 0


Ob an s ment ln m posti en m m ra pln n stanoven ch opat en za jednotliv pracovn skupiny
Občané s mentálním postižením pracovní skupinyMíra plnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny

 • Naplněno: 10

 • Částečně naplněno: 1

 • Nenaplněno: 4


Ob an dlouhodob du evn nemocn m ra pln n stanoven ch opat en za jednotliv pracovn skupiny
Občané dlouhodobě duševně nemocní pracovní skupinyMíra plnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny

 • Naplněno: 9

 • Částečně naplněno: 3

 • Nenaplněno: 0


Ob an ohro en n vykov m chov n m m ra pln n stanoven ch opat en za jednotliv pracovn skupiny
Občané ohrožené návykovým chováním pracovní skupinyMíra plnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny

 • Naplněno: 9

 • Částečně naplněno: 2

 • Nenaplněno: 0


Etnick men iny m ra pln n stanoven ch opat en za jednotliv pracovn skupiny
Etnické menšiny pracovní skupinyMíra plnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny

 • Naplněno: 4

 • Částečně naplněno: 1

 • Nenaplněno: 1


Ob an v p echodn krizi m ra pln n stanoven ch opat en za jednotliv pracovn skupiny
Občané v přechodné krizi pracovní skupinyMíra plnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny

 • Naplněno: 10

 • Částečně naplněno: 4

 • Nenaplněno: 0


Spole n c le m ra pln n stanoven ch opat en za jednotliv pracovn skupiny
Společné cíle pracovní skupinyMíra plnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny

 • Naplněno: 5

 • Částečně naplněno: 2

 • Nenaplněno: 0


Nejv znamn j v stupy 2 komunitn ho pl nu soci ln ch slu eb m sta olomouce za obdob let 2010 2012
Nejvýznamnější výstupy 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce za období let 2010 - 2012

V následujícím textu se dozvíme něco o cílech a opatřeních, které pracovní skupiny hodnotí jako úspěšné a hodné zřetele.


D ti ml de a rodina nejv znamn j v stupy
Děti, mládež a rodina sociálních služeb města Olomouce Nejvýznamnější výstupy

 • Zpracování analýzy potřeb cílové skupiny a současného stavu jejich naplňování. Analýza se stala mj. podkladem pro proces tvorby prorodinné politiky na území města Olomouce.

 • Úspěchem je také udržení některých stávajících služeb, např. mediačního centra Fondu ohrožených dětí a jiné.


Ob an se zdravotn m posti en m nejv znamn j v stupy
Občané se zdravotním postižením sociálních služeb města Olomouce Nejvýznamnější výstupy

 • Podařilo se udržet skladbu a kvalitu poskytovaných služeb.

 • Podařilo se udržet a úspěšně rozvíjet projekt Bezbariérová Olomouc, který v průběhu těchto tří let získal i mezinárodní ocenění.


Senio i nejv znamn j v stupy
Senioři sociálních služeb města Olomouce Nejvýznamnější výstupy

 • Udržení potřebných sociálních služeb.

 • Projekt zaměřený na vzdělávací aktivity a poradenství pro seniory v oblasti moderních technologií, který byl seniory hojně využíván.

 • Rozšíření počtu klubů pro seniory a zkvalitnění poskytovaných služeb.


Ob an s ment ln m posti en m nejv znamn j v stupy
Občané s mentálním postižením sociálních služeb města Olomouce Nejvýznamnější výstupy

 • Zavedení sociální služby „Podpora samostatného bydlení“ pro osoby s mentální postižením.

 • Udržení aktivizačních a rozvojových (volnočasových) programů.


Ob an dlouhodob du evn nemocn nejv znamn j v stupy
Občané dlouhodobě duševně nemocní sociálních služeb města Olomouce Nejvýznamnější výstupy

 • Rozvoj nové sociální služby: „Podpora samostatného bydlení“ pro osoby s duševním onemocněním.

 • Udržení a rozvoj stávajících služeb.


Ob an ohro en n vykov m chov n m nejv znamn j v stupy
Občané ohrožené návykovým chováním sociálních služeb města Olomouce Nejvýznamnější výstupy

 • P-centrum obdržela nejvýznamnější ocenění pro organizace pracující s lidmi se závislostí, cenu Kiron za projekt „Dokážu to?“.

 • Otevření Dramacentra  - 19.12.2012, které získalo zdroje z Projektu švýcarsko-české spolupráce.


Etnick men iny nejv znamn j v stupy
Etnické menšiny sociálních služeb města Olomouce Nejvýznamnější výstupy

 • Udržení stávajících služeb.

 • Rozvoj terénní práce v tzv. „sociálně vyloučených lokalitách“, např. i se zaměřením na pracovní poradenství.


Ob an v p echodn krizi nejv znamn j v stupy
Občané v přechodné krizi sociálních služeb města Olomouce Nejvýznamnější výstupy

 • Zřízení nové nocležny pro muže v Azylovém domě statutárního města Olomouce.

 • V Charitě Olomouc bylo rozšířeno a upraveno zázemí pro poskytování zdravotnických služeb pro osoby v nepříznivé sociální situaci

 • Vznikly dvě nové sociální služby: nocležna pro ženy s kapacitou 8 lůžek a krizová pomoc s kapacitou 6 lůžek – poskytovatel Charita Olomouc.


Spole n c le nejv znamn j v stupy
Společné cíle sociálních služeb města Olomouce Nejvýznamnější výstupy

 • Rozvoj aktivit díky projektu s názvem: Rozvoj procesu plánování dostupnosti sociálních služeb v Olomouci.

 • Vytvoření elektronického katalogu poskytovatelů sociálních služeb,

 • Organizace tzv. „veletrhu poskytovatelů sociálních služeb“.


Informace a materiály, které se týkají procesu plánování dostupnosti a rozvoje sociálních služeb na území města Olomouce:

dostupné na www:

http://kpss.olomouc.eu/


D kuji za pozornost
Děkuji za pozornost. plánování dostupnosti a rozvoje sociálních služeb na území města Olomouce:

Mgr. Zdislav Doleček

Magistrát města OlomouceOdbor sociálních věcíHálkova 20 | 779 11 Olomouctel.: 585 562 105 | mobil: 606 730 [email protected]


ad